Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
45

2016-12-14
Ku2016/02761/LS (delvis)
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Box 17801
11894 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 13:6 Insatser för den ideella sektorn
Riksdagen har beslutat om anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr 17, bet. 2016/17:KrU1, rskr. 2016/17:83).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:6

Insatser för den ideella sektorn (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet14 000
ap.1Forskningsprogram om det civila samhället (ram)14 000
Disponeras av Statistiska centralbyrån1 500
ap.4Statistik om det civila samhället (ram)1 500
Disponeras av Kammarkollegiet5 000
ap.2Ideella sektorn - del till Kammarkollegiet (ram)5 000
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor8 258
ap.5Uppföljning av överenskommelser med det civila samhällets organisationer (ram)4 200
ap.6Studier inom identifierade behovsområden (ram)4 058
ap.7Arbetet med flyktingfrågan (ram)0
Disponeras av Nämnden för statligt stöd till trossamfund0
ap.3Arbetet med flyktingfrågan (ram)0

Villkor för anslag 13:6

ap.1 Forskningsprogram om det civila samhället

Medlen får användas för ett flervetenskapligt grundforskningsprogram för forskning om det civila samhället i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Vetenskapsrådet.

ap.2 Ideella sektorn - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas för att underlätta civilsamhällets organisationers arbete med att ge stöd och trygghet till asylsökande barn och unga.

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

ap.3 Arbetet med flyktingfrågan

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) ska i enlighet med beslut den 23 november 2016 (dnr Ku2016/02626/LS, delvis) inkomma med en slutlig ekonomisk redovisning samt en redovisning av vilka resultat som uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till syftet och ändamålet med bidraget samt en analys av resultaten av utförda insatser till regeringen senast den 23 november 2017.

SST får disponera högst 150 000 kronor för administrativa kostnader inom ramen för uppdraget.

 

 

 

ap.4 Statistik om det civila samhället

Medlen får användas för framtagande av statistik om det civila samhället i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statistiska centralbyrån.

ap.5 Uppföljning av överenskommelser med det civila samhällets organisationer

Anslagsposten får användas för uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting med högst 4 200 000 kronor. Uppföljningen ska genomföras och beslutas i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för 2017.

ap.6 Studier inom identifierade behovsområden

Medlen ska användas för bidrag om 4 058 000 kronor för studier om det civila samhället, i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

ap.7 Arbetet med flyktingfrågan

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ska i enlighet med beslut den 23 november 2016 (dnr Ku2016/02626/LS, delvis) inkomma med en slutlig ekonomisk redovisning samt en redovisning av vilka resultat som uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till syftet och ändamålet med bidraget samt en analys av resultaten av utförda insatser till regeringen senast den 23 november 2017.

MUCF får disponera högst 350 000 kronor för administrativa kostnader inom ramen för uppdraget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
13:6 Insatser för den ideella sektorn
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.301500
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.703500
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
13:6 Insatser för den ideella sektorn
ap.128 00014 00014 000
2019
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen för infriade åtaganden är endast indikativa och anger fördelning av hur utgifterna har beräknats för respektive år.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Mårten Rinman Henning
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Utbildningsdepartementet, UF
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Statistiska centralbyrån
Vetenskapsrådet