Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
I:13

2016-12-14
UD2016/21716/PLAN (delvis)
UD2016/21892/GA
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 5, bet. 2016/17:UU1, rskr. 2016/17:84).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:8

Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet16 675
ap.2Utrikespolitiska Institutet (ram)16 675

Villkor för anslag 1:8

ap.2 Utrikespolitiska Institutet

Anslaget får användas för att öka förståelsen, kunskapen och intresset för internationella frågor hos allmänheten, för att bedriva policyorienterad analys och debatt kring utrikes- och säkerhetspolitiska frågor samt för att samarbeta och samordna verksamheten med relevanta tankesmedjor, forskningsinstitut, myndigheter i Sverige och i andra länder och kunna stödja Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med analyser och expertis.

Av Utrikespolitiska institutets årsredovisning ska framgå hur medlen har använts för att uppnå detta ändamål och en jämförelse ska göras med uppnått resultat föregående räkenskapsår. Årsredovisningen för Utrikespolitiska institutet ska även redovisa kostnader för större forskningsprojekt samt projektanslag från övriga finansiärer.

Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till Utrikespolitiska institutet med en tolftedel av anslagsbeloppet per månad.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Margot Wallström
Adisa Babovic
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Utrikesdepartementet PLAN, RS, EKO
Riksgäldskontoret
Utrikespolitiska institutet