Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:11

2016-12-20
S2016/07779/RS (delvis)
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Box 6183
102 33 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Riksdagen har beslutat om Statens beredning för medicinsk och social utvärderings verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Upplysningstjänst för vården

SBU ska redovisa arbetet med en upplysningstjänst dit hälso- och sjukvårdspersonal kan vända sig med kliniska frågeställningar som kräver en snabbutvärdering av det vetenskapliga underlaget inom området.

Internationella kunskapsöversikter och utvärderingar

SBU ska redovisa myndighetens arbete med att granska och tillgängliggöra internationella kunskapsöversikter samt medicinska och sociala utvärderingar. 

Utvärdering och spridning av kunskap inom socialtjänsten

SBU ska redovisa hur myndigheten utvecklat sitt arbete med att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya metoder inom socialtjänsten samt hur de utvecklat sitt arbete med att sprida utvärderingarna så att dessa tillämpas i praktiken.  

Prognoser

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognostillfällen:

18 januari

17 februari

3 maj

31 juli

25 oktober

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och SBU rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Nya uppdrag

1. Utveckling av Health Technology Assessment nätverket

SBU ska fortsätta arbetet med att utveckla och stärka Health Technology Assessment (HTA) – nätverket vad gäller stöd och utveckling samt främja medverkan bland landstingen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2018. SBU får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2017. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

2. Stöd och handledning för att hitta och värdera kunskap inom socialtjänsten

SBU ska bidra med stöd och handledning till befintliga strukturer, som t.ex. FoU-verksamheter och regionala samverkans- och stödstrukturer, för kunskapsutveckling i verksamhet som bedrivs med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga samt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. Syftet är att stärka kompetensen att hitta, förstå och värdera vetenskapliga sammanställningar som är relevanta för verksamheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2018. SBU får för uppdragets genomförande använda 1 500 000 kronor under 2017. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälso- och sjukvård och social omsorg, anslag 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.    

3. Arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom

SBU ska systematiskt sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom. I uppdraget ska särskilt kvinnors arbetsmiljöer beaktas. SBU ska utgå från Försäkringskassans behov av ökad kunskap vid handläggning av arbetsskador. SBU ska i arbetet samråda med Försäkringskassan. SBU ska redovisa framtagna kunskapssammanställningar till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

4. Kunskapsbehov och kunskapsluckor

SBU ska, utifrån myndighetens uppgifter och uppdrag, som underlag för bl.a. fördelning av forskningsmedel redovisa och motivera vilka kunskapsbehov och kunskapsluckor som myndigheten bedömer vara av störst strategisk betydelse. Redovisningen ska utgå ifrån vad myndigheten har uppmärksammat och rapporterat i sitt arbete eller som myndigheten av andra skäl bedömer vara av strategisk betydelse. Såväl ett köns- och jämställdhetsperspektiv som förutsättningar för en jämlik vård, omsorg och socialtjänst ska beaktas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2017.

5. Kunskapsluckor inom området psykisk ohälsa

SBU ska kartlägga kunskapsluckor inom området insatser inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och sjukskrivning, samt samverkan vid psykisk ohälsa och psykiatrisk problematik. Kartläggningen ska belysa olika målgrupper såsom barn och unga samt äldre och dem som har behov av insatser inom både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Dessutom ska kartläggningen belysa eventuella kunskapsluckor kopplade till kön. Forte ska informeras löpande om resultatet och få en redovisning senast den  15 september 2017. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 december 2017. SBU får för uppdragets genomförande använda 5 000 000 kronor under 2017. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

6. Underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer

SBU ska ta fram underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer. SBU får för genomförandet använda 5 000 000 kronor under 2017. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2017. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. 

7. Kontrollsystem

SBU ska inventera nuvarande rutiner och arbetssätt och vid behov revidera dessa, för att säkerställa att myndighetens kontrollsystem för att hantera risk för jäv hos externa experter är tillförlitligt och anpassat till myndighetens verksamhet. SBU ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 september 2017.

8. Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. SBU ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

 

Tidigare givna, pågående uppdrag

1. Utveckling av Health Technology Assessment – nätverket

SBU ska fortsätta arbetet med att utveckla och stärka Health Technology Assessment (HTA) nätverket vad gäller stöd och utveckling samt främja medverkan bland landstingen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2017. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

2. Patientdelaktighet

SBU ska utvärdera metoder och kartlägga förutsättningar för att öka patienters delaktighet inom hälso- och sjukvården, med utgångspunkt i kroniska sjukdomar. Ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas, där så är tillämpligt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2017. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

3. Uppdrag att ta fram systematiska kunskapsöversikter inom rättspsykiatrin

SBU ska ta fram systematiska kunskapsöversikter inom rättspsykiatrin enligt regeringsbeslut III:4 från den 15 september 2016 (dnr S2016/05823/FS). Finansiering av uppdraget sker via utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. Den första delen av uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 23 juni 2017. Den andra delen ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juli 2018.

4. Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik 20162018

Regeringen har uppdragit åt ett antal myndigheter, däribland SBU, att under tiden den 1 april 2016 till den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik (Fi2016/00386/ESA). Myndigheterna ska senast den 1 april 2017,       1 april 2018 och 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som har uppnåtts enligt instruktion från Statskontoret.

5. Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik      2016 - 2018

Regeringen har uppdragit åt ett antal myndigheter, däribland SBU, att under tiden den 1 april 2016 till den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik (A2016/00216/A). Myndigheterna ska senast den 1 april 2017, 1 april 2018 och 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som har uppnåtts enligt instruktion från Statskontoret.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:2

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (Ramanslag)

Disponeras av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering81 560
ap.1Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (ram)81 560

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
ap.12 2823 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
1:2 ap.21:2 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2016 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2017 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
ap.2ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 200
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens beredning för medicinsk och social utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-256 797
2017-02-256 797
2017-03-256 797
2017-04-256 797
2017-05-256 797
2017-06-256 797
2017-07-256 797
2017-08-256 797
2017-09-256 797
2017-10-256 797
2017-11-256 797
2017-12-256 793
Summa81 560
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens beredning för medicinsk och social utvärderings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Henrik Moberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets avdelning för offentlig förvaltning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementets enhet för statlig förvaltning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Folkhälsomyndigheten
Forte
Försäkringskassan
Läkemedelsverket
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Socialstyrelsen
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Kammarkollegiet
Sveriges Kommuner och Landsting