Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 13

2016-12-20
N2016/07990/IFK
N2016/07822/KLS (delvis)
N2016/02103/IFK
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 1:12 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:12 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien inom utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:12

Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet8 327
ap.1Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien (ram)8 327

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien

Anslaget utbetalas månadsvis med en tolftedel till Ingenjörsvetenskapsakademien.

Från anslaget ska ersättning lämnas till av regeringen förordnad revisor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:12 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Maria Olofsson
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien