Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2016-12-20
Ju2016/08896/LP (delvis)
Sveriges Domstolar
551 81 Jönköping
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Sveriges Domstolar
Riksdagen har beslutat om Sveriges Domstolars verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 4, bet. 2016/17:JuU1, rskr. 2016/17:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Sveriges Domstolar och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Verksamheten vid Sveriges Domstolar ska bedrivas med hög kvalitet och vara effektiv.

1

Mål och återrapporteringskrav

Dömande verksamhet

 • Av brottmålen, exklusive förtursmål, ska 75 procent ta högst fem månader att avgöra i tingsrätt respektive hovrätt.
 • Av tvistemålen i tingsrätt, exklusive gemensam ansökan om äktenskapsskillnad, ska 75 procent ta högst sju månader att avgöra. I hovrätt ska frågan om prövningstillstånd i 75 procent av målen ta högst två månader att avgöra. I de mål prövningstillstånd beviljas ska 75 procent av målen ta högst tio månader att avgöra räknat från den tidpunkt då målet kom in till hovrätten.
 • Av målen i förvaltningsrätt och kammarrätt, exklusive förturs- och migrationsmål, ska 75 procent ta högst sex månader att avgöra i respektive instans.
 • Av målen i migrationsdomstolarna ska 90 procent av avlägsnandemålen avseende ensamkommande barn ta högst två månader att avgöra. Av övriga avlägsnandemål ska 90 procent ta högst fyra månader att avgöra. Av verkställighetsmålen ska 90 procent ta högst en månad att avgöra. Av övriga migrationsmål ska 90 procent ta högst fem månader att avgöra.
 • Av målen i Migrationsöverdomstolen ska 90 procent ta högst två månader att avgöra.

Tings- och hovrätter, förvaltnings- och kammarrätter samt Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen ska i samråd med Domstolsverket själva sätta sina verksamhetsmål i enlighet med den mallstruktur för verksamhetsmål som Domstolsverket fastställer.

Återrapporteringskrav

Domstolsverket ska särskilt redovisa handläggningstider i mål där personer under 21 år står åtalade.

Beslutande och rättsvårdande verksamhet

Av ärendena vid hyres- och arrendenämnderna, exklusive ärenden om avstående av besittningsskydd för bostad och lokal samt ärenden om lokalmedling, ska 75 procent ta högst fyra månader att avgöra.

Hyres- och arrendenämnderna ska i samråd med Domstolsverket själva sätta sina verksamhetsmål i enlighet med den mallstruktur för verksamhetsmål som Domstolsverket fastställer.

Internationella uppdrag

Domstolsverket ska initiera och samordna Sveriges Domstolars internationella verksamhet. Domstolsverket ska bidra till internationell civil krishantering och utvecklingssamarbete. Domstolsverket ska samverka i genomförandet av insatser inom den internationella fredsfrämjande verksamheten, i vilken den civila krishanteringen är en del. Domstolsverket ska också bidra till att utveckla en väl fungerande erfarenhetsåterföring från insatserna till både Regeringskansliet och myndigheterna.

De finansiella villkoren för Domstolsverkets bidrag till internationell civil krishantering specificeras i regleringsbrev under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

Återrapporteringskrav

Domstolsverket ska redovisa

 • omfattningen av och kostnaderna för sitt bidrag till internationell civil krishantering och sammanfatta vilka resultat deltagandet lett till i olika insatser
 • åtgärder för att säkerställa att utsänd personal till fredsfrämjande insatser och krishanteringsinsatser har kunskap om agendan för kvinnor, fred och säkerhet och att utbildningen är anpassad för det specifika uppdraget i enlighet med den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020 (UD2016/07898/KH).

Övriga återrapporteringskrav

Domstolsverket ska särskilt redovisa

 • det arbete som bedrivs och de åtgärder som vidtagits för att utveckla och effektivisera verksamheten
 • åtgärder för att hantera den beräknade ökade måltillströmningen till migrationsdomstolarna 
 • antalet mål, fördelat per målkategori, som lämnats över till följd av förslagen i prop. 2016/17:27 Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål
 • åtgärder som vidtagits för att öka allmänhetens förtroende för domstolarna, inklusive åtgärder som vidtagits för att säkerställa att parter, målsäganden och vittnen får ett bra bemötande och relevant information
 • åtgärder som vidtagits för att förbättra ordningen i domstol och öka skyddet och säkerheten för de anställda i domstolen, för parter och andra som deltar i en rättegång samt för övriga personer som besöker domstolarna
 • åtgärder som vidtagits med anledning av förslagen i rapporten Vittnesstöd – Förslag till en långsiktigt hållbar organisation (Ju2014/3767/KRIM).

Prognoser

Domstolsverket ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till anvisade medel. Av kommentarerna ska det framgå vilka antaganden och faktorer som ligger till grund för prognosen. Osäkerhetsfaktorer ska redovisas och kommenteras. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

18 januari

17 februari

3 maj

31 juli

25 oktober

Utöver rapporteringen i Hermes ska Domstolsverket månatligen lämna särskilt underlag avseende 2017 för anslaget 1:12 Rättsliga biträden till Regeringskansliet (Justitiedepartementet). Av underlaget ska framgå månadsprognos och månatligt utfall. Utfallet ska kommenteras.

Domstolsverket ska lämna underlag till Migrationsverket i samband med såväl prognoser som verksamhetsuppföljning.

3

Uppdrag

Rättsväsendets informationsförsörjning

Inom ramen för uppdraget att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning (Ju2012/6639, Ju2013/298) ska Domstolsverket tillsammans med övriga RIF-myndigheter under 2017 genomföra delar av uppdraget från etapp två som syftar till att ge underlag för förbättrad statistik och verksamhetsuppföljning inom rättsväsendet. Myndigheterna ska även åtgärda kvarstående arbete från etapp ett.

Myndigheterna ska redovisa vilket arbete som genomförts och vilka nyttor som realiserats för rättsväsendet som helhet. Myndigheterna ska därutöver senast den 3 april 2017 redovisa en gemensam plan för vilka delar i uppdraget att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning som ska realiseras under 2018. Myndigheterna ska senast den 2 oktober 2017 redovisa en gemensam plan för genomförandet av hela uppdraget och uppge ett datum när arbetet ska vara slutfört.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Domstolsverket ska lämna in en redovisning för myndigheterna inom Sveriges Domstolar till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

                    

                     

Pågående uppdrag

Vittnesstödsverksamhet

Domstolsverket har tillsammans med Brottsoffermyndigheten regeringens uppdrag att gemensamt verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid samtliga tingsrätter och hovrätter (Ju2006/5404/KRIM).

Jämställdhetsintegrering

Domstolsverket har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering under 2016–2018. Syftet är att verksamheten inom Sveriges Domstolar ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10). Domstolsverket ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i årsredovisningen för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

Utvecklat prognosarbete för brottmålsprocessen

I likhet med tidigare år ska Domstolsverket tillsammans med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården samt med stöd av Brottsförebyggande rådet i samband med budgetunderlagen lämna en gemensam rapport avseende framtida verksamhetsvolymer.

Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen

Uppdraget till Domstolsverket, Svea hovrätt och Stockholms tingsrätt att inordna Patent- och marknadsdomstolen i Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsöverdomstolen i Svea hovrätt ska slutredovisas senast den 1 april 2017 (Ju2015/05233/DOM). 

Långsiktiga kommunikationsinsatser inför nästa nämndemannaval

Domstolsverket ska under perioden 2016–2019 genomföra kontinuerliga kommunikationsinsatser som vänder sig till de organ som nominerar och väljer nämndemän, det vill säga politiska partier och fullmäktige (Ju2015/03889/DOM). Syftet är att få till stånd en bredare rekrytering så att personer som står utanför den partipolitiska kretsen ges faktisk möjlighet att bli nämndemän. Dessutom ska insatserna leda till en föryngring av nämndemannakåren. Resultatet av uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 mars 2020.

Uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Samtliga myndigheter inom Sveriges Domstolar har tillsammans med andra myndigheter i uppdrag att ställa praktikplatser till förfogande. Uppdragen ska redovisas den 1 april 2017, 1 april 2018 och 15 januari 2019 till Statskontoret (Fi2016/00386/ESA, A2016/00216/A).

Effektivare användning av tolkar

Domstolsverket har i uppdrag att stödja en effektivare användning av tolkar i domstol. I uppdraget ingår att utveckla och bygga ut videotekniken vid domstolarna på ett sådant sätt att den underlättar för tolkar att befinna sig på annan plats och tolka simultant för en domstol på annan ort (Ju2015/00831/DOM). Utbildningar ska utvecklas och erbjudas i syfte att stärka domstolsmedarbetarnas kunskaper om tolkning och tolkanvändning. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för Sveriges Domstolar för 2017.

Effektiviserad handläggning av asylmål

Migrationsöverdomstolen, migrationsdomstolarna och Domstolsverket har i uppdrag att fortsätta arbetet med att effektivisera handläggningen av asylmål (Ju2016/08224/DOM). Uppdraget ska redovisas senast den 3 april 2017.

Samordna och vidareutveckla prognos- och analysarbetet

Domstolsverket och Migrationsverket har i uppdrag att samordna och vidareutveckla prognos- och analysarbetet för migrationsdomstolarna (Ju2016/08225/DOM). Uppdraget ska redovisas senast den 3 april 2017.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:5

Sveriges Domstolar (Ramanslag)

Disponeras av Domstolsverket5 519 637
ap.1Sveriges Domstolar (ram)5 519 637

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Sveriges Domstolar

Anslaget får användas till utgifter för 

 • bidrag till nämndemannasammanslutningar, information till nämndemän och bidrag till nämndemäns resekostnader vid studiebesök
 • uppstartskostnader för internationellt utvecklingssamarbete
 • Rättshjälpsnämndens verksamhet
 • Notarienämndens verksamhet
 • den nordisk-baltiska regionala avdelningen vid den enhetliga patentdomstolen
 • representanter i Rådgivande organet av europeiska domare inom Europarådet 
 • Sveriges Domareförbunds deltagande i International Association of Judges (IAJ) och Association of European Administrative Judges (AEAJ) samt i visst nordiskt samarbete
 • upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Statens va-nämnd, Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen
 • avvecklingen av Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen.

1:12

Rättsliga biträden m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Domstolsverket2 338 657
ap.1Rättsliga biträden m.m. (ram)2 338 657

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Rättsliga biträden m.m.

Anslaget får användas till utgifter för

 • Rättshjälp enligt rättshjälpslagen. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende rättshjälp enligt rättshjälpslagen disponeras av de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten samt Rättshjälpsnämnden.
 • Utgifter för offentligt försvar och offentligt ombud. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för offentligt försvar och offentligt ombud disponeras av de allmänna domstolarna.
 • Utgifter för offentligt biträde. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för offentligt biträde och tredje man för utredning enligt lagen om offentligt biträde disponeras av de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna samt Rättshjälpsmyndigheten.
 • Rådgivning. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende rådgivning enligt rättshjälpslagen disponeras av Rättshjälpsmyndigheten.
 • Utgifter för målsägandebiträde. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för målsägandebiträde disponeras av de allmänna domstolarna.
 • Utgifter för medlare och rättegångsbiträde. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för medlare och rättegångsbiträde enligt föräldrabalken disponeras av de allmänna domstolarna.
 • Utgifter för särskild företrädare för barn. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för särskild företrädare för barn disponeras av de allmänna domstolarna.
 • Ersättningsgaranti för bodelningsförrättare. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende ersättningsgaranti för bodelningsförrättare disponeras av de allmänna domstolarna.
 • Diverse kostnader för rättsväsendet. Efter rekvisition till Domstolsverket kan medel från anslaget betalas ut till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) och till Länsstyrelsen i Stockholms län. Från anslaget får avräknas ersättning för kostnader avseende översättning, delgivning m.m. som hänför sig till internationellt straff och civilrättsligt samarbete inom Centralmyndighetens ansvarsområde och som inte ska bäras av annan myndighet.
 • Vissa domstolsutgifter m.m. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för bevisning, parter, tolk m.m., god man, förvaltararvoden m.m. i konkurser samt ersättning till likvidatorer och bouppteckningsförrättare disponeras av de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna samt hyres- och arrendenämnderna.

Domstolsverket får vidare betala ut medel efter rekvisition från Regeringskansliet, Kriminalvården och övervakningsnämnderna inom Kriminalvården, Socialstyrelsen, Arbetsdomstolen och länsstyrelserna.

Anslaget får även användas för att finansiera utgifter som i regleringsbrevet för 1997 skulle avräknas mot anslagsposterna 1–5 för utgifter i ärenden som påbörjats innan den nya rättshjälpslagen trädde i kraft (den 1 december 1997).

Medel som levereras in på grund av ålagd återbetalningsskyldighet för utgift som belastat anslaget ska redovisas på inkomsttiteln 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:5 Sveriges Domstolar
ap.1165 5903 %0
1:12 Rättsliga biträden m.m.
ap.1233 866Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagstyp
1:5 Sveriges Domstolar
ap.2ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 100 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)266 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-25459 970
2017-02-25459 970
2017-03-25459 970
2017-04-25459 970
2017-05-25459 970
2017-06-25459 970
2017-07-25459 970
2017-08-25459 970
2017-09-25459 970
2017-10-25459 970
2017-11-25459 970
2017-12-25459 967
Summa5 519 637
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Sveriges Domstolar

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Offentligrättslig verksamhet
Ansökningsavgifter mark- och miljödomstolarna25370011 000011 00011 000
Ansökningsavgifter övriga domstolar251100112 0000112 000112 000
Efterbevaknings- och tillsynsavgifter25610023 000023 00023 000
Kungörandeavgifter2511009 00009 0009 000
Summa00155 0000155 000155 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ansökningsavgifter mark- och miljödomstolarna

Avgiftsintäkter från ansökningsavgifter avseende mark- och miljödomstolarna ska redovisas mot inkomsttitel 2537 Miljöskyddsavgifter.

Ansökningsavgifter övriga domstolar

Ansökningsavgifter för övriga domstolar ska redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

Efterbevaknings- och tillsynsavgifter

Efterbevakningsavgifter enligt 9 kap. 20 § och tillsynsavgifter m.m. enligt 14 kap. 17 § konkurslagen (1987:672) ska redovisas mot inkomsttitel 2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter.

Kungörandeavgifter

Avgiftsintäkter från kungörandeavgifter ska redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

                       

                                                           

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek för den offentligrättsliga verksamheten framgår av förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Anette Nilsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementets enhet för statlig förvaltning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Justitieutskottet
Riksrevisionen
Högsta domstolen
hovrätterna
tingsrätterna
Högsta förvaltningsdomstolen
kammarrätterna
förvaltningsrätterna
hyres- och arrendenämnderna
Rättshjälpsmyndigheten
Rättshjälpsnämnden
Arbetsdomstolen
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
Kammarkollegiet
Kriminalvården
länsstyrelserna
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens tjänstepensionsverk
Åklagarmyndigheten
övervakningsnämnderna