Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2016-12-20
M2016/02922/S (delvis)
Statens energimyndighet
Box 310
63104 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens energimyndighet
Riksdagen har beslutat om Statens energimyndighets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 21, bet. 2016/17:NU3, rskr. 2016/17:86).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Statens energimyndighet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Vägledning för statliga myndigheter

Statens energimyndighet ska redovisa hur myndigheten har arbetat med att informera och vägleda statliga myndigheter i deras arbete för ökad energieffektivitet.

Samordning av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

Statens energimyndighet ska redovisa hur myndigheten har arbetat med att stödja de kommunala och regionala aktörerna i arbetet med att samordna den kommunala energi- och klimatrådgivningen. I myndighetens arbete ska särskilt fokus läggas vid glesbygdskommunernas fortsatta möjlighet att tillhandahålla energi- och klimatrådgivning.

Jämställdhet

Myndigheten ska redogöra för hur den arbetat och avser arbeta, på strategisk nivå, för att främja jämställdhet inom myndigheten och i energisektorn.

Energiunionen och EU:s klimatpolitiska rättsakter

Statens energimyndigheten ska redogöra för hur myndigheten bidragit i arbetet med Energiunionen och rättsakterna i EU:s klimatpolitiska ramverk.

Samhällsekonomiska analyser

Statens energimyndighet ska redovisa hur den arbetat och avser arbeta med samhällsekonomiska analyser för att främja en kostnadseffektiv energipolitik.

Samverkan med Tillväxtverket och Vinnova

Energimyndigheten ska redovisa hur samverkan med Tillväxtverket och Vinnova ska utvecklas för att ta tillvara synergier i myndigheternas verksamheter och för att undvika överlappningar i syfte att bättre bidra till målen för närings-, energi- och den regionala tillväxtpolitiken.

Särskilt om prognoser

Statens energimyndighet ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. 

– den 18 januari

– den 17 februari

– den 3 maj

– den 31 juli

– den 25 oktober

3

Uppdrag

NYA UPPDRAG

  

1. Utsläppsbromsen

Statens energimyndighet ska analysera det praktiska utförandet av regeringens utsläppsbroms – ett program för att köpa in och annullera utsläppsrätter inom EU:s system för handel med utsläppsrätter. Analysen ska innehålla en genomgång av hur inköp och annullering av utsläppsrätter bör genomföras. Energimyndigheten ska redovisa en uppskattning av kostnader för genomförandet av utsläppsbromsen, inklusive eventuell finansiell påverkan som handel med utsläppsrätter kan innebära. Energimyndigheten ska också belysa vilka potentiella rättsliga steg som behöver tas för att en statlig myndighet ska kunna agera som köpare på utsläppsrättsmarknaden. Rapporten ska lämnas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 juni 2017.

2. Internationellt klimatsamarbete för Parisavtalets genomförande

Statens energimyndighet ska närmare utreda och föreslå konkreta internationella insatser som Sverige skulle kunna vidta för att bidra till genomförande av Parisavtalet och ökad ambition för att nå avtalets mål. Insatserna ska bidra till minskade klimatutsläpp och energiomställning i utvecklingsländer. Insatsernas bidrag till teknikutveckling, kapacitetsuppbyggnad och hållbar utveckling ska beaktas. Föreslagna insatser kan, där lämpligt, även genomföras tillsammans med andra utvecklade länder. Analysen bör bygga vidare på regeringsuppdraget som myndigheten redovisades den 13 oktober 2016. Utgångspunkten är Parisavtalets samarbetsmekanismer enligt artikel 6 och analysen bör inkludera hur insatserna kan vara en del av eller komplettera biståndet och övrigt existerande svenskt stöd till klimatarbete i utvecklingsländer samt beakta svenskt främjandearbete. Uppdraget genomförs efter samråd med Naturvårdsverket och Sida samt i dialog med Skogsstyrelsen.  Rapporten ska lämnas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 juni 2017.

3. Lägesrapport enligt förnybartdirektivet

Statens energimyndighet ska ta fram underlag till Sverige fjärde lägesrapport om utveckling av förnybar energi enligt förnybartdirektivet. Underlaget ska redovisas till regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 oktober 2017

4. Miljöinformation om drivmedel

Statens energimyndighet ska i samråd med Transportstyrelsen och Konsumentverket analysera hur ett krav om att drivmedelsleverantörer ska erbjuda information i form av en tydlig märkning om sålda drivmedels klimat- och miljöpåverkan vid samtliga tankstationer kan utformas. Myndigheten ska också lämna förslag på hur en ändamålsenlig information bör utformas för att den ska vara lättillgänglig, tydlig och begriplig för konsumenter.Inom ramen för uppdraget ska Energimyndigheten särskilt analysera hur en uppdelning och värdering av drivmedel kan ske baserat på andelen biodrivmedel som drivmedel innehåller, drivmedlens råvaror, klimatutsläpp och ursprung. Myndigheten ska vidare undersöka om ett informationskrav vid tankstation kan kompletteras med andra mer detaljerade krav, t.ex. på berörda aktörers hemsidor, och vid behov lämna förslag om hur det kan säkerställas att relevant information ges. Författningsförslag ska lämnas. Det eller de förslag som myndigheten lämnar ska söka att minimera den administrativa bördan för företagen samt vara förenliga med befintlig lagstiftning på området såsom lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen och drivmedelslagen (2011:319) samt underliggande förordningar och med EU-rätten, inklusive EU-rättsliga bestämmelser om märkning av drivmedel vid pump. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 29 april 2017. En delrapport inklusive en redogörelse av inriktningen på eventuella förslag ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 28 februari 2017.

5. Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2017 bör omfattning uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Energimyndigheten ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

6. Stärkt säkerhetsskyddsarbete

Energimyndighetens ska, i egenskap av bevakningsansvarig myndighet enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, redovisa vilka övergripande åtgärder som myndigheten har vidtagit för att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i enlighet med säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).

Uppdraget ska redovisas tillsammans med det som anges inom ramen för uppdraget om Planeringsanvisningar för det civila försvaret (dnr Ju2015/09669/SSK) till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2018.

PÅGÅENDE UPPDRAG

  

Vindlov.se – webbaserad informationsportal om vindkraft och tillstånd

Statens energimyndighet ska, med bistånd av berörda myndigheter, förvalta och utveckla den myndighetsgemensamma webbplattformen vindlov.se som nav för all offentlig information om tillståndsfrågor för vindkraftverk. Statens energimyndighet ansvarar för det tekniska systemet, huvudredaktörskapet samt faktaunderlaget inom sitt verksamhetsområde. De berörda myndigheterna ska bistå i detta uppdrag genom att inom sitt verksamhetsområde ansvara för beredning av tillståndsrelevant faktaunderlag och redaktionellt upplägg av detta på webbplatsen. De berörda myndigheterna är Boverket, Naturvårdsverket, Energimarknadsinspektionen, Riksantikvarieämbetet, Affärsverket
svenska kraftnät, Försvarsmakten, länsstyrelserna, Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket, Sjöfartsverket, Sveriges geologiska undersökning, Lantmäteriet, Post- och telestyrelsen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Trafikverket, Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, Sametinget, Transportstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Nationellt regionalfondsprogram

Statens energimyndighet ska bidra i genomförandet av det Nationella regionalfondsprogrammet under programperioden för 2014–2020 för EU:s sammanhållningspolitik, med fokus på insatser inom det tematiska området "stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer". Myndigheten ska i samverkan med Tillväxtverket arbeta med processtödet, utifrån sin roll i det Nationella regionalfondsprogrammet.

Strategiska innovationsområden

Statens energimyndighet ska utlysa program för strategiska innovationsområden för att skapa ny, långsiktig och fördjupad samverkan mellan olika aktörstyper såsom universitet och högskolor, forskningsinstitut, näringsliv, offentlig sektor på nationell och regional nivå, civilsamhälle och andra aktörer. För uppdraget har avsatts 85 miljoner kronor 2016. Uppdraget ska delredovisas i samband med årsredovisningen. För en fullständig uppdragsbeskrivning, se regeringens beslut om regleringsbrev för Statens energimyndighet avseende 2014 (dnr N2014/04524/E).

Underlag till övervakningsrapporter i statsstödsärenden

Statens energimyndighet ska ta fram underlag i enlighet med EU-kommissionens beslut i statsstödsärende SA 43301. Underlagen ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) den 27 februari 2017 respektive den 15 december 2017. Rapporten den 27 februari 2017 ska utvärdera om överkompensation förelåg för helåret 2016 samt en översiktlig bedömning av om överkompensation för 2017 riskerar att uppkomma utifrån relevanta påverkansfaktorer såsom till exempel råvarupriser. Rapporten den 15 december 2017 ska innehålla en utvidgad marknadsanalys och en översiktlig bedömning av om överkompensation förekommit för första delen av 2017. Båda rapporterna ska innehålla en beskrivning av utvecklingen av utbudet och efterfrågan på den svenska biodrivmedelsmarknaden. Myndigheten ska även ta fram underlag i enlighet med EU-kommissionens beslut i statsstödsärende SA 43302. Underlaget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 17 mars 2017 och utvärdera om överkompensation förelåg för helåret 2016. Därutöver  ska myndigheten  ta fram underlag i enlighet med EU-kommissionens beslut i statsstödsärende SA 35586. Underlaget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 2 maj 2017 och utvärdera om överkompensation förelåg för helåret 2016.

Uppgifter om företagsstöd

För att säkerställa framtida förutsättningar för effektutvärderingar ska Statens energimyndighet noggrant dokumentera och samla in uppgifter till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers (Tillväxtanalys) mikrodatabas för statligt företagsstöd (MISS) som möjliggör utvärderingar av åtgärder och dess effekter. Med detta avses data som gör det möjligt att med exakthet svara på de utvärderingsmässigt mest relevanta vem-, vad- och när-frågorna. Detta kräver bland annat identifiering av stödmottagare genom uppgift om företagets organisationsnummer. Statligt stöd som omfattas av de rapporteringsskyldigheter som följer av EU-rätten regleras särskilt. Utöver detta ska uppgifterna även omfatta annat stöd om detta lämnas med offentliga medel till näringsverksamhet eller högskolor och forskningsinstitut. Data ska inrapporteras till Tillväxtanalys.

Havsbaserad vindkraft

Statens energimyndighet ska analysera hur stor potentialen är för teknikutveckling och reduktion av produktionskostnader för havsbaserad vindkraft inom en 15-årsperiod. Såväl teknik anpassad för innanhavsteknik som teknik för flytande vindkraft ska analyseras. Myndigheten ska även analysera hur stor den potentiella marknaden är för innanhavsbaserad respektive flytande vindkraft i Sverige och internationellt inom en period på 15–25 år. Myndigheten ska avslutningsvis göra en samhällsekonomisk analys av en svensk satsning på havsbaserad vindkraft. I analysen ska även energi- och klimatpolitiska och övriga miljömässiga och näringspolitiska aspekter redovisas. När det gäller energi- och klimatpolitiska aspekter ska ett europeiskt perspektiv anläggas, både i fråga om möjligheter för Sverige att bidra till att EU:s långsiktiga klimat- och energimål nås och i fråga om möjligheter för Sverige att dra nytta av insatser för kostnadsreduktion som görs av andra europeiska länder. Myndigheten ska belysa hur den havsbaserade vindkraften kan bidra i energisystemet i sin helhet med de egenskaper och förutsättningar den har. När det gäller näringspolitiska aspekter ska effekter på bl.a. innovation, näringslivsutveckling, arbetstillfällen, regional tillväxt och exportmöjligheter inkluderas. Myndigheten ska därutöver redovisa hur en eventuell utveckling kan bidra till regeringens maritima strategi (dnr N2015/06135/MRT). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 januari 2017.

Samordning av omställningen i transportsektorn

Statens energimyndighet har tilldelats särskilda medel för samordning av en omställning av transportsektorn till fossilfrihet. I denna uppgift ingår att, med bistånd av Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket, Boverket samt vid behov andra berörda aktörer, ta fram en strategisk plan för omställningen, samordna arbetet för omställning, föra dialog med relevanta aktörer och aktörsgrupper samt verka för synergier med andra nationella satsningar. Den strategiska planen kan omfatta bl.a. förslag till lagstiftningsarbete, myndighetsuppgifter eller påverkansarbete gentemot Sveriges omvärld. Utgångspunkter för arbetet kan vara utredningen Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84), Miljömålsberedningens betänkande om ett klimatpolitiskt ramverk samt utvecklingen internationellt. Myndigheten ska också ta fram en plan för hur samhällsekonomiska kostnader och nyttor av arbetet ska utvärderas.

Forum för smarta elnät

Statens energimyndighet ska ansvara för att det finns ett kansli vid myndigheten som under perioden 2016–2019 stödjer arbetet Forum för smarta elnät. Kansliet ska vara en egen, självständig grupp under generaldirektören. Kostnaderna för kansliet ska belasta anslag 1:4 Energiforskning, anslagspost 11. Vid genomförandet av uppdraget ska myndigheten på lämpligt sätt tillvarata de kunskaper och den erfarenhet på området som finns hos Energimarknadsinspektionen. Statens energimyndighet ska till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) årligen under perioden 2016–2019 redovisa hur verksamheten bedrivits och hur medlen använts.

Exportstrategin

Statens energimyndighet ska bidra till genomförandet av regeringens exportstrategi under perioden 2016–2018. Inom uppdraget ska myndigheten genomföra aktiviteter som skapar förutsättningar för utveckling och spridning av svensk energiteknik, energitjänster och energisystemlösningar internationellt i samverkan med andra relevanta statliga aktörer och utan att dubblera deras tjänster. Vägledande för valet av engagemang i länder och i större affärer ska vara företagens intressen, identifierade prioriteringar i regeringens exportstrategi samt där det bedöms finnas goda förutsättningar för att uppnå konkreta resultat. Myndigheten ska genom uppdraget sprida kunskap internationellt inom sitt verksamhetsområde i syfte att främja utveckling av styrmedel, regelverk och standarder för en hållbar tillväxt, kapacitetsutveckling och fördjupade relationer med andra länder. Myndigheten ska också ta fram en plan för hur samhällsekonomiska kostnader och nyttor av arbetet ska utvärderas. En slutrapport ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 mars 2019. Delrapporter ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) årligen senast den 31 oktober.

Uppföljning av kommunal tillstyrkan för vindkraft

För att få tillstånd till att uppföra vindkraftverk krävs enligt 16 kap. 4 § miljöbalken att den kommun som verken ska uppföras i tillstyrker etableringen. Med syfte att underlätta och effektivisera planerings- och tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft har Statens energimyndighet i samråd med Naturvårdsverket tagit fram en vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk. Statens energimyndighet ska tillsammans med Naturvårdsverket följa upp och analysera hur planerings- och tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft utvecklats efter att vägledningen om kommunal tillstyrkan tagits fram. Om myndigheterna mot bakgrund av analysen bedömer att behov föreligger för ytterligare åtgärder för att underlätta tillståndsprocessen bör de föreslå sådana, inklusive författningsförslag. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 juni 2017.

Metodstöd för rapportering av klimatfinansiering

Statens energimyndighet ska tillsammans med Naturvårdsverket utveckla ett metodstöd för såväl Statens energimyndighets som Naturvårdsverkets bidrag till Sveriges rapportering enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 525/2013 av den 21 maj 2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell nivå och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen och om upphävande av beslut nr 280/2004/EG, den sk. MMR-förordningen. Metodstödet ska utvecklas i samråd med Sida och andra relevanta aktörer för att säkerställa en samstämmig rapportering. Metodstödet ska hjälpa myndigheterna att på ett samstämmigt sätt redogöra för storleken på stödet men också hur man avgör vad som är klimatfinansiering och i förekommande fall hur bedömningen gjorts av hur stor del av finansieringen som ska räknas som klimatfinansiering. Metodstödet ska kunna tillämpas i den rapportering som sker våren 2017. 

Regionala energi- och klimatstrategier

Baserat på den rapportering av arbetet med regionala klimat- och energistrategier som länsstyrelserna enligt sitt regleringsbrev för 2015 gör till Statens energimyndighet den 31 januari 2017 ska myndigheten redovisa en sammanställning och bedömning av arbetet i respektive länsstyrelse. Underlaget ska rapporteras till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 mars 2017. Myndigheten ska även redovisa hur de bistått länsstyrelserna i arbetet med regionala klimat- och energistrategier.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:1

Statens energimyndighet (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet281 284
ap.1Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader (ram)281 284

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader

Anslagsposten finansierar Statens energimyndighets verksamhetskostnader.

Anslagsposten ska finansiera:

 1. utgifter för arvoden till ledamöter i Oljekrisnämnden,
 2. utgifter för internationellt samarbete, bl.a. inom ramen för EU och OECD,
 3. utgifter för eget deltagande i EU:s program,
 4. verksamheten vid myndigheten som sker enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av rådets direktiv 2004/67/EG samt enligt lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, samt täckning av det ackumulerade underskottet per utgången av 2015 inom samma verksamhet, och
 5. Fjärrvärmenämndens verksamhet utöver de ansökningavgifter som disponeras enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263).

Statens energimyndighet ska avsätta 3 000 000 kronor för samordning av energiomställningen i transportsektorn.

Statens energimyndighet ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Statens energimyndighet ska efter fakturering betala totalt 19 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift.

Statens energimyndighet ska använda anslaget för att hantera underskottet i myndighetens arbete avseende försörjningstrygghet som bedrivs i enlighet med förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet. Underskottet ska betalas av under åren 2016–2018.

1:2

Insatser för energieffektivisering (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet218 000
ap.1Insatser för energieffektivisering (ram)153 000
ap.3Medfinansiering nationellt regionalfondsprogram (ram)65 000
Disponeras av Boverket13 000
ap.4Byggnaders energiprestanda (ram)13 000
Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll1 000
ap.2Individuell mätning av energi (ram)1 000
Disponeras av Upphandlingsmyndigheten1 000
ap.6Energikrav i offentlig upphandling (ram)1 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Insatser för energieffektivisering

Anslagsposten får användas för 

 1. teknikupphandling för att utveckla, demonstrera och introducera ny energieffektiv teknik på marknaden samt utveckling av metoder för marknadsintroduktion, stöd till miljöskyddsåtgärder och miljöstudier samt programanknutna aktiviteter, dvs. planering, utveckling av system samt uppföljning och utvärdering av verksamheten,
 2. främjandeåtgärder för att underlätta genomförandet av krav på nära-nollenergibyggnader, särskilda demonstrationsprojekt, kompetenshöjande insatser för nyckelgrupper, samt uppföljning, utvärdering och analys av nya och befintliga lågenergibyggnader,
 3. informations- och utbildningsinsatser, nätverksaktiviteter samt utveckling av metoder, mät- och provningsstandarder, verktyg och system,
 4. provning av el- eller annan energirelaterad utrustning och därmed sammanhängande verksamheter,
 5. Statens energimyndighets arbete med framtagning och utveckling av officiell och annan statistik inom energiområdet, 
 6. finansiering av EU-projekt och insatser i relation till lagar, förordningar och EU-direktiv,
 7. finansiering av internationellt samarbete inom energieffektiviseringsområdet,
 8. åtgärder som genomförs i enlighet med förordningen (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning,
 9. kompetensutveckling och organisering av den kommunala energirådgivningen och de regionala energikontorens samordning av den kommunala energirådgivningen samt planering, utveckling av verksamheten, utvärdering och uppföljning av verksamheten,
 10. att finansiera projekt vid de regionala energikontoren eller som bedrivs av andra aktörer som har en nyckelfunktion vad gäller energieffektivisering, minskad klimatpåverkan och energihushållning,
 11. informations- och utbildningsinsatser, nätverksaktiviteter, utredningar, utveckling och tillhandahållande av metoder, verktyg och system för energieffektivisering, effektiv resursanvändning och användning av förnybar energi med fokus på offentlig sektor, små och medelstora företag, barn och ungdomar samt insatser som riktas till berörda aktörer på lokal, regional eller central nivå, samt
 12. informationsinsatser kring samt utveckling och tillhandahållande av metoder, modeller och standardavtal för energitjänster.

För anslagsposten får förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet och förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning användas.

Projekt avseende teknikupphandling och marknadsintroduktion ska samordnas med berörda sektorsmyndigheters respektive verksamheter.

Demonstrationsprojekt under punkten 2 ska avse nybyggnad, ombyggnad och renovering av lågenergibyggnader med större geografisk spridning än vad som hittills gällt för byggande av lågenergibyggnader i Sverige.

Boverket får för sin medverkan i främjandeåtgärderna ta del av medel. Energimyndigheten betalar ut medel efter rekvisition.

ap.2 Individuell mätning av energi

Anslagsposten får användas för genomförandearbete avseende individuell mätning av energi till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet. 

ap.3 Medfinansiering nationellt regionalfondsprogram

Anslagsposten får användas för medfinansiering av insatser för energieffektivisering inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet under programperioden 2014–2020.

För anslagsposten får förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet och förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning användas. Anslagsposten får också användas för åtgärder som genomförs i enlighet med förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning samt för planering, utveckling av system, uppföljning och utvärdering av verksamheten.

ap.4 Byggnaders energiprestanda

Anslagsposten får användas för genomförandearbete och uppföljning avseende Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda, samt genomförandearbete avseende individuell mätning av energi till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet.

ap.6 Energikrav i offentlig upphandling

Anslaget får användas för stöd och metodutveckling kring energikrav vid offentlig upphandling.

1:3

Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet10 000
ap.1Teknikutveckling och marknadsintroduktion i samverkan (ram)10 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Teknikutveckling och marknadsintroduktion i samverkan

För anslagsposten gäller förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning i de delar som avser miljöskyddsåtgärder, energieffektiviseringsåtgärder, investeringar för att främja energi från förnybara energikällor, energiinfrastruktur och miljöstudier. Förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet gäller för anslagsposten i det fall EU:s regler om statsstöd är tillämpliga avseende experimentell utveckling. Anslagsposten får användas för webbportalen www.vindlov.se. 

Högst 3 500 000 kronor får användas för programanknutna aktiviteter som planering, uppföljning och utvärdering.

1:4

Energiforskning (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet1 420 788
ap.1Strategisk energisystemkompetens på Statens energimyndighet (ram)45 000
ap.11Forskning, utveckling och innovation (ram)1 375 788

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Strategisk energisystemkompetens på Statens energimyndighet

Anslagsposten får användas för att stärka Statens energimyndighets kompetens inom framtagande, utveckling och användning av modeller och system för prognoser och utvärderingar, inklusive sådana som används inom EU. Anslagsbeloppet får vidare användas för studier i energisystemets och energimarknadernas funktion, vilket inbegriper samband mellan de tekniska systemen, energimarknaderna, miljön och klimatet och därtill kopplade samhällsekonomiska analyser.

Anslagsposten får användas för Statens energimyndighets arbete med framtagning och utveckling av officiell och annan statistik inom energiområdet.

Anslagsposten får användas för Statens energimyndighets arbete med utveckling av elcertifikatsystemet.

Anslagsposten får också disponeras för kunskapsöversikter för prioriterade områden i vilka resultat från internationellt forskningsarbete inkluderas.

ap.11 Forskning, utveckling och innovation

Anslagsposten används för forsknings-, utvecklings- och innovationsinsatser i enlighet med de övergripande riktlinjer som framgår av prop. 2005/06:127, prop. 2008/09:1, prop. 2009/10:1, prop. 2010/11:1, prop. 2011/12:1 och prop. 2012/13:21. Åtaganden som gjorts inom ramen för tidigare anslagsposterna 2, 3, 4, 5 och 9 får belasta anslagsposten.

Förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet gäller för anslagsposten i det fall EU:s regler om statsstöd är tillämpliga. Anslagsposten får även användas för sådana åtaganden som myndigheten ingått med stöd av tidigare förordningar om statligt stöd till energiforskning, energiteknik och energiteknikbidrag.

För anslagsposten gäller även förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning i de delar som avser bidrag till investeringar för att främja energi från förnybara energikällor och investeringsstöd för infrastruktur.

Anslagsposten får disponeras för programanknutna aktiviteter som planering, uppföljning, utvärdering och systemkostnader.

Anslagsposten får användas för standardiseringsarbete av relevans för prioriterade forskningsområden.

Anslagsposten får användas för teknikupphandling för att utveckla, demonstrera och introducera ny energieffektiv teknik på marknaden.

Anslagsposten får användas för innovationsupphandling för att utveckla, demonstrera och kommersialisera innovativa lösningar på marknaden.

Anslagsposten får användas för medfinansiering av en grön investeringsfond inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet under programperioden 2014–2020, övriga EU-projekt och deltagande i EU:s program samt finansiering av myndighetens arbete med av regeringen ingångna bilaterala samarbetsavtal inom energiområdet och annat internationellt samarbete, förutsatt att verksamheten överensstämmer med övriga villkor för anslaget och energipolitiska mål.

I fråga om bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning vid institution inom högskola eller universitet ska samråd ske med Vetenskapsrådet. I fråga om bidrag till utrustning för provningsverksamhet ska samråd ske med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB.

I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är därvid inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna, utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet.

Högst 2 000 000 kronor får disponeras för Statens energimyndighets finansiering av en nationell testarena, Test Site Sweden, som genomförs med utgångspunkt i strategiprogrammet för fordonsindustrin.

Högst 85 000 000 kronor ska avsättas för arbete med strategiska innovationsområden.

Statens energimyndighet ska avsätta högst 15 000 000 kronor till Forum för smarta elnät. Medel får betalas ut till andra myndigheter som deltar i arbetet efter rekvisition. Högst 2 000 000 kronor av avsatta medel får betalas ut till Energimarknadsinspektionen efter rekvisition.

Anslagsposten får användas för allmänna energisystem- och klimatstudier såsom Statens energimyndighets arbete med hållbarhetskriterier och livscykelanalyser. 

Branschorgan och institut kan beviljas programanknutna medel för samordning, resultatspridning och nyttiggörande av projektresultat i samband med genomförande av utvecklingsprogram/branschprogram där Statens energimyndighet är medfinansiär.

1:6

Planeringsstöd för vindkraft (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet15 000
ap.1Nationellt nätverk för vindbruk (ram)15 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Nationellt nätverk för vindbruk

Anslagsposten ska användas för ett nationellt nätverk för vindbruk. Högst 2 500 000 kronor får disponeras för programanknutna kostnader såsom planering, administration, uppföljning och utvärdering av stödet.

1:8

Energiteknik (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet435 600
ap.4Stöd till solceller, biogas och energilagring (ram)435 600
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län4 400
ap.1Energiteknik - del till LST Örebro (ram)4 400

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Energiteknik - del till LST Örebro

Medel får användas för att täcka länsstyrelsernas administrativa kostnader knutna till utbetalning av medel i enlighet med förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller och förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet. Medel motsvarande högst en procent av beslutade stöd får användas för att täcka administrationskostnader knutna till länsstyrelsernas verksamhet.

ap.4 Stöd till solceller, biogas och energilagring

Förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller, förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling, förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi samt innovation inom energiområdet samt förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser gäller för anslagsposten.

Av anslagets tillgängliga medel 2017 får högst 385 600 000 kronor användas till solcellsstöd. Av dessa får högst 7 600 000 kronor användas för administrativa kostnader anknutna till stödet.

Medel får användas för bidrag till anläggningar för energilagring i hushåll. Därtill får myndigheten genomföra en satsning på kommersialisering och utveckling av teknik för energilagring, exempelvis genom genomförande av innovationsupphandlingar. Högst 50 000 000 kronor ska avsättas för dessa ändamål.

 

1:10

Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet19 328
ap.2Avg. till int. org - del till STEM (ram)19 328
Disponeras av Kammarkollegiet6 000
ap.3Avg. till int. org - del till Kammarkollegiets disposition (ram)6 000

Villkor för anslag 1:10

ap.2 Avg. till int. org - del till STEM

Anslagsposten finansierar avgifter till internationella organisationer samt vissa utgifter för internationellt samarbete inom energiområdet.

ap.3 Avg. till int. org - del till Kammarkollegiets disposition

Anslagsposten finansierar avgifter till internationella organisationer samt vissa utgifter för internationellt samarbete inom energiområdet.

Fördelning av medlen från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

1:11

Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet12 500
ap.1Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning (ram)12 500
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län12 500
ap.2klimat, energiomst. - del till LST Örebro (ram)12 500

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning

Anslagsposten får användas för att främja att offentliga aktörer samverkar, utvecklar metoder och sprider erfarenheter kring lokal och regional energi- och klimatomställning.

ap.2 klimat, energiomst. - del till LST Örebro

Länsstyrelsen i Örebro län ska till var och en av länsstyrelserna från anslagsposten utbetala 500 000 kronor som ett stöd för länsstyrelsernas arbete med att främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan, utifrån de regionala klimat- och energistrategierna.

Högst 2 000 000 kronor får utbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län för utgifter för samordning och samverkan mellan länsstyrelserna för att gemensamt utveckla länsstyrelsernas arbete på området energi- och klimatomställning.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

Budgetår 2014

1:2

Regionala och lokala insatser för energieffektivisering (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet0
ap.1Reg o lok ins energi - del till STEM (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens energimyndighet
ap.18 4393 %0
1:2 Insatser för energieffektivisering
ap.15 900Inget0
ap.20Inget0
ap.35 000Inget0
ap.4650Inget0
ap.60Inget0
1:2 (2014) Regionala och lokala insatser för energieffektivisering
ap.1 (2014)0Inget0
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft
ap.1300Inget0
1:4 Energiforskning
ap.12 250Inget0
ap.1140 3745 0000
1:6 Planeringsstöd för vindkraft
ap.1450Inget0
1:8 Energiteknik
ap.10Inget0
ap.413 068Inget0
1:10 Avgifter till internationella organisationer
ap.2670Inget0
ap.30Inget0
1:11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning
ap.1375Inget0
ap.2375Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Insatser för energieffektivisering
ap.160 00025 00025 00010 0002021
ap.3100 00035 00035 00030 0002021
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft
ap.110 0005 0005 000
2019
1:4 Energiforskning
ap.18 0008 000002021
ap.113 492 0001 356 0001 380 000718 1142021
1:6 Planeringsstöd för vindkraft
ap.120 00010 00010 000
2019
1:8 Energiteknik
ap.450 00040 00010 000
2019
1:10 Avgifter till internationella organisationer
ap.236 00018 00017 739
2019
1:11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning
ap.125 00012 50012 500
2019
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)22 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens energimyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2523 440
2017-02-2523 440
2017-03-2523 440
2017-04-2523 440
2017-05-2523 440
2017-06-2523 440
2017-07-2523 440
2017-08-2523 440
2017-09-2523 440
2017-10-2523 440
2017-11-2523 440
2017-12-2523 444
Summa281 284
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens energimyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter enligt förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter-3863503003000-36
Ansökningsavgifter enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263)-5 985-44010500-490-6 915
Avgifter enligt förordningen (2011:1480) om elcertifikat16 5042 5009 5006 9002 60021 604
Avgifter enligt förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el1 7301 8008 3007 9004003 930
Summa11 8634 21018 11015 6002 51018 583
Uppdragsverksamhet
Provningsverksamhet46601501500466
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Statens energimyndighet får disponera de avgifter som tas ut enligt 4 kap. 20 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter och Statens energimyndighets föreskrifter om register för utsläppsrätter (STEMFS 2012:1) anger villkoren för uttag av avgifter.

Ansökningsavgifter enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263)

Statens energimyndighet får disponera ansökningsavgifter som tas ut enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263). Ansökningavgifterna ska bidra till finansieringen av Fjärrvärmenämndens verksamhet vid Statens energimyndighet.

Avgifter enligt förordningen (2011:1480) om elcertifikat

Statens energimyndighet får disponera de avgifter som tas ut med stöd av förordning (2011:1480) om elcertifikat för att täcka kostnaderna för kontoföringsverksamheten avseende elcertifikat.

Avgifter enligt förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el

Statens energimyndighet får disponera de avgifter som tas ut med stöd av förordning (2010:853) om ursprungsgarantier för el för att täcka kostnaderna för kontoföringsverksamheten avseende ursprungsgarantier för el.

Provningsverksamhet

Statens energimyndighet får disponera intäkterna från test- och provningsverksamhet på uppdrag från externa beställare.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Offentligrättslig verksamhet
Kvot- och förseningsavgifter enligt 6 kap. lagen (2011:1200) om elcertifikat2552023 0006 00006 00029 000
Lagring- och förseningsavgifter enligt lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja28110404 00004 0004 040
Avgifter enligt 6§ i förordningen (2014:349) om vissa kostnads- och nyttoanalyser på energiområdet2811061201218
Försörjningstrygghetsavgift enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet2552-3 8533 7505 0005 0000-103
Summa-3 85326 79615 0125 00010 01232 955
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Utdömda viten med anledning av förelägganden enligt 33 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol, 8 kap. 5 § lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja, 16 § fjärrvärmelagen (2008:263), 15 § lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter, 7 § lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning, 5 kap. lagen (2011:1200) om elcertifikat, 7 § lagen (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet samt sanktionsavgifter enligt 6 kap. 5 § lagen (2011:1200) om elcertifikat ska levereras in i anslutning till uppbörd och redovisas på inkomsttitel 2714 222 Straffavgifter.

7

Övriga inkomster

Villkor

Tillsynsprovning energimärkning enligt förordning (2011:1022)

Statens energimyndighet får disponera de intäkter myndigheten tar ut med stöd i 4 och 5 §§ förordningen (2011:1022) om tillsyn över energirelaterade produkter och däck, som omfattas av bestämmelserna i lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter. Avgiften ska täcka myndighetens kostnader för tillsynsprovning i de fall produkten inte uppfyller ställda krav.

Utdömda viten med anledning av förelägganden enligt 15 § lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter ska levereras in i anslutning till uppbörd och redovisas på inkomsttitel 2714 222 Straffavgifter.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Statens energimyndighet får använda den förenklade räntekontorutin som regeringen medgav föregående budgetår för att täcka förvaltningskostnader på andra anslag än anslag 1:1 Statens energimyndighet.

2. Statens energimyndighet medges undantag från kravet att anläggningstillgångar som används i verksamheten ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) avseende verksamheter som finansieras av anslagen 1:2, 1:3 och 1:4 under utgiftsområde 21 Energi.

3. Statens energimyndighet medges undantag från kravet att senast den 15 augusti varje år lämna delårsrapport avseende de första sex månaderna av det pågående räkenskapsåret enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Myndigheten ska i stället lämna delårsrapport avseende de åtta första månaderna av det pågående räkenskapsåret senast den 30 september.

På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Martin Palm
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Konsumentverket
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Samtliga länsstyrelser
Boverket
Lantmäteriet
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
Vetenskapsrådet
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Skogsstyrelsen
Statens jordbruksverk
Sametinget
Naturvårdsverket
Havs- och vattenmyndigheten
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Post- och telestyrelsen
Trafikverket
Sjöfartsverket
Transportstyrelsen
Trafikanalys
Sveriges geologiska undersökning
Verket för innovationssystem
Affärsverket svenska kraftnät
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Tillväxtverket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Riksantikvarieämbetet
Arbetsmiljöverket
Upphandlingsmyndigheten