Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:12

2016-12-20
S2015/04635/FST
S2016/07779/RS (delvis)
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Socialstyrelsen
Riksdagen har beslutat om Socialstyrelsens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Socialstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Innovation

Socialstyrelsen ska i samband med årsredovisningen redovisa de åtgärder som vidtagits för att främja innovation inom myndighetens ansvarsområde.

Prognoser

Socialstyrelsen ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognostillfällen: 

18 januari

17 februari

3 maj

31 juli

25 oktober.

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Socialstyrelsen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Redovisningarna av de nya uppdrag som ges i detta regleringsbrev ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Socialstyrelsen.

Hälso- och sjukvård och folkhälsa

1. Nationell källa för ordinationsorsak 

Socialstyrelsen ska säkerställa en permanent förvaltning av det kodbaserade systemet för ordinationsorsaker, som betecknas som den nationella källan för ordinationsorsak, samt vidta de åtgärder som krävs för att kodsystemet löpande ska kunna användas av förskrivare och andra användare i vård- och omsorgsverksamheter. Socialstyrelsens ansvar för förvaltningen ska avse kvalitetssäkring och utveckling av systemets terminologi och koder samt annan information som ingår i systemet. Socialstyrelsen ska komplettera källan för ordinationsorsak med orsakerna till att en läkemedelsbehandling avslutas, ändras eller förlängs. Socialstyrelsen ska även analysera möjligheten att följa upp NT-rådets rekommendationer avseende läkemedelsanvändning och vid behov lämna förslag på utökning eller komplettering av kodsystemet. Socialstyrelsen ska också genomföra en pilotstudie kring dokumentation av ordinationsorsak i Pascal. Socialstyrelsens förvaltning av kodsystemet ska genomföras i samverkan med E-hälsomyndigheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2017. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 400 000 kronor under 2017. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Socialstyrelsen.

2. Patientsäkerhet 

Socialstyrelsen ska utveckla och tillgängliggöra ett samlat stöd till hälso- och sjukvården på patientsäkerhetsområdet med fokus på att minska vårdskadorna. Stödet ska särskilt fokusera på de allvarliga och de mest frekventa vårdskadorna. Utgångspunkten ska vara hälso- och sjukvårdens behov. Uppdraget ska samordnas av Socialstyrelsen och genomföras i samverkan med Folkhälsomyndigheten och i samråd med Läkemedelsverket, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), E-hälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt övriga relevanta aktörer. Socialstyrelsen ska analysera utvecklingen på patientsäkerhetsområdet 2017. Om så behövs ska Socialstyrelsen inhämta uppgifter från SKL, landstingen, kommunerna och övriga myndigheter för att kunna bedöma utvecklingen på patientsäkerhetsområdet. Redovisningen ska spegla patientsäkerheten 2017 inom bl.a. den somatiska vården, psykiatriska vården, primärvården och den kommunala vården i enlighet med tillgängliga data. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2018. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 10 000 000 kronor under 2017. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 28 Till Socialstyrelsens disposition.

3. Fosterskadeövervakning

Socialstyrelsen ska redogöra för det aktuella läget när det gäller övervakningen av fosterskador. Myndigheten ska särskilt redovisa hur förutsättningarna för systematisk kunskapsinsamling inom detta område ser ut i dagsläget och beskriva eventuella brister med det nuvarande systemet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 3 april 2017.

4. Prioriteringscentrum Linköpings universitet 

Socialstyrelsen ska betala ut 3 500 000 kronor till verksamheten vid Prioriteringscentrum Linköpings universitet under 2017. Socialstyrelsen ska redovisa hur medlen har använts till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2018. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 3 500 000 kronor under 2017. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 20 Prioriteringscentrum.

5. Utveckla öppna jämförelser om vård och stöd vid missbruk och beroende

Socialstyrelsen ska utveckla öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården för att omfatta både socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens insatser, liksom insatser för personer med spelmissbruk. I uppdragets genomförande ska Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapport ”Missar vi målen med missbruks- och beroendevården?” (2016:2) beaktas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2017. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2017. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 9 Övriga åtgärder. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Socialstyrelsen.

6. Uppföljning av förändringar i LARO-föreskrifterna

Socialstyrelsen ska följa upp effekterna av de förändringar i föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (HSLF-FS2016:1), de s.k. LARO-föreskrifterna, som beslutades i januari 2016. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2017.

7. Medel för vård och behandling av spelmissbrukare 

Socialstyrelsen ska fördela medel för vård och behandling av spelmissbrukare i enlighet med regeringsbeslut III:7 den 18 december 2014 (dnr S2014/08966/FST). Myndigheten får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2017. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård sjukvård och omsorg, anslaget 6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 1 Spelberoende. Av medlen ska 375 000 kronor fördelas till Malmö kommun, 375 000 kronor till Göteborgs kommun och 2 250 000 kronor till Stockholms läns landsting. Medel som inte förbrukats ska återbetalas till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2018. En verksamhetsrapport ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2018.

8. Tillhandahållandet av kontaktlinser

Socialstyrelsen ska fortsätta följa förändringen av regleringen när det gäller tillhandahållandet av kontaktlinser ur ett patientsäkerhetsperspektiv som gjordes i samband med att patientsäkerhetslagen (2010:659) trädde i kraft den 1 januari 2011. Socialstyrelsen ska redovisa och kommentera eventuella konsekvenser av förändringen till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2017.

9. Medel till regionala cancercenter

Socialstyrelsen ska, efter ansökan från de landsting som avser att samverka inom respektive regionalt cancercentrum (RCC), fördela och betala ut totalt 48 000 000 kronor för fortsatt arbete med RCC under 2017. Medlen ska fördelas lika mellan de sex RCC. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2017. Av rapporten ska framgå RCC:s användning av tilldelade medel för 2016 och Socialstyrelsens arbete med att fördela och betala ut medel för 2017. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 48 000 000 kronor under 2017 från utgiftsområde 9 hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 16 Åtgärder för en bättre cancervård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Socialstyrelsen.

10. Utvecklingen av vården för personer med kroniska sjukdomar

Socialstyrelsen ska inom ramen för satsningen på att förebygga och behandla kroniska sjukdomar lämna en lägesrapport om utvecklingen av vården. I rapporteringen ingår också att lämna förslag på insatser för att utveckla vården för personer med kroniska sjukdomar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2017.

11. Ändring av redovisningsdatum av beslutat uppdrag som getts i särskild ordning

Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen ska tillsammans undersöka förutsättningarna för att Sverige ska kunna delta i internationella hälso- och sjukvårdsinsatser kopplade till hanteringen av hälsohot såsom till exempel utbrott av smittsamma sjukdomar. Uppdragstiden förlängs och uppdraget ska istället slutredovisas gemensamt genom en rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2017 (dnr S2016/03089/FS).

12. Ändring av redovisningsdatum av beslutat uppdrag som getts i särskild ordning

Socialstyrelsen ska följa upp arbetet med uppbyggnaden av Regionala cancercentrum (RCC) avseende de kriterier som ska vara uppfyllda fyra år efter RCC-starten. Uppdragstiden förlängs och uppdraget ska istället redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 18 april 2017 (dnr S2015/08198/FS).

Socialtjänst m.m.

1. Kartläggning av kommunernas stöd att genomföra egenvård

Socialstyrelsen ska kartlägga vilket stöd som lämnas av kommuner till personer med funktionsnedsättningar som har behov av hjälp med genomförande av s.k. egenvårdsinsatser. Socialstyrelsen ska också undersöka i vilken utsträckning kommuner samverkar med landstingen i frågor som rör egenvård för denna målgrupp. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 december 2017.

2. Konsekvensanalys avseende domar om det femte grundläggande behovet

Socialstyrelsen ska utreda konsekvenserna av de domar från Högsta förvaltningsdomstolen som rör det s.k. femte grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” (bl.a. HFD 2015 ref. 46). Analysen ska omfatta hur domarna påverkat kommunernas beviljanden av insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (2001:453). Vidare ska konsekvenserna för brukare med personlig assistans samt ett barnrätts- och jämställdhetsperspektiv inkluderas i analysen. Socialstyrelsen ska inom ramen för uppdraget samråda med Försäkringskassan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2017.

3. Utbildningsinsats för att förebygga fallolyckor

Socialstyrelsen ska under 2017 fortsätta deluppdrag 2 i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 3 december 2015 (dnr S2015/07797/FST) att genomföra en utbildningsinsats för att förebygga fallolyckor. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2018. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 5 000 000 kronor under 2017. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 11 Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen.

4. E-hälsa och välfärdsteknologi

Socialstyrelsen ska under 2017 fortsätta att genomföra följande uppdrag:

a) Socialstyrelsen ska följa upp kommunernas arbete med e-hälsa och trygghetslarm i enlighet med tidigare upparbetad uppföljningsmodell enligt det uppdrag som gavs (dnr S2014/1397/FST) om uppföljning av arbetet med e-hälsa och trygghetslarm i kommunerna.

b) Socialstyrelsen ska verka för att den nationella modellen för enhetlig och strukturerad information kallad Individens behov i centrum (IBIC), införs i landets samtliga kommuner samt stödja kommunerna vid införandet och implementerandet av modellen i relevanta verksamheter. Detta arbete ska samordnas med det arbete som myndigheten bedriver med anledning av uppdraget avseende den gemensamma informationsstrukturen för socialtjänsten som gavs i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2015, område Övriga uppdrag punkt 15. Uppdraget ska utföras i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg (Famna) och Vårdföretagarna.

c) Enligt Socialstyrelsens regleringsbrev för 2016 ska Socialstyrelsen ta fram ett metodstöd som personalen inom socialtjänsten kan använda vid bl.a. myndighetsutövning och erbjudande om socialtjänstinsatser i form av välfärdsteknologi eller andra situationer då personalen möter kvinnor och män med helt eller delvis nedsatt beslutsförmåga. Enligt beslutet ska uppdraget redovisas senast den 31 maj 2017. Redovisningen av uppdraget ändras till senast den 30 november 2017.

Uppdragen under punkterna a och b ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2018. Uppdraget under punkten a ska även redovisas senast den 31 maj 2017. Varje deluppdrag ska redovisas för sig. Uppdraget om uppföljning av kommunernas arbete med e-hälsa och trygghetslarm (punkten a) ska dessutom redovisas på Socialstyrelsens hemsida.

Socialstyrelsen får för genomförande av uppdragen använda 7 000 000 kronor under 2017. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagsposten 11 Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen.

5. Introduktion för nyanställda inom ekonomiskt bistånd

Socialstyrelsen ska ta fram ett introduktionspaket till nyanställda socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd. Det ska innehålla faktainformation om socialförsäkringssystemet och arbetsmarknadsåtgärder, exempelvis former för samverkan med andra aktörer, såsom hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Arbetet ska ske i samråd med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 mars 2018.

6. Hbtq-personers villkor inom socialtjänsten

Socialstyrelsen ska ta fram och sprida ett kunskapsstöd för socialtjänsten avseende hbtq-frågor. Stödet ska bygga på den förstudie som genomförts och syftar till att skapa förutsättningar för ett bättre bemötande. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2018. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2017. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 4 Utvecklingsmedel.

7. Informationsskrift om att utreda barns behov av stöd och skydd

Socialstyrelsen ska ta fram en informationsskrift till socialtjänsten om utredning av barns behov av stöd och skydd i transnationella ärenden där barn utsatts för människohandel och/eller sexuella övergrepp. Informationsskriften ska under 2018 spridas till professionen. Samråd ska ske med relevanta aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 december 2018. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2017. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 5:2 Barnets rättigheter, anslagsposten 2 Bidrag till myndigheter. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Socialstyrelsen.

8. Kunskapsstöd för samtal med barn

Socialstyrelsen ska ta fram ett kunskapsstöd till socialtjänst och hälso- och sjukvården för samtal med barn. Dessa svåra samtal förs inte sällan med barn som kan ha utsatts för sexuella övergrepp. Även människohandel kan ha förekommit. Kunskapsstödet ska implementeras och under 2018 spridas till professionerna. Samråd ska ske med relevanta aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 december 2018. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2017. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 5:2 Barnets rättigheter, anslagsposten 2 Bidrag till myndigheter. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Socialstyrelsen.

9. Utredning om kompetens hos personal i institutionsvård

Socialstyrelsen ska se över tillgången på utbildning för personal som arbetar med vård och behandling av barn och unga på Hem för vård eller boende (HVB), samt utreda förutsättningarna för en eftergymnasial grundutbildning för personal på HVB och vilken annan utbildning som kan vara lämplig för arbete med behandling för barn och unga på HVB. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2018.

10. Kunskapsstöd och utbildning om gränssättande åtgärder

Socialstyrelsen ska leda ett arbete för en gemensam kunskapsgrund och samsyn bland verksamhetsansvariga och personal på HVB om gränssättande åtgärder som en del av en god vård. Inom ramen för uppdraget ska befintlig kunskap om olika typer av gränssättande åtgärder, etiska aspekter på dem samt forskning om resultatet av att använda dem sammanställas och analyseras. Utifrån underlaget ska Socialstyrelsen ta fram ett kunskapsstöd som ska kunna användas för utbildningar på olika nivåer inom HVB-vården. De särskilda ungdomshemmen som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS) omfattas inte av uppdraget. I arbetet ska dock SiS erfarenheter tas tillvara. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2019.

11. Vägledning om ansvar för vård vid psykisk ohälsa

Socialstyrelsen ska ta fram ett vägledande stöd till huvudmän och verksamheter avseende ansvarsfördelningen om vård och stöd vid psykisk ohälsa hos barn och unga i samhällsvård. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 februari 2019.

12. Integrerad vårdform och utveckling av specialiserad och differentierad institutionsvård

Socialstyrelsen ska utreda förutsättningar och former för en integrerad och mer specialiserad dygnsvård som samlat kan möta behov av vård med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och hälso- och sjukvård, främst psykiatrisk vård. I uppdraget bör även ingå att analysera förutsättningarna för differentiering och specialisering inom övrig institutionsvård som utförs med stöd av LVU. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 februari 2019.

13. Kunskapsstöd för säkrare bedömningar i fråga om umgänge för barn placerade enligt LVU

Socialstyrelsen ska ta fram ett stöd som kan bidra till kunskapsbaserade och rättssäkra bedömningar rörande omfattningen och utformningen av umgänget mellan barn, som har omhändertagits med stöd av LVU, och deras föräldrar och andra nära anhöriga som barnet har behov av att ha umgänge med. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 februari 2019.

Socialstyrelsen får under 2017 använda 8 500 000 kronor för genomförande av uppdragen nr. 9–13. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete, anslagsposten 4 Utvecklingsmedel. Socialstyrelsen ska lämna en lägesrapport för uppdragen 9–13 till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2017.

14. Analys om den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppdrag även bör omfatta den sociala barn- och ungdomsvården

Socialstyrelsen ska analysera de rättsliga förutsättningarna och analysera de ekononomiska konsekvenserna, samt för- och nackdelar med, att utvidga medicinskt ansvarig sjuksköterskas uppdrag till att även omfatta den sociala barn- och ungdomsvården. Syftet är att bidra i det systematiska kvalitetsarbetet samt att avhjälpa brister inom hälso- och sjukvårdsområdet för barn och unga, såväl under utredning som under placering. Uppdraget ska genomföras i samråd med den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och med andra relevanta aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2017.

15. Överlämnande av uppgifter som innefattar myndighetsutövning i den sociala barn- och ungdomsvården till annan kommun

Socialstyrelsen ska, utifrån gällande rätt, redogöra för möjligheterna för en kommun att överlämna uppgifter som innefattar myndighetsutövning, i den sociala barn- och ungdomsvården, till en annan kommun. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten göra en konsekvensanalys av möjligheten att överlämna uppgifter som innefattar myndighetsutövning till annan kommun. Regeringen anser att det är viktigt att klargöra vilka möjligheter kommuner har att överlämna aktuella uppgifter till annan kommun. Utgångspunkten är att barn och unga får stöd, hjälp och skydd oavsett var de befinner sig. I uppdraget ingår att inhämta upplysningar från regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och andra relevanta aktörer. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2017.

Socialstyrelsen får under 2017 använda 800 000 kronor för genomförande av uppdrag nr. 14 och 15. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 13 Särskild satsning i den sociala barn- och ungdomsvården.

Regelbundna uppdrag

Lägesrapporter som ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet)

Socialstyrelsen ska årligen lämna en redovisning och analys av tillståndet och utvecklingen inom olika områden. Redovisningarna ska identifiera väsentliga förändringar och vara uppdelade på kön. Följande lägesrapporter ska tas fram:

1. inom hälso- och sjukvård senast den 31 mars

2. inom funktionshindersområdet senast den 28 februari

3. inom äldreomsorg och äldrevård senast den 28 februari

4. inom individ- och familjeomsorg senast den 28 februari.

Övrig regelbunden rapportering som ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet)

1. Socialstyrelsen ska årligen, senast den 28 februari, redovisa bedömningar av tillgång och efterfrågan på legitimerade yrkesutövare i hälso- och sjukvården.

2. Socialstyrelsen ska årligen, senast den 30 april, redovisa en analys av orsakerna bakom utvecklingen av läkemedelsförsäljningen samt redovisa en bedömning av kostnadsutvecklingen av läkemedelsförmånerna, för rekvisitionsläkemedel och för smittskyddsläkemedel. Socialstyrelsen ska årligen, senast den 30 oktober, inkomma med en kortfattad uppdaterad prognos för innevarande år och nästkommande år.

3. Socialstyrelsen ska samla in redovisningar och återrapporteringar av medel från landstingen. De återrapporteringar av medel som avses är för rådgivning och annat personligt stöd till personer som ingår i personkretsen enligt lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Syftet är att skapa förutsättningar för en systematisk uppföljning av innehållet i rådgivning och annat personligt stöd. Stöd som innehåller samordning ska särskilt synliggöras. Socialstyrelsen ska årligen, senast den 30 april, redovisa resultaten av uppföljningen.

4. Socialstyrelsen fördelar statsbidrag till kompetenscentrum på tandvårdsområdet. Socialstyrelsen ska fortsatt följa upp användningen av statsbidraget för kompetenscentrum inom tandvården i samband med de årligen återkommande utlysningarna av nya statsbidrag. Socialstyrelsen ska årligen, senast den 31 maj, redovisa resultaten av uppföljningen.

Övriga uppdrag

1. Insatser utifrån minoritetspolitikens mål

Socialstyrelsen ska redovisa myndighetens interna och externa insatser utifrån minoritetspolitikens mål och dess tre delområden. Myndigheten ska också tillsammans med Folkhälsomyndigheten utveckla former för samarbete myndigheterna emellan samt för effektiva samråd med de nationella minoriteterna. Redovisningen ska lämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget, som också kan utgöra ett stöd i arbetet med uppdraget, senast den 10 oktober 2017.

2. Översättning av publikationen Din rätt till vård och omsorg – en vägvisare för äldre 

Socialstyrelsen ska översätta publikationen Din rätt till vård och omsorg – en vägvisare för äldre med information om de nationella minoriteternas rättigheter till romani chib och jiddisch och verka för att skriften samt information om de nationella minoriteternas rättigheter sprids till kommuner. Redovisningen ska lämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget senast den 10 oktober 2017.

3. Främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Socialstyrelsen ska, inom ramen för uppgiften att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, redovisa resultatet av vidtagna åtgärder samt samverkan med Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens kulturråd och organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter. Redovisningen ska utgå från regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Under 2017 är Socialstyrelsen sammankallande myndighet. Socialstyrelsen ska även redovisa hur frågor som rör unga transpersoners psykiska hälsa kan lyftas fram inom ramen för myndighetens övriga uppdrag gällande psykisk hälsa. Socialstyrelsen ska dessutom redovisa en bedömning av effekterna av de medel som fördelats enligt förordningen (2014:1542) om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2017.

4. Det försäkringsmedicinska beslutsstödet

Socialstyrelsen ska kontinuerligt följa upp, uppdatera och utvärdera det försäkringsmedicinska beslutsstödet. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2017. 

5. Stödja samordningsförbundens verksamhet

Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska tillsammans stödja samordningsförbundens verksamhet. Arbetet ska ske i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting. Myndigheterna ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att stödja samordningsförbundens verksamhet.

6. Brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer

Socialstyrelsen får fördela medel för att fortsätta stödja de organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck som utsatts för våld i nära relation. Användningen av medlen och en redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2018. Finansiering av uppdraget sker inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 8 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till SOS. 

7. Överenskommelse mellan staten och SKL om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Socialstyrelsen ska bistå Försäkringskassan i uppdraget att ansvara för uppföljning och utbetalning avseende villkor 1, Kompetenssatsning i försäkringsmedicin, i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017–2018. Socialstyrelsen ska även tillsammans med SKL fortsätta utvecklingsarbetet i enlighet med villkor 4, Utökat elektroniskt informationsutbyte, i överenskommelsen mellan staten och SKL om En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017–2018. Socialstyrelsen får för att genomföra detta uppdrag använda högst 17 500 000 kronor under 2017. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen, anslagsposten 10 Bidrag till hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Försäkringskassan. Medlen ska utbetalas 2018 för verksamhet som bedrivits 2017. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Försäkringskassan senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Försäkringskassan. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Socialstyrelsen.

8. Analys av den praktiska tillämpningen av barnkonventionen

Socialstyrelsen ska analysera om det finns behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom sina verksamhetsområden. I uppdraget ingår att redovisa de utvecklingsområden som har identifierats och hur dessa kan tas tillvara i myndighetens verksamhet. Barnombudsmannen ska, utifrån Socialstyrelsens behov, bidra till myndighetens analys i enlighet med Barnombudsmannens uppdrag att stödja statliga myndigheter i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter i myndigheternas verksamhet (dnr S2016/07875/FST). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2018.

9. Agenda 2030

Socialstyrelsen ska kortfattat redovisa konkreta resultat från myndighetens nationella och internationella verksamhet som har bidragit till genomförandet av Agenda 2030 samt hur myndigheten arbetar för att integrera de tre dimensionerna av hållbarhet (ekonomiska, sociala och miljömässiga) i sin verksamhet. Redovisningen ska användas som underlag för Sveriges rapportering om genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) i juli 2017. Utgångspunkten är den redovisning som lämnades i augusti 2016 (dnr Fi2016/01355/SFÖ). Myndigheten ska i redovisningen även beakta att det i Agenda 2030 anges att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i genomförandet av agendan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet, med kopia till Finansdepartementet och Utrikesdepartementet) senast den 31 mars 2017.

10. Stärkt säkerhetsskyddsarbete

Socialstyrelsen ska, i egenskap av bevakningsansvarig myndighet enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, redovisa vilka övergripande åtgärder som myndigheten har vidtagit för att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i enlighet med säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633). Redovisningen ska lämnas senast den 22 februari 2018 och vara en del av den redovisning som ska ske enligt regeringens beslut den 15 december 2015 om planeringsanvisningar för det civila försvaret (dnr Ju2015/09669/SSK).

11. Våldsbejakande extremism 

Socialstyrelsen ska fortsatt stödja socialtjänsten i dess arbete mot våldsbejakande extremism i enlighet med regeringsbeslut den 13 oktober 2016 (dnr Ku2016/02295/D). Inom ramen för uppdraget ska myndigheten även genomföra en kartläggning av hälso- och sjukvårdens erfarenheter av våldsbejakande extremism. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) tillsammans med en ekonomisk slutredovisning senast den 18 maj 2018. Av redovisningen ska framgå vilka åtgärder som har vidtagits inom ramen för uppdraget. Socialstyrelsen ska lämna en delredovisning senast den 15 maj 2017 i vilken ska framgå vilka åtgärder som myndigheten dittills har vidtagit. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 500 000 kronor under 2017. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslag 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagsposten 7 Allmänna val och dem – del till Socialstyrelsen.

12. Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Socialstyrelsen ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

13. Kontrollsystem för att hantera jäv

Socialstyrelsen ska inventera nuvarande rutiner och arbetssätt och vid behov revidera dessa, för att säkerställa att myndighetens kontrollsystem för att hantera risk för jäv hos externa experter är tillförlitligt och anpassat till myndighetens verksamhet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 september 2017.

Tidigare givna uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev

Uppdrag

Regleringsbrev

Avrapporteringsdatum

Socialstyrelsen ska följa upp bestämmelserna i socialtjänstlagen om krav på behörighet för att få utföra vissa uppgifter inom den sociala barn- och ungdomsvården och myndighetens föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård (SOSFS 2014:7) som trädde i kraft den 1 juli 2014.

Regleringsbrev för 2015

31 januari 2017

Vård av personer med medfödd avvikelse i könsutvecklingen

Regleringsbrev för 2016

31 januari 2017

Effektivare utskrivning från sluten vård

Regleringsbrev för 2016

31 januari 2017,

31 oktober 2017

Egenvårdsinsatser

Regleringsbrev för 2016

1 februari 2017

Minskade utsläpp från resor och transporter

Regleringsbrev för 2016

i samband med årsredovisning för 2016

Socialstyrelsen ska bedöma ett nationellt screeningprogram för förmaksflimmer.

Regleringsbrev för 2015

i samband med årsredovisningen för 2016, 2017

Jämställdhetsintegrering enligt redovisad plan. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10).

Regleringsbrev för 2016

i samband med årsredovisning för 2016–2018. Delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018

Officiell statistik och föreskriftsrätt om socialnämndens medverkande vid fastställande av faderskap m.m.

Regleringsbrev för 2016

24 februari 2017

Socialstyrelsen ska redovisa bedömningar av tillgång och efterfrågan på barnmorskor, läkare och sjuksköterskor, samt tandläkare och tandhygienister.

Regleringsbrev för 2016

årligen, 28 februari

Stöd till samordningsförbunden

Regleringsbrev för 2016

28 februari 2017

Prioriteringscentrum Linköpings universitet

Regleringsbrev för 2016

31 mars 2017

Det försäkringsmedicinska beslutsstödet

Regleringsbrev för 2016

31 mars 2017

Socialstyrelsen ska följa, analysera och stödja utvecklingen mot en mer tillgänglig och patientcentrerad vård med utgångspunkt i den överenskommelse som regeringen slutit med Sveriges Kommuner och Landsting (dnr 2015/3210/FS).

Regleringsbrev för 2015

30 april 2017

Patientsäkerhet

Regleringsbrev för 2016

30 april 2017

Kartläggning av användande och täckningsgrad av Injury Data Base

Regleringsbrev för 2016

30 april 2017

Socialstyrelsen ska samla in redovisningar och återrapporteringar av medel från landstingen avseende medel för rådgivning och annat personligt stöd till personer som ingår i personkretsen enligt LSS.

Regleringsbrev för 2016

årligen, 30 april

Socialstyrelsen ska årligen redovisa en analys av orsakerna bakom utvecklingen av läkemedelsförsäljningen samt redovisa en bedömning av kostnadsutvecklingen av läkemedelsförmånerna, för rekvisitionsläkemedel och för smittskyddsläkemedel. Socialstyrelsen ska inkomma med en kortfattad uppdaterad prognos för innevarande år och nästkommande år.

Regleringsbrev för 2016

årligen, 30 april,

årligen, 30 september

Föreslå hur verksamheten med SK-kurser ska utformas för att bidra till den långsiktiga kompetensförsörjningen av specialistläkare

Regleringsbrev för 2016

31 maj 2017

Socialstyrelsen ska fortsatt följa upp användningen av statsbidraget för kompetenscentrum inom tandvården i samband med de årligen återkommande utlysningarna av nya statsbidrag.

Regleringsbrev för 2016

årligen, 31 maj

Tandvårdsstöd

Regleringsbrev för 2016

31 maj 2017,

31 december 2018

Jämställdhetsperspektivet i öppna jämförelser

Regleringsbrev för 2016

1 juni 2017

Brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer

Regleringsbrev för 2016

30 juni 2017

Arbetet med demenssjukdom

Regleringsbrev för 2016

1 juli 2017

Uppföljning av reformen om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

Regleringsbrev för 2016

2 oktober 2017

Utbildningen för handläggare inom LSS

Regleringsbrev för 2016

årligen 31 oktober,

slutrapport 15 april 2019

Ökad bemanning i omsorgen

Regleringsbrev för 2016

1 november 2017

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Regleringsbrev för 2016

30 november 2017

Hemlöshetens omfattning och karaktär

Regleringsbrev för 2016

30 november 2017

Socialstyrelsen ska inom ramen för satsningen på att förebygga och behandla kroniska sjukdomar lämna en lägesrapport om utvecklingen av vården.

Regleringsbrev för 2016

30 november 2017

Analysera vården och vårdutfallet för personer med trafikskador och långvariga smärttillstånd

Regleringsbrev för 2016

1 december 2017

Hbtq-personers villkor inom socialtjänsten

Regleringsbrev för 2016

30 mars 2018

Placeringsformen stödboende

Regleringsbrev för 2016

31 mars 2019

Utse nationell aktör med ansvar inom området dövblindhet

Regleringsbrev för 2016

årligen

Sveriges kontaktpunkt i The European Observatory on Health Systems and Policies

Regleringsbrev för 2016


FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

3:2

Bidrag till funktionshindersorganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen188 742
ap.1Bidrag till handikapporganisationer (ram)188 742

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Bidrag till handikapporganisationer

Medlen fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer.

Utbetalning ska ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

8:1

Socialstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen627 986
ap.1Förvaltningsmedel (ram)627 986

Villkor för anslag 8:1

ap.1 Förvaltningsmedel

Socialstyrelsen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Socialstyrelsen ska betala totalt 408 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer
ap.10Inget0
8:1 Socialstyrelsen
ap.162 7993 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)35 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)31 200
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)100 000
- varav INVESTERING100 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav INVESTERING

Överskottet vid försäljning av beredskapslager ska redovisas mot inkomsttitel 2625 Utförsäljning av beredskapslager.

5.2

Utbetalningsplan

Till Socialstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2552 332
2017-02-2552 332
2017-03-2552 332
2017-04-2552 332
2017-05-2552 332
2017-06-2552 332
2017-07-2552 332
2017-08-2552 332
2017-09-2552 332
2017-10-2552 332
2017-11-2552 332
2017-12-2552 334
Summa627 986
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Socialstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.1Förvaltningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras
Utfärdande av legitimationer, intyg m.m.2552-9 698-2 00014 00016 000-2 000-13 698
Belopp angivna i tkr

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras1 500
Belopp angivna i tkr

Villkor

1 500 000 kronor avser bidrag från Konsumentverket för drift och utveckling av skaderegistreringssystemet IDB. Medlen utbetalas utan särskild rekvisition av Konsumentverket.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Socialstyrelsen beviljas undantag från kravet i 1 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att lämna delårsrapport till regeringen.

På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Carita Nyyssölä Linde
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Barnombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
E-hälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Försäkringskassan
Inspektionen för vård och omsorg
Kammarkollegiet
Konsumentverket
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Stockholms län
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Sametinget
Statens institutionsstyrelse
Statens kulturråd
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting
Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg
Vårdföretagarna