Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:38

2016-12-20
U2016/05494/BS(delvis)
U2016/05668/F
regionala etikprövningsnämnder

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende regionala etikprövningsnämnder
Riksdagen har beslutat om regionala etikprövningsnämnders verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 16, bet. 2016/17:UbU1, rskr. 2016/17:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för regionala etikprövningsnämnder och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av ärenden

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa

– totalt antal inkomna och avgjorda ärenden och genomsnittlig handläggningstid, och

– antal ärenden som överlämnats eller överklagats till Centrala etikprövningsnämnden.

Återrapporteringen ska vara uppdelad enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Vidare ska antalet ärenden inom medicinsk respektive övrig forskning specificeras.

Övrig återrapportering

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa

– avgiftsinkomster fördelade enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 till förordningen om etikprövning av forskning som avser människor,

– kostnader för nämndens kansli och drift, och

– antal sammanträden, uppdelat på olika avdelningar inom nämnden.

De regionala etikprövningsnämnderna ska samråda när det gäller utformningen av årsredovisningarna så att återrapporteringen sker utifrån gemensamma kriterier i syfte att underlätta jämförelser mellan myndigheterna.

De regionala etikprövningsnämndernas återrapportering ska så långt det är möjligt redovisas könsuppdelad.

Prognoser

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna ska lämnas senast

– den 18 januari,

– den 17 februari,

– den 3 maj,

– den 31 juli, och

– den 25 oktober.

3

Uppdrag

Jämställdhet

De regionala etikprövningsnämnderna ska i sin verksamhet tillgodose att män och kvinnor som ansöker om etikprövning får en likvärdig behandling.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheterna. De regionala etikprövningsnämnderna ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:12

Regionala etikprövningsnämnder (Ramanslag)

Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg6 325
ap.1Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg (ram)6 325
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Linköping3 759
ap.2Regionala etikprövningsnämnden i Linköping (ram)3 759
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Lund6 305
ap.3Regionala etikprövningsnämnden i Lund (ram)6 305
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm11 320
ap.4Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (ram)11 320
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Umeå3 765
ap.5Regionala etikprövningsnämnden i Umeå (ram)3 765
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala6 297
ap.6Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (ram)6 297
Disponeras av Kammarkollegiet3 141
ap.7Regionala etiknämnd. - del till KAMK (ram)3 141

Villkor för anslag 3:12

ap.7 Regionala etiknämnd. - del till KAMK

Medel betalas ut efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
3:12 Regionala etikprövningsnämnder
ap.11733 %0
ap.21033 %0
ap.31723 %0
ap.43233 %0
ap.51033 %0
ap.61723 %0
ap.70Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborgs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-25527
2017-02-25527
2017-03-25527
2017-04-25527
2017-05-25527
2017-06-25527
2017-07-25527
2017-08-25527
2017-09-25527
2017-10-25527
2017-11-25527
2017-12-25528
Summa6 325
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborgs disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.1Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Till Regionala etikprövningsnämnden i Linköpings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-25313
2017-02-25313
2017-03-25313
2017-04-25313
2017-05-25313
2017-06-25313
2017-07-25313
2017-08-25313
2017-09-25313
2017-10-25313
2017-11-25313
2017-12-25316
Summa3 759
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Linköpings disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.2Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Till Regionala etikprövningsnämnden i Lunds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-25525
2017-02-25525
2017-03-25525
2017-04-25525
2017-05-25525
2017-06-25525
2017-07-25525
2017-08-25525
2017-09-25525
2017-10-25525
2017-11-25525
2017-12-25530
Summa6 305
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Lunds disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.3Regionala etikprövningsnämnden i Lund
Till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-25943
2017-02-25943
2017-03-25943
2017-04-25943
2017-05-25943
2017-06-25943
2017-07-25943
2017-08-25943
2017-09-25943
2017-10-25943
2017-11-25943
2017-12-25947
Summa11 320
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.4Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Till Regionala etikprövningsnämnden i Umeås räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-25314
2017-02-25314
2017-03-25314
2017-04-25314
2017-05-25314
2017-06-25314
2017-07-25314
2017-08-25314
2017-09-25314
2017-10-25314
2017-11-25314
2017-12-25311
Summa3 765
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Umeås disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.5Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-25525
2017-02-25525
2017-03-25525
2017-04-25525
2017-05-25525
2017-06-25525
2017-07-25525
2017-08-25525
2017-09-25525
2017-10-25525
2017-11-25525
2017-12-25522
Summa6 297
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.6Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Avgiftsfinansierad verksamhet
Etikprövning av forskning2559-8 142-1 57040 91240 9120-9 712
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

De regionala etikprövningsnämndernas verksamhet ska finansieras med avgifter. Avgifterna ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tina Abelin
Likalydande till

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Regionala etikprövningsnämnden i Lund
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet
Riksgäldskontoret