Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:28

2016-12-14
Ju2016/01652/Å Ju2016/02044/Å Ju2016/07745/Å Ju2016/08135/Å Ju2016/08896/LP (delvis)
Rättsmedicinalverket
Box 206
10124 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Rättsmedicinalverket
Riksdagen har beslutat om Rättsmedicinalverkets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 4, bet. 2016/17:JuU1, rskr. 2016/17:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Rättsmedicinalverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt om medicinska åldersbedömningar

Rättsmedicinalverket ska redovisa de åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att medicinska åldersbedömningar har kunnat genomföras inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd och att kapaciteten motsvarar Migrationsverkets behov. Rättsmedicinalverket ska redovisa hur myndigheten har arbetat med medicinska åldersbedömningar inom ramen för brottmålsprocessen respektive inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd.

 Av redovisningen ska framgå:

- antal inkommande ärenden per månad under 2017 fördelat på brottmål respektive ärenden om uppehållstillstånd

- antal genomförda medicinska åldersbedömningar per månad under 2017 fördelat på brottmål respektive ärenden om uppehållstillstånd

- handläggningstider

- hur Rättsmedicinalverket har arbetat med kvalitetssäkring av de medicinska åldersbedömningarna

- hur uppdraget att genomföra medicinska åldersbedömningar (Ju2016/03931/Å) har påverkat myndighetens övriga verksamhet.

Rättsväsendets informationsförsörjning

Inom ramen för uppdraget att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning (Ju2012/6639, Ju2013/298) ska Rättsmedicinalverket tillsammans med övriga RIF-myndigheter under 2017 genomföra delar av uppdraget från etapp två som syftar till att ge underlag för förbättrad statistik och verksamhetsuppföljning inom rättsväsendet. Myndigheterna ska även åtgärda kvarstående arbete från etapp ett.

Myndigheterna ska redovisa vilket arbete som genomförts och vilka nyttor som realiserats för rättsväsendet som helhet. Myndigheterna ska därutöver senast den 3 april 2017 redovisa en gemensam plan för vilka delar i uppdraget att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning som ska genomföras under 2018. Myndigheterna ska senast den 2 oktober 2017 redovisa en gemensam plan för genomförandet av hela uppdraget och uppge ett datum när arbetet ska vara slutfört.

Prognoser

Rättsmedicinalverket ska redovisa prognoser för 2017-2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes.

18 januari

17 februari

3 maj

31 juli

25 oktober

2

Organisationsstyrning

Effektivitet och kvalitet

Rättsmedicinalverket ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra effektiviteten och säkerställa kvaliteten i verksamheten utifrån Statskontorets rekommendationer i rapporten Myndighetsanalys av Rättsmedicinalverket (2016:6). Myndigheten ska särskilt kommentera de åtgärder som vidtagits för att säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll, ett effektivt resursutnyttjande samt för att öka samordningsvinster i verksamheten. Redovisningen ska inkludera resultaten av genomförda kvalitetsuppföljningar.

Kompetensförsörjning

Rättsmedicinalverket ska redovisa hur myndigheten arbetar för att åstadkomma en god kompetensförsörjning som minskar sårbarheten i bemanningen i hela myndigheten på både kort och lång sikt. Av redovisningen ska även framgå hur myndigheten arbetar med chefsförsörjning. Jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid planering av åtgärder avseende kompetensförsörjning.

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2017 bör omfattning uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Rättsmedicinalverket ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Jämställdhetsintegrering

Rättsmedicinalverket har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2017-2018. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10). Redovisning av aktiviteter och resultat utifrån planen ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

Pågående uppdrag

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas den 1 april 2017, 1 april 2018 och 15 januari 2019 (Fi2016/00386/ESA, A2016/00216/A).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:8

Rättsmedicinalverket (Ramanslag)

Disponeras av Rättsmedicinalverket418 012
ap.1Rättsmedicinalverket (ram)418 012

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:8 Rättsmedicinalverket
ap.112 5403 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)118 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)20 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rättsmedicinalverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2534 834
2017-02-2534 834
2017-03-2534 834
2017-04-2534 834
2017-05-2534 834
2017-06-2534 834
2017-07-2534 834
2017-08-2534 834
2017-09-2534 834
2017-10-2534 834
2017-11-2534 834
2017-12-2534 838
Summa418 012
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rättsmedicinalverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Rättsmedicinalverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Uppdragsverksamhet
Rättsgenetik11 847-2 90021 00025 000-4 0004 947
Rättskemi13 998-12 80067 00067 00001 198
Rättsintyg-1 44180022 00022 0000-641
Medicinsk åldersbedömning000000
Summa24 404-14 900110 000114 000-4 0005 504
Belopp angivna i tkr

Villkor

Medicinsk åldersbedömning

Intäkter och kostnader har inte kunnat beräknas då verksamheten är ny och det finns en stor osäkerhet avseende volym och kostnader. Volymen kommer att uppskattas av Migrationsverket och kostnadsnivån kommer att beräknas när upphandlingen av leverantörer är klar. Intäkter och kostnader kommer att beräknas under första kvartalet 2017 då också avgiftssamråd kommer att genomföras med Ekonomistyrningsverket.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Helen Kasström
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Migrationsverket
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Säkerhetspolisen
Åklagarmyndigheten