Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2016-12-20
U2016/04697/S
U2016/05494/BS (delvis)
U2016/05619/S
Skolforskningsinstitutet
Box 1009
171 21 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Skolforskningsinstitutet
Riksdagen har beslutat om Skolforskningsinstitutets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 16, bet. 2016/17:UbU1, rskr. 2016/17:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Skolforskningsinstitutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Återrapportering

Skolforskningsinstitutet ska redovisa hur myndighetens verksamhet bidrar till måluppfyllelse genom att utveckla och redovisa resultatindikatorer inom sitt verksamhetsområde.

Prognoser

Skolforskningsinstitutet ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle (gäller från och med andra prognostillfället) och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna lämnas senast

den 18 januari

den 17 februari

den 3 maj

den 31 juli och

den 25 oktober.

Verksamhetsredovisning och resursåtgång

Redovisningen ska hänföras till skol- eller verksamhetsform, i den mån det är möjligt. Av redovisningen bör framgå hur verksamheten har fördelats på olika typer av insatser, t.ex. på systematiska översikter och andra typer av forskningssammanställningar, insatser för att sprida resultatet av myndighetens arbete samt utlysning och fördelning av forskningsmedel.

2

Organisationsstyrning

Skolforskningsinstitutet ska redovisa

  • de åtgärder myndigheten har vidtagit för att utveckla och säkerställa att relevant metodkompetens finns inom myndigheten,
  • hur myndigheten har samverkat med Statens skolverk och Specialpedagogiska skolmyndigheten med avseende på uppdraget att sprida och tillgängliggöra relevanta forskningsresultat med god kvalitet,
  • hur myndigheten har samverkat med Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten i övrigt samt hur myndigheten har samverkat med Statens skolinspektion, Vetenskapsrådet och andra myndigheter och organisationer. 

3

Uppdrag

JiM-uppdrag

Skolforskningsinstitutet har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2017–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen. Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Skolforskningsinstitutet ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:17

Skolforskningsinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Skolforskningsinstitutet23 146
ap.1Skolforskningsinstitutet (ram)23 146

1:18

Praktiknära skolforskning (Ramanslag)

Disponeras av Skolforskningsinstitutet18 211
ap.1Praktiknära skolforskning (ram)18 211

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:17 Skolforskningsinstitutet
ap.16943 %0
1:18 Praktiknära skolforskning
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
1:17 Skolforskningsinstitutet
ap.2ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:18 Praktiknära skolforskning
ap.119 00011 0008 000
2019
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av belopp för infriade åtaganden är indikativ.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Skolforskningsinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-251 929
2017-02-251 929
2017-03-251 929
2017-04-251 929
2017-05-251 929
2017-06-251 929
2017-07-251 929
2017-08-251 929
2017-09-251 929
2017-10-251 929
2017-11-251 929
2017-12-251 927
Summa23 146
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skolforskningsinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.1Skolforskningsinstitutet
På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Ulf Hermelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Kammarkollegiet
Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksgäldskontoret
Sameskolstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Universitets- och högskolerådet
Vetenskapsrådet
Sveriges Kommuner och Landsting