Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:8

2016-12-20
S2016/07779/RS (delvis)
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 4:7
Riksdagen har beslutat om anslaget 4:7 för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:7

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen421 176
ap.3Bidrag till org. på det sociala området (ram)66 626
ap.4Utvecklingsmedel (ram)20 550
ap.8Motverka våld mot kvinnor och barn (ram)84 000
ap.13Särskild satsning i den sociala barn- och ungdomsvården (ram)250 000
Disponeras av Statistiska centralbyrån4 575
ap.9Statistiska undersökningar (ram)4 575
Disponeras av Kammarkollegiet66 584
ap.5Övriga utvecklingsmedel (ram)66 584
Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige12 500
ap.2Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020 (ram)10 900
ap.6Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020 - nationell medfinansiering (ram)1 600
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor200 000
ap.14del till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (ram)200 000
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet6 980
ap.7Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition (ram)1 980
ap.10Till Regeringskansliets disposition (ram)5 000

Villkor för anslag 4:7

ap.2 Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020

Medlen får användas av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Inbetalade medel från Europeiska kommissionen redovisas mot inkomsttitel 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020, undertitel 004 Bidrag från fonden för dem som har det sämst ställt 2014–2020.

ap.3 Bidrag till org. på det sociala området

1. 65 126 000 kronor får fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området.

2. 1 500 000 kronor får användas i enlighet med 15§ i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området för att genomföra en oberoende utvärdering av bidragsgivningen.

ap.4 Utvecklingsmedel

1. 3 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2017 i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 29 oktober 2015 i ett uppdrag om nationellt samordnade informationsinsatser om familjehem m.m. för barn och unga.

2. 1 150 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2017 i enlighet med uppdrag om Placeringsformen stödboende under socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2016.

3. 1 500 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2017 i enlighet med uppdrag om en nationell kartläggning av Hemlöshetens omfattning och karaktär under socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2016.

4. 2 400 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2017 i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 22 oktober 2015
(dnr S2015/06822/FST) i ett uppdrag att inrätta en svarsfunktion för kommunernas socialtjänst med koppling till den rådande flyktingsituationen.

5. 2 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2017 i enlighet med regeringsbeslut från den 4 september 2014 (dnr Ju2014/5328/PO) i ett uppdrag att utvärdera arbetet med sociala insatsgrupper.

6. 2 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr. 6. Hbtq-personers villkor inom socialtjänsten under rubriken socialtjänst m.m i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2017.

7. 8 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen för genomförande för en rad uppdrag (nr. 9–13) för att stärka barns och ungas rätt vid tvångsvård under socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2017.

ap.5 Övriga utvecklingsmedel

1. 650 000 kronor får användas under 2017 av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2017 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Medlen utbetalas engångsvis efter en rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta regleringsbrev. 

2. 5 000 000 kronor får användas av Linköpings universitet i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 17 juni 2015
(dnr S2012/275/FST) under 2017 i ett uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och övergrepp mot barn. Medlen utbetalas engångsvis efter en rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta regleringsbrev. Linköpings universitet ska lämna en särskild redovisning årligen över verksamheten senast den 1 mars till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

3. 26 520 euro får användas under 2017 av Östersjöstaternas råd för att täcka Sveriges del av de årliga kostnaderna för enheten för barnfrågor i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 10 mars 2016
(dnr S2016/07585/FST). Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen ska användas under 2017. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2017. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta beslut. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag. Villkoren samt blanketter för Slutrapport och Rekvisition finns tillgängliga på regeringens hemsida under Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera.

4. 7 500 000 kronor får användas under 2017 av länsstyrelserna för samordning av föräldrastöd i enlighet med uppdrag nr. 48 i regleringsbrevet för länsstyrelserna för 2017. Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län får använda 520 000 kronor var. Övriga länsstyrelser får använda 280 000 kronor var. Den nationella stöd- och samordningsfunktionen vid Länsstyrelsen i Örebro län får använda 900 000 kronor. Medlen utbetalas engångsvis efter en rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta regleringsbrev.

5. 2 950 000 kronor får användas av Stiftelsen Allmänna Barnhuset under 2017 i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 10 mars 2016 (dnr S2015/08126/FST) om medel för att genomföra en undersökning av förekomsten av kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen ska användas under 2017. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2017. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta beslut. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag. Villkoren samt blanketter för Slutrapport och Rekvisition finns tillgängliga på regeringens hemsida under Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera.

6. 1 700 000 kronor får användas av länstyrelserna under 2017 i enlighet med regeringsbeslut II:4 från den 28 januari 2016
(dnr S2016/00634/FST) i ett uppdrag om ensamkommande barn som försvinner. Länsstyrelsen i Stockholms län ska i samråd med övriga länsstyrelser besluta hur stor del av anvisade medel som ska fördelas till respektive länsstyrelse. Medlen utbetalas engångsvis efter en rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta regleringsbrev. 

7. 3 500 000 kronor får användas av Länsstyrelsen i Stockholm under 2017 i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 14 april 2016
(dnr S2016/02758/FST) i ett uppdrag om nationell samordning avseende utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige. Medlen utbetalas engångsvis efter en rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta regleringsbrev. 

8. 300 000 kronor får användas av länssyrelserna under 2017 i enlighet med regeringsbeslut II:10 från den 22 juni 2016 (dnr S2016/04468/FST) i ett uppdrag till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp. Medlen utbetalas engångsvis efter en rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta regleringsbrev. 

9. 1 200 000 kronor får användas av Konkurrensverket under 2017 i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 19 oktober 2016
(dnr S2016/06526/FST) i ett uppdrag att utföra en kartläggning och analys av marknads- och konkurrensförhållanden på marknaden för HVB och konsultverksamheter. Medlen utbetalas engångsvis efter en rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta regleringsbrev. 

10. 700 000 kronor har tilldelats Statens institutionsstyrelse i enlighet med uppdrag nr. 3 i myndighetens regleringsbrev för 2017 i ett uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete avseende sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på myndighetens ungdomshem och LVM-hem. 

11. 1 500 000 kronor har tilldelats Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i enlighet med uppdrag nr. 2 i myndighetens regleringsbrev för 2017 i ett uppdrag att ge Stöd och handledning för att hitta och värdera kunskap inom socialtjänsten.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.6 Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) 2014-2020 - nationell medfinansiering

Medlen får användas av Svenska ESF-rådet i enlighet med förordningen (2014:1374) om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. 

ap.7 Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för utveckling av den sociala välfärdsstatistiken.

ap.8 Motverka våld mot kvinnor och barn

Medlen får användas under 2017 i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 28 januari 2016 (dnr 2016/00633/FST) i ett uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge nationellt och regionalt kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn m.m. Av dessa medel ska 50 000 000 kronor fördelas till kommunerna. Av det belopp som respektive kommun och landsting rekvirerar får högst 25 procent användas för vikarier i samband med utbildning. Vidare ska 20 000 000 kronor fördelas till landstingen, 10 000 000 kronor fördelas kronor till ideella föreningar och stiftelser samt 500 000 kronor till Nationellt Centrum för Kvinnovetenskap, vid Uppsala Universitet. Socialstyrelsen får använda   3 500 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdraget. Finansiering för övriga delar av uppdragets genomförande under 2017 belastar utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 4 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Örebro län.

ap.9 Statistiska undersökningar

Medlen får användas av Statistiska centralbyrån för statistiska undersökningar av levnadsförhållanden (ULF och Barn-ULF).

ap.10 Till Regeringskansliets disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för arbetet som genomförs av regeringens samordnare av den sociala barn- och ungdomsvården samt för övriga kostnader kopplade till detta och ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 28 augusti 2014 (S2014/6314/FST).

ap.13 Särskild satsning i den sociala barn- och ungdomsvården

1. 210 800 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2017 i enlighet med regeringsbeslut II:11 från den 22 juni 2016
(dnr 2016/04469/FST) i ett uppdrag att genomföra en satsning på stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården. Av dessa medel får Socialstyrelsen använda 800 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdraget.

2. 4 680 000 kronor får användas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under 2017 i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 25 augusti 2016 (dnr S2016/03880/FST) för att i enlighet med ansökan vidareutveckla arbetsformer som konkret stödjer användardriven innovation i den sociala barn- och ungdomsvården. Medlen får rekvireras under följande villkor. Medlen ska användas under 2017. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Socialstyrelsen. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Socialstyrelsen. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2017. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta beslut. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag. Villkoren samt blanketter för Slutrapport och Rekvisition finns tillgängliga på regeringens hemsida under Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera.

3. 13 500 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2017 i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 30 april 2015
(dnr S2015/03337/FST) för genomförande av uppdrag att ta fram ett stöd till yrkesintroduktion och anskaffa uppdragsutbildningar. Av medlen får Socialstyrelsen använda 500 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdraget.

4. 1 500 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2017 i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 30 juni 2016 (dnr S2016/03820/FST) för ett utvecklingsprojekt för att behålla och rekrytera socionomer inom den myndighetsutövande socialtjänsten inom Uppsala kommun.

5. 800 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen för genomförande för en rad uppdrag (nr. 14–15) från regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården under socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2017.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.14 del till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor

Medlen får användas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) under 2017 i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 21 januari 2016 (dnr S2016/00439/FST), rättelsebeslut II:1 från den 18 februari 2016 (dnr S2016/00439/FST) och regleringsbrevsändring 3.1.B.4 från den 16 juni 2016. MUCF får av dessa medel använda högst 1 300 000 kronor under 2017 för egna kostnader kopplade till hanteringen av statsbidraget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap.20Allt0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Allt0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap.1ram
ap.11ram
ap.12ram
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Michael Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet,budgetavdelningen
Finansdepartementet/ESA
Förvaltningsavdelningen, RK/ECOL
Socialutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens tjänstepensionsverk
Kammarkollegiet
Samtliga länsstyrelser
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Statistiska centralbyrån
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Linköpings universitet
Konkurrensverket
Östersjöstaternas råd
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Sveriges Kommuner och Landsting