Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:35

2016-12-20
U2008/07358/UH
U2015/04036/UH
U2016/00762/UH m.fl.
Se bilaga 1
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 2:64 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 16, bet. 2016/17:UbU1, rskr. 2016/17:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet506 884
ap.1Svenska studenthemmet i Paris (ram)2 786
ap.2Bidrag till Sveriges Förenade Studentkårer (ram)4 281
ap.3Tolkutbildning (ram)17 905
ap.4Informationsinsatser i utlandet (ram)8 790
ap.5Svenskundervisning i utlandet (ram)4 604
ap.6Vissa stipendier (ram)921
ap.8Stöd för studentinflytande (ram)32 119
ap.10Forskningsmedel (ram)4 200
ap.11Waldorflärarutbildning (ram)10 344
ap.15Integrationssatsningar (ram)130 000
ap.18Vidareutbildning av obehöriga lärare (ram)91 000
ap.20Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor (ram)107 000
ap.21Fördelas efter beslut av regeringen (ram)9 167
ap.22Utveckling av VFU i lärarutbildningen (ram)44 067
ap.29Särskild kompletterande pedagogisk utbildning (ram)24 000
ap.49Krav på lämplighet vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildning (ram)700
ap.12Praktiknära forskning - samverkan skola och högskola (ram)15 000

Villkor för anslag 2:64

ap.1 Svenska studenthemmet i Paris

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen till Svenska studenthemmet i Paris. Utbetalning ska ske kvartalsvis med utbetalningar i januari, april, juli och oktober 2017.

Medlen avser stöd till studenthemmets verksamhet.

Svenska studenthemmet i Paris ska senast den 31 maj 2018 lämna en ekonomisk redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller medlens användning och uppnådda resultat.  

ap.2 Bidrag till Sveriges Förenade Studentkårer

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen till Sveriges förenade studentkårer. Utbetalning ska ske kvartalsvis med utbetalningar i januari, april, juli och oktober 2017.

Medlen avser stöd till organisationens verksamhet med syfte att säkerställa ett nationellt studentinflytande.

 

ap.3 Tolkutbildning

Medlen på anslagsposten avser bidrag för högskoleutbildning i teckenspråk och tolkning vid Stockholms universitet. Från anslagsposten får Stockholms universitet tilldelas 232 632 kronor per helårsstudent utöver ordinarie ersättningsbelopp för utbildningen. Ersättningen lämnas för utbildningens första två år. Ersättningen lämnas för maximalt 77 helårsstudenter 2017.

Stockholms universitet ska senast den 4 mars och den 4 november 2017 lämna underlag för utbetalning av bidrag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) med uppgift om antalet bidragsberättigade helårsstudenter vid utbildningen. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till Stockholms universitet för genomförandet av utbildningen. I samband med redovisningen ska Stockholms universitet även lämna en prognos över antalet helårsstudenter vid utbildningen de kommande tre åren. Av prognosen ska även det kommande bidragsbehovet framgå.

ap.4 Informationsinsatser i utlandet

Kammarkollegiet ska kvartalsvis utbetala medlen till Svenska institutet.

Medlen under anslagsposten ska finansiera information om och presentation av svensk högre utbildning i utlandet, inklusive drift, underhåll och utveckling av den elektroniska informationsportalen med information om svensk högre utbildning till utländska studenter (Studyinsweden.se) samt verksamheten i samrådsorganet för nationell samordning av informations- och marknadsföringsinsatser i utlandet. Svenska institutet ska redovisa användningen av medlen i årsredovisningen för 2017.

ap.5 Svenskundervisning i utlandet

Kammarkollegiet ska kvartalsvis utbetala medlen till Svenska institutet.

Medlen under anslagsposten ska finansiera åtgärder som främjar undervisning i svenska och undervisning om svenska förhållanden på högskolenivå i utlandet. Verksamheten ska vara inriktad främst mot andra länder än EU/EES-länderna och Schweiz. Svenska institutet ska redovisa användningen av medlen i årsredovisningen för 2017.

ap.6 Vissa stipendier

Kammarkollegiet ska under januari 2017 utbetala medlen till Svenska institutet.

Medlen under anslagsposten ska finansiera stipendier för studier vid College of Europe samt insatser i samband med programmet för student- och lärarmobilitet benämnt north2north inom ramen för Arktiska rådets universitetssamarbete UArctic. Svenska institutet ska redovisa användningen av medlen i årsredovisningen för 2017.

De två utbytesprogrammen bör tilldelas 390 000 kronor vardera. Fördelningen är indikativ. Av anslagsposten får högst 87 000 kronor disponeras för att finansiera förvaltningskostnader för stipendieprogrammen. Vidare får högst 54 000 kronor av anslagsposten utgöra bidrag för det informationsarbete som det gemensamma programkontoret för north2north bedriver.

ap.8 Stöd för studentinflytande

I enlighet med regeringens bedömning i propositionen Frihet och inflytande – kårobligatoriets avskaffande (prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275) ska verksamhet för studentinflytande i universitets och högskolors organ stödjas med statsbidrag. Fördelningen bygger på antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2015 och antalet doktorander hösten 2015 omräknat till helårsekvivalenter 2015. Till universitet och högskolor utgår minst 10 000 kronor per år.

Kammarkollegiet ska under januari engångsvis utbetala medlen till universitet och högskolor enligt följande tabell. Medlen avser bidrag för 2017.


tusen kronor
Uppsala universitet2 855
Lunds universitet3 224
Göteborgs universitet2 839
Stockholms universitet3 282
Umeå universitet1 857
Linköpings universitet2 024
Karolinska institutet864
Kungl. Tekniska högskolan1 503
Luleå tekniska universitet879
Karlstads universitet924
Mittuniversitetet760
Örebro universitet997
Linnéuniversitetet1 548
Sveriges lantbruksuniversitet469
Blekinge tekniska högskola383
Malmö högskola1 345
Mälardalens högskola784
Stockholms konstnärliga högskola53
Försvarshögskolan57
Gymnastik- och idrottshögskolan81
Högskolan Dalarna686
Högskolan Kristianstad560
Högskolan Väst521
Högskolan i Borås606
Högskolan i Gävle613
Högskolan i Halmstad569
Högskolan i Skövde431
Konstfack75
Kungl. Konsthögskolan22
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm76
Södertörns högskola766
Ericastiftelsen10
Ersta Sköndal högskola97
Handelshögskolan i Stockholm206
Johannelunds teologiska högskola11
Newmaninstitutet10
Röda Korsets Högskola62
Sophiahemmet Högskola58
Stockholms musikpedagogiska institut10
Totalt32 117

ap.10 Forskningsmedel

1. Kammarkollegiet ska efter rekvisition senast den 1 december 2017 utbetala 1 000 000 kronor som ett bidrag till Chalmers tekniska högskola AB. Bidraget ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna och betalas ut som engångsbelopp. Stödet utbetalas med hänvisning till EU-kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, särskilt artikel 28. Användningen av medlen och stödberättigade kostnader ska baseras på  artikel 28 och idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagets årsredovisning.

ap.11 Waldorflärarutbildning

Medlen under anslagsposten ska användas för att finansiera utbildning av lärare och förskollärare med waldorfinriktning.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen till Stiftelsen Waldorflärarhögskolan. Utbetalning ska ske kvartalsvis med utbetalningar i januari, april, juli och oktober 2017. Medlen ska användas för att årligen utbilda minst 140 helårsstudenter inom lärar- eller förskollärarutbildning med waldorfinriktning. Waldorflärarhögskolan får inte ta ut avgifter av studenter för sådan utbildning för vilken ersättning utgår.

Stiftelsen Waldorflärarhögskolan är redovisningsskyldig för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2017 ska lämnas senast den 22 februari 2018 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas senast den 22 februari 2018 till Kammarkollegiet. Om antalet helårsstudenter vid stiftelsen Waldorflärarhögskolan under året understiger 140, ska 73 886 kr återbetalas för varje understigande helårsstudent.

Redovisningen ska minst omfatta nedanstående och vid behov kommenteras när det gäller:

1. antal studenter,

2. antal helårsstudenter,

3. efterfrågan på högskolans utbildningar, och

4. en redogörelse för högskolans arbete med att utveckla kvaliteten i utbildningarna.

ap.12 Praktiknära forskning - samverkan skola och högskola

Regeringen avser att återkomma med beslut om användningen av medlen.

ap.15 Integrationssatsningar

Samtliga lärosäten som tilldelas medel från denna anslagspost ska i årsredovisningarna redogöra för antalet sökande och antagna till utbildning som bedrivs enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning samt antalet helårsstudenter som har deltagit i utbildning enligt ovan uppdelat på antagningstermin. Av årsredovisningarna ska även framgå utbildningens upplägg och de viktigaste erfarenheterna av satsningen. Medverkande lärosäten ska göra en uppskattning av kostnaderna för satsningen uppdelat på nedlagda kostnader för planering, antagning, validering, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning. Medverkande lärosäten ska i årsredovisningen även redovisa: 

 1. antalet studenter som har genomgått utbildningen med godkänt resultat, och
 2. antalet studenter som har avbrutit studierna under utbildningens gång och anledningen till detta.

Slutligen ska medverkande lärosäten redogöra för hur de arbetar med uppföljning av utbildningen och resultatet av sådan uppföljning samt lämna underlag för uppföljning och utvärdering av området som utförs av Universitetskanslersämbetet.

När individbaserad statistik presenteras eller analyseras ska det göras för det totala antalet individer och uppdelat på kön, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta. 

För universitet och högskolor som tilldelas medel för att planera för och bygga upp kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning gäller särskilda återrapporteringskrav. 

De utbildningar som ersätts med medel från denna anslagspost ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp.

1. Göteborgs universitet och Stockholms universitet har möjlighet att anordna kompletterande utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk juristutbildning enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningen ska rikta sig till högst 15 helårsstudenter per universitet under 2017. Denna satsning ger universiteten rätt till en ersättning med 64 164 kronor per helårsstudent. 

Universiteten ska senast den 4 november 2017 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) komma in med underlag i fråga om antalet helårsstudenter 2017 uppdelat på antagningstermin vid respektive universitet. Av redovisningen ska framgå antalet sökande och antagna till utbildningen på respektive universitet. Samtliga medverkande universitet ska även göra en bedömning av verksamheten för de kommande två åren. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till universiteten för genomförandet av utbildningarna. 

Regeringen avser att återkomma i vissa frågor när det gäller kompletterande högskoleutbildning för personer med avslutad utländsk juristutbildning. 

2. Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Örebro universitet och Malmö högskola har möjlighet att anordna kompletterande utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk lärarutbildning enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningen ska riktas till högst 500 helårsstudenter per år. Denna satsning ger universiteten och högskolorna rätt till en ersättning med 95 955 kronor per helårsstudent.

Stockholms universitet ska samordna utbildningsinsatserna vid universiteten och högskolorna. Universitetet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 4 april och den 4 november 2017 komma in med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller antalet helårsstudenter vid respektive lärosäte uppdelat på antagningstermin. Av redovisningen ska framgå antalet sökande och antagna till utbildningen på lärosätet. Samtliga medverkande universitet och högskolor ska även göra en bedömning av verksamheten för de kommande två åren. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av utbildningarna.

3. De lärosäten som anges i tabellen nedan har möjlighet att anordna kompletterande utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk läkar-, sjuksköterske- eller tandläkarutbildning enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningarna ska riktas till högst 70 helårsstudenter inom läkarutbildningen, 70 helårsstudenter inom sjuksköterskeutbildningen och 32 helårsstudenter inom tandläkarutbildningen. 

LärosäteUtbildning
Göteborgs universitet

Läkare

Sjuksköterska

Tandläkare

Linköpings universitetLäkare
Karolinska institutet

Läkare

Sjuksköterska

Tandläkare

Denna satsning ger universiteten rätt till en ersättning med 252 368 kronor per helårsstudent på läkarutbildningen, med 140 172 kronor per helårsstudent på sjuksköterskeutbildningen och med 366 162 kronor per helårsstudent på tandläkarutbildningen. 

Karolinska institutet ska samordna utbildningsinsatserna avseende kompletterande läkarutbildning, kompletterande sjuksköterskeutbildning och kompletterande tandläkarutbildning vid lärosätena. Karolinska institutet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 4 mars och den 4 november 2017 komma in med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i fråga om antalet helårsstudenter vid respektive utbildning och universitet uppdelat på antagningstermin. Av redovisningen ska framgå antalet sökande och antagna till utbildningen på respektive lärosäte. Samtliga medverkande universitet ska även göra en bedömning av verksamheten för de kommande två åren. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av utbildningarna.

Karolinska institutet ska också inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 4 maj 2017 inkomma med ett underlag innehållande förslag till dimensionering av antalet helårsstudenter på kompletterande läkarutbildning vid Lunds universitet respektive Umeå universitet, dimensionering av antalet helårsstudenter på kompletterande sjuksköterskeutbildning vid Luleå tekniska universitet, Linnéuniversitetet respektive Högskolan i Gävle samt antalet helårsstudenter på kompletterande tandläkarutbildning vid Malmö högskola. I underlaget ska vidare redogöras för när de kompletterande utbildningarna som nämns ovan bedöms kunna starta vid respektive lärosäte. Underlaget ska tas fram i samråd med de universitet och högskolor som nämns ovan.

Vidare ska Karolinska institutet i underlaget lämna förslag till dimensionering av antalet helårsstudenter på kompletterande barnmorskeutbildning och kompletterande fysioterapeututbildning vid universitetet. I underlaget ska vidare redogöras för när utbildningarna bedöms kunna starta. 

Kammarkollegiet ska under januari utbetala 900 000 kronor till Karolinska institutet för lärosätets samordningsarbete under 2017.

4. Regeringen har den 30 juni och den 6 oktober 2016 beslutat om uppdrag till universitet och högskolor att planera för och bygga upp kompletterande utbildningar.

Kammarkollegiet ska under januari utbetala medel till universitet och högskolor enligt följande tabell. Medlen ska användas för att planera för och bygga upp kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning. Utbildningarna ska bedrivas enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Universiteten och högskolorna ska vidare bistå de lärosäten som har samordningsansvar för de kompletterande utbildningarna.

 

Lärosäte

Kompletterande utbildning

Tusen kronor

Uppsala universitet

Biomedicinska analytiker, psykologer

600

Lunds universitet

Ekonomer, ingenjörer, läkare, psykologer, systemvetare

1 500

Göteborgs universitet

Apotekare, biomedicinska analytiker, socionomer

900

Stockholms universitet

Socionomer

300

Umeå universitet

Läkare, psykologer, socionomer

900

Linköpings universitet

Biomedicinska analytiker

300

Karolinska institutet

Barnmorskor, fysioterapeuter

600

Kungl. Tekniska högskolan

Arkitekter, ingenjörer

600

Luleå tekniska universitet

Ingenjörer, sjuksköterskor

600

Karlstads universitet

Ingenjörer

300

Linnéuniversitetet

Sjuksköterskor

300

Mittuniversitetet

Ekonomer

300

Malmö högskola

Socionomer, tandläkare

600

Mälardalens högskola

Ekonomer

300

Högskolan Dalarna

Ekonomer, systemvetare

600

Högskolan i Gävle

Sjuksköterskor

300

Högskolan i Halmstad

Ekonomer

300

Högskolan Kristianstad

Biomedicinska analytiker

300

 

Universitet och högskolor ska i respektive årsredovisning redogöra för hur arbetet med att bygga upp utbildningarna fortlöper.

Kammarkollegiet ska under januari utbetala 600 000 kronor till Chalmers tekniska högskola AB. Medlen ska användas för att planera för och bygga upp kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk arkitektutbildning och kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk ingenjörsutbildning. Chalmers tekniska högskola AB kommer att erbjudas möjlighet att med särskilda medel anordna sådan kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk arkitektutbildning och kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk ingenjörsutbildning som avses i förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Chalmers tekniska högskola AB ska vidare bistå Kungl. Tekniska högskolan som har samordningsansvar för utbildningarna.

Chalmers tekniska högskola ska i årsredovisningen redogöra för hur arbetet med att bygga upp utbildningarna fortlöper.

Regeringen har den 6 oktober 2016 beslutat om uppdrag till universitet att ansvara för att samordna arbetet med kompletterande utbildningar. Kammarkollegiet ska under januari utbetala 600 000 kronor till Uppsala universitet, 600 000 kronor till Lunds universitet, 300 000 kronor till Göteborgs universitet, 300 000 kronor till Stockholms universitet och 600 000 kronor till Kungl. Tekniska högskolan för samordningsarbetet för de utbildningar som anges i tabellen nedan.

 

Kompletterande utbildning

Samordnande lärosäte

Övriga lärosäten som har fått i uppdrag att bygga upp utbildningen

Apotekare

Uppsala universitet

Göteborgs universitet

Arkitekter

Kungl. Tekniska högskolan

Chalmers tekniska högskola AB

Biomedicinska analytiker

Göteborgs universitet

Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Högskolan Kristianstad

Ekonomer

Lunds universitet

Lunds universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Högskolan Dalarna, Högskolan i Halmstad

Ingenjörer

Kungl. Tekniska högskolan

Lunds universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet, Chalmers tekniska högskola AB

Psykologer

Uppsala universitet

Uppsala universitet, Lunds universitet, Umeå universitet

Socionomer

Stockholms universitet

Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Malmö högskola

Systemvetare

Lunds universitet

Lunds universitet, Högskolan Dalarna

 

Universiteten ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 4 maj 2017 inkomma med ett underlag innehållande förslag till dimensionering av antalet helårsstudenter på de kompletterande utbildningar som anges i tabellen. I underlaget ska vidare redogöras för när de kompletterande utbildningarna bedöms kunna starta vid respektive lärosäte. Underlaget ska tas fram i samråd med de universitet och högskolor som har fått i uppdrag att planera för och bygga upp utbildningarna.

Regeringen avser att återkomma med beslut om utbetalningar från anslagsposten.

ap.18 Vidareutbildning av obehöriga lärare

Medlen avser att täcka kostnader för vidareutbildning av lärare och förskollärare enligt förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen. Utbildningarna ska enligt regeringens uppdrag anordnas av Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karlstads universitet, Högskolan Dalarna och Malmö högskola (U2011/03713/UH). Stiftelsen Högskolan i Jönköping har möjlighet att med särskilda medel anordna sådan högskoleutbildning för vidareutbildning som avses i ovan nämnda förordning.

Umeå universitetet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 15 maj respektive den 4 november varje år komma in med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller antalet registrerade helårsstudenter vid respektive lärosäte. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av utbildningen.

Denna satsning berättigar lärosätena en ersättning med 83 974 kronor per helårsstudent. De studenter som ersätts med dessa medel ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp.

Som ersättning för arbete med tillgodoräknande, studieplanering och samordning inom ramen för uppdraget att anordna högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (U2011/03713/UH) ska Kammarkollegiet under januari engångsvis utbetala medel enligt nedanstående uppräkning:

 • Göteborgs universitet 854 410 kronor,
 • Stockholms universitet 2 246 135 kronor,
 • Umeå universitet 1 892 420 kronor,
 • Linköpings universitet 1 262 885 kronor,
 • Karlstads universitet 926 685 kronor,
 • Malmö högskola 1 254 995 kronor,
 • Högskolan Dalarna 738 945 kronor, och
 • Högskolan i Jönköping 823 525 kronor.

Totalt 10 000 000 kronor

Regeringen avser att återkomma med beslut om utbetalningar från anslagsposten.


ap.20 Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor

Medel för innovationskontor

Kammarkollegiet ska utbetala medel enligt tabellen nedan senast den 31 mars 2017 för perioden den 1 januari – den 31 december. Medlen fördelas i enlighet med förordningen (2015:139) om fördelning av statliga medel för innovationskontor vid universitet och högskolor. Medel fördelas baserat på grundbelopp, volym, stöd till högskolor och prestation.

Lärosäte

Grundbelopp (tkr)

Belopp baserat på volym (tkr)

Belopp för stöd till högskolor (tkr)**

Belopp för prestation (tkr)

Belopp att utbetala (tkr)

Uppsala universitet

2104

3105

1818 (2 st)

3822

10849

Lunds universitet

2104

3559

2424 (3 st)

3822

11909

Göteborgs universitet

2104

2548

606

955

6213

Stockholms universitet

2104

2279

606

955

5944

Umeå universitet

2104

1653

606

1911

6274

Linköpings universitet

2104

1654

606

2866

7230

Karolinska institutet

2104

3003

606

2866

8579

Kungl. Tekniska högskolan

2104

2117

2424 (3 st)

4777

11422

Luleå tekniska universitet

2104

734

606

3822

7266

Sveriges Lantbruksuniversitet

2104

1126

606

2866

6702

Chalmers tekniska högskola

2104

1598

3636 (5 st)

1911

9249

Mittuniversitetet*

2104

1873

606

4777

9360

* Medlen ska användas för ett gemensamt innovationskontor för Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Örebro universitet och Mittuniversitetet.

**Uppsala universitet erhåller medel för att stödja högskolor, särskilt Högskolan i Dalarna och Högskolan Gävle. Lunds universitet erhåller medel för att stödja högskolor, särskilt Malmö Högskola, Högskolan Kristianstad och Blekinge tekniska högskola. Kungl. Tekniska högskolan erhåller medel för att stödja högskolor, särskilt Handelshögskolan, Mälardalens högskola och Gymnastik- och idrottshögskolan.  Chalmers tekniska högskola erhåller medel för att stödja högskolor, särskilt Högskolan Väst, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan Jönköping och Högskolan i Skövde. Övriga innovationskontor erhåller medel för att stödja högskolor som inte ovan är listade eller för att bygga upp expertkompetens i ett område som sedan kan erbjudas till andra innovationskontor

Medlen ska användas av lärosätena för att bedriva verksamhet vid innovationskontoren. Innovationskontoren ska rikta sig till forskare, studenter och andra anställda. Nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap inkluderar bl.a. kommersialisering, sociala innovationer och socialt entreprenörskap, hantering av immateriella rättigheter och samverkan av olika slag.

Respektive lärosäte som får del av medel för ett innovationskontor ska lämna en redovisning i enlighet med 7 § förordningen om fördelning av statliga medel för innovationskontor vid universitet och högskolor.

Medlen för att stödja idéer inom området för livsvetenskap med fördjupad kommersiell verifiering

Kammarkollegiet ska under januari 2017 utbetala 1 200 000 kronor till Karolinska institutet, 1 200 000 kronor till Uppsala universitet, 1 200 000 kronor till Lunds universitet, 1 200 000 kronor till Umeå universitet och 1 200 000 kronor till Göteborgs universitet. Medlen avser bidrag för att stödja idéer inom området för livsvetenskap med fördjupad kommersiell verifiering.

ap.21 Fördelas efter beslut av regeringen

Nedan uppräknade satsningar ska utbetalas från anslagsposten.

1. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 800 000 kronor till Sverige-Amerika Stiftelsen. Medlen avser verksamhetsstöd och ska utbetalas engångsvis. Medlen ska rekvireras senast den 1 december 2017. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2017 ska lämnas senast den 22 februari 2018 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2018.

2. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 400 000 kronor till Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland. Medlen ska täcka verksamhetskostnader för genomförandet av projektet Finskt-svenskt samarbete inom högre utbildning och forskning. Medlen ska rekvireras senast den 1 december 2017. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2017 ska lämnas senast den 22 februari 2018 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2017.

3. Kammarkollegiet ska under januari 2017 utbetala 1 000 000 kronor till Universitets- och högskolerådet. Medlen avser medverkan i ASEM-DUO under 2017. Universitets- och högskolerådet ska i årsredovisningen för 2017 redovisa hur medlen har använts.

4. Kammarkollegiet ska under januari 2017 utbetala 300 000 kronor till Chalmers tekniska högskola AB. Medlen avser ett kontor för CDIO-initiative (Conceive — Design — Implement — Operate). CDIO-initiative utgör ett globalt nätverk för utveckling av ingenjörsutbildningen. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2017 ska lämnas senast den 1 mars 2018 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2018.

5. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 3 000 000 kronor till Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden. Utbetalning ska ske kvartalsvis med utbetalningar i januari, april, juli och oktober 2017. Medlen avser högskoleutbildning och forskning inom högskoleområdet. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2017 ska lämnas senast den 22 februari 2018 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2018.

6. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 900 000 kronor till Stockholms musikpedagogiska institut för arbete med att omstrukturera sin organisation. Medlen ska rekvireras senast den 1 december 2017. Stockholms musikpedagogiska institut ska senast den 1 mars 2018 redovisa hur medlen har använts. Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2018.

Resterande medel ska utbetalas efter särskilda beslut av regeringen.

ap.22 Utveckling av VFU i lärarutbildningen

Regeringen har den 9 januari 2014 beslutat förordningen (2014:2) om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildning.

Kammarkollegiet ska under januari 2017 utbetala medel som ersättning för deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildning under 2017 enligt nedanstående uppräkning:

 • Chalmers tekniska högskola 144 000 kronor
 • Högskolan Dalarna 3 181 000 kronor
 • Göteborgs universitet 5 033 000 kronor
 • Högskolan i Halmstad 1 912 000 kronor
 • Högskolan i Jönköping 1 923 000 kronor
 • Karlstads universitet 1 006 000 kronor
 • Linköpings universitet 1 359 000 kronor
 • Linnéuniversitetet 1 420 000 kronor
 • Luleå tekniska universitet 1 923 000 kronor
 • Malmö högskola 5 680 000 kronor
 • Mittuniversitetet 3 181 000 kronor
 • Mälardalens högskola 4 882 000 kronor
 • Södertörns högskola 1 977 000 kronor
 • Umeå universitet 3 451 000 kronor
 • Örebro universitet 3 110 000 kronor

Totalt 40 182 000 kronor

Kammarkollegiet ska under januari 2017 utbetala 3 885 000 kronor till Stockholms universitet. Medlen ska användas för försöksverksamhet med särskilt utvalda skolor för verksamhetsförlagd utbildning, s.k. VFU-skolor, i syfte att höja kvaliteten i lärar- och förskollärarutbildningarnas verksamhetsförlagda utbildningsdel. Försöksverksamheten ska dokumenteras och följas upp kontinuerligt av Stockholms universitet. Stockholms universitet ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om verksamheten och i årsredovisningen redogöra för verksamheten och viktigare erfarenheter av densamma.

ap.29 Särskild kompletterande pedagogisk utbildning

Medlen under anslagsposten ska användas för försöksverksamhet med en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för att få fler kvalificerade lärare med inriktning främst mot matematik, naturorienterade ämnen och teknik.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition engångsvis utbetala 10 000 000 kronor till organisationen Teach for Sweden för arbete med att bl.a. rekrytera studenter till sådan försöksverksamhet. Medlen ska rekvireras senast den 1 december 2017. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2017 ska lämnas senast den 28 februari 2018 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 28 februari 2018.

Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad har möjlighet att anordna försöksverksamhet med en särskild kompletterande pedagogisk utbildning i samarbete med organisationen Teach for Sweden för att få fler kvalificerade lärare med inriktning främst mot matematik, naturorienterade ämnen och teknik. Denna satsning ger universitet och högskolor rätt till en ersättning med 95 788 kronor per helårsstudent. Utbildningarna ska sammanlagt riktas till högst 97 helårsstudenter. 

Lärosätena ska senast den 4 november 2017 komma in med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller antalet registrerade helårsstudenter vid respektive lärosäte. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel. De utbildningar som ersätts med medel från denna anslagspost ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp. Lärosätena ska i årsredovisningen för 2017 beskriva arbetet och viktigare erfarenheter av detsamma.

Kammarkollegiet ska under januari 2017 utbetala 4 109 000 kr till Göteborgs universitet för arbetet under 2017 med att öka rekryteringen av lärare i matematik och naturvetenskap i projektet Brobyggaren. Göteborgs universitet ska i årsredovisningen för 2017 beskriva arbetet och viktigare erfarenheter av detsamma.

Kammarkollegiet ska under januari 2017 utbetala 514 000 kr till Högskolan i Halmstad för arbetet under 2017 med att öka rekryteringen av lärare i matematik och naturvetenskap i projektet Ämnesdidaktisk KPU. Högskolan i Halmstad ska i årsredovisningen för 2017 beskriva arbetet och viktigare erfarenheter av detsamma.

Regeringen avser att återkomma med beslut om utbetalning av medel från anslagsposten. Vidare kommer försöksverksamheterna att utvärderas.

ap.49 Krav på lämplighet vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildning

Universitets- och högskolerådet (UHR) har enligt regeringsuppdrag (U2014/02222/UH) i uppdrag att följa upp en försöksverksamhet med krav på lämplighet vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildning. Kammarkollegiet ska under januari utbetala 700 000 kronor till UHR för arbetet med att följa upp genomförandet av försöksverksamheten under 2017.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.603 %0
ap.803 %0
ap.1003 %0
ap.1103 %0
ap.120Inget0
ap.1503 %0
ap.1803 %0
ap.2003 %0
ap.2116 5923 %0
ap.2203 %0
ap.2903 %0
ap.4903 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
2:64 ap.72:64 ap.21100 %
2:64 ap.192:64 ap.21100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2016 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2017 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.7ram
ap.19ram
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lars Olof Mikaelsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, FIM
Socialdepartementet, FS
Finansdepartementet, BA
Näringsdepartementet, FF, RT och SK
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statliga universitet och högskolor
Universitetskanslersämbetet
Universitets- och högskolerådet
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Högskola AB
Evangeliska Frikyrkan
Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland
Handelshögskolan i Stockholm
Johannelunds teologiska högskola
Newmaninstitutet AB
Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms musikpedagogiska institut
Stiftelsen Waldorflärarhögskolan
Svenska Studenthemmet i Paris
Sverige-Amerika Stiftelsen
Sveriges förenade studentkårer
Teologiska Högskolan Stockholm AB (svb)

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:35, 2016-12-20

Diarienummerförteckning

U2008/07358/UH
U2015/04036/UH
U2016/00762/UH
U2016/02556/UH
U2016/03028/UH
U2016/04221/UH
U2016/05076/UH
U2016/05494/BS (delvis)
U2016/05665/UH