Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:34

2016-12-20
U2016/04517/UH
U2016/04478/UH
U2016/05494/BS (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 2:63 och 2:65 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet och 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 16, bet. 2016/17:UbU1, rskr. 2016/17:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. För bidragsmottagarna gäller att årsredovisningar ska lämnas senast den 22 februari 2018 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet), om inte något annat har avtalats. Redovisningen ska minst omfatta nedanstående och vid behov kommenteras när det gäller:

1. antal studenter,

2. antal helårsstudenter,

3. antal helårsprestationer,

4. antal avlagda examina redovisat per examenskategori,

5. efterfrågan på högskolans utbildningar, och

6. ekonomisk redovisning i form av resultaträkning och balansräkning.

För punkterna 1–4 ska uppgifter lämnas för de tre senaste kalenderåren.

Enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina får hos Stockholms universitet ansöka om bidrag för särskilt pedagogiskt stöd, inklusive teckenspråkstolkning, för studenter med funktionshinder i studiesituationen för de kostnader som överstiger 0,3 procent av bidraget för grundutbildning. Dessa kostnader får, efter ansökan, delvis täckas av de medel som disponeras av Stockholms universitet som ett särskilt åtagande som ska finansieras av medel under anslaget 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:63

Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet3 193 384
ap.1Chalmers tekniska högskola AB (ram)1 724 699
ap.1.1Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (ram)870 609
ap.1.2Forskning och utbildning på forskarnivå (ram)854 090
ap.2Handelshögskolan i Stockholm (ram)78 605
ap.3Stiftelsen Högskolan i Jönköping (ram)629 285
ap.3.1Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (ram)522 225
ap.3.2Forskning och utbildning på forskarnivå (ram)107 060
ap.5Ersta Sköndal högskola AB (ram)111 146
ap.6Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds Teologiska högskola (ram)3 650
ap.7Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (ram)11 719
ap.8Ericastiftelsen (ram)7 207
ap.9Teologiska Högskolan Stockholm AB (svb) (ram)10 292
ap.10Newmaninstitutet AB (ram)5 085
ap.11Stiftelsen Rödakorshemmet (ram)83 465
ap.12Sophiahemmet, Ideell förening (ram)81 867
ap.13Beckmans skola AB (ram)29 843
ap.14Mervärdesskattekostnader för Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping (ram)411 875
ap.15Evangeliska Frikyrkan (ram)4 646

Villkor för anslag 2:63

ap.1.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kammarkollegiet ska till Chalmers tekniska högskola AB utbetala bidraget i tolftedelar.

Chalmers tekniska högskola AB bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt ramavtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

Särskilda åtaganden

I beloppet ingår ett bidrag på 6 418 000 kronor för utrustning och praktik inom sjöbefälsutbildning och 3 876 000 kronor för spetsutbildning i entreprenörskap.

ap.1.2 Forskning och utbildning på forskarnivå

Kammarkollegiet ska till Chalmers tekniska högskola AB utbetala bidraget i tolftedelar.

Chalmers tekniska högskola AB bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt ramavtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

ap.2 Handelshögskolan i Stockholm

Kammarkollegiet ska till Handelshögskolan i Stockholm utbetala bidraget i tolftedelar.

Handelshögskolan i Stockholm har ett avtal med staten som gäller från och med den 1 januari 2010.

ap.3.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Högskolan i Jönköping utbetala bidraget i tolftedelar.

Stiftelsen Högskolan i Jönköping bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt avtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

ap.3.2 Forskning och utbildning på forskarnivå

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Högskolan i Jönköping utbetala bidraget i tolftedelar.

Stiftelsen Högskolan i Jönköping bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt avtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

ap.5 Ersta Sköndal högskola AB

Kammarkollegiet ska till Ersta Sköndal Högskola AB utbetala bidraget i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå och för forskning och utbildning på forskarnivå.

I bidraget beräknas medel för dels sjuksköterske- och socionomutbildning för 267 helårsstudenter, dels socionomutbildning för 178 helårsstudenter, dels magisterutbildning i socialt arbete för 30 helårsstudenter dels utbildning i teologi för 50 helårsstudenter.

I bidraget ingår medel för utbyggnad av sjuksköterskeutbildningen med 20 nybörjarplatser. Utbyggnaden ska genomföras under 2015 och 2016. 43 procent av utbyggnaden av sjuksköterskeutbildningen kan även ske under 2017.

I bidraget ingår 7 000 000 kronor för att stärka vårdforskningen vid högskolan.

ap.6 Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds Teologiska högskola

Kammarkollegiet ska till Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds Teologiska högskola utbetala bidraget i tolftedelar.

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen har ett avtal med staten som gäller från den 14 oktober 1993. Utöver vad som regleras i avtalet tilldelas Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen medel för utbildning i teologi för 30 helårsstudenter.

ap.7 Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut utbetala bidraget i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå.

ap.8 Ericastiftelsen

Kammarkollegiet ska till Ericastiftelsen utbetala bidraget i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå.

ap.9 Teologiska Högskolan Stockholm AB (svb)

Kammarkollegiet ska till Teologiska Högskolan Stockholm AB (svb) utbetala bidraget i tolftedelar.

Teologiska Högskolan Stockholm AB (svb), har ett avtal med staten som gäller från den 14 oktober 1993. Utöver det som regleras i avtalet tilldelas Teologiska Högskolan medel för 50 helårsstudenter för utbildning i mänskliga rättigheter och demokratifrågor samt för 69 helårsstudenter för utbildning i teologi.

ap.10 Newmaninstitutet AB

Kammarkollegiet ska till Newmaninstitutet AB utbetala bidraget i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå.

ap.11 Stiftelsen Rödakorshemmet

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Rödakorshemmet utbetala bidraget i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå.

I bidraget ingår medel för utbyggnad av sjuksköterskeutbildningen med 30 nybörjarplatser. Utbyggnaden ska genomföras under 2015 och 2016. 43 procent av utbyggnaden av sjuksköterskeutbildningen kan även ske under 2017.

ap.12 Sophiahemmet, Ideell förening

Kammarkollegiet ska till Sophiahemmet, Ideell förening, utbetala bidraget i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå och för forskning och utbildning på forskarnivå.

I bidraget ingår medel för utbyggnad av sjuksköterskeutbildningen med 30 nybörjarplatser. Utbyggnaden ska genomföras under 2015 och 2016. 43 procent av utbyggnaden av sjuksköterskeutbildningen kan även ske under 2017.

I medlen ingår 5 000 000 kronor för att stärka vårdforskningen vid högskolan.

ap.13 Beckmans skola AB

Kammarkollegiet ska till Beckmans skola AB utbetala bidraget i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå. Bidraget avser 123 helårsstudenter.

ap.14 Mervärdesskattekostnader för Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Kammarkollegiet ska till Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping utbetala medel på anslagsposten efter rekvisition.

I enlighet med långsiktiga ramavtal med staten av den 1 juli 1994 har Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping rätt till ersättning från staten i fråga om kompensation för ingående mervärdesskatt.

Vid rekvisition av medel från Kammarkollegiet ska en rekvisitionsblankett liknande den som används när statliga myndigheter rekvirerar ingående mervärdesskatt från Skatteverket användas. Av årsredovisningen ska framgå hur mycket som rekvirerats från Kammarkollegiet.

ap.15 Evangeliska Frikyrkan

Kammarkollegiet ska till Evangeliska Frikyrkan för Örebro Teologiska högskola utbetala bidraget i tolftedelar.

Evangeliska Frikyrkan har ett avtal med staten som gäller från den 14 oktober 1993. Utöver vad som regleras i avtalet tilldelas Evangeliska Frikyrkan medel för utbildning i teologi för 40 helårsstudenter.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet13 815
ap.101Reserverade medel (ram)13 815

Villkor för anslag 2:65

ap.101 Reserverade medel

Regeringen avsera att återkomma med beslut om användningen av medlen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet
ap.1.1010 %0
ap.1.20Allt0
ap.20Inget0
ap.3.1010 %0
ap.3.20Allt0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.1495 8003 %0
ap.150Inget0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.10103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lars Olof Mikaelsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Universitetskanslersämbetet
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Högskola AB
Evangeliska Frikyrkan
Handelshögskolan i Stockholm
Johannelunds teologiska högskola
Newmaninstitutet
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
Sveriges förenade studentkårer
Teologiska Högskolan Stockholm (svb)

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:34, 2016-12-20

Diarienummerförteckning

U2016/04517/UH
U2016/04478/UH
U2016/05494/BS (delvis)
U2016/05664/UH