Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 11

2016-12-22
N2016/08075/SUN
N2016/07690/KLS (delvis)
Kammarkollegiet
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:15 för budgetåret 2017 (prop. 2016:17:1 utg.omr. 23, bet. 2016/17:MJU2, rskr. 2016/17:94).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:15

Konkurrenskraftig livsmedelssektor (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet145 160
ap.6Övriga åtgärder inom konkurrenskraftig livsmedelssektor (ram)145 160

Villkor för anslag 1:15

ap.6 Övriga åtgärder inom konkurrenskraftig livsmedelssektor

1. Av anslaget ska 10 000 000 kronor användas för ett nationellt resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling.

2. Av anslaget får 1 000 000 kronor utbetalas efter rekvisition till Sametinget för att fortsätta skapa möjligheter till diversifiering och strukturomvandling samt nyetablering inom de samiska näringarna. Rekvireringen av medel ska ske senast den 1 december 2017.

3. Anslaget får även användas för livsmedelsstrategin. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

 

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.64 355Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.6256 000128 000128 000
2019
Belopp angivna i tkr

Villkor

Uppgifterna i tabellen om infrianden är endast indikativa.

På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Per Brandtell
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Kulturdepartementet, DISK
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statens jordbruksverk