Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 8

2016-12-20
N2016/07985/IFK
N2016/07822/KLS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel inom utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:3

Institutens strategiska kompetensmedel (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet629 962
ap.1Institutens strategiska kompetensmedel m.m. (ram)629 962

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Institutens strategiska kompetensmedel m.m.

Utbetalas av Kammarkollegiet till RISE Research Institutes of Sweden AB halvårsvis i förskott mot rekvisition.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel
ap.118 899Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Lena Svendsen
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/F och UH
Miljö- och energidepartementet/EE
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Verket för innovationssystem
RISE Research Institutes of Sweden AB