Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 9

2016-12-20
N2016/07986/IFK
N2016/07822/KLS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 1:15 Upprustning och drift av Göta kanal inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:15 Upprustning och drift av Göta kanal inom utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:15

Upprustning och drift av Göta kanal (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet123 210
ap.1AB Göta kanalbolag (ram)123 210

Villkor för anslag 1:15

ap.1 AB Göta kanalbolag

Anslaget disponeras av Kammarkollegiet för utbetalning till AB Göta kanalbolag för att täcka kostnader för upprustning och drift av kanalen. 

Utbetalning av medel till AB Göta kanalbolag ska ske med 81 000 000 kronor den 13 januari 2017, med 25 000 000 kronor den 3 mars 2017 och med 17 210 000 kronor den 7 juli 2017.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Maria Olofsson
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Kulturdepartementet/KL
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
AB Göta kanalbolag