Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:14

2016-12-20
M2016/02982/S (delvis)
M2016/02588/Kl
M2016/02197/Kl m.fl.
Se bilaga 1
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
60176 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:01 utg.omr. 20, bet. 2016/17:MJU1, rskr. 2016/17:116).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 1

SMHI:s varningsverksamhet ska utgöra ett bra beslutsunderlag för allmänhet och samhällsaktörer samt uppvisa långsiktig förbättring av träffsäkerhet.

Återrapportering

Utfall inklusive träffsäkerhet ska redovisas. Utvärdering av varningsverksamheten samt genomförda förbättringsåtgärder ska redovisas. Metod för redovisning av utfall inklusive träffsäkerhet ska redovisas.

Mål 2

SMHI:s väderprognoser ska utgöra ett bra beslutsunderlag för allmänhet och samhällsaktörer samt uppvisa långsiktig förbättring av träffsäkerhet.

Återrapportering

Prognosernas träffsäkerhet och genomfördra förbättringsåtgärder ska redovisas. Metod för beräkning av träffsäkerhet ska redovisas.

Övrig återrapportering  

1. SMHI ska redovisa hur myndigheten har använt tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, vilka insatser som har genomförts och en bedömning av vilka effekter insatserna har fått. I redovisningen ska särskilt ingå: 

- vilka aktiviteter som vidtagits inom ramen för Kunskapscentrum för klimatanpassning,

- redovisning av arbetet med riktlinjer för beräkning av dimensionerande havsnivåer samt med metod för beräkning av värsta möjliga korttidsnederbörd (skyfall),

- redovisning av utbetalade stöd samt hur samverkan har skett med andra myndigheter samt länsstyrelser och kommuner. 

2. SMHI ska kortfattat redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till genomförandet av Agenda 2030 med dess mål och delmål. Utgångspunkt är den redovisning som lämnades i augusti 2016 (dnr Fi2016/01355/SFÖ). Underlaget ska användas i Sveriges rapportering om genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling vid vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) i juli 2017. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet, med kopia till Finansdepartementet och Utrikesdepartementet) senast den 31 mars 2017.

3. SMHI ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket 

- den 18 januari

- den 17 februari 

- den 3 maj

- den 31 juli

- den 25 oktober 2017.

3

Uppdrag

FN:s havskonferens den 5–9 juni 2017

1. SMHI ska bistå regeringen i förberedelser, genomförande och uppföljning av FN:s högnivåkonferens den 5–9 juni 2017 för att främja genomförandet av FN:s hållbarhetsmål för hav och marina resurser (SDG 14). Sverige är tillsammans med Fiji ordförande för konferensen. Arbetet med att ta fram underlag ska ske i dialog med andra berörda myndigheter.

Moderna beredskapsjobb

2. Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2017 bör omfattning uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. SMHI ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Klimatanpassning inom ramen för offentlig upphandling

3. SMHI ska i samråd med Upphandlingsmyndigheten göra en förstudie om möjligheterna till ett systematiskt arbete med klimatanpassning inom ramen för offentlig upphandling. Studien ska fokusera på sektorn samhällsplanering och bostad/byggande. I studien ska analyseras vilka behov av stöd på området som finns och hur offentlig upphandling kan stärka sektorns klimatanpassning. En bedömning ska göras av vilka faktorer som är väsentliga och rekommendationer tas fram för vilket stöd och vilka kriterier som behövs i upphandlingsprocessen. Utifrån detta ska förslag ges för fortsatt arbete. Uppdraget ska göras i samarbete med Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Statens geotekniska institut och redovisas till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 november 2017.

Pågående uppdrag

Praktikplatser åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 2016–2018

4. Regeringen har uppdragit åt SMHI att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik. SMHI ska senast den 1 april 2017, 1 april 2018 och 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret (dnr A2016/00216/A).

Praktikplatser åt nyanlända arbetssökande 2016–2018

5. Regeringen har uppdragit åt SMHI att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik. SMHI ska senast den 1 april 2017, 1 april 2018 och 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret (dnr Fi2016/00386/ESA).

Medverkan i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

6. Regeringen har uppdragit åt SMHI att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med kommissionens handlingsplan KOM(2009)248 i sin uppdaterade form den 10 september 2015 genom SWD(2015)177. Myndigheten ska årligen senast den 31 januari 2017, 2018, 2019 och 2020 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) med kopia till Tillväxtverket över genomförandet av uppdraget från föregående kalenderår. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten har genomfört sitt uppdrag, vilka delmål i strategin som myndigheten förhåller sig till, vilka samarbeten myndigheten har ingått, projekt som myndigheten deltar i och hur arbetet kan utvecklas (dnr M2016/00090/Nm).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:9

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut227 101
ap.1SMHI (ram)227 101

1:10

Klimatanpassning (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriet20 000
ap.3Klimatanpassning - del till Lantmäteriet (ram)20 000
Disponeras av Statens geotekniska institut16 500
ap.2Klimatanpassning - del till Statens geotekniska institut (ram)16 500
Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap15 500
ap.1Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)15 500
Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut35 000
ap.5Klimatanpassning - del till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (ram)35 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län30 000
ap.7Klimatanpassning - del till Länsstyrelsen i Örebro (ram)30 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Anslagsposten får användas för klimatanpassningsinsatser inom myndighetens ansvarsområde såsom karteringar, konsekvensbedömningar och riskhanteringsplaner avseende översvämningar, värmeböljor, skogsbrand samt ras och skred.

ap.2 Klimatanpassning - del till Statens geotekniska institut

Anslagsposten får användas för klimatanpassningsinsatser inom myndighetens ansvarsområde genom ras- och skredriskkarteringar, karteringar av erosionsrisker, metodutveckling samt nyttiggörande och komplettering av material från utförda karteringar samt för framtagande av handledning om naturanpassade erosionsskydd. 

ap.3 Klimatanpassning - del till Lantmäteriet

Anslagsposten får användas för att ta fram en rikstäckande markmodell med täta och noggranna höjddata, vilket är ett viktigt planeringsunderlag för klimatanpassningsändamål. Av anslaget får högst 800 000 kronor användas för informationsinsatser om projektet. Anslaget får även användas för utgifter för investering i en ny teknisk lösning för lagring och tillhandahållande av höjddata.

ap.5 Klimatanpassning - del till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Anslagsposten ska användas för att finansiera verksamheten vid Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. I detta ingår att samla, sprida och tillgängliggöra kunskap om klimatanpassning, ta fram beslutsunderlag, information och publikationer samt delta i utåtriktade aktiviteter, internationella möten och genomföra omvärldsbevakning.

SMHI får betala ut 14 000 000 kronor till andra myndigheter för att inom sina respektive ansvarsområden utveckla handlingsplaner samt verktyg för anpassning till ett förändrat klimat. SMHI får även betala ut medel till kommuner för deras deltagande i att utveckla sådana handlingsplaner och verktyg. Medlen betalas ut mot rekvisition.

Därutöver får högst 6 000 000 kronor användas för finansiering av SMHI:s arbete med:  

  • framtagande av riktlinjer för beräkning av dimensionerande havsnivåer för olika delar av Sverige och för dagens och framtidens klimatförhållanden
  • genomförande av en studie om metod för beräkning av värsta möjliga korttidsnederbörd (skyfall).

Underlagen ska syfta till att öka tillgången till klimatinformation och beslutsunderlag om klimatanpassning för att därmed stödja länsstyrelser, kommuner och landsting med anpassning till ett förändrat klimat.

ap.7 Klimatanpassning - del till Länsstyrelsen i Örebro

Länsstyrelsen har en central roll i arbetet med anpassningen till ett förändrat klimat. Anslagsposten får användas för att stödja länsstyrelserna i samordningen av det lokala och regionala arbetet med anpassning till ett förändrat klimat.  

Länsstyrelsen i Örebro län fördelar medlen till samtliga länsstyrelser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
ap.16 8133 %0
1:10 Klimatanpassning
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
ap.70Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:10 Klimatanpassning
ap.3
4 900

2018
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)120 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)11 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2518 925
2017-02-2518 925
2017-03-2518 925
2017-04-2518 925
2017-05-2518 925
2017-06-2518 925
2017-07-2518 925
2017-08-2518 925
2017-09-2518 925
2017-10-2518 925
2017-11-2518 925
2017-12-2518 926
Summa227 101
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1SMHI
Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-251 375
2017-02-251 375
2017-03-251 375
2017-04-251 375
2017-05-251 375
2017-06-251 375
2017-07-251 375
2017-08-251 375
2017-09-251 375
2017-10-251 375
2017-11-251 375
2017-12-251 375
Summa16 500
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens geotekniska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.2Klimatanpassning - del till Statens geotekniska institut

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Uppdragsverksamhet9812 51977 20076 6006004 100
Affärsverksamhet2 400087 00087 00002 400
Tjänsteexport5 2831 417102 000100 0002 0008 700
Summa8 6643 936266 200263 6002 60015 200
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Karolina Skog
Petter Hojem
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Justitiedepartementet, SSK
Utrikesdepartementet, GA
Finansdepartementet, BA, OFA SFÖ
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet, KL
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Boverket
Lantmäteriet
Länsstyrelsen i Örebro län
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet
Statens geotekniska institut
Upphandlingsmyndigheten

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:14, 2016-12-20

Diarienummerförteckning

M2016/02982/S (delvis)
M2016/02588/Kl
M2016/02197/Kl
M2016/02177/Kl