Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2016-11-03
Ju2016/07889/PO
Säkerhetspolisen
Box 12312
10228 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Säkerhetspolisen
Riksdagen har beslutat om Säkerhetspolisens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 4, bet. 2015/16:JuU1, rskr. 2015/16:106, prop. 2015/16:99 utg.omr. 4, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310).

Beslutet innebär att Säkerhetspolisens låneram för innevarande år minskas med 30 000 000 kronor.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Säkerhetspolisen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

-

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:2

Säkerhetspolisen (Ramanslag)

Disponeras av Säkerhetspolisen1 201 364
ap.1Säkerhetspolisen (ram)1 201 364

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:2 Säkerhetspolisen
ap.135 7413 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)210 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)102 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhetspolisens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2599 280
2016-02-2599 280
2016-03-2599 280
2016-04-2599 280
2016-05-2599 280
2016-06-2599 280
2016-07-25100 947
2016-08-25100 947
2016-09-25100 947
2016-10-25100 947
2016-11-25100 947
2016-12-25100 949
Summa1 201 364
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhetspolisens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Säkerhetspolisen
På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Martin Munkelt
Kopia till

Finansdepartementet, budgetavdelningen (Filip Kollén)