Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 3

2016-12-20
N2016/08011/SUN
N2016/07690/KLS (delvis)
N2016/07750/SUN
Naturvårdsverket
106 48 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 1:7 Ersättningar för viltskador m.m. inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:7 Ersättningar för viltskador m.m. för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 23, bet. 2016/17:MJU2, rskr. 2016/17:94).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:7

Ersättningar för viltskador m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket32 778
ap.1 Bidrag för att förebygga skador på annat är renar och fiske samt ersätta inträffade sådana skador (ram)32 778
Disponeras av Havs- och vattenmyndigheten20 000
ap.3Bidrag för att förebygga skador orsakade av säl och för att ersätta inträffade sådana skador (ram)20 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Bidrag för att förebygga skador på annat är renar och fiske samt ersätta inträffade sådana skador

Naturvårdsverket ska fördela medlen under anslagsposten som bidrag till länsstyrelserna. Länsstyrelserna ska använda medlen inom länet för bidrag eller ersättning enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2008:16) om bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724). Bidragen till länsstyrelserna ska betalas ut till icke räntebärande konton inom SCR-flödet hos länsstyrelserna.

ap.3 Bidrag för att förebygga skador orsakade av säl och för att ersätta inträffade sådana skador

1. Havs- och vattenmyndigheten ska fördela 15 000 000 kronor till länsstyrelserna. Länsstyrelserna ska använda medlen inom länet för ersättning till den som drabbats av skada av vilt enligt 11 § viltskadeförordningen (2001:724). Medlen till länsstyrelserna ska betalas ut till icke räntebärande konton inom SCR-flödet hos länsstyrelserna.

2. Av anslagsposten ska 5 000 000 kronor användas för medfinansiering av förebyggande åtgärder mot skador i fisket orsakade av säl inom ramen för Havs- och fiskeriprogrammet i enlighet med 4 kap. 22 och 23 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Medlen ska utbetalas till Statens jordbruksverk efter rekvisition.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:7 Ersättningar för viltskador m.m.
ap.1983Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Niclas Damm
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Miljö- och energidepartementet, NM och S
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Havs- och vattenmyndigheten
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Riksgäldskontoret