Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 3

2016-12-20
N2016/08001/SUBT
N2016/07189/KLS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 1:8 Viss internationell verksamhet inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:8 Viss internationell verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 22, bet. 2016/17:TU1, rskr. 2016/17:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:8

Viss internationell verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet28 757
ap.1Viss internationell verksamhet - del till Kammarkollegiet (ram)28 757

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Viss internationell verksamhet - del till Kammarkollegiet

Anslagsposten får användas för att betala det svenska bidraget till Världssjöfartsuniversitetet i Malmö (World Maritime University, WMU) i enlighet med gällande avtal mellan Sverige och WMU. För medlens användande gäller de allmänna villkor som anges i Standard conditions for contributions by the Swedish Government or the Government Offices of Sweden, Ministry of Foreign Affairs.

Vidare får anslagsposten användas för att betala medel till vissa internationella organisationer. Anslagsposten får användas till att betala vissa avgifter för deltagande i internationella organisationer inom transportområdet. De avgifter som avses är deltagande i internationella organisationer som Nordliga dimensionens partnerskap för transporter och logistik (NDPTL).

Medel får användas och utbetalas av Kammarkollegiet för ovanstående ändamål först efter beslut av Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:8 Viss internationell verksamhet
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Eva Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Trafikverket