Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
5

2016-12-14
Fö2015/00577/MFU
Fö2016/00096/ESL (delvis)
Fö2016/00316/MFU m.fl.
Se bilaga 1
Försvarets materielverk
115 88 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Försvarets materielverk
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Försvarets materielverks verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 6, bet. 2016/17:FöU1, rskr. 2016/17:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Försvarets materielverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Riksdagen har fattat beslut om en inriktning för Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109 bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). Samtliga försvarsmyndigheter ska i all verksamhet prioritera genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen i enlighet med propositionen.

Till grund för genomförandet av inriktningspropositionen ligger regeringens beslut från den 25 juni 2015 om inriktningen för Försvarets materielverks verksamhet 2016-2020 (Fö nr 8).

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Anskaffning av materiel

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa en uppföljning av pågående större anskaffningar. Redovisningen ska omfatta de anskaffningar som följer av Försvarsmaktens regleringsbrev för budgetåret 2017.

Redovisningen ska inkludera:

  • en ekonomisk uppföljning av vad Försvarets materielverk fakturerat Försvarsmakten samt vad som utbetalats från Försvarets materielverk till leverantör/leverantörer för respektive anskaffning,
  • vilka leveranser per anskaffning som mottagits från leverantör/leverantörer respektive genomförts till Försvarsmakten samt
  • väsentliga avvikelser från Försvarsmaktens ursprungliga produktionsplan.

2. Genomförande av exportstöd

Exportfrämjande ska aktivt användas som medel för att främja en kostnadseffektiv materielförsörjning och därmed bidra till krigsförbandens operativa förmåga. Exportfrämjande insatser inom undervattens- och stridsflygsområdet samt för exporten av artillerisystemet ARCHER ska prioriteras särskilt.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska, i samverkan med Försvarsmakten, redovisa en samlad bedömning av affärsmässigheten i exportstödsverksamheten. Av redovisningen ska framgå intäkter, kostnader och risker i samband med utveckling, vidmakthållande, försäljning och överlåtelse av materiel uppdelat per exportaffär. Myndigheternas respektive kostnader per genomförd och pågående försvarsexportaffär ska framgå av redovisningen.

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndigheten allokerat resurser till den exportstödjande uppgiften i förhållande till myndighetens övriga uppdrag. Av redovisningen ska framgå en bedömning av hur stor del av verksamheten som utförs huvudsakligen av myndighetens egna resurser i förhållande till resurser från samverkande företag med avseende på framtagna offerter och erbjudanden samt genomförande av förhandlingar och tecknande av avtal.

3. Genomförande av logistiktjänster

Återrapportering

Försvarets materielverk ska för verksamheten avseende förråd, service och verkstäder redovisa upparbetningsgrad samt kostnad per prestationstyp avseende leveranser till Försvarsmakten. Redovisningen ska omfatta en sammanhållen analys över verksamhetens kvantitet och kvalitet samt tidsförhållanden i förhållande till Försvarsmaktens krav.

4. Försvarspolitisk inriktning för Försvarets materielverk 2016-2020: Tillgänglighet och beredskap

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndighetens materiel- och logistiktjänster har utformats och organiserats i syfte att i ökad grad möta Försvarsmaktens beredskaps- och tillgänglighetskrav.

5. Försvarspolitisk inriktning för Försvarets materielverk 2016-2020: Materiel- och logistikförsörjning

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndigheten har minskat ledtiderna i materielförsörjningen för de under 2017 levererade materielprojekten i jämförelse med tidigare år. Försvarets materielverk ska även samverka med Försvarsmakten i uppdrag avseende ledtider i materielförsörjningen enligt Försvarsmaktens regleringsbrev för 2017.

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndigheten har arbetat för att reducera tekniska, affärsmässiga och ekonomiska risker i materiel- och logistikförsörjningen samt hur detta påverkat kostnads- och tidsmässiga förhållanden för materielanskaffningen.

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndigheten har bistått Förvarsmakten för att avhjälpa identifierade omedelbara materielrelaterade brister framför långsiktig förmågeutveckling.

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndigheten har tillämpat materielförsörjningsprinciperna. Redovisningen ska omfatta myndighetens bedömningsgrund för vald princip för respektive under året ingånget avtal avseende investeringar av väsentlig karaktär.

6. Försvarspolitisk inriktning för Försvarets materielverk 2016-2020: Planering av materielinvesteringar

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndighetens underlag till Försvarsmaktens framtagande av investeringsplan samt återrapportering förhåller sig till de krav som framgår av inriktningsbeslutet 2016-2020.

7. Försvarspolitisk inriktning för Försvarets materielverk 2016-2020: Internationellt materiel- och logistiksamarbete

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa vilka värderingar som varit vägledande för under året aktualiserade internationella materiel- och logistiksamarbeten, utifrån vad som framgår av inriktningsbeslutet.

8. Försvarspolitisk inriktning för Försvarets materielverk 2016-2020: Exportstödjande verksamhet

Återrapportering

Försvarets materielverk ska, i samverkan med Försvarsmakten, redovisa en samlad bedömning av på vilket sätt den exportstödjande verksamheten har bidragit till Försvarsmaktens operativa förmåga.

Försvarets materielverk ska redovisa en samlad bedömning av på vilket sätt den exportstödjande verksamheten har bidragit till att stärka samverkande företags möjligheter att bibehålla en stark konkurrenskraftig teknologinivå och den kompetens som krävs för att underhålla och vidmakthålla Försvarsmaktens materielsystem.

9. Samverkan med annan huvudman

Samverkan med annan huvudman får inte leda till en försämrad operativ förmåga, sänkta beredskapskrav eller ökade kostnader för Försvarsmakten.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa en analys av under året ingångna avtal avseende tjänster för vidmakthållande som berör frågan om förändrat huvudmannaskap för befintlig och ny verksamhet eller andra förändringar i gränssnittet mellan statligt och privat utförande av verksamheten och ägande av tillgångar. Redovisningen ska omfatta motiv, ekonomiska konsekvenser och en beskrivning av hur Försvarsmaktens operativa förmåga och beredskap påverkas.

10. Stöd till regeringen inom materielförsörjning

Försvarets materielverk ska inom ramen för anslag 1:11 ap.1 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m. bedriva verksamhet inom teknik- och materielförsörjning till stöd för regeringen. Verksamheten inriktas närmare av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Föreskrifterna i förordningen (FFS 1985:20) om Sveriges försvarsattachéer ska i tillämpliga delar gälla också för Försvarets materielverks personal vid Sveriges ambassad i Amerikas Förenta Stater.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa genomförda verksamheter och kostnadsutfall för anslag 1:11 ap.1 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.. Av redovisningen ska framgå en jämförelse med de två senast föregående åren.

11. Säkerhets- och projektskyddsavtal

Försvarets materielverk ska stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i dess arbete med förhandlingar om allmänt säkerhets- och projektskyddsavtal med andra länder.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa arbetet med säkerhets- och projektskyddsavtal. Av redovisningen ska särskilt framgå arbetsläget för de avtal där myndigheten har ett bemyndigande att förhandla.

12. Prognoser

Försvarets materielverk ska redovisa prognoser för 2017–2021 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den

18 jan,

17 feb,

3 maj,

31 juli och

25 okt.

Myndigheten ska vid dessa tillfällen lämna prognoser även för den avgiftsfinansierade verksamheten. Prognoserna ska kommenteras enligt ovan.

2

Organisationsstyrning

13. Affärsmässighet och transparens

Försvarets materielverk ska bedriva sin verksamhet så att den, inom ramen för materielförsörjningsprinciperna, kännetecknas av hög grad av affärsmässighet och bidrar till ökad transparens inom myndighetens verksamhetsområde.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa antalet ålagda upphandlingsskadeavgifter, respektive belopp och totalt belopp. Försvarets materielverk ska även redovisa respektive bakomliggande upphandlingsärende och anledning till den ålagda avgiften.

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndigheten i upphandlingsverksamheten tillvaratar små och medelstora företags kompetens och möjligheter att på lika villkor kunna delta i upphandlingar och komma i fråga för beställningar. Redovisningen ska omfatta relevanta nyckeltal med avseende på inköpsvolym och antal leverantörer.

Försvarets materielverk ska redovisa de besparingar som har uppnåtts genom strategiskt inköpsarbete.

Försvarets materielverk ska senast i samband med årsredovisningen för 2016 redovisa hur metoden för strategiskt inköpsarbete kan breddas till ytterligare områden och därtill föreslå årliga mål för besparingar inom respektive område. Redovisningen ska även omfatta en analys av inköpsarbetet i förhållande till den Nationella upphandlingsstrategin (bilaga till beslut Fi2016/00833/OU).

Försvarets materielverk ska redovisa vilka aktiva åtgärder som vidtagits för ökad transparens inom myndighetens ansvarsområde samt vilken effekt åtgärderna har haft.

14. Jämställdhetsintegrering

Försvarets materielverk ska genomföra den i oktober 2016 redovisade planen för jämställdhetsintegrering i myndighetens ordinarie verksamhet. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10). Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i årsredovisningen för 2017 respektive 2018.

15. Miljökrav i upphandlande verksamhet

Försvarets materielverk ska i sin upphandlande verksamhet bidra till konsumtionsmönster av varor och tjänster som orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.

Försvarets materielverk ska utveckla sin upphandlande verksamhet så att miljökrav ställs vid ett högre upphandlat belopp i förhållande till det samlade upphandlingsvärdet avseende försvarsmateriel jämfört med föregående år.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndigheten påverkat de nationella miljökvalitetsmålen genom sin upphandlande verksamhet. Försvarets materielverk ska även redovisa nyckeltalet upphandlat belopp där miljökrav ställts i förhållande till myndighetens sammanlagda upphandlingsvärde.

3

Uppdrag

16. Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2017 bör omfattning uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Försvarets materielverk ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

17. Nedbrytning av intäkter och driftskostnader

Försvarets materielverk ska i årsredovisningen för 2017 redovisa en nedbrytning av intäkter från avgifter för varor och tjänster per kund. Intäkter från Försvarsmakten ska även redovisas per stridskraft.

Försvarets materielverk ska redovisa övriga driftskostnader för de varor och tjänster som upphandlas per kund.

18. Beställningsbemyndigande

Försvarets materielverk ska stödja Försvarsmakten att särredovisa de utomstatliga respektive inomstatliga åtagandena inom de bemyndiganderamar som Försvarsmakten redovisar i enlighet med vad som anges i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

19. Totalförsvarsplanering enligt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

Regeringen har beslutat att en sammanhängande planering för totalförsvaret ska återupptas (prop. 2014/15:109 , bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). Försvarets materielverk ska ha en aktuell planering för höjd beredskap. I denna planering ingår att krigsplacera all personal som krävs för verksamheten under höjd beredskap.

Försvarets materielverk ska senast den 2 oktober 2017 redovisa arbetsläget avseende planeringen för myndighetens verksamhet och organisation vid höjd beredskap, i enlighet med regeringens beslut från den 25 juni 2015 om inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (Fö nr 8). Myndigheten ska särskilt redovisa och kommentera

  • hur myndigheten arbetar med krigsplacering av personal som behövs för verksamheten under höjd beredskap, och
  • hur myndigheten samverkat med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet i sitt arbete med att planera för tillgången till personal under höjd beredskap.

20. Fortsatt arbete avseende försvarsförsörjningskoncept

Försvarets materielverk ska stödja Försvarsmakten i uppdrag avseende försvarsförsörjningskoncept enligt Försvarsmaktens regleringsbrev för 2017 med redovisning den 2 oktober 2017.

21. Samordning före, under och efter internationell verksamhet

Försvarets materielverk ska 1 februari, 28 april, 1 augusti samt 1 oktober lämna en skriftlig planering till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inför internationella möten (resor, besök och mässdeltagande) där generaldirektör, överdirektör, försvarsmaterieldirektör eller Senior National Representative (SNR) deltar.

Redovisningen enligt ovan ska göras i enlighet med överenskommelse med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Försvarets materielverk ska redovisa hur samverkan skett med övriga myndigheter inför internationell mäss- och konferensverksamhet i syfte att uppnå ett välavvägt svenskt deltagande. 

Försvarets materielverk ska lämna en kortfattad skriftlig rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast en vecka efter genomfört internationellt möte (resor, besök och mässdeltagande) där generaldirektör, överdirektör, försvarsmaterieldirektör eller Senior National Representative (SNR) deltagit. Rapport ska även lämnas inom en vecka för möten inom Exekutivkommittén för Sexnationerssamarbetet (LOI). Internationella affärs- och projektrelaterade möten (resor och besök) omfattas inte.

Försvarets materielverk ska senast den 30 oktober 2017 redovisa det planerade högnivådeltagandet på mässor för 2018.

22. Mellanstatliga överenskommelser

Försvarets materielverk ska senast den 28 april 2017 redovisa förhandlingsläget för de mellanstatliga överenskommelser där det finns ett bemyndigande från regeringen, som har fattats före den 31 december 2015. Redovisningen ska också omfatta en förteckning över samtliga mellanstatliga överenskommelser som har ingåtts under 2016.

23. Väsentliga säkerhetsintressen

Försvarets materielverk ska biträda Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i det fortsatta analysarbetet avseende väsentliga säkerhetsintressen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:11

Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets materielverk79 931
ap.1Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m. (ram)47 154
ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter (ram)13 950
ap.3Exportrelaterad verksamhet (ram)18 827
Disponeras av Kammarkollegiet9 747
ap.5Avvecklingskostnader FXM (ram)9 747

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.

Anslagsposten disponeras av Försvarets materielverk för att bedriva verksamhet inom teknik- och materielförsörjning till stöd till regeringen. Inom ovan nämnda område får anslaget användas till Försvarets materielverks förvaltningskostnader.

ap.2 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

Anslagsposten disponeras av Försvarets materielverk för arbete med en nationell certifieringsordning för it-säkerhet i produkter och system. Detta innefattar att verka som nationellt certifieringsorgan, genomföra certifieringstjänster samt vara signatär och representant inom den internationella överenskommelsen för ömsesidigt erkännande av certifikat (CCRA) och motsvarande överenskommelse inom Europa (SOG-IS MRA).

ap.3 Exportrelaterad verksamhet

Anslagsposten disponeras av Försvarets materielverk för tillhandahållande av exportrelaterad verksamhet. Inom ovan nämnda område får anslaget användas till Försvarets materielverks förvaltningskostnader.

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Försvarsexportmyndigheten.

ap.5 Avvecklingskostnader FXM

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet för att finansiera avvecklingskostnader av Försvarsexportmyndigheten. Högst 500 000 kronor får användas för att säkerställa nödvändigt säkerhetsskydd och ska betalas efter fakturering från Försvarets materielverk.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m.
ap.11 4153 %0
ap.24183 %0
ap.35653 %0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)690 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)19 000 000
- varav ÖVRIGT19 000 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets materielverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-256 662
2017-02-256 662
2017-03-256 662
2017-04-256 662
2017-05-256 662
2017-06-256 662
2017-07-256 662
2017-08-256 662
2017-09-256 662
2017-10-256 662
2017-11-256 662
2017-12-256 649
Summa79 931
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets materielverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.
1:11 ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter
1:11 ap.3Exportrelaterad verksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Avgiftsbelagd verksamhet
Försvarslogistik155 904-67 00017 637 30017 637 300088 904
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

För myndighetens certifiering av IT-produkter ska avgifterna beräknas upp till full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgiftsinkomsterna, inklusive tjänsteexport, disponeras av myndigheten.

2. Myndigheten får ta ut avgifter för andrahandsuthyrning av lokaler.

3. Det ackumulerade överskottet ska kunna bland annat användas för att finansiera omställningskostnader med anledning prop 2011/12:86 En effektivare försvarslogistik.

4. Avgiftsinkomsterna från stöd till svensk försvarsindustri vid exportfrämjande åtgärder ska minst täcka de direkta kostnaderna för stödet.

5. Eventuella intäkter från återtag av materielprojekt ska redovisas mot inkomsttittel 3312017, övriga inkomster av försåld egendom. Av redovisningen ska framgå hur mycket återtagande totalt som inkommit uppdelat per exportaffär.

6. Uppbördsverksamheten redovisas i hemlig bilaga till årsredovisningen.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras422
Belopp angivna i tkr

Villkor

1. Under anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar har beräknats 422 000 kronor som av Försvarsmakten ska utbetala till Försvarets materielverk för tillsyn över efterlevnaden av förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet samt föreskrifter meddelade med stöd av förordningen.

2. Försvarets materielverk får efter närmare inriktning från Försvarsmakten disponera inkomster i form av viten, skadestånd och räntor hänförliga till kommersiella avtal samt inkomster till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel (s.k. royalties) om högst 20 000 000 kr Inkomster från royalties som överstiger 20 000 000 kr ska anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om i vilken utsträckning dessa inkomster ska disponeras av myndigheten eller till vilken inkomsttitel inkomsterna ska föras. Försvarets materielverk ska i årsredovisningen redovisa de inkomster som myndigheterna disponerar i form av viten, skadestånd och räntor hänförlig till kommersiella avtal samt royalties.

3. Försvarets materielverk får disponera inkomster till följd av skadestånd med anledning av brott samt inkomster i form av rättegångskostnader från annan part. Inkomster som överstiger 20 000 000 kr ska anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster ska disponeras.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Med avsteg från 25 a § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) ska myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur hela överskottet ska disponeras om det ackumulerade överskottet samma år uppgår till mer än tre procent av omsättningen under räkenskapsåret.

2. Regeringen medger att Försvarets materielverk medges undantag från 7 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) avseende Elektroshopens lager, samt att detta lager ska redovisas som inte avkastningspliktigt statskapital.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Försvarets materielverk ska för avtal om export redovisa kostnadsdelning avseende utveckling, vidmakthållande och vidareutveckling av JAS 39 C/D och JAS 39 E. Beloppet ska utgöra kostnadsbidrag för utvecklingen och ombyggnationen av JAS 39 C/D till JAS 39 E, vilket ska komma Försvarsmakten till godo, samt täcka kostnader som uppstått vid Försvarsmakten och Försvarets materielverk för materiel och verksamhet förknippade med respektive försäljningar och uthyrningar. Av redovisningen ska framgå hur stor kostnadsdelning totalt som inkommit uppdelat per exportaffär.

2. Bestämmelsen omfattar inte hanteringen av statens återtag, se Villkor för avgiftsbelagd verksamhet, samt royalty till staten, se Övriga inkomster, punkt 2.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Mårten Levin
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Utrikesdepartementet, URH
Försvarsdepartementet, SI, MFI, ESL, RS
Finansdepartementet, BA, ESA, SFÖ
Näringsdepartementet, FIN, ITP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Kommerskollegium
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Statens tjänstepensionsverk
Totalförsvarets forskningsinstitut
Facket för service och kommunikation SEKO
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
Reservofficerarna
Sveriges akademikers centralorganisation SACO
Sveriges ingenjörer

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 5, 2016-12-14

Diarienummerförteckning

Fö2015/00577/MFU
Fö2016/00096/ESL (delvis)
Fö2016/00316/MFU
Fö2016/00869/MFU
Fö2016/01063/MFU
Fö2016/01392/MFU
Fö2016/01623/ESL (delvis)