Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 4

2016-12-08
N2016/07642/PBB
N2016/07505/KLS (delvis)
Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 1:1 Bostadspolitisk utveckling inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Bostadspolitisk utveckling inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 18, bet. 2016/17:CU1, rskr. 2016/17:70).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:1

Bostadspolitisk utveckling (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet14 750
ap.1Bostadspol. utv. - del till KamK (ram)14 750
Disponeras av Boverket250
ap.3Bostadspol. utv. - del till Boverket (ram)250
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län4 000
ap.4Bostadspol. utv. - till Länsstyrelsen i Skåne län (ram)4 000
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet5 000
ap.2Bostadspol. utv. - del till RK:s disp (ram)5 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Bostadspol. utv. - del till KamK

Medlen betalas ut efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

ap.2 Bostadspol. utv. - del till RK:s disp

Anslagsposten används för utredningsverksamhet inom det bostadspolitiska området. Medlen disponeras av Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

ap.3 Bostadspol. utv. - del till Boverket

Anslagsposten får användas för genomförandet av uppdraget att lämna förslag som bidrar till enhetlighet i kontrollen av egenskaper hos serietillverkade hus (dnr N2016/05609/PUB).

ap.4 Bostadspol. utv. - till Länsstyrelsen i Skåne län

Anslagsposten får användas för genomförandet av uppdraget att stödja kommuner och andra aktörer i arbetet med att underlätta inträde på bostadsmarknaden m.m. (dnr N2016/00696/PUB). Länsstyrelsen i Skåne ska fördela medlen mellan länsstyrelserna enligt följande: Stockholms län 523 000 kronor, Uppsala län 110 000 kronor, Södermanlands län 105 000 kronor, Östergötlands län 162 000 kronor, Jönköpings län 144 000 kronor, Kronobergs län 90 000 kronor, Kalmar län 115 000 kronor, Gotlands län 35 000 kronor, Blekinge län 68 000 kronor, Skåne län 808 000 kronor, Hallands län 109 000 kronor, Västra  Götalands län 550 000 kronor, Värmlands län 138 000 kronor, Örebro län 110 000 kronor, Västmanlands län 102 000 kronor, Dalarnas län 131 000 kronor, Gävleborgs län 125 000 kronor, Västernorrlands län 125 000 kronor, Jämtlands län 108 000 kronor, Västerbottens län 160 000 kronor och Norrbottens län 182 000 kronor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:1 Bostadspolitisk utveckling
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Bostadspolitisk utveckling
ap.5ram
På regeringens vägnar
Peter Eriksson
Sara Benjamin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA och SFÖ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, civilutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
länsstyrelserna
Riksgäldskontoret