Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 4

2016-12-22
N2016/08059/FF
N2016/07822/KLS (delvis)
N2016/07825/KLS(delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 19 Regional tillväxt
3 bilagor
Riksdagen har beslutat om Tillväxtverkets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 19, bet. 2016/17:NU2, rskr. 2016/17:104, prop. 2016/17:1 utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Tillväxtverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

1. Hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft i företag

Tillväxtverket ska redovisa följande:

1.1 Vilka insatser myndigheten har genomfört för att främja affärsutveckling hos små och medelstora företag genom förberedelse för internationalisering samt hur myndigheten arbetar för att utveckla sina tjänster, sin information och kommunikation för att möta behoven hos växande företag, i synnerhet unga snabbväxande företag med internationell potential.

1.2 Hur myndigheten arbetar för att främja en mångfald av företag och företagare avseende nystart och utveckling samt företagens tillväxt.

1.3 Vilka insatser myndigheten har genomfört för att nyanlända kvinnor och män ska kunna starta företag samt för att kunna förbättra matchning mellan företags kompetensbehov och nyanlända kvinnors och mäns kompetens, erfarenhet och intressen.

1.4 Vilka insatser som myndigheten har genomfört inom turism samt kulturella och kreativa näringar i alla delar av landet inklusive landsbygder samt en bedömning av resultatet av dessa.

2. Enklare och mer attraktiva villkor och förutsättningar för företag

Tillväxtverket ska redovisa:

2.1 Förslag och genomförda åtgärder för att öka måluppfyllelsen för de mål som regeringen aviserat för förenklingsarbetet enligt  budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 24 avsnitt 3.8.2). Redovisningen ska ske i anslutning till årsredovisningen.

2.2 Förslag och genomförda åtgärder för att konsekvensutredningarnas kvalitet ska höjas. I arbetet bör Tillväxtverket bland annat ta med sig slutsatser från Regelrådets arbete, erfarenheter från arbetet med konsekvensutredningar på EU-nivå och OECD samt rekommendationer från utredningen med uppdrag att analysera om ett stort antal olika ikraftträdandedatum för författningar som påverkar företag utgör problem för företagen och deras verksamhet (N 2015:F). Redovisningen ska ske i anslutning till årsredovisningen.

2.3 De insatser som myndigheten har genomfört för att driva och utveckla företagsportalen verksamt.se samt de insatser som myndigheten har genomfört för att minska och förenkla uppgiftslämnandet för företag. De medel som har använts till dessa ändamål ska redovisas på anslagsnivå.

3. Hållbar regional tillväxt och stärkt utvecklingskraft i alla delar av landet

Tillväxtverket ska redovisa följande:

3.1 Regionala företagsstöd, projektverksamhet och stöd till kommersiell service. Rapportens innehåll ska utformas i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). En delredovisning avseende 2016 ska lämnas senast den 18 april 2017 och en slutrapport ska, med ändring av vad som angetts i tidigare regleringsbrev dnr N2015/08958/FF m.fl., lämnas senast den 30 juni 2017 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Motsvarande ska göras för 2017. En delredovisning ska då lämnas senast den 18 april 2018 och en slutrapport ska lämnas senast den 29 juni 2018 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

3.2 En sammanställning av redovisningar om hållbart regionalt tillväxtarbete från aktörer med regionalt utvecklingsansvar och samtliga länsstyrelser inom ramen för återrapporteringar och uppdrag i villkorsbeslut respektive regleringsbrev för 2016 och 2017. Redovisningen för 2016 ska utformas i enlighet med ovan och lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 april 2017. Redovisningen för 2017 ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 27 april 2018.  

3.3 En samlad återrapportering av insatser inom området tillgänglighet till kommersiell service för företag och medborgare i serviceglesa områden. I detta ingår att redovisa hur myndigheten har främjat tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service samt hur myndigheten i sin roll som nationell stödmyndighet har arbetat med insatser för att utveckla lokal service inom ramen för landsbygds- programmet för Sverige 2014–2020. Årliga redovisningar samt slutrapportering av pågående särskilda uppdrag ska samordnas med och ingå i denna rapport. Vidare ska myndigheten sammanställa och kommentera redovisningar från länsstyrelser, eller i förekommande fall berörda landsting, Gotlands kommun samt samverkansorganet i Kalmar län. En samlad redovisning för 2016 ska, med ändring av vad som angetts i tidigare regleringsbrev dnr N2015/08958/FF m.fl., utformas i enlighet med ovan och lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 18 april 2017. En samlad redovisning för 2017 ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 18 april 2018.

3.4 Avrapportering av regionalfondsprogram inklusive territoriella samarbetsprogram för gränsregionalt och transnationellt samarbete för programperioderna 2007–2013 respektive 2014–2020 enligt bilaga 2.

4. Övriga återrapporteringskrav 

4.1 Tillväxtverket ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

den 18 januari 2017,

den 17 februari 2017,

den 3 maj 2017,

den 31 juli 2017, och

den 25 oktober 2017.

Tillväxtverket ska även, efter samråd med Nämnden för hemslöjdsfrågor, lämna prognoser för utgifter avseende nämndens verksamhet.

Tillväxtverket ska lämna prognoser för åren 2017–2022 för utbetalningar avseende de regionala strukturfondsprogrammen perioden 2014–2020 och det nationella regionalfondsprogrammet perioden 2014–2020. Myndigheten ska även, med undantag för den 18 januari 2017 och den 3 maj 2017, lämna prognoser avseende inbetalning av medel från Europeiska kommissionen. Prognoserna för inbetalningarna ska sträcka sig till och med 2022 och vara fördelade på budgetår. Av redovisningen ska framgå hur prognoserna är framtagna, eventuella antaganden samt grad av osäkerhet.

4.2 Tillväxtverket ska lämna följande redovisningar senast den 3 maj 2017 per den 31 mars 2017, den 25 oktober 2017 per den 30 september 2017 och den 19 februari 2018 per den 31 december 2017.

En redovisning av utestående åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande, en prognos över hur utbetalningen av dessa åtaganden kommer att fördela sig på åren 2018–2024 samt en prognos över totalt åtagande 2017.

Redovisningen avser anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv samt anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder och anslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Redovisningen avseende anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ska omfatta uppgifter från Tillväxtverket, länsstyrelserna, landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län, Gotlands kommun samt samverkansorganen i Södermanlands, Kalmar, Blekinge, Värmlands, Dalarnas och Västerbottens län.

4.3 Tillväxtverket ska senast den 31 juli och den 25 oktober 2017 redovisa beslut och utbetalningar avseende förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar och förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Redovisningen ska omfatta beslut och utbetalningar från Tillväxtverket, berörda länsstyrelser, samverkansorganet i Kalmar län samt de landsting som har regionalt utvecklingsansvar.

2

Organisationsstyrning

Tillväxtverket inträder i Verket för näringslivsutvecklings (Nutek) ställe avseende ställda säkerheter i ärenden rörande statligt stöd.

Tillväxtverket ska genomföra stickprovsgranskningar av finansiella stöd beslutade av Nutek.

Tillväxtverket ska samverka med Upphandlingsmyndigheten om insatser för kompetens- och metodutveckling för innovationsupphandling vad gäller informationsspridning till och återkoppling av erfarenheter från små och medelstora företag. Myndigheten ska i detta arbete även inhämta slutsatser från Sveriges Standardiseringsförbund.

Tillväxtverket ska utifrån sin verksamhet under året delta i arbetet att undersöka och utvärdera ett gemensamt och internationellt accepterat ramverk för att bl.a. kunna göra jämförelser av it-kostnader, kundnöjdhet och ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Arbetet kommer att ledas av Ekonomistyrningsverket.

3

Uppdrag

1. Hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft i företag

Tillväxtverket ska:

1.1 Sveriges exportstrategi

Inom ramen för sitt verksamhetsområde bidra till genomförandet av Sveriges exportstrategi.

1.2 Socialt entreprenörskap

Redovisa vilka insatser myndigheten har genomfört för att främja utvecklingen och kunskapen om socialt entreprenörskap samt hur myndigheten arbetar för att utveckla sina tjänster, information och kommunikation för att möta behoven hos sociala entreprenörer och sociala företag. Redovisningen ska ske i anslutning till årsredovisningen.

1.3 Produktionsincitament och finansieringsstimulanser för filminspelningar

Utreda lämpligheten i och förutsättningarna för att Sverige ska kunna införa någon form av produktionsincitament och finansieringsstimulanser för filminspelningar. Uppdraget ska ske i samverkan med Stiftelsen Svenska Filminstitutet och redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 22 december 2017.

2. Enklare och mer attraktiva villkor och förutsättningar för företag

Tillväxtverket ska:

2.1 Företagens kostnader till följd av regler

Med ändring av regeringens beslut i ärende N2013/05704/ENT och N2015/06514/FF årligen för åren 2014–2020 följa upp utvecklingen av företagens administrativa kostnader till följd av regler med utgångspunkt i den metod som rapporterades in till Regeringskansliet under 2013. Därutöver ska även andra kostnader till följd av regler följas upp med utgångspunkt i den metod som rapporterades in till Regeringskansliet under 2016. Uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartmentet) årligen senast den 15 april.

3. Hållbar regional tillväxt och stärkt utvecklingskraft i alla delar av landet

Tillväxtverket ska:

3.1 Integration och mångfald i tillväxtarbetet

Stödja det fortsatta regionala arbetet för integration och mångfald i tillväxtarbetet. Myndigheten ska stödja länen bl.a. genom metodutveckling och spridning av lärande regionala exempel.

3.2 Miljödriven näringslivsutveckling

Stödja de regionalt utvecklingsansvariga aktörernas arbete med miljödriven näringslivsutveckling i alla branscher och energifrågor. Myndigheten ska bl.a. bidra till att främja ett samarbete och lärande inom och mellan regioner med olika förutsättningar och styrkeområden. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Statens energimyndighet.

3.3 Strategiskt och långsiktigt arbete med lärande

Följa upp det strategiska och långsiktiga arbetet med lärande hos aktörer med regionalt utvecklingsansvar. Här ingår hur ansvariga aktörer arbetar med uppföljning och utvärdering kopplat till användning av medel från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Tillväxtverket ska dessutom främja samarbete och lärande inom och mellan regioner. Tillväxtverket ska även bidra till ett ökat resultatfokus i uppföljningen av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Denna del av uppdraget ska fokusera på den projektverksamhet som finansieras av anslaget. Uppdraget ska redovisas samlat till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 27 april 2018.

3.4 Utveckling av de regionala företagsstöden avseende jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat

Bidra till att utveckla de regionala företagsstöden avseende jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat. Uppdraget innefattar en kartläggning och analys av det nationella och det regionala arbetet med att utveckla stöden i denna riktning och ska genomföras i samarbete med berörda länsstyrelser, berörda landsting, Gotlands kommun och samverkansorganet i Kalmar län. Uppdraget ska avseende kartläggning redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 2 maj 2017. En slutrapport ska redovisas senast den 29 december 2017 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

4. Övriga uppdrag

4.1 Mina meddelanden

I anslutning till årsredovisningen ska Tillväxtverket särskilt redovisa hur myndigheten under året har arbetat för att förbereda anslutning av meddelandeflöden inom myndighetens ansvarsområde till Mina meddelanden.

4.2 Moderna beredskapsjobb 

Tillväxtverket ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att i de statliga myndigheterna sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst sammanlagt 500 personer. Myndigheterna och därmed även Tillväxtverket ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Tillväxtverket ska lämna en redovisning av uppdraget till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

4.3 Samverkan med Verket för innovationssystem, Statens energimyndighet och Sveriges export- och investeringsråd

Tillväxtverket ska redovisa hur samverkan med Verket för innovationssystem, Statens energimyndighet och Sveriges export- och investeringsråd ska utvecklas för att ta tillvara synergier i organisationernas verksamhet och för att undvika överlappningar i syfte att bättre bidra till målen för närings- energipolitiken samt den regionala tillväxtpolitiken samt politiken för utrikeshandel, export och investeringsfrämjande.

4.4 Samverkan med Arbetsförmedlingen

Tillväxtverket ska tillsammans med Arbetsförmedlingen ska identifiera hur Tillväxtverkets nätverk kan användas för att bidra till att informera om de anställningsstöd som finns till arbetsgivares förfogande. En sådan gemensam insats syftar till att skapa synergieffekter mellan myndigheternas verksamheter och via utökad information sänka tröskeln för företag att anställa personer med anställningsstöd.

4.5 Individbaserad statistik

All individbaserad statistik ska om möjligt redovisas uppdelat på unga kvinnor och män och på kvinnor och män som har utländsk bakgrund samt innehålla en analys och bedömning av utvecklingen om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta. Redovisningen ska lämnas i anslutning till årsredovisningen.

Pågående uppdrag anges i bilaga 3.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:2

Transportbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket400 864
ap.2Transportbidrag - del till Tillväxtverket (ram)400 864

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Transportbidrag - del till Tillväxtverket

Tillväxtverket disponerar anslaget för transportbidrag i enlighet med förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag.

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:4

Tillväxtverket (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket272 898
ap.1Tillväxtverket - del till Tillväxtverket (ram)272 898

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Tillväxtverket - del till Tillväxtverket

Anslaget ska användas för Tillväxtverkets förvaltningsutgifter.

Myndigheten ska svara för lokaler, ekonomi- och personaladministration, utrustning och inventarier samt övrig administrativ service åt Nämnden för hemslöjdsfrågor. Utgifterna för detta ska belasta anslaget.

Anslaget ska också täcka myndighetens övriga utgifter i samarbetet inom Europeiska unionen och visst annat internationellt samarbete, bl.a. inom ramen för OECD.

 

 

1:5

Näringslivsutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket181 022
ap.8Näringslivsutveckl - del till Tillväxtverket (ram)181 022
Disponeras av Riksgäldskontoret30 000
ap.11Lån/garantier till svensk industri (ram)30 000
Disponeras av Kammarkollegiet233 000
ap.1Näringslivsutveckl - del till Kammarkollegiet (ram)233 000
Disponeras av Statens skolverk16 000
ap.2Näringslivsutveckl - del till Statens skolverk (ram)16 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Näringslivsutveckl - del till Kammarkollegiet

Medel från anslagsposten ska användas till näringslivsfrämjande åtgärder efter beslut från regeringen inom miljöteknik, innovation, förenkling för företag, ägarskiften, turism, rådgivning, upphandlingsstöd, programanknutna kostnader m.m.

ap.2 Näringslivsutveckl - del till Statens skolverk

Medel från anslagsposten ska användas till tjänster eller organisationer som främjar företagande bland unga inom gymnasieskolan.

ap.8 Näringslivsutveckl - del till Tillväxtverket

Anslaget ska finansiera insatser för entreprenörskap, nyföretagande, utveckling och tillväxt i befintliga företag, förenkling för företag, programanknutna kostnader och annan därtill relaterad verksamhet.

Medel från anslagsposten får lämnas som bidrag till näringslivsfrämjande organisationer.

Från anslagsposten ska minst 4 000 000 kronor användas till tjänster eller organisationer som främjar företagande bland unga i högre utbildning.

Medel från anslagsposten ska användas för att bidra till finansiering av Stiftelsen Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ).

Medel från anslagsposten får medfinansiera insatser inom ramen för EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation, bl.a. det svenska nätverket för främjande av småföretag och innovation.

Från anslagsposten ska minst 10 000 000 kronor användas till arbetet med att utveckla turistdestinationer i tidiga skeden.

ap.11 Lån/garantier till svensk industri

Medel från anslagsposten ska användas för kostnader i samband med delfinansiering av utvecklingsarbete i civila flygindustriprojekt.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:2 Transportbidrag
ap.212 026Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:4 Tillväxtverket
ap.18 1873 %0
1:5 Näringslivsutveckling
ap.19 450Inget0
ap.20Inget0
ap.811 251Inget0
ap.111 500Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagstyp
1:5 Näringslivsutveckling
ap.4ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:5 Näringslivsutveckling
ap.8249 000124 500124 500
2019
ap.1351 000230 000121 000
2019
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndiganderamen avseende anslagsposten 1 avser ekonomiska åtaganden som medför utgifter följande budgetår som ingås av regeringen. De ekonomiska åtaganden som regeringen ingår rapporteras till Kammarkollegiet för införande och redovisning i Kammarkollegiets årsredovisning. De ekonomiska åtaganden som regeringen ingått med stöd av bemyndiganderamar som tilldelats tidigare år övertas av Kammarkollegiet för införande och redovisning i Kammarkollegiets årsredovisning.

Beloppen i kolumnerna "Infriade åtaganden" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli under respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)106 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Tillväxtverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2522 742
2017-02-2522 742
2017-03-2522 742
2017-04-2522 742
2017-05-2522 742
2017-06-2522 742
2017-07-2522 742
2017-08-2522 742
2017-09-2522 742
2017-10-2522 742
2017-11-2522 742
2017-12-2522 736
Summa272 898
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tillväxtverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Tillväxtverket - del till Tillväxtverket

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Mot bakgrund av att externa medel och sakanslag kommer att användas för att finansiera förvaltningsutgifter får Tillväxtverket använda den förenklade räntekontorutin som regeringen tidigare medgivit för Tillväxtverket.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Håkan Hillefors
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen och FC K
Utrikesdepartementet, HS
Socialdepartementet, JÄM
Finansdepartementet, BA, ESA, K, SFÖ och SKA
Utbildningsdepartementet, F, GV, S, UF och UH
Miljö- och energidepartementet, EE, KL och MM
Kulturdepartementet, KL och MF
Arbetsmarknadsdepartementet, A och I
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi och lön
Boverket
Kammarkollegiet
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Naturvårdsverket
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksgäldskontoret
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens skolverk
Statskontoret
Sveriges export- och investeringsråd
Trafikverket
Upphandlingsmyndigheten
Verket för innovationssystem
Gotlands kommun
samtliga länsstyrelser
samverkansorganen
Gävleborg läns landsting
Hallands läns landsting
Jämtlands läns landsting
Jönköping läns landsting
Kronobergs läns landsting
Norrbottens läns landsting
Skåne läns landsting
Uppsala läns landsting
Västernorrlands läns landsting
Västmanlands läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Örebro läns landsting
Östergötlands läns landsting
Svenska institutet
ALMI Företagspartner AB
Stiftelsen Norrlandsfonden

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 4, 2016-12-22

Diarienummerförteckning

N2016/08059/FF
N2016/07822/KLS (delvis)
N2016/07825/KLS(delvis)
N2016/01828/FF
N2014/01632/RTS