Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
11

2016-12-14
Fö2016/00096/ESL
Fö2016/00260/MFI
Fö2016/00265/MFI m.fl.
Se bilaga 1
Försvarshögskolan
Box 27805
11593 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 1:7
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:7 för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 6, bet. 2016/17:FöU1, rskr. 2016/17:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:7

Officersutbildning m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försvarshögskolan211 961
ap.1Försvarshögskolan (ram)211 961

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Försvarshögskolan

Anslaget får användas för att finansiera det treåriga officersprogrammet. Vidare får anslaget finansiera forskning och utveckling m.m. inom vissa av högskolans kompetensområden. Anslaget får även användas för att finansiera kurser inom ramen för Partnerskap för fred samt viss forskning och analysstöd för regeringens behov.

1. Högst 46 475 000 kronor får användas till forskning och utveckling, övergripande ämnesansvar för officersutbildningens ämnen samt till finansiering av forskarutbildning inom officersutbildningens centrala ämnen.

2. Högst 6 514 000 kronor får användas för forskning och analysstöd inom det säkerhets- och försvarspolitiska området, av betydelse för inriktningen av totalförsvaret och krisberedskapen. Verksamheten inriktas närmare av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Senast den 4 september 2017 ska Försvarshögskolan inkomma till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) med kostnadsberäknade projektförslag avseende budgetåret 2018.

3. Högst 2 020 000 kronor får användas för genomförande och planering av utbildningsverksamhet inom ramen för Partnerskap för fred.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:7 Officersutbildning m.m.
ap.16 3593 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2517 663
2017-02-2517 663
2017-03-2517 663
2017-04-2517 663
2017-05-2517 663
2017-06-2517 663
2017-07-2517 663
2017-08-2517 663
2017-09-2517 663
2017-10-2517 663
2017-11-2517 663
2017-12-2517 668
Summa211 961
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Försvarshögskolan
På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Anders Widuss
Kopia till

Justitiedepartementet (SSK)
Utrikesdepartementet (SP)
Försvarsdepartementet (ESL, MFI, MFU, RS, SI)
Socialdepartementet (JÄM)
Finansdepartementet (BA, ESA, SFÖ)
Utbildningsdepartementet (UH)
Försvarsmakten

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 11, 2016-12-14

Diarienummerförteckning

Fö2016/00096/ESL
Fö2016/00260/MFI
Fö2016/00265/MFI
Fö2016/01623/ESL
(delvis)