Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:9

2016-12-20
S2016/07779/RS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 5:2
Riksdagen har beslutat om anslaget 5:2 för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

5:2

Barnets rättigheter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet13 461
ap.1Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera (ram)5 461
ap.2Bidrag till myndigheter (ram)8 000
Disponeras av Statistiska centralbyrån500
ap.3Barnstatistik (ram)500
Disponeras av Barnombudsmannen13 800
ap.5Barnets rättigheter - till Barnombudsmannen (ram)13 800

Villkor för anslag 5:2

ap.1 Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera

Nedanstående organisationer och föreningar får rekvirera medlen från Kammarkollegiet för nedanstående verksamheter under följande villkor: Medlen ska användas under 2017. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en Slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2017. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta beslut. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag. Villkoren samt blanketter för Slutrapport och Rekvisition finns tillgängliga på regeringens hemsida under Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera.

1. 1 000 000 kronor får användas av Karolinska universitetssjukhuset i enlighet med regeringens beslut den 20 november 2014 (dnr U2014/06482/JÄM) i syfte att driva och utveckla stopptelefonen PrevenTell mot sexuellt våld samt för att genomföra ett utbildningsprogram för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november 2017.

2. 500 000 kronor får användas av Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att sprida information till barn och vuxna om sexuella övergrepp mot barn i enlighet med regeringens beslut den 22 juni 2016 (dnr S2016/03696/FST). Projektet ska redovisas senast den 1 februari 2018.

3. 3 350 000 kronor får användas av Stiftelsen Allmänna Barnhuset i enlighet med regeringens beslut den 22 juni 2016 (dnr S2016/03695/FST) för att ta fram en modell för stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp. En delredovisning ska ske senast den 1 mars 2017. Projektet ska slutredovisas senast den 1 december 2018.

4. 170 000 kronor får användas av Stiftelsen Allmänna Barnhuset i enlighet med regeringens beslut den 22 juni 2016 (dnr S2016/03697/FST) för att genomföra en studie om barn som utsatts för sexuella övergrepp via nätet. Studien ska redovisas senaste den 1 februari 2017.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.2 Bidrag till myndigheter

För nedanstående punkter gäller att medlen ska användas för att genomföra verksamhet under 2017. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2017. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut.

1. 2 000 000 kronor får användas av Länsstyrelsen i Stockholm i enlighet med regeringsbeslut II:5 den 20 februari 2014 (dnr S2014/1695/FST). Beslutet är ett tillägg till ett regeringsuppdrag från den 11 april 2013 (dnr Ju2013/1492/PO) om att nationellt samordna arbetet mot människohandel. Detta uppdrag ska redovisas senast 30 april 2018.

2. 500 000 kronor får användas av Länsstyrelsen i Stockholms län i enlighet med regeringsbeslut II:10 den 22 juni 2016 (S2016/04468/FST) för att bidra till att informera allmänheten om förekomsten av sexuell exploatering av barn i samband med turism och resande samt barnhemsturism. Detta uppdrag ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast 30 april 2018.

3. 600 000 kronor får användas av Polismyndigheten i enlighet med regeringsbeslut den 6 oktober 2016 (Ju2016/06827/PO) för att identifiera och genomföra åtgärder för att förstärka och utveckla förmågan att upptäcka, utreda, förhindra och förebygga sexualbrott mot barn. Identifierade samt genomförda åtgärder ska redovisas senast den   15 april 2018.

4. 400 000 kronor får användas av Länsstyrelsen i Örebro län i enlighet med regeringsbeslut II:1 den 9 september 2016 (dnr S2016/05697/FST) för att under 2017 sörja för att utbildning i föräldraskapsstödjande arbete erbjuds. Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2017.

5. 500 000 kronor får användas av Länsstyrelsen i Stockholms län i enlighet med uppdrag nr. 46 under länsstyrelsernas regleringsbrev för år 2017 för att genomföra en studie om särskilt utsatta grupper av barn. Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 december 2017.

6. 1 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr. 7 under socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2017 för att ta fram en informationsskrift om att utreda barns behov av stöd och skydd i transnationella ärenden där barn utsatts för människohandel och/eller sexuella övergrepp.

7. 1 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr. 8 under socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2017 för att ta fram ett kunskapsstöd för samtal med barn.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.3 Barnstatistik

Medlen får användas under 2017  i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 15 september 2011 (dnr S2011/08072/FST) för att ta fram och publicera statistik om barn och deras familjer. Statistiska centralbyrån ska i uppdragets utförande samråda med Regeringskansliet (Socialdepartementet).

ap.5 Barnets rättigheter - till Barnombudsmannen

1. 5 800 000 kronor får användas av Barnombudsmannen under 2017 i enlighet med regeringsbeslut II:7 den 1 oktober 2015 (dnr S2015/06288/FST) för att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och vad de innebär i praktiken både inom skolan och andra områden. Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 december 2018. 

2. 1 000 000 kronor får användas av Barnombudsmannen under 2017 i enlighet med regeringsbeslut den 22 juni 2016 (dnr S2016/04467/FST) för att genomföra ett uppdrag för att bidra till en ökad kunskap om varför ensamkommande barn försvinner. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2017.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
5:2 Barnets rättigheter
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
5:2 Barnets rättigheter
ap.4ram
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Cecilia Sköld Kordelius
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK/EKOL
Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Barnombudsmannen
Socialstyrelsen
Statistiska centralbyrån
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Örebro län
Polismyndigheten
Karolinska universitetssjukhuset
Stiftelsen Allmänna Barnhuset