Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:6

2016-12-20
S2016/07779/RS (delvis)
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 4:2
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 4:2 för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:2

Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen375 709
ap.1Rådgivning och annat stöd (ram)94 500
ap.2Tolktjänst (ram)74 350
ap.3Bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet (ram)19 708
ap.4Elektronisk kommunikation (ram)20 494
ap.8Övrig verksamhet (ram)62 197
ap.10Personligt ombud (ram)104 460
Disponeras av Kammarkollegiet25 305
ap.6Försöksverksamheter m.m. (ram)25 305
Disponeras av Myndigheten för delaktighet10 000
ap.9del till MFD (ram)10 000
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet500
ap.7Till Regeringskansliets disposition (ram)500

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Rådgivning och annat stöd

Medlen får användas av Socialstyrelsen för utbetalning till landstingen (motsvarande) på grundval av antalet invånare i respektive landsting (motsvarande) den 31 december året före bidragsåret. Bidrag utges enligt riktlinjer som anges i prop. 1992/93:159 (bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321). Medlen utbetalas under 2017 per kvartal i efterskott utan särskild rekvisition.

ap.2 Tolktjänst

Medlen får användas av Socialstyrelsen för utbetalning under 2017 till landstingen (motsvarande) i enlighet med bilagan.

ap.3 Bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet

Medlen får användas av Socialstyrelsen för utbetalning i enlighet med förordningen (2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet.

ap.4 Elektronisk kommunikation

19 494 000 kronor får användas av Socialstyrelsen för utbetalning i enlighet med förordningen (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation och 1 000 000 kronor får användas i enlighet med förordningen (2014:299) om statsbidrag till samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation.

ap.6 Försöksverksamheter m.m.

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

ap.7 Till Regeringskansliets disposition

Medlen får användas av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för att täcka vissa merkostnader som funktionshindersorganisationerna har till följd av arbete under 2017 kopplat till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

ap.8 Övrig verksamhet

1. 23 903 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2017 för utbetalning till Synskadades riksförbund (SRF) för anskaffning och placering av ledarhundar i enlighet med lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund. Medlen utbetalas kvartalsvis i förskott utan särskild rekvisition. Socialstyrelsen ansvarar för ekonomisk uppföljning av verksamheten.

2. 10 144 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2017 för utbetalning till den aktör som efter upphandling tilldelats uppdraget att tillhandahålla tolkservice för förtroendevalda i vissa organisationer enligt de grunder som framgår av prop. 1986/87:100 bil. 7
(dnr S2012/05379/FST). Socialstyrelsen får av dessa medel använda 
250 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdraget.

3. 12 750 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2017 för utbetalning till den aktör (Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor) som efter upphandling tilldelats uppdraget att ha nationellt ansvar för expertstöd, information m.m. inom området dövblindhet
(dnr S2012/05379/FST). Socialstyrelsen får av dessa medel medel använda 250 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdraget.

4. 1 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2017 inom hjälpmedelsområdet i enlighet med uppdrag II:15 från den 18 december 2014 (dnr S2014/08959/FST).

5. 2 000 000 kronor får användas för för deluppdrag 1 av Socialstyrelsen under 2017 i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 3 december 2015 (dnr S2015/07797/FST) i ett uppdrag att ta fram och genomföra en utbildningsinsats för att förebygga fallolyckor.

6. 2 200 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2017 i enlighet med uppdrag under avsnitt uppdrag/socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2016 om Utbildningen för handläggare inom LSS. Socialstyrelsen får av dessa medel medel använda 200 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdraget.

7. 2 700 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2017 i enlighet med uppdrag under avsnitt uppdrag/socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2016 Stöd till personer med funktionsnedsättning.

8.  3 500 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2017 i enlighet med uppdrag under avsnitt uppdrag/socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2016 om Arbetet med demenssjukdom.

9. 4 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2017 i enlighet med uppdrag II:3 från 11 december 2015 (dnr S2015/07318/FST) i ett uppdrag angående kunskapsunderlag och metodstöd om föräldraskapsstöd och om samordning av insatser avseende barn och unga med funktionsnedsättning.

ap.9 del till MFD

1. 5 500 000 kronor får användas under 2017 av Myndigheten för delaktighet, Diskrimineringsombudsmannen och Barnombudsmannen i enlighet med regeringsbeslut II:6 från den 1 april 2015
(dnr S2015/02415/FST) med uppdrag om en kommunikationssatsning gällande rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

2. 1 000 000 kronor har tilldelats Myndigheten för delaktighet i enlighet med uppdrag nr. 5 gällande stödfunktion om service- och signalhundar i Myndighetens för delaktighets regleringsbrev för år 2017.

3. 3 500 000 kronor har tilldelats Myndigheten för delaktighet i enlighet med uppdrag nr. 4 i Myndigheten för delaktighets regleringsbrev för 2017 gällande information till kommunerna om användning och implementering av digital teknik m.m.

ap.10 Personligt ombud

Medlen får användas av Socialstyrelsen i enlighet med förordningen (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar. Av medlen får Socialstyrelsen använda 1 200 000 kronor och Länsstyrelserna 3 000 000 kronor för att täcka egna kostnader knutna till arbetet. Av medlen får högst 1 500 000 kronor användas för utbildningsinsatser riktade till de personliga ombuden. Socialstyrelsen fördelar medlen till länsstyrelserna utifrån de planer som länsstyrelserna ska lämna in till Socialstyrelsen senast den 1 mars 2017 för hur verksamheten i länet ska stödjas och utvecklas. Vid fördelningen av dessa medel ska särskild hänsyn tas till att länsstyrelserna ska verka för att fler ombud inrättas. Socialstyrelsen ansvarar för att återstående medel hos länsstyrelserna av 2017 års statsbidrag till kommunerna återbetalas till Socialstyrelsen i samband med redovisningen 2018.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet
ap.11ram
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Michael Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK/EKOL
Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Myndigheten för delaktighet
Kammarkollegiet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret