Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2016-12-20
N2016/08002/SUBT
N2016/07189/KLS (delvis)
Trafikverket
781 89 Borlänge
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:11 och 1:14 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm och anslaget 1:14 Trängselskatt i Göteborg inom utgiftsområde 22 Kommunikationer för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 22, bet. 2016/17:TU1, rskr. 2016/17:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:11

Trängselskatt i Stockholm (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket11 000
ap.2Trängselskatt - del till Skatteverket (ram)11 000
Disponeras av Domstolsverket580
ap.1Trängselskatt - del till Domstolsverket (ram)580
Disponeras av Kronofogdemyndigheten3 400
ap.4Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten (ram)3 400
Disponeras av Transportstyrelsen120 000
ap.5Trängselskatt - del till Transportstyrelsen (ram)120 000
Disponeras av Trafikverket1 313 551
ap.3Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket (ram)40 000
ap.6Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket (ram)1 273 551

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Trängselskatt - del till Domstolsverket

Domstolsverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.2 Trängselskatt - del till Skatteverket

Skatteverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.3 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket

Trafikverket får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.4 Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.5 Trängselskatt - del till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.6 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket

Anslagsposten utgör skillnaden mellan inkomster av trängselskatten och system- och administrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet i Stockholm.

Medlen på anslagsposten får användas till utgifter för investeringar i vägnätet i Stockholmsregionen som finansieras med överskott från trängselskatten, som statlig medfinansiering till projektering av tunnelbaneutbyggnaden i Stockholmsregionen samt som medfinansiering av tunnelbaneutbyggnaden i Stockholmsregionen.

1:14

Trängselskatt i Göteborg (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket12 000
ap.3Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket (ram)12 000
Disponeras av Domstolsverket960
ap.4Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket (ram)960
Disponeras av Kronofogdemyndigheten1 400
ap.5Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten (ram)1 400
Disponeras av Transportstyrelsen150 000
ap.6Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen (ram)150 000
Disponeras av Trafikverket863 074
ap.1Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket (ram)26 500
ap.2Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket (ram)836 574

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket

Trafikverket får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.2 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket

Anslagsposten utgör skillnaden mellan inkomster av trängselskatten och system- och administrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet i Göteborg.

Medlen på anslagsposten får användas för finansiering av investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg i Göteborg.

ap.3 Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket

Skatteverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.4 Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket

Domstolsverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.5 Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.6 Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:11 Trängselskatt i Stockholm
ap.158Allt0
ap.21 100Allt0
ap.34 000Allt0
ap.4340Allt0
ap.512 000Allt0
ap.60Allt0
1:14 Trängselskatt i Göteborg
ap.12 650Allt0
ap.20Allt0
ap.31 200Allt0
ap.496Allt0
ap.5140Allt0
ap.615 000Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:11 Trängselskatt i Stockholm
1:11 ap.21:11 ap.6100 %
1:11 ap.11:11 ap.6100 %
1:11 ap.41:11 ap.6100 %
1:11 ap.51:11 ap.6100 %
1:11 ap.31:11 ap.6100 %
1:14 Trängselskatt i Göteborg
1:14 ap.31:14 ap.2100 %
1:14 ap.41:14 ap.2100 %
1:14 ap.51:14 ap.2100 %
1:14 ap.61:14 ap.2100 %
1:14 ap.11:14 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2016 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2017 års nomenklatur

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Trängselskatt i Stockholm
ap.632 000 0001 376 0001 341 00029 083 0002057
1:14 Trängselskatt i Göteborg
ap.25 500 000902 000870 0003 728 0002037
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen i tabellen på anslagspost är endast indikativ.

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-25128
2017-02-25128
2017-03-25128
2017-04-25128
2017-05-25128
2017-06-25128
2017-07-25128
2017-08-25128
2017-09-25128
2017-10-25128
2017-11-25128
2017-12-25132
Summa1 540
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Trängselskatt - del till Domstolsverket
1:14 ap.4Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket
Till Kronofogdemyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-25400
2017-02-25400
2017-03-25400
2017-04-25400
2017-05-25400
2017-06-25400
2017-07-25400
2017-08-25400
2017-09-25400
2017-10-25400
2017-11-25400
2017-12-25400
Summa4 800
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kronofogdemyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.4Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten
1:14 ap.5Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten
Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-251 917
2017-02-251 917
2017-03-251 917
2017-04-251 917
2017-05-251 917
2017-06-251 917
2017-07-251 917
2017-08-251 917
2017-09-251 917
2017-10-251 917
2017-11-251 917
2017-12-251 913
Summa23 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.2Trängselskatt - del till Skatteverket
1:14 ap.3Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket
Till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-25181 385
2017-02-25181 385
2017-03-25181 385
2017-04-25181 385
2017-05-25181 385
2017-06-25181 385
2017-07-25181 385
2017-08-25181 385
2017-09-25181 385
2017-10-25181 385
2017-11-25181 385
2017-12-25181 390
Summa2 176 625
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.3Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket
1:11 ap.6Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket
1:14 ap.1Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket
1:14 ap.2Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket
Till Transportstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2522 500
2017-02-2522 500
2017-03-2522 500
2017-04-2522 500
2017-05-2522 500
2017-06-2522 500
2017-07-2522 500
2017-08-2522 500
2017-09-2522 500
2017-10-2522 500
2017-11-2522 500
2017-12-2522 500
Summa270 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Transportstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.5Trängselskatt - del till Transportstyrelsen
1:14 ap.6Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Eva Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, S3
Justitiedepartementet, DOM
förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Domstolsverket
Kronofogdemyndigheten
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Transportstyrelsen