Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:6

2016-12-14
UD2016/21716/PLAN (delvis)
UD2016/21817/FH (delvis)
UD2016/21881/HI
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kommerskollegium
Riksdagen har beslutat om Kommerskollegiums verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 5, bet. 2016/17:UU1, rskr. 2016/17:84, prop. 2016/17:1 utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:102).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Kommerskollegium och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Den feministiska utrikespolitiken

Kommerskollegium ska i årsredovisingen för 2017 redovisa hur myndigheten under året, inom sitt verksamhetsområde, bidragit till genomförandet av regeringens feministiska utrikespolitik.

1.2 Utgiftsprognoser

Kommerskollegium ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

17 februari

3 maj

25 oktober

3

Uppdrag

3.1 Kopplingen mellan handel och ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet

Kommerskollegium ska bistå Regeringskansliet med analysstöd för kopplingen mellan handel och ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, inklusive jämställdhet. Kollegiet ska fortsätta arbetet med integration av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i handelspolitiken.

Som en del av detta ska Kommerskollegium leverera underlag till Sveriges rapportering vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling om genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Med utgångspunkt i den redovisning som myndigheten i augusti 2016 lämnade på uppdrag av regeringen (Fi2016/01355/SFÖ) ska kollegiet kortfattat redovisa hur myndighetens verksamhet – med Sveriges politik för global utveckling som verktyg – har bidragit till genomförandet av Agenda 2030 med dess mål och delmål, inklusive hur man arbetar för att integrera de tre dimensionerna av hållbarhet. Underlaget ska vara Regeringskansliet (Utrikesdepartementet med kopia till Finansdepartementet) tillhanda senast den 31 mars 2017.

Denna rapportering ska ersätta den rapport om hur myndigheten under 2016 har bidragit till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling som avses i 17 § förordningen (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium.

3.2 Bilaterala och regionala handelsavtal

Kommerskollegium ska löpande och genom basutredningar arbeta med bilaterala och regionala handels- och investeringsavtal.

Kommerskollegium ska, som en del av sitt informationsuppdrag, under året särskilt informera svenska företag om hur de kan dra nytta av EU:s och medlemstaternas frihandelsavtal med Kanada, CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement).

3.3 Det brittiska utträdet ur Europeiska unionen

Kommerskollegium ska inom sitt verksamhetsområde, som en del av myndighetens skyldighet att bistå med expertstöd i frågor som regeringen prioriterar, löpande lämna analysstöd och även i övrigt bistå regeringen och Regeringskansliet i arbetet med att ta fram svenska positioner inför och under de förhandlingar som kommer att äga rum som en följd av Storbritanniens beslut att träda ur Europeiska unionen.

3.4 Prioriterade förhandlingsfrågor

Kommerskollegium ska inom sitt verksamhetsområde, som en del av myndighetens skyldighet att bistå med expertstöd i frågor som regeringen prioriterar, ge regeringen och Regeringskansliet löpande analysstöd i förberedelser inför och under förhandlingar om de olika lagförslag och andra åtgärder Europeiska kommissionen har aviserat i Inremarknadsstrategin för varor och tjänster och Strategin för en digital inre marknad.

Inom den yttre handelspolitiken ska Kommerskollegium bistå Regeringskansliet med analysstöd, inom områden såsom elektronisk handel och dataflöden, vid förhandlingar inför Världshandelsorganisationens (WTO) ministermöte i Buenos Aires i december 2017 (MC11).

Kommerskollegium ska även ge löpande analysstöd i förhandlingarna om ändringar av EU:s antidumpningsförordning.

3.5 Moderna beredskapsjobb

Kommerskollegium ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattning uppgå till minst 500 personer. Kommerskollegium ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Kommerskollegium ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

3.6 Äldre regeringsuppdrag som fortgår 2017

Kommerskollegium har fått i uppdrag (M2015/2633/MM) att analysera vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för den egna verksamheten och att inom ramen för ordinarie planeringsprocesser upprätta en plan med åtgärder för genomförande av det instruktionsenliga uppdraget. Kollegiet ska i sina årsredovisningar för 2016–2019 redovisa hur planen genomförs.

Kommerskollegium har fått i uppdrag (A2016/00159/ARM) att tillsammans med ett antal andra myndigheter analysera och lämna ett gemensamt förslag på hur webbaserad information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare kan samordnas och utformas på ett lättillgängligt sätt. Arbetsmiljöverket ska senast den 31 januari 2017 lämna en slutrapport till Regeringskansliet.

Kommerskollegium har fått i uppdrag (A2016/00216/A och Fi2016/00386/ESA) att ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning och nyanlända arbetssökande för praktik. Kollegiet ska senast den 1 april 2017, 1 april 2018 och 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som har nåtts.

Kommerskollegium har fått i uppdrag (UD2016/16737/HI) att analysera och lämna alternativ till hur handel med tjänster mellan EU och Storbritannien samt hur tull- och handelsprocedurer i handel med varor mellan EU och Storbritannien kan regleras vid ett brittiskt utträde ur EU och dess inre marknad samt dess tullunion. Kollegiet ska senast den 15 mars 2017 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:2

Kommerskollegium (Ramanslag)

Disponeras av Kommerskollegium86 091
ap.1Kommerskollegium (ram)86 091

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Kommerskollegium

Av anslagsposten avser 9 000 000 kronor de svenska kontaktpunkterna för tjänster och varor. Det sammanlagda medelsbehovet för Tillväxtverkets och Konsumentverkets åtgärder avseende kontaktpunkten för tjänster har beräknats till 4 550 000 kronor, varav   4 200 000 kronor avser Tillväxtverket och 350 000 kronor Konsumentverket. Kommerskollegium får lämna bidrag, efter rekvisition, till berörda myndigheter för deras kostnader med sammanlagt högst 4 550 000 kronor.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kommerskollegium14 500
ap.10Biståndsverksamhet - del till Kommerskollegium (ram)14 500

Villkor för anslag 1:1

ap.10 Biståndsverksamhet - del till Kommerskollegium

Anslagsposten ska användas för att driva den nationella kontaktpunkten Open Trade Gate Sweden samt för att bedriva handelsrelaterat utvecklingssamarbete i enlighet med myndighetens uppdrag såsom det framgår av förordningen med instruktion för Kommerskollegium. Medlen får även användas för expertstöd, metod- och kompetensutveckling, utvärdering, erfarenhetsredovisning och revision av handelsrelaterat utvecklingssamarbete.

Medlen ska användas i enlighet med handelsrelaterade delar av gällande strategi för globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling, eller motsvarande tematisk strategi. Medlen får även användas för relaterade förvaltningskostnader. Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Kommerskollegium ska sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med DAC:s direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
2:2 Kommerskollegium
ap.12 5833 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 059
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kommerskollegiums räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-258 382
2017-02-258 382
2017-03-258 382
2017-04-258 382
2017-05-258 382
2017-06-258 382
2017-07-258 382
2017-08-258 382
2017-09-258 382
2017-10-258 382
2017-11-258 382
2017-12-258 389
Summa100 591
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kommerskollegiums disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.10Biståndsverksamhet - del till Kommerskollegium
2:2 ap.1Kommerskollegium
På regeringens vägnar
Ann Linde
Jonas Wester
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevisionen
Utrikesdepartementet EKO, IU, PLAN, RS
Finansdepartementet BA
Förvalningsavdelningen RK Ekonomi
riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Konsumentverket
Riksgäldskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Tillväxtverket