Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2016-10-13
U2016/00358/F
U2016/04020/F
U2016/04022/F m.fl.
Se bilaga 1
regionala etikprövningsnämnder

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende regionala etikprövningsnämnder
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om regionala etikprövningsnämnders verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 16, bet. 2015/16:UbU1, rskr. 2015/16:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för regionala etikprövningsnämnder och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av ärenden

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa

– totalt antal inkomna och avgjorda ärenden och genomsnittlig handläggningstid, och

– antal ärenden som överlämnats eller överklagats till Centrala etikprövningsnämnden.

Återrapporteringen ska vara uppdelad enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Vidare ska antalet ärenden inom medicinsk respektive övrig forskning specificeras.

Övrig återrapportering

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa

– avgiftsinkomster fördelade enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 till förordningen om etikprövning av forskning som avser människor,

– kostnader för nämndens kansli och drift, och

– antal sammanträden, uppdelat på olika avdelningar inom nämnden.

De regionala etikprövningsnämnderna ska samråda när det gäller utformningen av årsredovisningarna så att återrapporteringen sker utifrån gemensamma kriterier i syfte att underlätta jämförelser mellan myndigheterna.

De regionala etikprövningsnämndernas återrapportering ska så långt det är möjligt redovisas könsuppdelad.

Prognoser

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna ska lämnas senast

– den 19 februari,

– den 3 maj,

– den 1 augusti, och

– den 26 oktober.

3

Uppdrag

Jämställdhet

De regionala etikprövningsnämnderna ska i sin verksamhet tillgodose att män och kvinnor som ansöker om etikprövning får en likvärdig behandling.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:12

Regionala etikprövningsnämnder (Ramanslag)

Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg5 710
ap.1Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg (ram)5 710
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Linköping3 575
ap.2Regionala etikprövningsnämnden i Linköping (ram)3 575
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Lund5 695
ap.3Regionala etikprövningsnämnden i Lund (ram)5 695
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm10 715
ap.4Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (ram)10 715
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Umeå3 700
ap.5Regionala etikprövningsnämnden i Umeå (ram)3 700
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala6 387
ap.6Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (ram)6 387
Disponeras av Kammarkollegiet4 904
ap.7Regionala etiknämnd. - del till KAMK (ram)4 904

Villkor för anslag 3:12

ap.7 Regionala etiknämnd. - del till KAMK

Medel betalas ut efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
3:12 Regionala etikprövningsnämnder
ap.11713 %0
ap.21023 %0
ap.31713 %0
ap.43213 %0
ap.51023 %0
ap.61713 %0
ap.70Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborgs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-25476
2016-02-25476
2016-03-25476
2016-04-25476
2016-05-25476
2016-06-25476
2016-07-25476
2016-08-25476
2016-09-25476
2016-10-25476
2016-11-25476
2016-12-25474
Summa5 710
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborgs disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.1Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Till Regionala etikprövningsnämnden i Linköpings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-25283
2016-02-25283
2016-03-25283
2016-04-25283
2016-05-25283
2016-06-25283
2016-07-25283
2016-08-25283
2016-09-25283
2016-10-25343
2016-11-25343
2016-12-25342
Summa3 575
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Linköpings disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.2Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Till Regionala etikprövningsnämnden i Lunds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-25475
2016-02-25475
2016-03-25475
2016-04-25475
2016-05-25475
2016-06-25475
2016-07-25475
2016-08-25475
2016-09-25475
2016-10-25475
2016-11-25475
2016-12-25470
Summa5 695
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Lunds disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.3Regionala etikprövningsnämnden i Lund
Till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-25893
2016-02-25893
2016-03-25893
2016-04-25893
2016-05-25893
2016-06-25893
2016-07-25893
2016-08-25893
2016-09-25893
2016-10-25893
2016-11-25893
2016-12-25892
Summa10 715
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.4Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Till Regionala etikprövningsnämnden i Umeås räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-25283
2016-02-25283
2016-03-25283
2016-04-25283
2016-05-25283
2016-06-25283
2016-07-25283
2016-08-25283
2016-09-25283
2016-10-25383
2016-11-25383
2016-12-25387
Summa3 700
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Umeås disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.5Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-25474
2016-02-25474
2016-03-25474
2016-04-25474
2016-05-25474
2016-06-25474
2016-07-25474
2016-08-25474
2016-09-25474
2016-10-25707
2016-11-25707
2016-12-25707
Summa6 387
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:12 ap.6Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Avgiftsfinansierad verksamhet
Etikprövning av forskning2559-7 598040 68640 6860-7 598
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

De regionala etikprövningsnämndernas verksamhet ska finansieras med avgifter. Avgifterna ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tina Abelin




Likalydande till

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Regionala etikprövningsnämnden i Lund
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala




Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Linköpings universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:3, 2016-10-13

Diarienummerförteckning

U2016/00358/F
U2016/04020/F
U2016/04022/F
U2016/04318/F