Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 7

2016-12-14
Fi2016/04374/KO (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 18, bet. 2016/17:CU1, rskr. 2016/17:68).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2:5

Bidrag till miljömärkning av produkter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 374
ap.3Det nordiska miljömärkningssystemet och EU:s miljömärkningssystem (ram)4 374

Villkor för anslag 2:5

ap.3 Det nordiska miljömärkningssystemet och EU:s miljömärkningssystem

Medlen får användas till bidrag för utveckling av miljömärkningskriterier för konsumentprodukter och vid behov till information om märkningen.

Kammarkollegiet ska, efter rekvisition från Miljömärkning Sverige AB, kvartalsvis betala ut en fjärdedel av 4 374 000 kronor med början i januari 2017.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Per Bolund
Anders Bagge
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA och SFÖ
Miljö- och energidepartementet/KE och MM
Näringsdepartementet/BÄ och KSR
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Civilutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Miljömärkning Sverige AB