Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2016-12-20
2016/07776/RS (delvis)
2016/07778/RS
2016/07779/RS (delvis)
Försäkringskassan
103 51 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Försäkringskassan
Riksdagen har beslutat om Försäkringskassans verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127, prop. 2016/17:1 utg.omr. 10, bet. 2016/17:SfU1, rskr. 2016/17:122, prop. 2016/17:1 utg.omr. 12, bet. 2016/17:SfU3, rskr. 2016/17:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Försäkringskassan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Försäkringskassans verksamhet ska vara effektiv och rättssäker samt präglas av en god service och hög tillgänglighet. Socialförsäkringen ska tillämpas med hög kvalitet så att den enskilde får rätt ersättning i tid och relevant stöd.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål för assistansersättningen

Försäkringskassans arbete med assistansersättning ska präglas av hög kvalitet och rättsäkerhet så att rätt person får rätt ersättning, såväl flickor och pojkar som kvinnor och män. Besluten ska vara likvärdiga över hela landet. Försäkringskassan ska verka för att utredningar, försäkringsmedicinska utredningar och läkarutlåtandena håller hög kvalitet. Försäkringskassan ska även säkerställa en god kontroll för att motverka överutnyttjande och brottsligt nyttjande med ett särskilt fokus på den ökande timutvecklingen.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att uppnå målet. Här ska särskilt framgå vilka åtgärder som vidtagits i syfte att öka möjligheten att följa utvecklingen av förmånen, bland annat genom utveckling och förändring av it-stödet.

Mål för sjukförsäkringen

Försäkringskassan ska verka för att rätt ersättning ges till rätt person och att åtgärder ges i tid så att kvinnor och män ges förutsättningar att försörja sig genom förvärvsarbete. Därigenom ska Försäkringskassan, i samverkan med berörda aktörer, bidra till att uppfylla det övergripande målet om att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå.

Försäkringskassan ska även verka för att sjukpenningtalet i december 2020 inte överstiger 9,0 dagar. Samtidigt ska antalet nybeviljade sjukersättningar inte överstiga 18 000 i genomsnitt per år under 2016-2020. Skillnaden i sjukpenningtal mellan kvinnor och män ska också minska.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser, såväl de egna som de som vidtas i samverkan med andra aktörer, för att uppnå målen. 

Mål för föräldraförsäkringen

Försäkringskassan ska verka för ett jämställt användande av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Försäkringskassans information ska bidra till att föräldrar får bättre kunskap om föräldraförsäkringens regelverk.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att uppnå målet. Det ska även framgå vilka informationsinsatser som Försäkringskassan har genomfört för att uppmuntra föräldrar, som inte har tagit ut någon ersättning, till ett mer jämställt uttag av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning.

2

Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Försäkringskassan ska inom ramen för arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen klarlägga och analysera orsakerna till den ökade personalomsättningen samt redovisa vilka åtgärder detta föranleder myndigheten. Försäkringskassan ska även redovisa utvecklingen av den interna sjukfrånvaron samt vilka insatser som vidtas i syfte att minska sjukfrånvaron för kvinnor och män. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2017.

3

Uppdrag

Uppdrag

Redovisningen av respektive uppdrag nedan ska hänvisa till regleringsbrevet för 2017 avseende Försäkringskassan.

Om särskilda skäl föreligger kan de regeringsuppdrag som lämnas i regleringsbrevet, efter överenskommelse mellan Socialdepartementet och Försäkringskassan, rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges för respektive uppdrag, dock inte senare än två veckor efter angiven tidpunkt.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Analys av assistansersättningen

Försäkringskassan ska utreda konsekvenserna för flickor, pojkar, kvinnor och män med assistansersättning av de domar från Högsta förvaltningsdomstolen som rör det s.k. femte grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade”, bl.a. HFD 2015 ref. 46. Försäkringskassan ska särskilt följa utvecklingen av antalet beviljade assistanstimmar fördelat på grundläggande behov och andra personliga behov. Försäkringskassan ska inom ramen för denna del av uppdraget samråda med Socialstyrelsen. Försäkringskassan ska vidare göra en fördjupad analys av inflödet och utflödet av personer i assistansersättningen. Analysen ska omfatta skäl för avslag, indragningar och avslut av assistansersättningen. Försäkringskassan ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2017.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling

Försäkringskassan ska följa upp och analysera sjukfrånvarons utveckling för kvinnor respektive män. Dessa analyser ska även göras med beaktande av diagnosutvecklingen. Försäkringskassan ska särskilt analysera inflödet till sjukpenning och sjukfallens varaktighet, samt följa upp de olika tidsgränserna i sjukförsäkringen. Utöver detta ska även en uppföljning av målet för sjukpenningtalet redovisas. Arbetsförmedlingen ska bistå Försäkringskassan med relevant statistik i uppföljningen av de personer som omfattas av samarbetet mellan myndigheterna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 21 juni 2017.

Nybeviljande av sjukersättning och aktivitetsersättning

Försäkringskassan ska analysera utvecklingen av nybeviljandet av sjukersättning och aktivitetsersättning, med beaktande av skillnaden mellan kvinnor och män samt diagnosutvecklingen. En särskild redovisning ska göras av övergångar från aktivitetsersättning till sjukersättning samt övergångar från aktivitetsersättning till sjukpenning i särskilda fall. Här är av särskilt intresse andelen som i anslutning till det att aktivitetsersättning avslutas vid 30 års ålder erhåller någon av de nämnda förmånerna och bostads- respektive boendetillägg. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2017.

Förstärkta insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska i samarbete utreda behovet av och genomföra insatser som förkortar tiden i sjukförsäkringen samt medför att den som är sjukskriven eller har aktivitetsersättning utvecklar eller återfår arbetsförmågan och därmed kan återgå i, eller få, arbete. Insatserna ska ske så tidigt som möjligt för de kvinnor och män som bedöms ha behov av aktiva rehabiliteringsinsatser. I uppdraget ingår att skapa goda förutsättningar för övergången till Arbetsförmedlingen för de personer som har nedsatt hälsa men av Försäkringskassan bedöms ha arbetsförmåga och därmed inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 19 maj 2018.

Översyn av regelverket avseende ersättning för deltagare i rehabiliteringsinsatser

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska se över befintligt regelverk avseende kvinnors respektive mäns ersättning vid deltagande i rehabiliteringsinsatser som bedrivs i samverkan mellan myndigheterna. Syftet med uppdraget är att skapa goda förutsättningar för individen att uppnå egen försörjning. Utgångspunkten för översynen ska vara att regelverket ska underlätta för deltagare i rehabiliteringssamverkan att ta del av Arbetsförmedlingens insatser samtidigt som individens försörjning inte ska påverkas.

Myndigheterna ska vid behov föreslå förändringar i nuvarande regelverk och utforma ett gemensamt förslag på ny reglering. Förslagen som lämnas bör innebära förenklingar för båda myndigheterna. Förslagen ska inte medföra ökade utgifter på statsbudgeten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2017.

Utvecklade utredningar inför beslut om aktivitetsersättning och förstärkta insatser för unga med aktivitetsersättning

Försäkringskassan ska utveckla utredningarna av arbetsförmågan inför beslut om aktivitetsersättning. Detta gäller särskilt vid bedömning av arbetsförmåga och planering för personer som saknar eller endast har liten erfarenhet av arbetslivet. Syftet är att bättre ta vara på arbetsförmåga och säkra likformighet och hög kvalitet i besluten.

Försäkringskassan ska utveckla sitt arbete med att identifiera de unga personer med aktivitetsersättning som har behov av förberedande eller arbetslivsinriktade insatser, bl.a. i samverkan med Arbetsförmedlingen och genom samordningsförbund. Syftet är att nödvändiga insatser vidtas för den enskilde. Försäkringskassan ska utnyttja relevanta erfarenheter från uppdraget Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning (dnr S2015/04591/SF).

Uppdraget ska genomföras i samråd med Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Försäkringskassan ska redovisa de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att utveckla sitt arbete avseende insatser för unga med aktivitetsersättning till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2018.

Insatser genom samordningsförbunden

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska arbeta för att samordningsförbunden prioriterar att finansiera insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnors och mäns förmåga till förvärvsarbete. Denna del av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 19 maj 2018.

Försäkringskassan ska även samlat redovisa målgrupper och resultat av de insatser som finansieras av samordningsförbunden. Denna del av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2018.

Kvaliteten i bedömningen av försäkringsmedicinska utredningar

Försäkringskassan ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att säkerställa kvalitet och enhetlighet i de bedömningar som görs på Försäkringskassan efter att en försäkringsmedicinsk utredning har gjorts. Försäkringskassan ska även redovisa hur den försäkringsmedicinska rådgivarens roll tydliggörs i dessa ärenden. Försäkringskassan ska även redovisa hur ett jämställdhetsperspektiv integreras i hela handläggningen av försäkringsmedicinska utredningar, inklusive den utbildning som erbjuds utförare av sådana utredningar. Försäkringskassan ska även redovisa resultat av vidtagna åtgärder. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2018.

Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Försäkringskassan ska följa upp, beräkna och betala ut ersättning enligt följande överenskommelser som slutits mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL):

 • En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016
 • Fördjupade medicinska utredningar 2016
 • Pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar 2016
 • Försäkringsmedicinska utredningar för perioden 1 november 2016–31 december 2017
 • En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018

Försäkringskassan ska, tillsammans med SKL och i tillämpliga delar Socialstyrelsen, fortsätta utvecklingsarbetet i enlighet med villkor 4, Utökat elektroniskt informationsutbyte, i överenskommelsen mellan staten och SKL om En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018.

Försäkringskassan ska sammanställa landstingens underlag och resultat avseende villkor 1, 2 och 3 i överenskommelsen om En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018 och lämna en samlad redovisning till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 februari 2018.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken

Försäkringskassan ska presentera indikatorer för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Försäkringskassan ska i samband med redovisningen lämna en analys av utvecklingen av de mest centrala indikatorerna. Försäkringskassan ska vidareutveckla indikatorer som syftar till att följa upp hur den ekonomiska familjepolitiken bidrar till ett jämställt föräldraskap. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 12 juni 2017.

Övriga uppdrag

Statistik inom det internationella området

Försäkringskassan ska redovisa hur utvecklingen av myndighetens it-stöd fortskrider vad gäller statistik inom det internationella området. Försäkringskassan ska därutöver redovisa antalsuppgifter för de förmåner där myndigheten har utvecklat elektronisk statistikinsamling under 2017. Redovisningen ska vara uppdelad på förmåner, förmånstagare (antal kvinnor respektive män) samt i det fall det är relevant även inkludera redovisning av de belopp som betalats ut fördelat per land. Vidare ska antalet intyg om tillämplig lagstiftning redovisas. Särskilt angelägen är redovisningen av den statistik som ska lämnas i enlighet med förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2018.

Tillämplig lagstiftning

Försäkringskassan ska, mot bakgrund av givet uppdrag i regleringsbrev 2016, redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla handläggningen av ärenden gällande fastställande av tillämplig lagstiftning enligt artikel 11, 12 och 13 i förordning (EG) nr 883/2004 om samordningen av de sociala trygghetssystemen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2018.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Försäkringskassan ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Stärkt säkerhetsskyddsarbete

Försäkringskassan ska, i egenskap av bevakningsansvarig myndighet i enlighet med förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, redovisa vilka övergripande åtgärder som myndigheten har vidtagit för att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i enlighet med säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633). Uppdraget ska redovisas tillsammans med det som anges inom ramen för uppdraget om Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK) till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2018.

Övriga återrapporteringskrav

Rapporteringen ska ske i årsredovisningen om inte annat anges.

Prognoser

Försäkringskassan ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid följande tidpunkter under 2017:

 • 18 januari
 • 17 februari
 • 3 maj
 • 31 juli
 • 25 oktober

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Vid prognostillfällena ska, om inte annat anges, följande redovisas:

 • belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad (redovisas inte den 20 januari)
 • prognostiserat utfall för 2017 för samtliga anslag och anslagsposter, redovisat totalt samt fördelat per månad
 • förklaring och analys till förändringar i prognos och utfall med hjälp av makro- och volymförändringar
 • beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller

Utveckling av kvalitet och förtroende

Försäkringskassan ska redovisa utvecklingen av kvaliteten i handläggningen av ärenden samt genomförda åtgärder i syfte att förbättra kvaliteten. I redovisningen ska även ingå hur myndigheten arbetar för att minska de oavsiktliga felen. Försäkringskassan ska därutöver analysera och redovisa utvecklingen av förtroendet för myndigheten respektive socialförsäkringen. Här ska även vidtagna och planerade insatser för att öka förtroendet ingå. Redovisningen ska genomgående göras utifrån kön.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Försäkringskassan ska återrapportera de sjuklönekostnader som olika grupper arbetsgivare har inrapporterat till Skatteverket för kalenderåret 2016. Försäkringskassan ska redovisa till vilket belopp ersättning för höga sjuklönekostnader har krediterats arbetsgivarnas skattekonton och vilka grupper arbetsgivare som har mottagit den nya ersättningen. Återrapporteringen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 augusti 2017. 

Mina meddelanden

Försäkringskassan ska återrapportera hur myndigheten under året har arbetat för att öka anslutningen av relevanta meddelandeflöden inom myndighetens ansvarsområde till Mina meddelanden. Återrapporteringen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2018.

Ramverk för it-kostnader

Försäkringskassan ska under 2017 delta i arbetet med att undersöka och utvärdera ett gemensamt och internationellt accepterat ramverk för att bl.a. kunna göra jämförelser av it-kostnader. Arbetet kommer att ledas av Ekonomistyrningsverket (ESV) i enlighet med vad som anges i uppdrag till ESV att ge stöd till regeringens satsing på e-förvaltning (N2015/03210/EF). Försäkringskassan ska redovisa resultatet av arbetet till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2017.

Stärkt allmänt ombud

Det allmänna ombudet ska lämna en samlad redogörelse för ombudets verksamhet under 2017 inklusive ombudets viktigaste iakttagelser. I redovisningen ska det framgå hur många beslut från Försäkringskassan respektive Pensionsmyndigheten som ombudet har överklagat. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2018.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdrag till Försäkringskassan och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring om införandet av ett it-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå

2009/2024/SF samt regleringsbrev för 2010

Kvartalsvis, senast den sista i månaden efter respektive kvartal

Uppdrag att utvärdera och utveckla stödet till arbetsgivare

S2015/07796/SF

30 januari 2017

Uppföljning av assistansersättningens utveckling

Regleringsbrev för 2016

1 februari 2017

Nationella minoriteter

Regleringsbrev för 2016

10 februari 2017

Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Regleringsbrev för 2016

15 februari 2017

Jämställdhetsintegrering

Regleringsbrev för 2015

22 februari 2016-2018

Uppdrag att stärka sjukförsäkringshandläggningen för att åstadkomma en välfungerande sjukförsäkringsprocess

S2015/07316/SF

Årligen i samband med årsredovisningen för 2016-2021

Det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020

Regleringsbrev för 2016

Årligen i samband med årsredovisningen för 2016-2021

Stärkt allmänt ombud

Regleringsbrev för 2016

22 februari 2017

Uppföljning av samordningsförbundens insatser

Regleringsbrev för 2016

28 februari 2017

Uppdrag angående projektverksamhet och utvärdering av nya former av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser

S2013/6630/SF

31 mars 2017

Kostnader för hälso- och sjukvård

Regleringsbrev för 2016

1 april 2017

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Regleringsbrev för 2016

19 maj 2017

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:4

Tandvårdsförmåner (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen8 500
ap.4Kompetenscentrum på tandvårdsområdet (ram)8 500
Disponeras av Försäkringskassan5 739 335
ap.1Statligt tandvårdsstöd (ram)5 739 335

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Statligt tandvårdsstöd

Anslagsposten får användas för utgifter för tandvårdsförmåner enligt socialförsäkringsbalken, lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken och lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

ap.4 Kompetenscentrum på tandvårdsområdet

Socialstyrelsen disponerar anslagsposten för ekonomiskt stöd till kompetenscentrum på tandvårdsområdet. Högst 8 000 000 kronor får utbetalas till olika kompetenscentrum.

Av medlen ska Socialstyrelsen utbetala 500 000 kronor, engångsvis efter rekvisition, till Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM) för finansiering av Dentala Material Norden (nordisk produktdatabas för dentala biomaterial).

1:7

Sjukvård i internationella förhållanden (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan485 476
ap.1Sjukvård i internationella förhållanden (ram)485 476

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Sjukvård i internationella förhållanden

Anslagsposten får användas för vårdförmåner enligt rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, gällande överenskommelser om social trygghet som Sverige tecknat med andra länder samt för sådan övrig vård som Sverige vid tillämpning av EU-rätten är skyldig att erbjuda.

4:3

Bilstöd till personer med funktionsnedsättning (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan266 995
ap.1Bilstöd till personer med funktionsnedsättning (ram)266 995

Villkor för anslag 4:3

ap.1 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Anslagsposten får användas för utgifter för bilstöd till personer med funktionsnedsättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

4:4

Kostnader för statlig assistansersättning (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan25 931 000
ap.1Kostnader för statlig assistansersättning (ram)25 931 000

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Kostnader för statlig assistansersättning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig assistansersättning till vissa personer med funktionsnedsättning enligt socialförsäkringsbalken, lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken samt förordningen (1993:1091) om assistansersättning.

Inkomster från kommunerna avseende assistansersättning för de första 20 timmarna per vecka ska redovisas brutto mot anslaget.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan41 740 154
ap.5Boendetillägg (ram)101 623
ap.8Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall (ram)72 331
ap.15Närståendepenning (ram)185 000
ap.16Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning (ram)19 000
ap.17Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning (ram)150 000
ap.18Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning (ram)3 665 000
ap.19Rehabiliteringspenning (ram)1 685 000
ap.20Arbetshjälpmedel m.m. (ram)169 200
ap.21Sjukpenning (ram)35 693 000

Villkor för anslag 1:1

ap.5 Boendetillägg

Anslagsposten får användas för utgifter för boendetillägg enligt socialförsäkringsbalken.

ap.8 Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall

Anslagsposten får användas för utgifter för sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall enligt socialförsäkringsbalken.

ap.15 Närståendepenning

Anslagsposten får användas för utgifter för närståendepenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2017 om 18 669 988 kronor och ett regleringsbelopp för 2014 om 330 012 kronor.

ap.17 Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2017 om 166 860 986 kronor och ett regleringsbelopp för 2014 om -16 860 986 kronor.

ap.18 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2017 om 3 533 619 012 kronor och ett regleringsbelopp för 2014 om 131 380 988 kronor.

ap.19 Rehabiliteringspenning

Anslagsposten får användas för utgifter för rehabiliteringspenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

Försäkringskassan får använda anslagsposten för utgifter för ersättning för skada orsakad av deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

ap.20 Arbetshjälpmedel m.m.

Anslagsposten får användas för utgifter för arbetshjälpmedel, läkarutlåtanden och läkarundersökningar, särskilt bidrag samt resor till och från arbetet enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.21 Sjukpenning

Anslagsposten får användas för utgifter för sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken samt för de utgifter som kan uppkomma med anledning av vissa bestämmelser i sjuklönesystemet (s.k. sjuklönegaranti och särskilt högriskskydd), samt för utgifter för avskrivning av studielån avseende sjukperioder enligt studiestödslagen (1999:1395).

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan48 706 606
ap.5Aktivitets- och sjukersättningar (ram)36 684 000
ap.6Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar (ram)5 118 000
ap.7Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar (ram)28 606
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar (ram)6 876 000

Villkor för anslag 1:2

ap.5 Aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för aktivitetsersättning och sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.7 Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för ersättning för särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2017 om 6 363 159 813 kronor och ett regleringsbelopp för 2014 om 512 840 187 kronor.

1:3

Handikappersättningar (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan1 384 000
ap.1Handikappersättningar (ram)1 384 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Handikappersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för handikappersättningar enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan3 015 000
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta (ram)226 000
ap.5Arbetsskadelivränta (ram)2 789 000

Villkor för anslag 1:4

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2017 om 231 501 183 kronor och ett regleringsbelopp för 2014 om -5 501 183 kronor.

ap.5 Arbetsskadelivränta

Anslagsposten får användas för utgifter för arbetsskadeersättning enligt 40, 41, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken samt motsvarande äldre lagstiftning.

Försäkringskassan får från och med den 1 januari 2017 räkna om livräntor från den frivilliga yrkesskadeförsäkringen med den procentsats som motsvarar förändringen av prisbasbeloppet mellan 2016 och 2017.

1:5

Ersättning inom det statliga personskadeskyddet (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan33 277
ap.3Ersättning inom det statliga personskadeskyddet (ram)32 448
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för ersättning inom det statliga personskadeskyddet (ram)829

Villkor för anslag 1:5

ap.3 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet

Anslagsposten får användas för utgifter för ersättningar inom det statliga personskadeskyddet enligt 7, 43, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken samt motsvarande äldre lagstiftning. Anslagsposten får också användas för utgifter för krigsskadeersättning till sjömän enligt 7, 44, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken samt motsvarande äldre lagstiftning.

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för ersättning inom det statliga personskadeskyddet

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2017 om 899 625 kronor och ett regleringsbelopp för 2014 om -70 625 kronor.

1:6

Bidrag för sjukskrivningsprocessen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 000
ap.2Kunskapsutveckling för sjukskrivningsprocessen (ram)4 000
Disponeras av Försäkringskassan2 897 000
ap.3Finansiell samordning genom samordningsförbund (ram)339 000
ap.4Medicinsk service (ram)55 000
ap.5Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (ram)709 000
ap.8Arbetsplatsnära stöd (ram)100 000
ap.9Försäkringsmedicinska utredningar (ram)250 000
ap.10Bidrag till hälso- och sjukvården (ram)1 444 000

Villkor för anslag 1:6

ap.2 Kunskapsutveckling för sjukskrivningsprocessen

Anslagsposten får användas för utgifter för att ta fram kunskap om och utveckla sjukskrivningsprocessen.

ap.3 Finansiell samordning genom samordningsförbund

Anslagsposten får användas för utgifter för samverkan och finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Av dessa medel får Försäkringskassan använda högst 3 000 000 kronor för administrativa kostnader till följd av arbetet med samordningsförbundens verksamhet.

ap.4 Medicinsk service

Anslagsposten får användas för utgifter för bidrag enligt förordningen (2014:68) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service. 

ap.5 Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Anslagsposten får användas för utgifter för samverkan inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

ap.8 Arbetsplatsnära stöd

Anslagsposten får användas för utgifter för bidrag till arbetsgivare för köp av s.k. koordinerande insatser i syfte att underlätta för arbetsgivarna att ta sitt rehabiliteringsansvar enligt förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete.

ap.9 Försäkringsmedicinska utredningar

Anslagsposten får användas för utgifter för försäkringsmedicinska utredningar i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om försäkringsmedicinska utredningar i form av teambaserade medicinska utredningar (TMU) och särskilt läkarutlåtande (SLU) 2016 (dnr S2015/08166/SF), pilotverksamhet för aktivitetsförmågeutredningar 2016 (dnr S2015/08165/SF) och försäkringsmedicinska utredningar för perioden 1 november 2016 till 31 december 2017 (dnr S2016/06220/SF).

Försäkringskassan får köpa försäkringsmedicinska utredningar i de fall den allmänna hälso- och sjukvården inte kan bistå Försäkringskassan med sådana utredningar.

ap.10 Bidrag till hälso- och sjukvården

Anslagsposten får användas för utbetalning av bidrag till landstingen i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016 (dnr S2015/08163/SF) respektive En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-18 (dnr S2016/07725/SF).

Högst 20 000 000 kronor får utbetalas till SKL för villkor 6 Teknisk plattform för stöd och behandling. 

Högst 5 000 000 kronor får användas för villkor 7 Utvecklingsmedel för stöd till rätt sjukskrivning.

Högst 5 000 000 kronor får utbetalas till SKL som ersättning för SKL:s arbete med samordning och stöd av landstingens arbete.

1 000 000 kronor får utbetalas till Socialstyrelsen för uppdraget Det försäkringsmedicinska beslutsstödet (Socialstyrelsens regleringsbrev för 2017, Övriga uppdrag, uppdrag 4).

Högst 40 000 000 kronor får utbetalas till Forte, i enlighet med uppdraget Forskning om insatsers betydelse för återgång i arbete, i Fortes regleringsbrev för 2017.

2 500 000 kronor får utbetalas till Forte för uppdraget Nyttiggörande av forskningssatsningar inom företagshälsovård (Fortes regleringsbrev för 2017).

1:7

Ersättning för höga sjuklönekostnader (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan810 000
ap.1Ersättning för höga sjuklönekostnader (ram)810 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Ersättning för höga sjuklönekostnader

Anslagsposten får användas för utgifter för sjuklönekostnader enligt lagen (1991:1047) om sjuklön.

Beslutad ersättning för höga sjuklönekostnader ska krediteras stödmottagarnas skattekonton. Skatteverket får rekvirera medel från Försäkringskassan. Rekvisitionen ska ske i nära anslutning till krediteringstillfället. Försäkringskassan får efter inkommen rekvisition avseende genomförd kreditering av stödmottagarnas skattekonto för ersättning för höga sjuklönekostnader lämna bidrag till Skatteverket.

 

2:1

Försäkringskassan (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan8 395 404
ap.1Förvaltningsmedel (ram)8 395 404

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningsmedel

Av anslagsposten får högst 8 900 000 kronor användas för forskning inom socialförsäkringens område.

Av anslagsposten ska högst 7 500 000 kronor användas för att stärka det allmänna ombudet och ombudets kansli.  

Försäkringskassan ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Försäkringskassan ska betala totalt 90 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1:1

Barnbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan27 347 011
ap.1Allmänt barnbidrag (ram)23 733 013
ap.2Flerbarnstillägg (ram)3 367 748
ap.3Förlängt barnbidrag (ram)229 250
ap.4Tilläggsbelopp vid familjeförmån (ram)17 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Allmänt barnbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för allmänt barnbidrag enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.2 Flerbarnstillägg

Anslagsposten får användas för utgifter för flerbarnstillägg enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.3 Förlängt barnbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för förlängt barnbidrag enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.4 Tilläggsbelopp vid familjeförmån

Anslaget får användas för tilläggsbelopp vid familjeförmåner enligt rådets förordning nr 883/04 om samordning av de sociala trygghetssystemen i EU.

1:2

Föräldraförsäkring (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan41 696 503
ap.1Jämställdhetsbonus (ram)42 000
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning (ram)2 884 632
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning (ram)678 893
ap.9Föräldrapenning (ram)30 437 203
ap.10Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning (ram)66 537
ap.11Tillfällig föräldrapenning (ram)6 887 121
ap.12Graviditetspenning (ram)700 117

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Jämställdhetsbonus

Anslagsposten får användas för utgifter för jämställdhetsbonus enligt lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus.

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2017 om 3 013 282 802 kronor och ett regleringsbelopp för 2014 om -128 650 802 kronor.

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2017 om 681 824 626 kronor och ett regleringsbelopp för 2014 om -2 931 626 kronor.

ap.9 Föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.10 Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2017 om 69 311 759 kronor och ett regleringsbelopp för 2014 om -2 774 759 kronor.

ap.11 Tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för tillfällig föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.12 Graviditetspenning

Anslagsposten får användas för utgifter för graviditetspenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:3

Underhållsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan2 690 000
ap.1Underhållsstöd (ram)2 690 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Underhållsstöd

Anslagsposten får användas för utgifter för underhållsstöd enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Betalningar från bidragsskyldiga föräldrar ska återföras och särredovisas till anslaget.

1:4

Adoptionsbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan32 284
ap.1Adoptionsbidrag (ram)32 284

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Adoptionsbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för bidrag till kostnader för internationella adoptioner enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Bidrag lämnas för adoptioner som förmedlas enligt en sammanslutning som är auktoriserad enligt lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling.

1:6

Vårdbidrag för funktionshindrade barn (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan4 069 900
ap.3Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)362 900
ap.4Vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)3 707 000

Villkor för anslag 1:6

ap.3 Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten får användas för utgifter för ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2017 om 366 982 386 kronor och ett regleringsbelopp för 2014 om -4 082 386 kronor.

ap.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten får användas för utgifter för vårdbidrag enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:8

Bostadsbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan5 140 000
ap.2Bostadsbidrag (ram)5 140 000

Villkor för anslag 1:8

ap.2 Bostadsbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för bostadsbidrag till barnfamiljer samt till unga som fyllt 18 år men inte 29 år enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:4 Tandvårdsförmåner
ap.1286 967Inget0
ap.4255Inget0
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden
ap.124 274Inget0
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning
ap.113 350Inget0
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning
ap.11 296 550Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
ap.55 081Inget0
ap.83 617Inget0
ap.159 250Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
ap.1984 250Inget0
ap.208 460Inget0
ap.211 784 650Inget0
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.
ap.52 567 880Inget0
ap.6255 900Inget0
ap.71 430Inget0
ap.80Inget0
1:3 Handikappersättningar
ap.169 200Inget0
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m.
ap.40Inget0
ap.5278 900Inget0
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet
ap.31 622Inget0
ap.40Inget0
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader
ap.140 500Inget0
2:1 Försäkringskassan
ap.1251 8623 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:1 Barnbidrag
ap.11 367 351Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
1:2 Föräldraförsäkring
ap.12 100Inget0
ap.40Inget0
ap.80Inget0
ap.91 521 860Inget0
ap.100Inget0
ap.11344 356Inget0
ap.1235 006Inget0
1:3 Underhållsstöd
ap.1134 500Inget0
1:4 Adoptionsbidrag
ap.1969Inget0
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn
ap.30Inget0
ap.4185 320Inget0
1:8 Bostadsbidrag
ap.2257 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Anslag/apAnslagstyp
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen
ap.1ram
ap.7ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)413 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)170 000
- varav ÖVRIGT170 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav ÖVRIGT

Krediten ska användas till att finansiera Försäkringskassans betalningar till enskilda personer för sådan vård som de erhållit i ett annat EU/EES-land eller Schweiz samt myndighetens betalningar av utländska leverantörsfakturor som avser vård inom EU/EES och Schweiz där landstinget har kostnadsansvar enligt lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet.

5.2

Utbetalningsplan

Till Försäkringskassans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-25699 617
2017-02-25699 617
2017-03-25699 617
2017-04-25699 617
2017-05-25699 617
2017-06-25699 617
2017-07-25699 617
2017-08-25699 617
2017-09-25699 617
2017-10-25699 617
2017-11-25699 617
2017-12-25699 617
Summa8 395 404
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försäkringskassans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Uppdragsverksamhet
Administration av statlig fordran0011 50011 50000
Ersättning från försvaret-2592594 8004 80000
Ersättning från affärsdrivande verk0060060000
Intäkter från pensionsmyndigheten00275 000275 00000
Tjänsteexport352-107000245
Summa93152291 900291 9000245
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administration av statlig fordran

Avser avgifter som tas ut av gäldenärer i enlighet med bl.a. lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. och förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Administration av statlig fordran

Avgifter som tas ut av gäldenärer i enlighet med bl.a. lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. och förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Försäkringskassan får med undantag av 3 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) använda statens centralkonto i Riksbanken för utbetalningar av aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd, etableringsersättning enligt förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare samt pensioner och pensionsrelaterade förmåner som Försäkringskassan ombesörjer åt Pensionsmyndigheten enligt förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner och 108 kap. 14 a § socialförsäkringsbalken (2010:110) under tiden tills medel för utbetalningarna lämnats från Arbetsförmedlingen respektive Pensionsmyndigheten.

På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Maria Söderberg
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Arbetsmarknadsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/FMA
Finansdepartementet/OFA/ESA
Finansdepartementet/OFA/SFÖ
Försvarsdepartementet
Näringsdepartementet
Utbildningsdepartementet
Arbetsmarknadsutskottet
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Utbildningsutskottet
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Ekonomistyrningsverket
Inspektionen för socialförsäkringen
Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Pensionsmyndigheten
Riksrevisionen
Riksgälden
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Skolverket
Socialstyrelsen
Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer
LO - Landsorganisationen i Sverige
TCO - Tjänstemännens Centralorganisation
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges Kommuner och Landsting
Svenskt Näringsliv