Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 3

2016-12-08
Fi2016/04376/SFÖ (delvis)
Kungliga hov- och slottsstaten
Kungl. Slottet
10770 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungliga hov- och slottsstaten
Riksdagen har beslutat om Kungliga hov- och slottsstatens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 1, bet. 2016/17:KU1, rskr. 2016/17:74).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Kungliga hov- och slottsstaten och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

1:1

Kungliga hov- och slottsstaten (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet69 868
ap.1Kungliga hovstaten (ram)69 868
Disponeras av Kungliga hov- och slottsstaten67 128
ap.2Kungliga slottsstaten (ram)67 128

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Kungliga hovstaten

Medlen betalas ut av Kammarkollegiet engångsvis efter rekvisition till HM Konungens hovförvaltning.

ap.2 Kungliga slottsstaten

Anslagsposten får användas efter beslut av Riksmarskalksämbetet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten
ap.10Inget0
ap.24 1103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Kungliga hov- och slottsstatens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-257 832
2017-02-257 832
2017-03-257 832
2017-04-257 832
2017-05-257 832
2017-06-257 832
2017-07-253 356
2017-08-253 356
2017-09-253 356
2017-10-253 356
2017-11-253 356
2017-12-253 356
Summa67 128
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungliga hov- och slottsstatens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.2Kungliga slottsstaten

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

I förarbetena till regeringsformen framgår att hovet står utanför den statliga förvaltningsorganisationen (prop. 1973:90 s. 176). Kungliga hov- och slottsstaten ska enligt den överenskommelse som träffades med regeringen 1996 årligen lämna en verksamhetsberättelse över den samlade verksamheten. Överenskommelsen har kompletterats 2005 och 2013. Innebörden är att redogörelsen som avser Hovstaten fr.o.m. verksamhetsåret 2013, i likhet med den redovisning som lämnas för Slottsstaten, består av resultat och balansinformation samt kommentarer i form av tilläggsupplysningar och noter (prop. 2013/14:1 utg.omr. 1, bet. 2013/14:KU1, rskr. 2013/14:83).

Den verksamhet som Hovstaten bedriver omfattas inte av lagen om revision av statlig verksamhet m.m. Hovstaten omfattas inte heller av anslagsförordningens (2011:223) bestämmelser, om bl.a. prövning av anslagssparande och indragning av anslag, eller andra delar av det ekonomiadministrativa regelverket för myndigheter under regeringen.

Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska med undantag av föreskriften om resultatredovisning i 2 kap. 4 § tillämpas på Kungliga slottsstaten (anslagspost 2). Utgifter för egen verksamhet ska avräknas mot anslag det budgetår till vilket utgiften hänför sig.

På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Lena Westin
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA1
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Riksmarskalksämbetet
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret