Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 10

2016-12-20
Fi2016/04581/RS (delvis)
Statistiska centralbyrån
Box 24300
10451 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statistiska centralbyrån
Riksdagen har beslutat om Statistiska centralbyråns verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 2, bet. 2016/17:FiU2, rskr. 2016/17:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Statistiska centralbyrån och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Statistikproduktion

Målet för den anslagsfinansierade verksamheten är att producera officiell statistik av god kvalitet som är lättillgänglig för användarna.

Målet för den avgiftsfinansierade verksamheten är att, genom att utföra uppdrag utifrån olika användares behov, öka möjligheterna att utnyttja det statistiska materialet och den statistiska kompetensen som finns inom myndigheten.

Produktiviteten ska öka med i genomsnitt minst 3 procent per år.

Den statistiska informationen ska göras mer tillgänglig och användbar.

Förståelsen och tolkningen av statistiska resultat och samband ska underlättas.

Kostnaderna för uppgiftslämnandet till statistiken ska minska. 

Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten beslutar över är samordnade, kostnadseffektiva och enkla för allmänhet, företagare och andra berörda.

Myndigheten ska redovisa

  1. Vidtagna åtgärder för att öka tillgänglighet till och användbarhet av statistiken samt åtgärder för att öka förståelsen av statistiska resultat och samband, 
  2. vidtagna åtgärder för att öka tillgängligheten av statistiskt material för forskningsändamål, 
  3. företag och andra uppgiftspliktiga organisationers kostnader för uppgiftslämnandet, 
  4. produktivitetsutvecklingen,    
  5. allmänhetens förtroende för myndigheten,   
  6. kundnöjdheten i den avgiftsfinansierade verksamheten och    
  7. bidrag från EU.

Vid myndighetens återrapportering av resultat och resultatindikatorer i årsredovisningen ska, där så är möjligt, upp till 10-åriga tidsserier eftersträvas. 

Samordning av statistik

Samordningen av den officiella statistiken ska stärka systemet för den officiella statistiken och därmed bidra till god kvalitet och ökad användbarhet av den officiella statistiken. Samordningen av utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik ska genomföras så att den bidrar till att upprätthålla förtroendet för statistiken.


Samråd med statistikanvändare

Myndigheten ska samråda med viktiga användare innan väsentliga förändringar av statistikens innehåll och omfattning genomförs.

Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2017–2021. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle och den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten även ange orsakerna till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna ska lämnas senast den 18 januari, 17 februari, 3 maj, 31 juli och 25 oktober 2017.

3

Uppdrag

Arbetsplan över den anslagsfinansierade verksamheten

1. Myndigheten ska senast den 31 januari 2017 redovisa en arbetsplan för den anslagsfinansierade verksamheten för 2017. Arbetsplanen ska innehålla planerad produktion och planerade större förändringar i statistiken under året. Arbetsplanen ska även redovisa förändrade krav från EU och hur de hanteras.

Statistik om det civila samhället

2. Myndigheten ska ta fram statistik om det civila samhället i enlighet med regeringsbeslut (IJ2010/00137). Grunduppdraget för myndigheten är att ta fram och redovisa statistik utifrån FN:s statistiksystem för satelliträkenskaper om icke vinstdrivande organisationer (ICNPO). Under 2017 ska åtgärder för att öka kvaliteten i satelliträkenskaperna prioriteras liksom arbetet med att förenkla och tillgängliggöra rapporteringen av statistiken. Samordning och utveckling av berörda statistikdatabaser bör ske, där så är lämpligt, i syfte att förbättra underlaget för statistiken. Utöver satelliträkenskaper ska myndigheten redovisa statistik som beskriver den ekonomiska relationen mellan den offentliga sektorn och det civila samhällets organisationer samt statistik som beskriver befolkningens deltagande i det civila samhället. Myndigheten ska under 2017 publicera senast aktuella statistik om det civila samhället. Redovisning av uppdraget, inklusive ekonomisk redovisning, ska göras i samband med årsredovisningen för 2017.

Agenda 2030

3. Myndigheten ska inom ramen för sin instruktionsenliga uppgift bidra till Sveriges genomförande av Agenda 2030. Som en del av underlaget i  Sveriges rapportering om genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling vid FN:s High Level Political Forum (HLPF) i juli 2017 ska myndigheten lämna ett underlag. Myndigheten ska i underlaget kortfattat redovisa hur verksamheten i relevanta delar bidrar till genomförandet av Agenda 2030 med dess mål och delmål. Myndigheten ska vidare kortfattat redovisa hur myndigheten med utgångspunkt i sin kärnuppgift arbetar för att, i relevanta delar, integrera de tre dimensionerna av hållbarhet (den ekonomiska, sociala och miljömässiga). Uppdraget ska rapporteras senast den 31 mars 2017 till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Uppgifter om tillgänglighet samt könsuppdelning m.m.

4. Myndigheten ska lämna uppgifter om tillgänglighet samt könsuppdelning m.m. enligt 13 och 14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Den kartläggning av könsuppdelning av statistiken som genomförts under 2016 ska under 2017 utgöra underlag för en återkoppling från myndigheten till statistikansvariga myndigheter. Återkopplingen ska ha två syften; dels att förmedla resultaten till berörda statistikansvariga myndigheter, dels att inhämta information om bakomliggande orsaker till att statistiken inte alltid redovisas könsuppdelad. Omfattningen av återkopplingen beslutas av myndigheten och styrs av erfarenheter från tidigare genomförda uppföljningar av könsuppdelning av statistiken.

Utreda förutsättningarna för tidigarelagd publicering av definitiva årsberäkningar av Sveriges nationalräkenskaper

5. Myndigheten ska utreda möjligheterna att publicera de definitiva årsberäkningarna i samband med att kvartalsberäkningen för det första kvartalet publiceras, normalt i slutet av maj varje år. Myndigheten ska även utreda konsekvenserna av en sådan tidigareläggning. Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2017 till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Moderna beredskapsjobb

6. Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Statistiska centralbyrån ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående uppdrag

Arbetskostnadsindex (RAM)

1. Arbetskostnadsindex (RAM) ska rapporteras till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast 1 februari 2017.

Mikromaterial

2. Myndigheten ska leverera mikromaterial till Regeringskansliet enligt särskild överenskommelse.

Handlingsplan för genomförande av jämställdhetsintegrering

3. Myndigheten har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2017 och 2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10. Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

Nationalräkenskaperna och Arbetskraftsundersökningarna

4. Myndigheten ska leverera data från nationalräkenskaperna och Arbetskraftsundersökningarna till Konjunkturinstitutet på den överenskomna detaljnivå och i det format som är anpassat till Regeringskansliets (Finansdepartementets) behov. Samråd ska ske med Konjunkturinstitutet om formerna för dataleveranserna.

Metodutveckling för att inkludera kopplingar mellan markanvändning, ekonomisk utveckling och biologisk mångfald

5. Myndigheten ska, enligt tidigare uppdrag i regleringsbrev för 2016, utveckla metoder för att inkludera värdet av ekosystemtjänster i miljöräkenskaper genom att bland annat sammanställa befintliga uppgifter om kopplingar mellan mark- och vattenanvändning, ekonomisk utveckling och biologisk mångfald. Uppdragets redovisningstidpunkt ändras till den 31 januari 2017. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljöpartementet med kopia till Finansdepartementet).

Statistik över cirkulär migration till och från Sverige

6. Myndigheten ska ta fram och sammanställa statistik över cirkulär migration till och från Sverige. Uppdraget har sitt ursprung i de förslag som presenterades i slutbetänkandet från Kommittén för cirkulär migration och utvecklings förslag och framåtblick (SOU 2011:28). En förstudie har genomförts inom ramen för den kartläggande studien Migrationsstatistik i Sverige: nuläge, behov och förslag till förbättringar, som myndigheten genomförde på uppdrag av regeringen 2014. Syftet med uppdraget är främst att förbättra statistiken över migrationsmönster till och från Sverige och att förbättra möjligheterna till kohortstatistik inom området. I uppdragets genomförande ska myndigheten samråda med Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:9

Statistiska centralbyrån (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån555 134
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)555 134

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Statistiska centralbyrån

Kostnaderna för EU-anpassningen av statistiken ska finansieras inom anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:9 Statistiska centralbyrån
ap.116 6543 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)140 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)51 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statistiska centralbyråns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2546 261
2017-02-2546 261
2017-03-2546 261
2017-04-2546 261
2017-05-2546 261
2017-06-2546 261
2017-07-2546 261
2017-08-2546 261
2017-09-2546 261
2017-10-2546 261
2017-11-2546 261
2017-12-2546 263
Summa555 134
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statistiska centralbyråns disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Statistiska centralbyrån

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Uppdragsverksamhet
Officiell statistik-48 0000135 000134 0001 000-47 000
Övriga uppdrag90 100-8 000308 000324 000-16 00066 100
Tjänsteexport3 100-2 20057 00057 500-500400
Summa45 200-10 200500 000515 500-15 50019 500
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsverksamhet. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Agne Pettersson
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA och EA
Samtliga övriga departement
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret