Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2016-10-06
Ju2016/06824/Å
Rättsmedicinalverket
Box 206
10124 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Rättsmedicinalverket
Riksdagen har beslutat om Rättsmedicinalverkets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 4, bet. 2015/16:JuU1, rskr. 2015/16:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Rättsmedicinalverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Effektivitet och kvalitet

Rättsmedicinalverket ska redovisa de åtgärder som har vidtagits för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande, en ekonomi i balans samt en god kvalitet i verksamheten. Redovisningen ska inkludera resultaten av genomförda kvalitetsuppföljningar.

Prognoser

Rättsmedicinalverket ska redovisa prognoser för 2016-2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

20 januari

19 februari

3 maj

1 augusti

26 oktober

2

Organisationsstyrning

Effektiv intern styrning och kontroll

Rättsmedicinalverket ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll.

Kompetensförsörjning

Rättsmedicinalverket ska redovisa hur myndigheten arbetar för att åstadkomma en kompetensförsörjning som är hållbar på både kort och lång sikt. Av redovisningen ska även framgå hur myndigheten arbetar med chefsförsörjning. Jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid planering av åtgärder avseende kompetensförsörjning.

3

Uppdrag

Jämställdhetsintegrering

Rättsmedicinalverket ska redovisa en plan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115).

Planen ska beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras i myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Den ska innehålla identifierade utvecklingsbehov samt mål och aktiviteter som myndigheten avser att vidta och genomföra under 2017–2018.

Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2016. Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:8

Rättsmedicinalverket (Ramanslag)

Disponeras av Rättsmedicinalverket400 612
ap.1Rättsmedicinalverket (ram)400 612

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:8 Rättsmedicinalverket
ap.112 0183 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)110 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)20 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rättsmedicinalverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2533 384
2016-02-2533 384
2016-03-2533 384
2016-04-2533 384
2016-05-2533 384
2016-06-2533 384
2016-07-2533 384
2016-08-2533 384
2016-09-2533 384
2016-10-2533 384
2016-11-2533 384
2016-12-2533 388
Summa400 612
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rättsmedicinalverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Rättsmedicinalverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Uppdragsverksamhet
Rättsgenetik15 649-2 00020 00025 000-5 0008 649
Rättskemi22 177-2 00058 00059 000-1 00019 177
Rättsintyg-1 9743 00024 00024 00001 026
Summa35 852-1 000102 000108 000-6 00028 852
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Helen Kasström
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Åklagarmyndigheten
Polismyndigheten
Säkerhetspolisen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket