Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2016-09-01
U2016/03618/S
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Box 1100
871 29 Härnösand
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Specialpedagogiska skolmyndighetens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 16, bet. 2015/16:UbU1, rskr. 2015/16:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Specialpedagogiska skolmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Av myndighetens redovisning ska framgå verksamheter och kostnader uppdelade på verksamhets- och skolformer. All individbaserad statistik ska redovisas uppdelad på kön och ålder samt innehålla en analys och bedömning av utvecklingen om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta.

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska

  • redovisa och analysera behovet av specialpedagogisk kompetens hos förskollärare och lärare utifrån myndighetens arbete med råd och stöd till huvudmän,
  • redovisa utbetalat produktionsstöd för läromedelsframställning, eventuell förändring av utbetalningar jämfört med tidigare år och en analys av förändringen samt i sin delårsredovisning redovisa utbetalat produktionsstöd för det första halvåret,
  • redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att fler elever ska nå kunskapskraven i specialskolan,
  • redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att sänka kostnaderna för specialskolan samt kostnadsutvecklingen per elev och per skolenhet, och
  • lämna en samlad redovisning och analys av kostnaderna för administrationen av samtliga statliga stöd och bidrag som myndigheten ansvarar för. Vidare ska omfattningen och resultatet av kontrollinsatserna för att säkerställa att statsbidraget används enligt regelverket redovisas.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoser lämnas senast:

den 20 januari,

den 19 februari,

den 3 maj,

den 1 augusti, och

den 26 oktober.

3

Uppdrag

Nytt uppdrag

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska redovisa en plan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115). Planen ska beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras i myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Den ska innehålla identifierade utvecklingsbehov och mål samt aktiviteter som myndigheten avser att vidta och genomföra under 2017–2018. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2016. Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

Uppdrag givet i särskild ordning

Regeringsbeslut den 6 oktober 2011 (S2011/8810/FST) med uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016 (S2011/5905/FST). Uppdraget har årligen under perioden 2012–2015 redovisats i en särskild rapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). En slutlig resultatredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) och Myndigheten för delaktighet senast den 15 mars 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:3

Specialpedagogiska skolmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten701 835
ap.1Specialpedagogiska skolmyndigheten (ram)701 835

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Anslaget får användas för Specialpedagogiska skolmyndighetens förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för utgifter för produktionsstöd för läromedelsframställning och visst internationellt samarbete.

Återbetalda medel från bidrag med återbetalningsskyldighet ska tillföras anslaget.

1:6

Särskilda insatser inom skolområdet (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten218 167
ap.1Omvårdnadsinsatser (ram)67 702
ap.3Särskilda insatser på skolområdet (ram)150 465
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet2 535
ap.6Särskilda insatser utbildningsområdet - Regeringskansliets disposition (ram)2 535

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Omvårdnadsinsatser

Anslagsposten får belastas med utgifter för omvårdnadsinsatser vid gymnasieskolor med utbildning som är speciellt anpassad för svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning).

ap.3 Särskilda insatser på skolområdet

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag enligt förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet.

Myndigheten får belasta anslagsposten med högst 2 300 000 kronor för stöd för särskilt anordnad utbildning för ungdomar med svår synskada vilka efter grundskolan behöver ett s.k. mellanår före starten av gymnasial utbildning.

Medel får användas för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.

ap.6 Särskilda insatser utbildningsområdet - Regeringskansliets disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet.

Anslagsposten får belastas med förvaltningskostnader för Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (U2013:02).

1:11

Bidrag till vissa studier (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten19 525
ap.1Bidrag till vissa studier (ram)19 525

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Bidrag till vissa studier

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning.

1:15

Särskilt utbildningsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten153 606
ap.1Särskilt utbildningsstöd (ram)153 606

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Särskilt utbildningsstöd

Anslaget får belastas med utgifter för bidrag enligt förordningen (2011:1163) om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd. Enligt förordningen får statsbidrag lämnas till folkhögskolor samt till universitet och högskolor. Statsbidrag till universitet och högskolor får uppgå till högst 5 500 000 kronor. Av anslagsbeloppet får högst 5 000 000 kronor användas för analyser av och utveckling av folkhögskolornas lärmiljöer. Specialpedagogiska skolmyndigheten ska i årsredovisningen särskilt redovisa en uppföljning av dessa analyser och de insatser som vidtagits.

Av anslagsbeloppet får vidare högst 4 200 000 kronor betalas ut som bidrag till Synskadades Riksförbund (SRF) för teknisk anpassning av studiematerial för synskadade och dövblinda. Minst 90 procent av beviljade bidrag ska avse produktionskostnader för sådan teknisk anpassning. Statsbidrag betalas ut av myndigheten efter ansökan från SRF med 50 procent under mars 2016, med 40 procent under augusti 2016 och med 10 procent när SRF lämnar en slutredovisning av kostnaderna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten
ap.121 0553 %0
1:6 Särskilda insatser inom skolområdet
ap.12 032Inget0
ap.34 521Inget0
ap.60Inget0
1:11 Bidrag till vissa studier
ap.1586Inget0
1:15 Särskilt utbildningsstöd
ap.14 608Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
1:6 Särskilda insatser inom skolområdet
ap.4ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Särskilda insatser inom skolområdet
ap.134 00034 000

2017
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)45 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)69 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Specialpedagogiska skolmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2558 486
2016-02-2558 486
2016-03-2558 486
2016-04-2558 486
2016-05-2558 486
2016-06-2558 486
2016-07-2558 486
2016-08-2558 486
2016-09-2558 486
2016-10-2558 486
2016-11-2558 486
2016-12-2558 489
Summa701 835
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Specialpedagogiska skolmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Specialpedagogiska skolmyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för administration av förstärkningsbidrag till folkhögskolor och för bedrivandet av förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med specialskola är full kostnadstäckning. För övrig avgiftsbelagd verksamhet är det ekonomiska målet att intäkterna delvis ska täcka kostnaderna.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Ersättning från hemkommunen för elevs undervisning i specialskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan. Intäkterna disponeras av myndigheten . Intäkterna ska särredovisas i årsredovisningen, och av redovisningen ska det dessutom framgå hur många elever som kommer från en värdkommun respektive annan kommun.

Ersättning från hemkommunen för elever i förskoleklass och fritidshem lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan. Intäkterna ska särredovisas i årsredovisningen.  

Myndigheten får enligt32 § förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten ta ut avgifter där avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten. 

På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Ulf Hermelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Socialdepartementet, enheten för familj och sociala tjänser
Socialdepartementet, jämställdhetsenheten
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statens skolverk
Statens skolinspektion
Myndigheten för yrkeshögskolan
Stockholms universitet
Överklagandenämnden för studiestöd
Folkbildningsrådet
Sveriges Kommuner och Landsting
Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (U 2013:02)