Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:2

2016-09-15
U2015/04036/UH (delvis)
U2015/04536/UH
U2016/02926/BS (delvis)/ m.fl.
Se bilaga 1
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 2:64, 2:65 och 2:66 inom utgiftsområde 16
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslagen 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor, 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor och 2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning inom utgiftsområde 16 för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 16, bet. 2015/16:UbU1, rskr. 2015/16:113, prop. 2015/16:99 utg.omr. 16, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet551 422
ap.1Svenska studenthemmet i Paris (ram)2 744
ap.2Bidrag till Sveriges Förenade Studentkårer (ram)4 217
ap.3Tolkutbildning (ram)13 740
ap.4Informationsinsatser i utlandet (ram)8 660
ap.5Svenskundervisning i utlandet (ram)4 536
ap.6Vissa stipendier (ram)907
ap.8Stöd för studentinflytande (ram)31 644
ap.10Forskningsmedel (ram)21 456
ap.11Waldorflärarutbildning (ram)10 191
ap.15Integrationssatsningar (ram)107 054
ap.18Vidareutbildning av obehöriga lärare (ram)92 881
ap.19Validering yrkeslärare (ram)11 499
ap.20Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor (ram)111 664
ap.21Fördelas efter beslut av regeringen (ram)27 737
ap.22Utveckling av VFU i lärarutbildningen (ram)43 415
ap.29Särskild kompletterande pedagogisk utbildning (ram)23 982
ap.49Krav på lämplighet vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildning (ram)5 095
ap.7Bedömning av reell kompetens (ram)30 000

Villkor för anslag 2:64

ap.1 Svenska studenthemmet i Paris

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen till Svenska studenthemmet i Paris. Utbetalning ska ske kvartalsvis med utbetalningar i januari, april, juli och oktober 2016.

Medlen avser stöd till studenthemmets verksamhet.

Svenska studenthemmet i Paris ska senast den 31 maj 2017 lämna en ekonomisk redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller medlens användning och uppnådda resultat.  

ap.2 Bidrag till Sveriges Förenade Studentkårer

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen till Sveriges förenade studentkårer. Utbetalning ska ske kvartalsvis med utbetalningar i januari, april, juli och oktober 2016.

Medlen avser stöd till organisationens verksamhet med syfte att säkerställa ett nationellt studentinflytande.

 

ap.3 Tolkutbildning

Medlen på anslagsposten avser bidrag för högskoleutbildning i teckenspråk och tolkning vid Stockholms universitet. Från anslagsposten får Stockholms universitet tilldelas 229 000 kronor per helårsstudent utöver ordinarie ersättningsbelopp för utbildningen. Ersättningen lämnas för utbildningens första två år. Ersättningen lämnas för maximalt 60 helårsstudenter 2016.

Stockholms universitet ska senast den 4 mars och den 4 november 2016 lämna underlag för utbetalning av bidrag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) med uppgift om antalet bidragsberättigade helårsstudenter vid utbildningen. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till Stockholms universitet för genomförandet av utbildningen. I samband med redovisningen ska Stockholms universitet även lämna en prognos över antalet helårsstudenter vid utbildningen de kommande tre åren. Av prognosen ska även det kommande bidragsbehovet framgå.

Kammarkollegiet ska under juni utbetala 2 290 000 kronor till Stockholms universitet som ersättning för utbildning i teckenspråk och tolkning under vårterminen 2016.

ap.4 Informationsinsatser i utlandet

Kammarkollegiet ska kvartalsvis utbetala medlen till Svenska institutet.

Medlen under anslagsposten ska finansiera information om och presentation av svensk högre utbildning i utlandet, inklusive drift, underhåll och utveckling av den elektroniska informationsportalen med information om svensk högre utbildning till utländska studenter (Studyinsweden.se) samt verksamheten i samrådsorganet för nationell samordning av informations- och marknadsföringsinsatser i utlandet. Svenska institutet ska redovisa användningen av medlen i årsredovisningen för 2016.

ap.5 Svenskundervisning i utlandet

Kammarkollegiet ska kvartalsvis utbetala medlen till Svenska institutet.

Medlen under anslagsposten ska finansiera åtgärder som främjar undervisning i svenska och undervisning om svenska förhållanden på högskolenivå i utlandet. Verksamheten ska vara inriktad främst mot andra länder än EU/EES-länderna och Schweiz. Svenska institutet ska redovisa användningen av medlen i årsredovisningen för 2016.

ap.6 Vissa stipendier

Kammarkollegiet ska under januari 2016 utbetala medlen till Svenska institutet.

Medlen under anslagsposten ska finansiera stipendier för studier vid College of Europe samt insatser i samband med programmet för student- och lärarmobilitet benämnt north2north inom ramen för Arktiska rådets universitetssamarbete UArctic. När det gäller College of Europe bör stipendier ges till personer som har genomgått svensk högskoleutbildning. Svenska institutet ska redovisa användningen av medlen i årsredovisningen för 2016.

De två utbytesprogrammen bör tilldelas cirka hälften vardera av medelstilldelningen. Av anslagsposten får högst 86 000 kronor disponeras för att finansiera förvaltningskostnader för stipendieprogrammen. Vidare får högst 53 000 kronor av anslagsposten utgöra bidrag för det informationsarbete som det gemensamma programkontoret för north2north bedriver.

ap.7 Bedömning av reell kompetens

Universitets- och högskolerådet (UHR) har i regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag att bidra till att en varaktig struktur såväl för stöd till lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens som för samarbete mellan lärosäten i frågan kan etableras. Kammarkollegiet ska kvartalsvis efter rekvisition utbetala sammanlagt 5 000 000 kronor till Universitets- och högskolerådet för detta arbete.

Kammarkollegiet ska engångsvis under januari utbetala medel enligt nedanstående tabell till universiteten och högskolorna för arbetet med bedömning av reell kompetens.


tusen kronor
Uppsala universitet1 882
Lunds universitet2 178
Göteborgs universitet1 946
Stockholms universitet2 311
Umeå universitet1 261
Linköpings universitet1 382
Karolinska institutet500
Kungl. Tekniska högskolan944
Luleå tekniska universitet617
Karlstads universitet632
Linnéuniversitetet1 096
Örebro universitet682
Mittuniversitetet542
Blekinge tekniska högskola500
Malmö högskola970
Mälardalens högskola567
Stockholms konstnärliga högskola200
Gymnastik- och idrottshögskolan200
Högskolan i Borås500
Högskolan Dalarna500
Högskolan i Gävle500
Högskolan i Halmstad500
Högskolan Kristianstad500
Högskolan i Skövde500
Högskolan Väst500
Konstfack200
Kungl. Konsthögskolan200
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm200
Södertörns högskola525
Försvarshögskolan200
Sveriges lantbruksuniversitet500
Chalmers tekniska högskola AB698
Stiftelsen Högskolan i Jönköping567

25 000

ap.8 Stöd för studentinflytande

I enlighet med regeringens bedömning i propositionen Frihet och inflytande – kårobligatoriets avskaffande (prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275) ska verksamhet för studentinflytande i universitets och högskolors organ stödjas med statsbidrag. Fördelningen bygger på antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå läsåret 2013/14 och antalet doktorander hösten 2014 omräknat till helårsekvivalenter 2014. Till universitet och högskolor utgår minst 10 000 kronor per år.

Kammarkollegiet ska under januari engångsvis utbetala medlen till universitet och högskolor enligt följande tabell. Medlen avser bidrag för 2016.


tusen kronor
Uppsala universitet2 836
Lunds universitet3 189
Göteborgs universitet2 786
Stockholms universitet3 314
Umeå universitet1 808
Linköpings universitet1 996
Karolinska institutet835
Kungl. Tekniska högskolan1 458
Luleå tekniska universitet884
Karlstads universitet877
Mittuniversitetet747
Örebro universitet957
Linnéuniversitetet1 509
Sveriges lantbruksuniversitet465
Blekinge tekniska högskola323
Malmö högskola1 343
Mälardalens högskola785
Stockholms konstnärliga högskola44
Försvarshögskolan54
Gymnastik- och idrottshögskolan71
Högskolan Dalarna661
Högskolan Kristianstad538
Högskolan Väst556
Högskolan i Borås680
Högskolan i Gävle601
Högskolan i Halmstad554
Högskolan i Skövde429
Konstfack73
Kungl. Konsthögskolan21
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm72
Södertörns högskola736
Ericastiftelsen10
Ersta Sköndal högskola91
Handelshögskolan i Stockholm207
Johannelunds teologiska högskola11
Newmaninstitutet10
Röda Korsets högskola51
Sophiahemmet högskola52
Stockholms Musikpedagogiska Institut10
Totalt31 644

 

ap.10 Forskningsmedel

1. Kammarkollegiet ska kvartalsvis utbetala sammanlagt 16 000 000 kronor till Linköpings universitet. Medlen avser kompensation för lokalkostnader.

2. Kammarkollegiet ska efter rekvisition senast den 1 december 2016 utbetala 1 000 000 kronor som ett bidrag till Chalmers tekniska högskola AB. Bidraget ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna och betalas ut som engångsbelopp. Stödet utbetalas med hänvisning till kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, särskilt artikel 28. Användningen av medlen och stödberättigade kostnader ska baseras på  artikel 28 och idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagets årsredovisning.

3. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 3 469 000 kronor till Kungl. Tekniska högskolan. Medlen avser bidrag för laborativ utbildning i Frankrike vid franska träningsreaktorer. Användningen av medlen ska redovisas i universitetets årsredovisning.

4. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 1 200 000 kronor till Chalmers tekniska högskola AB som ersättning för utgifter för arbetet med European Spallation Source ESS AB och European Spallation Source Eric.

ap.11 Waldorflärarutbildning

Medlen under anslagsposten ska användas för att finansiera utbildning av lärare och förskollärare med waldorfinriktning.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen till Stiftelsen Waldorflärarhögskolan. Utbetalning ska ske kvartalsvis med utbetalningar i januari, april, juli och oktober 2016. Medlen ska användas för att årligen utbilda minst 140 helårsstudenter inom lärar- eller förskollärarutbildning med waldorfinriktning. Waldorflärarhögskolan får inte ta ut avgifter av studenter för sådan utbildning för vilken ersättning utgår.

Stiftelsen Waldorflärarhögskolan är redovisningsskyldig för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2016 ska lämnas senast den 22 februari 2017 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas senast den 22 februari 2017 till Kammarkollegiet. Om antalet helårsstudenter vid stiftelsen Waldorflärarhögskolan under året understiger 140, ska 72 355 kr återbetalas för varje understigande helårsstudent.

Redovisningen ska minst omfatta nedanstående och vid behov kommenteras när det gäller:

1. antal studenter,
2. antal helårsstudenter, och
3. efterfrågan på högskolans utbildningar.

ap.15 Integrationssatsningar

Samtliga lärosäten som tilldelas medel från denna anslagspost ska i årsredovisningarna redogöra för antalet sökande och antagna till utbildning som bedrivs enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning samt antalet helårsstudenter som har deltagit i utbildning enligt ovan uppdelat på antagningstermin. Av årsredovisningarna ska även framgå utbildningens upplägg och de viktigaste erfarenheterna av satsningen. Medverkande lärosäten ska göra en uppskattning av kostnaderna för satsningen uppdelat på nedlagda kostnader för planering, antagning, validering, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning. Medverkande lärosäten ska i årsredovisningen även redovisa:

a. antalet studenter som har genomgått utbildningen med godkänt resultat, och

b. antalet studenter som har avbrutit studierna under utbildningens gång och anledningen till detta.

Slutligen ska medverkande lärosäten redogöra för hur de arbetar med uppföljning av utbildningen och resultatet av sådan uppföljning samt lämna underlag för uppföljning och utvärdering av området som utförs av Universitetskanslersämbetet.

För universitet och högskolor som tilldelas medel för att planera för och bygga upp kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning gäller särskilda återrapporteringskrav.

De utbildningar som ersätts med medel från denna anslagspost ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp.

1. Göteborgs universitet och Stockholms universitet har möjlighet att anordna kompletterande utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk juristutbildning enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningen ska rikta sig till högst 15 helårsstudenter per universitet under 2016. Denna satsning ger universiteten rätt till en ersättning med 63 216 kronor per helårsstudent.

Universiteten ska senast den 4 november 2016 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) komma in med underlag i fråga om antalet helårsstudenter 2016 uppdelat på antagningstermin vid respektive universitet. Av redovisningen ska framgå antalet sökande och antagna till utbildningen på respektive universitet. Samtliga medverkande universitet ska även göra en bedömning av verksamheten för de kommande två åren. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till universiteten för genomförandet av utbildningarna.

Regeringen avser att återkomma i vissa frågor när det gäller kompletterande högskoleutbildning för personer med avslutad utländsk juristutbildning.

2. Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Örebro universitet och Malmö högskola har möjlighet att anordna kompletterande utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk lärarutbildning enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningen ska riktas till högst 500 helårsstudenter per år. Denna satsning ger universiteten och högskolorna rätt till en ersättning med 94 537 kronor per helårsstudent.

Stockholms universitet ska samordna utbildningsinsatserna vid universiteten och högskolorna. Universitetet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 4 april och den 4 november 2016 komma in med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller antalet helårsstudenter vid respektive lärosäte uppdelat på antagningstermin. Av redovisningen ska framgå antalet sökande och antagna till utbildningen på lärosätet. Samtliga medverkande universitet och högskolor ska även göra en bedömning av verksamheten för de kommande två åren. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av utbildningarna. 

Kammarkollegiet ska under juni utbetala medel som ersättning för anordnande av kompletterande utbildning för personer med utländsk lärarutbildning under vårterminen 2016 enligt följande tabell: 


Medel att utbetala för vårterminen 2016
Göteborgs universitet2 276 700
Stockholms universitet12 883 892
Umeå universitet336 697
Linköpings universitet1 159 713
Örebro universitet456 868
Malmö högskola4 281 429
Summa21 395 299

 

3. Lunds universitet, Göteborgs universitet, Karolinska institutet och Linköpings universitet har möjlighet att anordna kompletterande utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk läkar-, sjuksköterske- eller tandläkarutbildning enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningarna ska riktas till högst 70 helårsstudenter inom läkarutbildningen, 70 helårsstudenter inom sjuksköterskeutbildningen och 32 helårsstudenter inom tandläkarutbildningen. Denna satsning ger universiteten rätt till en ersättning med 248 639 kronor per helårsstudent på läkarutbildningen, med 138 100 kronor per helårsstudent på sjuksköterskeutbildningen och med 360 751 kronor per helårsstudent på tandläkarutbildningen.

Karolinska institutet ska samordna utbildningsinsatserna vid lärosätena. Karolinska institutet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 4 mars och den 4 november 2016 komma in med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i fråga om antalet helårsstudenter vid respektive utbildning och universitet uppdelat på antagningstermin. Av redovisningen ska framgå antalet sökande och antagna till utbildningen på respektive lärosäte. Samtliga medverkande universitet ska även göra en bedömning av verksamheten för de kommande två åren. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av utbildningarna.

Kammarkollegiet ska under januari utbetala 500 000 kronor till Karolinska institutet för lärosätets samordningsarbete under 2016. 

Kammarkollegiet ska under juni engångsvis utbetala medel som ersättning för anordnande av kompletterande utbildning för personer med utländsk läkar-, sjuksköterske- och tandläkarutbildning under vårterminen 2016 enligt följande tabell: 


Medel att utbetala för vårterminen 2016
Göteborgs universitet6 711 041
Karolinska institutet7 595 806
Linköpings universitet2 324 775
Summa16 631 622

 

4. Kammarkollegiet ska engångsvis under juli utbetala 300 000 kronor till Uppsala universitet. Medlen ska användas för att planera för och bygga upp kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk apotekarutbildning och kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk receptarieutbildning. Utbildningarna ska bedrivas enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning och ska planeras så att de kan starta under 2017.

Återrapportering

I årsredovisningen ska redogöras för hur arbetet med att bygga upp utbildningarna fortlöper.

5. Regeringen har den 30 juni gett Lunds universitet i uppdrag att planera för och bygga upp kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning (U2016/03049/UH). Även Umeå universitet har fått i uppdrag att planera för och bygga upp kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning (U2016/03050/UH). Slutligen har regeringen gett Malmö högskola i uppdrag att planera för och bygga upp kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk tandläkarutbildning (U2016/03051/UH). Som planeringsförutsättning gäller att universiteten och högskolan bör tilldelas 300 000 kronor vardera till stöd för dessa uppdrag under 2017.

Regeringen avser att återkomma när det gäller utbyggnad av kompletterande högskoleutbildning för personer med avslutad utländsk utbildning. 

ap.18 Vidareutbildning av obehöriga lärare

Medlen avser att täcka kostnader för vidareutbildning av lärare och förskollärare enligt förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen. Utbildningarna ska enligt regeringens uppdrag anordnas av Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karlstads universitet, Högskolan Dalarna och Malmö högskola (U2011/3713/UH). Stiftelsen Högskolan i Jönköping har möjlighet att med särskilda medel anordna sådan högskoleutbildning för vidareutbildning som avses i ovan nämnda förordning.

Umeå universitetet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 15 maj respektive den 4 november varje år komma in med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller antalet registrerade helårsstudenter vid respektive lärosäte. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av utbildningen.

Denna satsning berättigar lärosätena en ersättning med 82 733 kronor per helårsstudent. De studenter som ersätts med dessa medel ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp.

Som ersättning för arbete med tillgodoräknande, studieplanering och samordning inom ramen för uppdraget att anordna högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (U2011/3713/UH) ska Kammarkollegiet under januari engångsvis utbetala medel enligt nedanstående uppräkning:

 • Göteborgs universitet 854 410 kronor,
 • Stockholms universitet 2 246 135 kronor,
 • Umeå universitet 1 892 420 kronor,
 • Linköpings universitet 1 262 885 kronor,
 • Karlstads universitet 926 685 kronor,
 • Malmö högskola 1 254 995 kronor,
 • Högskolan Dalarna 738 945 kronor, och
 • Högskolan i Jönköping 823 525 kronor.

Totalt 10 000 000 kronor

Kammarkollegiet ska senast den 30 juni utbetala medel som ersättning för anordnande av vidareutbildning av lärare som saknar examen under vårterminen 2016 enligt nedanstående uppräkning:


Medel att utbetala för vårterminen 2016
Göteborgs universitet
7 605 645
Stockholms universitet12 011 342
Umeå universitet3 733 740
Linköpings universitet3 061 121
Karlstads universitet3 660 935
Malmö högskola6 569 828
Högskolan Dalarna2 228 000
Stiftelsen Högskolan i Jönköping886 898
Summa39 757 509

ap.19 Validering yrkeslärare

Medlen under anslagsposten ska bidra till finansiering av kostnader med anledning av den valideringsverksamhet som krävs för att avgöra om en sökandes yrkeskunskaper uppfyller de särskilda behörighetskrav som gäller för antagning till yrkeslärarutbildning.

Malmö högskola ska enligt regeringens uppdrag bl.a. samordna bedömningen vid de lärosäten som har examenstillstånd för yrkeslärarexamen (U2011/6861/UH). Malmö högskola ska inom ramen för sitt samordningsuppdrag senast den 6 november 2016 komma in med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller antalet genomförda bedömningar vid respektive lärosäte med examenstillstånd. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje lärosäte.

Kammarkollegiet ska under januari engångsvis utbetala 500 000 kronor till Malmö högskola för lärosätets samordningsarbete under 2016.

ap.20 Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor

1. Kammarkollegiet ska utbetala medel enligt tabellen nedan senast den 31 mars 2016 för perioden den 1 januari – den 31 december. Medlen fördelas i enlighet med förordningen (2015:139) om fördelning av statliga medel för innovationskontor vid universitet och högskolor. Medel fördelas baserat på grundbelopp, volym, stöd till högskolor och prestation.

Lärosäte

Grundbelopp (tkr)

Belopp baserat på volym (tkr)

Belopp för stöd till högskolor (tkr)

Belopp för prestation (tkr)

Belopp att utbetala (tkr)

Uppsala universitet**

2 042

2 953

2 262 (2 st)

3 708

10 965

Lunds universitet***

2 042

3 447

3 392 (3 st)

3 708

12 589

Göteborgs universitet

2 042

2 428

0

927

5 397

Stockholms universitet

2 042

2 312

0

927

5 281

Umeå universitet

2 042

1 644

0

 1854

5 540

Linköpings universitet

2 042

1 556

0

2 781

6 379

Karolinska institutet

2 042

2 861

0

2 781

7 684

Kungl. Tekniska högskolan****

2 042

2 126

3 392 (3 st)

4 635

12 195

Luleå tekniska universitet

2 042

701

0

3 708

6 451

Sveriges Lantbruksuniversitet

2 042

1 121

0

2 781

5 944

Chalmers tekniska högskola*****

2 042

1 514

5 654 (5 st)

1 854

11 064

Mittuniversitetet*

2 042

1 838

0

4 635

8 515

* Medlen ska användas för ett gemensamt innovationskontor för Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Örebro universitet och Mittuniversitetet.

**Uppsala universitet erhåller medel för att stödja högskolor, särskilt Högskolan i Dalarna och Högskolan Gävle.

***Lunds universitet erhåller medel för att stödja högskolor, särskilt Malmö Högskola, Högskolan Kristianstad och Blekinge Tekniska Högskola.

****Kungl. tekniska högskolan erhåller medel för att stödja högskolor, särskilt Handelshögskolan, Mälardalens högskola och Gymnastik- och Idrottshögskolan.

*****Chalmers tekniska högskola erhåller medel för att stödja högskolor, särskilt Högskolan Väst, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan Jönköping och Högskolan i Skövde.

Medlen ska användas av lärosätena för att bedriva verksamhet vid innovationskontoren. Innovationskontoren ska verka för nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap och ska rikta sig till forskare, studenter och andra anställda. Nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap inkluderar bl.a. kommersialisering, sociala innovationer och socialt entreprenörskap, hantering av immateriella rättigheter och samverkan avolika slag. Samordning av kompetens mellan innovationskontoren är central och innovationskontoren kan bygga upp expertkompetens inom ett eller flera områden som andra innovationskontor kan nyttja.

Respektive lärosäte som får del av medel för ett innovationskontor ska lämna en redovisning i enlighet med 7 § förordningen (2015:139) om fördelning av statliga medel för innovationskontor vid universitet och högskolor.

2. Kammarkollegiet ska under januari 2016 utbetala 3 000 000 kronor till Karolinska institutet, 3 000 000 kronor till Uppsala universitet, 2 000 000 kronor till Lunds universitet, 2 000 000 kronor till Umeå universitet och 2 000 000 kronor till Göteborgs universitet. Medlen avser bidrag för att stödja idéer inom området för livsvetenskap med fördjupad kommersiell verifiering.

ap.21 Fördelas efter beslut av regeringen

Nedan uppräknade satsningar ska utbetalas från anslagsposten.

1. Kammarkollegiet ska under januari 2016 utbetala 150 000 kronor till Universitets- och högskolerådet. Medlen avser aktiviteter inom den nationella Bolognaexpertgruppen. Universitets- och högskolerådet ska i årsredovisningen för 2016 redovisa hur medlen har använts.

2. Kammarkollegiet ska utbetala 8 000 000 kronor till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser för finansiering av utlandskontor för verksamhetsåret 2016. Medlen ska utbetalas kvartalsvis. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser ska i årsredovisningen för 2016 redovisa hur medlen har använts.

3. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 800 000 kronor till Sverige-Amerika Stiftelsen. Medlen avser verksamhetsstöd och ska utbetalas engångsvis. Medlen ska rekvireras senast den 1 december 2016. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2016 ska lämnas senast den 22 februari 2017 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2017.

4. Kammarkollegiet ska efter rekvisition under januari 2016 utbetala 400 000 kronor till Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland. Medlen ska täcka verksamhetskostnader för genomförandet av projektet Finskt-svenskt samarbete inom högre utbildning och forskning. Medlen ska rekvireras senast den 1 december 2016. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2016 ska lämnas senast den 22 februari 2017 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2017.

5. Kammarkollegiet ska under januari 2016 utbetala 1 000 000 kronor till Universitets- och högskolerådet. Medlen avser medverkan i ASEM-DUO under 2016. Universitets- och högskolerådet ska i årsredovisningen för 2016 redovisa hur medlen har använts.

6. Kammarkollegiet ska under januari 2016 utbetala 500 000 kronor till Universitets- och högskolerådet. Medlen avser verksamhetskostnader för Universitets- och högskolerådets uppdrag att ansvara för den svenska samordningen av det brasilianska stipendieprogrammet Vetenskap utan gränser samt utgöra kontaktpunkt i förhållande till det brasilianska federala organet för stöd och utvärdering av högre utbildning (CAPES) och rådet för vetenskaplig och teknisk utveckling (CNPq)  (U2012/5005/UH) under 2016. Universitets- och högskolerådet ska i årsredovisningen för 2016 redovisa hur medlen har använts.

7. Kammarkollegiet ska under januari 2016 utbetala 300 000 kronor till Chalmers tekniska högskola AB. Medlen avser ett kontor för CDIO-initiative (Conceive — Design — Implement — Operate). CDIO-initiative utgör ett globalt nätverk för utveckling av ingenjörsutbildningen. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2016 ska lämnas senast den 1 mars 2017 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2017.

8. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 3 000 000 kronor till Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden. Utbetalning ska ske kvartalsvis med utbetalningar i januari, april, juli och oktober 2016. Medlen avser högskoleutbildning och forskning inom högskoleområdet. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2016 ska lämnas senast den 22 februari 2017 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2017.

9. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 400 000 kronor till Stockholms musikpedagogiska institut för arbete med att omstrukturera sin organisation. Medlen ska rekvireras senast den 1 december 2016. Stockholms musikpedagogiska institut ska senast den 1 mars 2017 redovisa hur medlen har använts.

10. Kammarkollegiet ska senast under januari 2016 utbetala 1 250 000 kronor till Tillväxtverket. Medlen avser uppdrag till myndigheten med anledning av yrkeskvalifikationsdirektivet. Medlen får användas för programanknutna kostnader kopplade till uppdraget.

11. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 500 000 kronor till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Medlen avser uppdrag till myndigheten med anledning av yrkeskvalifikationsdirektivet. Medlen ska rekvireras senast den 1 december 2016.

12. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 2 000 000 kronor till Socialstyrelsen. Medlen avser uppdrag till myndigheten med anledning av yrkeskvalifikationsdirektivet. Medlen ska rekvireras senast den 1 december 2016.

13. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 35 229 kronor till Jensen gymnasium Uppsala. Medlen avser statsbidrag för forskarskolor för lärare och förskollärare som inte kunde betalas ut under 2015. Medlen ska rekvireras senast den 1 december 2016.

14. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 500 000 kronor till Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut för arbete med att omstrukturera sin organisation. Medlen ska rekvireras senast den 1 december 2016. Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut ska senast den 1 mars 2017 redovisa hur medlen har använts.

Resterande medel ska utbetalas efter särskilda beslut av regeringen.

ap.22 Utveckling av VFU i lärarutbildningen

Regeringen har den 9 januari 2014 beslutat förordning (2014:2) om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildning. Enligt förordningen beslutar Universitets- och högskolerådet (UHR) om vilka universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare som får delta i försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor. Vidare ska UHR enligt förordningen genast underrätta Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om ett sådant beslut. När beslut har fattats om vilka lärosäten som ska ingå i försöksverksamheten avser regeringen att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte. Inom ramen för de medel som avses betalas ut utgår ersättning med minst 3 500 kronor per student som deltar i de utbildningar som omfattas av en högskolas deltagande i försöksverksamheten.

Kammarkollegiet ska under januari 2016 utbetala medel som ersättning för deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildning under 2016 enligt nedanstående uppräkning:

 • Chalmers tekniska högskola 142 000 kronor
 • Högskolan Dalarna 3 134 000 kronor
 • Göteborgs universitet 4 959 000 kronor
 • Högskolan i Halmstad 1 884 000 kronor
 • Högskolan i Jönköping 1 895 000 kronor
 • Karlstads universitet 992 000 kronor
 • Linköpings universitet 1 339 000 kronor
 • Linnéuniversitetet 1 399 000 kronor
 • Luleå tekniska universitet 1 895 000 kronor
 • Malmö högskola 5 596 000 kronor
 • Mittuniversitetet 3 134 000 kronor
 • Mälardalens högskola 4 810 000 kronor
 • Södertörns högskola 1 948 000 kronor
 • Umeå universitet 3 400 000 kronor
 • Örebro universitet 3 064 000 kronor

Totalt 39 591 000 kronor

Kammarkollegiet ska under januari 2016 utbetala 3 823 000 kronor till Stockholms universitet. Medlen ska användas för försöksverksamhet med särskilt utvalda skolor för verksamhetsförlagd utbildning, s.k. VFU-skolor, i syfte att höja kvaliteten i lärar- och förskollärarutbildningarnas verksamhetsförlagda utbildningsdel. Försöksverksamheten ska dokumenteras och följas upp kontinuerligt av Stockholms universitet. Stockholms universitet ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om verksamheten och i årsredovisningen redogöra för verksamheten och viktigare erfarenheter av densamma.

ap.29 Särskild kompletterande pedagogisk utbildning

Medlen under anslagsposten ska användas för försöksverksamhet med en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för att få fler kvalificerade lärare med inriktning främst mot matematik, naturorienterade ämnen och teknik.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition engångsvis utbetala 7 084 000 kronor till organisationen Teach for Sweden för arbete med att bl.a. rekrytera studenter till sådan försöksverksamhet. Medlen ska rekvireras senast den 1 december 2016. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2016 ska lämnas senast den 22 februari 2017 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2017.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition engångsvis utbetala 500 000 kronor till organisationen Teach for Sweden för arbete med att bl.a. rekrytera studenter till sådan försöksverksamhet. Medlen ska rekvireras senast den 1 december 2016. För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. Redovisning av bidragsfinansierad verksamhet under 2016 ska lämnas senast den 22 februari 2017 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Eventuella oförbrukade bidragsmedel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2017.

Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad har möjlighet att anordna försöksverksamhet med en särskild kompletterande pedagogisk utbildning i samarbete med organisationen Teach for Sweden för att få fler kvalificerade lärare med inriktning främst mot matematik, naturorienterade ämnen och teknik. Denna satsning ger universitet och högskolor rätt till en ersättning med 94 373 kronor per helårsstudent. Lärosätena ska senast den 6 november 2016 komma in med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller antalet registrerade helårsstudenter vid respektive lärosäte. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel. De utbildningar som ersätts med medel från denna anslagspost ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp. Lärosätena ska i årsredovisningen för 2016 beskriva arbetet och viktigare erfarenheter av detsamma.

Kammarkollegiet ska under januari 2016 utbetala 4 048 000 kr till Göteborgs universitet för arbetet under 2016 med att öka rekryteringen av lärare i matematik och naturvetenskap i projektet ”Brobyggaren”. Göteborgs universitet ska i årsredovisningen för 2016 beskriva arbetet och viktigare erfarenheter av detsamma.

Kammarkollegiet ska under januari utbetala 506 000 kr till Högskolan i Halmstad för arbetet under 2016 med att öka rekryteringen av lärare i matematik och naturvetenskap i projektet ”Ämnesdidaktisk KPU”. Högskolan i Halmstad ska i årsredovisningen för 2016 beskriva arbetet och viktigare erfarenheter av detsamma.

Regeringen avser att återkomma med beslut om utbetalning av medel från anslagsposten. Vidare kommer försöksverksamheterna att utvärderas.

ap.49 Krav på lämplighet vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildning

Universitets- och högskolerådet (UHR) har enligt regeringsuppdrag (U2014/2222/UH) i uppdrag att samordna en försöksverksamhet med krav på lämplighet vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildning. Kammarkollegiet ska under januari 2016 utbetala 709 000 kronor till UHR för arbetet med att samordna, vidta åtgärder och följa upp genomförandet av försöksverksamheten under 2016.

Enligt vad som följer av regeringsuppdraget har UHR beslutat att Linnéuniversitetet och Stiftelsen Högskolan i Jönköping ska få delta i försöksverksamheten. Kammarkollegiet ska därför efter rekvisition utbetala 2 193 000 kronor till Linnéuniversitetet och 2 193 000 kronor till Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Medlen ska användas för planeringen och genomförandet av försöksverksamheten. Medlen ska rekvireras senast den 1 december 2016.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.101Reserverade medel (ram)0

Villkor för anslag 2:65

ap.101 Reserverade medel

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.603 %0
ap.70Inget0
ap.803 %0
ap.1003 %0
ap.1103 %0
ap.1503 %0
ap.1803 %0
ap.1903 %0
ap.2003 %0
ap.2115 6433 %0
ap.2203 %0
ap.2903 %0
ap.4903 %0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.1010Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
2:64 ap.162:64 ap.21100 %
2:64 ap.242:64 ap.21100 %
2:64 ap.302:64 ap.21100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2015 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2016 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.16ram
ap.24ram
ap.30ram
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.63ram
ap.70ram
ap.100ram
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.11ram
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lars Olof Mikaelsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, FS
Finansdepartementet, BA
Arbetsmarknadsdepartementet, A
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
statliga universitet och högskolor
Universitetskanslersämbetet
Universitets- och högskolerådet
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Högskola AB
Evangeliska Frikyrkan
Handelshögskolan i Stockholm
Johannelunds teologiska högskola
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
Sveriges förenade studentkårer
Teologiska Högskolan, Stockholm AB (svb)

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:2, 2016-09-15

Diarienummerförteckning

U2015/04036/UH (delvis)
U2015/04536/UH
U2016/02926/BS (delvis)/
U2016/03855/UH