Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 15

2016-06-22
Fi2016/02461/RS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 1:14 (utg.omr. 02), och 1:2 (utg.omr. 26)
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:2 och anslaget 1:14 för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 2, bet. 2015/16:FiU2, rskr. 2015/16:118, prop. 2015/16:1 utg.omr. 26, bet. 2015/16:FiU4, rskr. 2015/16:120, prop. 2015/16:99 utg.omr. 2, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:14

Vissa garanti- och medlemsavgifter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet214 770
ap.1Vissa medlemsavgifter (ram)1 200
ap.3EIPA (ram)570
ap.4Kapitaltillskott till AIIB (ram)213 000

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Vissa medlemsavgifter

Anslagsposten ska användas för att betala Sveriges medlemsavgifter i Bruegel och i Europarådets utvecklingsbank. Avgifterna beräknas för 2016 uppgå till 99 609 respektive 27 580 euro. 

Kammarkollegiets betalning av medlemsavgifterna ska ske enligt de betalningsunderlag från Europarådet och Bruegel som Regeringskansliet (Finansdepartementet eller Utrikesdepartementet) eller Sveriges ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg tillställer Kammarkollegiet i särskild ordning.

ap.3 EIPA

Anslagsposten ska användas för att betala Sveriges medlemsavgift i European Institute of Public Administration (EIPA). Avgiften för 2016 uppgår till 55 000 euro. Kammarkollegiets betalning av medlemsavgiften ska ske enligt betalningsunderlag direkt från EIPA eller de betalningsunderlag som Regeringskansliet (Finansdepartementet) tillställer Kammarkollegiet i särskild ordning.

ap.4 Kapitaltillskott till AIIB

Anslagsposten ska användas för att betala Sveriges kapitaltillskott 2016 till Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB) om 25 200 000 US-dollar.

Kammarkollegiets betalning ska ske skyndsamt och vara AIIB tillhanda senast den 24 juni 2016. Betalning ska i övrigt ske enligt det betalningsunderlag från AIIB som bifogas beslutet.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

1:2

Oförutsedda utgifter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet10 000
ap.2Oförutsedda utgifter (ram)10 000

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Oförutsedda utgifter

Utbetalning från anslaget ska ske enligt beslut som regeringen fattar i särskild ordning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter
ap.160Inget0
ap.30Inget0
ap.417 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:2 Oförutsedda utgifter
ap.2300Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Gabriel Samuelsson Berger
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA1, BA TOT, EK, FPM, I1, I2 och SFÖ
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksbanken
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret