Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
17

2016-06-30
Ku2016/01622/LS (delvis)
Myndigheten för tillgängliga medier
Box 5113
12117 Johanneshov
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för tillgängliga medier
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för tillgängliga mediers verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16.1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85, prop. 2015/16:99 utg.omr. 17, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Myndigheten för tillgängliga medier och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Myndigheten för tillgängliga medier definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Sponsring

Myndigheten för tillgängliga medier ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Myndigheten för tillgängliga medier ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag i not till resultaträkningen.

Prognoser 2016-2020

Myndigheten för tillgängliga medier ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast

  • 19 februari
  • 3 maj
  • 26 oktober

Politik för global utveckling

Mot bakgrund av antagandet av FN:s nya globala 2030-agenda för hållbar utveckling och nystarten av politik för global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/4:UU3, rskr 2003/04:112) ska Myndigheten för tillgängliga medier redovisa planerade och genomförda insatser för att främja utbyte och samarbete med aktörer i utvecklingsländer och länder med bristande demokrati i syfte att bidra till global utveckling där hållbarhet, rättighetsperspektivet och fattiga människors perspektiv sätts i centrum.

3

Uppdrag

Lättläst litteratur och samhällsinformation

Myndigheten för tillgängliga medier ska utveckla arbetet med att tillgängliggöra lättläst litteratur och samhällsinformation för att nå lässvaga grupper som inte har svenska som modersmål. Uppdraget ska genomföras i samverkan med relevanta myndigheter och aktörer på området. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) i myndighetens årsredovisning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

3:2

Myndigheten för tillgängliga medier (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillgängliga medier119 683
ap.1Myndigheten för tillgängliga medier (ram)119 683

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Myndigheten för tillgängliga medier

1. Av anslagsposten ska minst 2 000 000 kronor användas för att främja och öka utbudet av lättlästa nyheter och böcker för skolbruk, i samverkan med berörda aktörer.

2. Av anslaget får 5 000 000 kronor användas för taltidningsverksamhet.

3. Av anslaget ska 500 000 kronor användas för uppdraget att tillgängligöra lättläst litteratur och samhällsinformation för att nå lässvaga grupper som inte har svenska som modersmål.

11:5

Stöd till taltidningar (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillgängliga medier49 156
ap.1Stöd till taltidningar (ram)49 156

Villkor för anslag 11:5

ap.1 Stöd till taltidningar

1. Anslaget får användas i enlighet med förordningsbestämmelser om statligt stöd till taltidningar.

2. Medlen under anslaget utbetalas av Myndigheten för tillgängliga medier i enlighet med taltidningsnämndens beslut.

3. Medlen får användas för utgifter för produktion och distribution av taltidningar.

4. Av anslaget får högst 8 000 000 kronor användas för löne- och omkostnader relaterade till taltidningsverksamheten.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier
ap.13 5763 %0
11:5 Stöd till taltidningar
ap.11 475Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier
ap.2ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)14 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 796
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för tillgängliga mediers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-259 932
2016-02-259 932
2016-03-259 932
2016-04-259 932
2016-05-259 932
2016-06-259 932
2016-07-2510 015
2016-08-2510 015
2016-09-2510 015
2016-10-2510 015
2016-11-2510 015
2016-12-2510 016
Summa119 683
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för tillgängliga mediers disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:2 ap.1Myndigheten för tillgängliga medier
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Jon Dunås
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/FST
Socialdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/UH
Utbildningsdepartementet/SF
Näringsdepartementet/HT/ITP
Näringsdepartementet/NV/KSR
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för delaktighet
Riksgäldskontoret
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens kulturråd
Statens servicecenter
Synskadades Riksförbund