Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
15

2016-06-30
Ku2016/01622/LS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 1:2, 2:1, 3:3 (2014), 5:2, 7:3, 8:2, 8:3, 8:6, 10:1, 11:1 och 11:3
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:2, anslaget 2:1, anslaget 3:3 (2014), anslaget 5:2, anslaget 7:3, anslaget 8:2, anslaget 8:3, anslaget 8:6, anslaget 10:1, anslaget 11:1 och anslaget 11:3 för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85, prop. 2015/16:99 utg.omr. 17, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 408
ap.6Bidrag till allmän kulturverksamhet - del till Kammarkollegiet (ram)1 208
ap.8Nordliga dimensionens partnerskap för kultur (ram)200

Villkor för anslag 1:2

ap.6 Bidrag till allmän kulturverksamhet - del till Kammarkollegiet

Kammarkollegiet ska engångsvis betala ut bidrag om 250 000 kr till Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro ställd till Kammarkollegiet senast den 1 april 2016, i enlighet med regeringsbeslut Ku2014/1880/KO.

Resterande medel betalas ut i enlighet med regeringsbeslut.

ap.8 Nordliga dimensionens partnerskap för kultur

Medlen har beräknats för bidrag till arbetet inom Nordliga dimensionens partnerskap för kultur (Northern Dimension Partnership on Culture – NDPC). Kammarkollegiet ska engångsvis betala ut medlen till Nordiska ministerrådets sekretariat efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2016.

2:1

Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet989 425
ap.1Kungliga Operan AB (ram)452 284
ap.2Kungliga Dramatiska teatern AB (ram)229 442
ap.3Riksteatern (ram)261 727
ap.5Stiftelsen Dansens Hus (ram)23 605
ap.6Stiftelsen Drottningholms Slottsteater (ram)11 904
ap.7Voksenåsen AS (ram)10 463

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Kungliga Operan AB

Av anslagsposten ska 15,4miljoner kronor användas för kvalitets- förstärkande insatser inom scenkonstområdet. Medlen ska användas till verksamhet som främjar utveckling, förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet.

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Kungliga Operan AB efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Medlen betalas ut med en tolftedel den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

Operan ska betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.2 Kungliga Dramatiska teatern AB

Av anslagsposten ska 3,3 miljoner kronor användas för kvalitets- förstärkande insatser inom scenkonstområdet. Medlen ska användas till verksamhet som främjar utveckling, förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet.

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Kungliga Dramatiska teatern AB efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Medlen betalas ut med en tolftedel den 22 i varje månad. Kammar-
kollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

Dramaten ska betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.3 Riksteatern

Av anslagsposten ska 3,3 miljoner kronor användas för kvalitets- förstärkande insatser inom scenkonstområdet. Medlen ska användas till verksamhet som främjar utveckling, förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet.

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Riksteatern efter under- skriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Medlen betalas ut med en tolftedel den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

Riksteatern ska betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.5 Stiftelsen Dansens Hus

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Dansens Hus efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Medlen betalas ut med en tolftedel den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

ap.6 Stiftelsen Drottningholms Slottsteater

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Drottningholms Slottsteater efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Kammarkollegiet får dock högst utbetala 50 procent av bidraget före den 1 februari 2016. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juni 2016.

ap.7 Voksenåsen AS

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Voksenåsen AS efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Kammarkollegiet får dock högst utbetala 50 procent av bidraget före den 1 februari 2016. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juni 2016.

5:2

Ersättningar och bidrag till konstnärer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet218 708
ap.2Individuell visningsersättning (ram)37 722
ap.3Inkomstgarantier för konstnärer (ram)14 700
ap.8Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek (ram)148 997
ap.10Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker (ram)9 280
ap.13Dramatikerstöd (ram)3 009
ap.14Fonogramersättning (ram)5 000

Villkor för anslag 5:2

ap.2 Individuell visningsersättning

Anslagsposten ska användas för utbetalningar enligt förordningen (1996:1605) om individuell visningersättning.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis till Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro

Av anslagsposten får BUS använda högst 2 000 000 kronor till administrationskostnader. 

ap.3 Inkomstgarantier för konstnärer

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer.

Enligt riksdagens beslut (prop. 2009/10:183, bet. 2009/10:KrU12, rskr. 2009/10:285) ska inkomstgarantin för konstnärer avvecklas successivt i de delar som avser nyutnämningar av garantimottagare. Frigjorda medel ska under innevarande budgetår överföras till pensionsgrundande tids- begränsade långtidsstipendier inom anslagspost 4 Långtidsstipendier. De innehavare som tidigare utsetts till mottagare av inkomstgarantier ska behålla sin garanti.

Kammarkollegiet ska till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) den 1 mars 2016 och den 31 augusti 2016 redovisa en prognos över beräknat utnyttjade medel under 2016. Kammarkollegiet ska den 1 mars 2016 även redovisa hur garantirummen har utnyttjats under 2015.

ap.8 Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond. 

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen till styrelsen för Sveriges författarfond efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 50 procent utbetalas före den 1 februari 2016. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2016.

ap.10 Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker

Anslagsposten ska användas enligt 15 § första stycket lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde.

Medlen fördelas av Sveriges författarförbund mellan svenska författare och svenska översättare av sådana verk, som enligt 17 § andra stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk framställts som talböcker eller ingår i taltidningar budgetåret 2015.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis till Sveriges författar-
förbund efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

Av anslagsposten får Sveriges författarförbund använda högst 410 000 kronor till administrationskostnader vid fastställande och utbetalning av ersättningsbeloppen.

ap.13 Dramatikerstöd

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1998:1369) om statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis till styrelsen för Sveriges författarfond efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

Av anslagsposten får styrelsen för Sveriges författarfond använda högst 300 000 kronor till administrationskostnader.

ap.14 Fonogramersättning

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1998:1387) om fonogramersättning.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis till Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM) och Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI) efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

Av anslagsposten får STIM och SAMI gemensamt använda högst 500 000 kronor till administrationskostnader.

7:3

Kyrkoantikvarisk ersättning (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet460 000
ap.1Kyrkoantikvarisk ersättning (ram)460 000

Villkor för anslag 7:3

ap.1 Kyrkoantikvarisk ersättning

Kammarkollegiet ska utbetala medlen engångsvis, efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro, till Svenska kyrkan som har att fördela medlen i enlighet med 4 kap. 16 § kulturmiljölagen (1988:950).

8:2

Centrala museer: Stiftelser (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet250 670
ap.1Stiftelsen Nordiska museet (ram)115 881
ap.2Stiftelsen Skansen (ram)72 008
ap.3Stiftelsen Tekniska museet (ram)47 393
ap.4Stiftelsen Arbetets museum (ram)15 388

Villkor för anslag 8:2

ap.1 Stiftelsen Nordiska museet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Nordiska museet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidrags-
mottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.2 Stiftelsen Skansen

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Skansen efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammar-
kollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.3 Stiftelsen Tekniska museet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Tekniska museet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidrags-
mottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.4 Stiftelsen Arbetets museum

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Arbetets museum efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidrags-
mottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

8:3

Bidrag till vissa museer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet51 510
ap.1Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet (ram)10 240
ap.3Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem (ram)4 098
ap.4Stiftelsen Thielska galleriet (ram)6 038
ap.5Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna (ram)14 559
ap.6Nobelmuseet (ram)4 952
ap.7Föreningen Svensk Form (ram)4 491
ap.8Röhsska museet (ram)502
ap.9Riksförbundet Sveriges museer (ram)1 500
ap.10Stiftelsen Strindbergsmuseet (ram)581
ap.11Stiftelsen Judiska museet i Stockholm (ram)3 102
ap.12Bildmuseet (ram)743
ap.13Zornsamlingarna (ram)204
ap.15Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum (ram)500

Villkor för anslag 8:3

ap.1 Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.3 Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.4 Stiftelsen Thielska galleriet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Thielska galleriet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidrags- mottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.5 Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/ bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

Av anslagsposten har 4 770 000 kronor beräknats för satsningen Kulturarvs-IT.

ap.6 Nobelmuseet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Nobelmuseet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammar-
kollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.7 Föreningen Svensk Form

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Föreningen Svensk Form efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Kammar- kollegiet får utbetala högst 50 procent av bidraget före den 1 februari 2016. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2016.

ap.8 Röhsska museet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Röhsska museet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Kammar- kollegiet får utbetala högst 50 procent av bidraget före den 1 februari 2016. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2016.

ap.9 Riksförbundet Sveriges museer

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Riksförbundet Sveriges museer efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/
bankgiro. Högst 50 procent av bidraget får utbetalas före den 1 februari 2016. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2016.

ap.10 Stiftelsen Strindbergsmuseet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Strindbergsmuseet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Kammarkollegiet får utbetala högst 50 procent av bidraget före den 1 februari 2016. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2016.

ap.11 Stiftelsen Judiska museet i Stockholm

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Judiska museet i Stockholm efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/
bankgiro. Kammarkollegiet får utbetala högst 50 procent av bidraget före den 1 februari 2016. Resterande del av bidraget får utbetalas tidigast den 1 juli 2016.

ap.12 Bildmuseet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Bildmuseet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Kammarkollegiet får utbetala högst 50 procent av bidraget före den 1 februari 2016. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2016. 

ap.13 Zornsamlingarna

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Zornsamlingarna engångsvis efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

ap.15 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Högst 50 procent av bidraget får utbetalas före den 1 februari 2016. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2016.

8:6

Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet80
ap.1Utställningsgarantier (ram)1
ap.2Inköp av vissa kulturföremål (ram)79

Villkor för anslag 8:6

ap.1 Utställningsgarantier

Den som anordnar en tillfällig utställning som ska visas i Sverige kan under vissa förutsättningar få en statlig utställningsgaranti enligt förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier. Utställnings-
garanti får även lämnas för svenska kulturmanifestationer utomlands. Statliga utställningsgarantier administreras av Statens kulturråd. Medlen betalas ut efter regeringsbeslut.

ap.2 Inköp av vissa kulturföremål

Anslagsposten är beräknad att användas för inköp av kulturföremål som har sådant konstnärligt, historiskt eller vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att de införlivas med offentliga samlingar. Beslut meddelas av regeringen efter förslag av vederbörande myndigheter.

10:1

Filmstöd (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet330 374
ap.1Stöd till svensk filmproduktion m.m. – filmavtalet (ram)200 000
ap.2Stöd till filmkulturella åtgärder (ram)130 374

Villkor för anslag 10:1

ap.1 Stöd till svensk filmproduktion m.m. – filmavtalet

Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis till Stiftelsen Svenska Filminstitutet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

Anslagsposten ska användas i enlighet med 2013 års filmavtal, som gäller för perioden 2013–2016.

ap.2 Stöd till filmkulturella åtgärder

Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis till Stiftelsen Svenska Filminstitutet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

Stöd till film i skolan

För att stöd ska ges krävs att bidrag lämnas från landsting, kommun eller annan huvudman med ett belopp som minst motsvarar det statliga stödbeloppet.

11:1

Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet20 719
ap.2Sveriges Television AB för överföring av programkanal m.m. (ram)11 300
ap.4Sverigefinska Riksförbundet för sändningsverksamhet (ram)9 419

Villkor för anslag 11:1

ap.2 Sveriges Television AB för överföring av programkanal m.m.

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Sveriges Television AB efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent utbetalas före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2016.

ap.4 Sverigefinska Riksförbundet för sändningsverksamhet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till Sverigefinska Riksförbundet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

11:3

Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet383
ap.1Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet (ram)383

Villkor för anslag 11:3

ap.1 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet

Anslagsposten har beräknats för bidrag till det arbete som utförs inom ramen för Europeiska audiovisuella observatoriet. Kammarkollegiet ska utbetala medlen engångsvis efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.60Inget0
ap.80Inget0
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.21 132Inget0
ap.3441Allt0
ap.84 470Inget0
ap.10278Inget0
ap.1390Inget0
ap.14150Inget0
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning
ap.10Inget0
8:2 Centrala museer: Stiftelser
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
8:3 Bidrag till vissa museer
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.150Inget0
8:6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål
ap.10Inget0
ap.20Inget0
10:1 Filmstöd
ap.10Inget0
ap.20Inget0
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland
ap.20Inget0
ap.40Inget0
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
3:3 (2014) Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur
ap.3 (2014)ram
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.5ram
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Rikard Sandart
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/OFA SFÖ
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för kulturanalys
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer
Stiftelsen Judiska museet i Stockholm