Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 12

2016-06-22
N2016/04466/SUBT
N2016/04426/KLS(delvis)
Trafikverket
781 89 Borlänge
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 1:11 och 1:14 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm och anslaget 1:14 Trängselskatt i Göteborg inom utgiftsområde 22 Kommunikationer för budgetåret 2016 (prop. 2015/2016:1 utg.omr. 22, bet. 2015/2016:TU:1, rskr. 2015/16:98, prop. 2015/16:99 utg.omr. 22, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 18 december 2015, den 28 januari 2016 och den 9 juni 2016 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:11

Trängselskatt i Stockholm (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket10 000
ap.2Trängselskatt - del till Skatteverket (ram)10 000
Disponeras av Domstolsverket560
ap.1Trängselskatt - del till Domstolsverket (ram)560
Disponeras av Kronofogdemyndigheten2 500
ap.4Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten (ram)2 500
Disponeras av Transportstyrelsen128 000
ap.5Trängselskatt - del till Transportstyrelsen (ram)128 000
Disponeras av Trafikverket1 247 476
ap.3Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket (ram)40 000
ap.6Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket (ram)1 207 476

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Trängselskatt - del till Domstolsverket

Domstolsverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.2 Trängselskatt - del till Skatteverket

Skatteverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.3 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket

Trafikverket får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.4 Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.5 Trängselskatt - del till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.6 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket

Anslagsposten utgör skillnaden mellan inkomster av trängselskatten och system- och administrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet i Stockholm. Medlen på anslagsposten får användas till utgifter för investeringar i vägnätet i Stockholmsregionen som finansieras med överskott från trängselskatten samt till medfinansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen.

Av tilldelade medel för investeringar avseende Förbifart Stockholm får 428 000 000 kronor användas först efter beslut av regeringen. Investeringar i Förbifart Stockholm för motsvarande belopp får i stället ske inom den låneram som Trafikverket disponerar i Riksgäldskontoret i enlighet med de villkor som anges under avsnitt 5.1 i regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende Trafikverket.


1:14

Trängselskatt i Göteborg (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket12 000
ap.3Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket (ram)12 000
Disponeras av Domstolsverket1 040
ap.4Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket (ram)1 040
Disponeras av Kronofogdemyndigheten1 400
ap.5Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten (ram)1 400
Disponeras av Transportstyrelsen157 000
ap.6Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen (ram)157 000
Disponeras av Trafikverket839 579
ap.1Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket (ram)26 500
ap.2Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket (ram)813 079

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket

Trafikverket får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.2 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket

Anslagsposten utgör skillnaden mellan inkomster av trängselskatten och system- och administrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet i Göteborg. Medlen på anslagsposten får användas för finansiering av investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg i Göteborg.

Av tilldelade medel för investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg i Göteborg får 600 000 000 kronor användas först efter beslut av regeringen. Investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg i Göteborg för motsvarande belopp får i stället ske inom den låneram som Trafikverket disponerar i Riksgäldskontoret i enlighet med de villkor som anges under avsnitt 5.1 i regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende Trafikverket.

ap.3 Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket

Skatteverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.4 Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket

Domstolsverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.5 Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.6 Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:11 Trängselskatt i Stockholm
ap.156Allt0
ap.21 000Allt0
ap.34 000Allt0
ap.4250Allt0
ap.512 800Allt0
ap.60Allt0
1:14 Trängselskatt i Göteborg
ap.12 650Allt0
ap.20Allt0
ap.31 200Allt0
ap.4104Allt0
ap.5140Allt0
ap.615 700Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:11 Trängselskatt i Stockholm
1:11 ap.21:11 ap.6100 %
1:11 ap.11:11 ap.6100 %
1:11 ap.41:11 ap.6100 %
1:11 ap.51:11 ap.6100 %
1:11 ap.31:11 ap.6100 %
1:14 Trängselskatt i Göteborg
1:14 ap.31:14 ap.2100 %
1:14 ap.41:14 ap.2100 %
1:14 ap.51:14 ap.2100 %
1:14 ap.61:14 ap.2100 %
1:14 ap.11:14 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2015 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2016 års nomenklatur

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Trängselskatt i Stockholm
ap.627 500 0001 356 0001 377 00023 907 0002057
1:14 Trängselskatt i Göteborg
ap.24 200 000794 000356 0002 889 000
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-25134
2016-02-25134
2016-03-25134
2016-04-25134
2016-05-25134
2016-06-25134
2016-07-25134
2016-08-25134
2016-09-25134
2016-10-25134
2016-11-25134
2016-12-25126
Summa1 600
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Trängselskatt - del till Domstolsverket
1:14 ap.4Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket
Till Kronofogdemyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-25325
2016-02-25325
2016-03-25325
2016-04-25325
2016-05-25325
2016-06-25325
2016-07-25325
2016-08-25325
2016-09-25325
2016-10-25325
2016-11-25325
2016-12-25325
Summa3 900
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kronofogdemyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.4Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten
1:14 ap.5Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten
Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-251 833
2016-02-251 833
2016-03-251 833
2016-04-251 833
2016-05-251 833
2016-06-251 833
2016-07-251 833
2016-08-251 833
2016-09-251 833
2016-10-251 833
2016-11-251 833
2016-12-251 837
Summa22 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.2Trängselskatt - del till Skatteverket
1:14 ap.3Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket
Till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-25173 921
2016-02-25173 921
2016-03-25173 921
2016-04-25173 921
2016-05-25173 921
2016-06-25173 921
2016-07-25173 921
2016-08-25173 921
2016-09-25173 921
2016-10-25173 921
2016-11-25173 921
2016-12-25173 924
Summa2 087 055
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.3Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket
1:11 ap.6Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket
1:14 ap.1Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket
1:14 ap.2Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket
Till Transportstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2523 750
2016-02-2523 750
2016-03-2523 750
2016-04-2523 750
2016-05-2523 750
2016-06-2523 750
2016-07-2523 750
2016-08-2523 750
2016-09-2523 750
2016-10-2523 750
2016-11-2523 750
2016-12-2523 750
Summa285 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Transportstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.5Trängselskatt - del till Transportstyrelsen
1:14 ap.6Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen
På regeringens vägnar
Anna Johansson
Eva Svensson
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/DOM
Finansdepartementet/BA och S3
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Domstolsverket
Skatteverket
Kronofogdemyndigheten
Transportstyrelsen