Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:5

2016-06-22
S2016/04459/RS(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:5
6 bilagor
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:5 för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102, prop. 2015/16:99 utg.omr. 9, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet23 997 988
ap.2Bidrag för läkemedelsförmånerna (ram)23 997 988

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Bidrag för läkemedelsförmånerna

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

Den 6 mars 2015 undertecknade staten och Sveriges Kommuner och Landsting en överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmåner m.m. för år 2015 (dnr 2015/01661/FS).

Kammarkollegiet ska i enlighet med överenskommelsen utbetala bidrag i februari 2016 avseende kostnader i december 2015 i enlighet med bilaga. Bidraget ska utbetalas till landstingen den första vardagen i februari.

Som en följd av vinst- och förlustdelningsmodellen i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015(dnr 2015/01661/FS) ska Kammarkollegiet utbetala bidrag till landstingen i enlighet med bilaga 2. Bidraget ska utbetalas till landstingen den första vardagen i mars.

I avvaktan på en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsfömånerna m.m. för 2016 ska Kammarkollegiet utbetala bidrag i mars och april 2016 avseende kostnader i januari och februari 2016 i enlighet med bilaga 3. Bidraget ska utbetalas till landstingen den första vardagen i mars och april.

I avvaktan på en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsfömånerna m.m. för 2016 ska Kammarkollegiet utbetala bidrag till landstingen i maj och avseende kostnader i mars 2016 i enlighet med bilaga 4. Bidraget ska utbetalas till landstingen den första vardagen i maj.

I avvaktan på en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsfömånerna m.m. för 2016 ska Kammarkollegiet utbetala bidrag till landstingen i juni, juli och augusti avseende kostnader i april, maj och juni 2016 i enlighet med bilaga 5. Bidraget ska utbetalas till landstingen den första vardagen i varje månad.

Den 9 juni respektive 10 juni 2016 undertecknade staten och Sveriges Kommuner och Landsting en överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmåner m.m. för år 2016 (dnr S2016/04184/FS). Kammarkollegiet ska utbetala bidrag den första vardagen i varje månad med början i september enlighet med bilaga 6. Gällande tilläggsutbetalningen i juli är den en komplettering till redan beslutade utbetalningar i bilaga 3-5.

Regeringen beslutar att avsätta 10 500 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:8 från den 9 juni 2016 (dnr S2016/04184/FS), angående statens bidrag till landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmånerna m.m. 2016. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2016 för ersättning till E-hälsomyndigheten för kostnader för drift och utveckling av befintliga system för sortiments- och leveransinformation för dosdispenserade läkemedel (SOL-tjänsterna). Medel som inte har förbrukats återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. En ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas till Sveriges Kommuner och Landsting engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2016. Rekvisition, återbetalning och redovisningar hänvisar till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:5, anslagsposten 2 Bidrag för läkemedelsförmånerna. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
ap.2443 471Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
Elin Feldt
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting
Samtliga landsting och Gotlands kommun