Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:16

2016-06-22
Ju2016/04795/LP(delvis)
Säkerhetspolisen
Box 12312
10228 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Säkerhetspolisen
Riksdagen har beslutat om Säkerhetspolisens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 4, bet. 2015/16:JuU1, rskr. 2015/16:106, prop. 2015/16:99 utg.omr. 4, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310).

I enlighet med beslutad vårändringsbudget förstärks anslaget till Säkerhetspolisen innevarande år med 10 000 000 kronor.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Säkerhetspolisen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

-

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:2

Säkerhetspolisen (Ramanslag)

Disponeras av Säkerhetspolisen1 201 364
ap.1Säkerhetspolisen (ram)1 201 364

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:2 Säkerhetspolisen
ap.135 7413 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)240 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)102 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhetspolisens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2599 280
2016-02-2599 280
2016-03-2599 280
2016-04-2599 280
2016-05-2599 280
2016-06-2599 280
2016-07-25100 947
2016-08-25100 947
2016-09-25100 947
2016-10-25100 947
2016-11-25100 947
2016-12-25100 949
Summa1 201 364
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhetspolisens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Säkerhetspolisen
På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Eva Zimmerman
Kopia till

Finansdepartementet, budgetavdelningen (Filip Kollén)