Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 13

2016-06-22
N2016/04446/KF
N2016/04426/KLS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:22 Bidrag till företagsutveckling och innovation inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:22 Bidrag till företagsutveckling och innovation inom utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 24, bet. 2015/16:NU1, rskr. 2015/16:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:22

Bidrag till företagsutveckling och innovation (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet279 453
ap.1Bidrag till företagsutveckling och innovation (ram)279 453

Villkor för anslag 1:22

ap.1 Bidrag till företagsutveckling och innovation

Anslaget utbetalas månadsvis med en tolftedel till Almi Företagspartner AB.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:22 Bidrag till företagsutveckling och innovation
ap.19 824Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Anna Johansson
Maria Olofsson
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/IF, KLS och SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK ekonomi och lön
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Almi Företagspartner AB