Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
13

2016-06-30
Ku2016/01622/LS (delvis)
Statens kulturråd
Box 27215
102 53 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens kulturråd
Riksdagen har beslutat om Statens kulturråds verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85, prop. 2015/16:99 utg.omr. 17, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Statens kulturråd och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av verksamheten

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Statens kulturråd ska följa upp, redovisa och kommentera uppnådda resultat av sin verksamhet.

Av redovisningen ska följande framgå

 • Bidragsgivning och övriga främjande insatser.
 • Kultursamverkansmodellens bidragsgivning fördelat på de stödberättigade områdena. En redovisning ska också lämnas av hur medel till kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet har fördelats.
 • Myndighetens bidragsgivning, i form av verksamhetsbidrag och andra bidrag, till det civila samhällets organisationer.
 • Statens kulturråd ska även redovisa bidragsgivningen avseende anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet med avseende på bl.a. strategiska prioriteringar, finansierade insatser och resultatbedömning.
 • Inom ramen för uppgiften att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska Statens kulturråd redovisa hur myndigheten har samverkat med Diskrimineringsombudsmannen, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter. Ansvaret som sammankallande myndighet ska rotera årsvis. För 2016 är Folkhälsomyndigheten sammankallande. Resultatet av denna samverkan ska framgå av redovisningen. Vidare ska myndigheten redovisa hur den verkat för att lyfta fram hbtq-perspektivet i bidragsgivning och verksamhet.
 • Mot bakgrund av antagandet av FN:s nya globala 2030-agenda för hållbar utveckling och nystarten av politik för global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/4:UU3, rskr 2003/04:112) ska Statens kulturråd redovisa planerade och genomförda insatser för att främja utbyte och samarbete med aktörer i utvecklingsländer och i länder med bristande demokrati i syfte att bidra till global utveckling där hållbarhet, rättighetsperspektivet och fattiga människors perspektiv sätts i centrum. 
 • Statens kulturråd ska, mot bakgrund av gällande MU-avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk, särskilt redovisa i vilken grad institutioner som omfattas av kultursamverkansmodellen tillämpar avtalet.

Prognoser 2016–2020

Statens kulturråd ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedan-
stående prognostillfällen.

Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast

 • 19 februari
 • 3 maj
 • 26 oktober

Sponsringsintäkter

Statens kulturråd ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

2

Organisationsstyrning

Verksamhetsstyrning

Statens kulturråd ska särskilt redovisa hur geografisk tillgänglighet, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, barns och ungas rätt till kultur samt internationalisering och interkulturellt arbete har fått genomslag i verksamheten. Redovisningen av verksamhet som gäller barn och unga ska göras i intervallet 0–18 år. Statens kulturråd ska ta fram en målgruppsanalys för åldersintervallet 13–25 år.

Statens kulturråds sektorsansvar inom funktionshinderspolitiken

Regeringen har i beslut den 16 juni 2011 (S2011/05905/FST) om ”En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige 2011 – 2016” fastställt konkreta mål för samhällets insatser inom funktionshinderspolitiken samt vilka myndigheter som ska ha ett särskilt ansvar för att bidra till att målen nås inom respektive myndighets sektor. Regeringen har därefter i beslut den 6 oktober 2011 (S2011/08810/FST) gett Statens kulturråd i uppdrag att under perioden 2011–2016 genomdriva tre delmål för ökad tillgänglighet inom myndighetens verksamhetsområde. Statens kulturråd har årligen rapporterat arbetet med att nå delmålen till regeringen och uppdraget ska slutredovisas senast den 15 mars 2016. 

Vidare ska Statens kulturråd, som en del av sitt uppdrag att nå de funktionshinderspolitiska målen inom sin sektor, i sin bidragsgivning verka för att bidragsmottagare uppfyller de tre delmålen för ökad tillgänglighet inom kulturområdet. 

Jämställdhetsintegrering

Statens kulturråd har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå såväl de jämställdhetpolitiska målen som de nationella kulturpolitiska målen. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

3

Uppdrag

En mer jämställd repertoar

Statens kulturråd ska tillsammans med Statens musikverk, och i dialog med berörda aktörer på lokal, regional och nationell nivå, främja en mer jämställd repertoar bland svenska orkesterar som tilldelas statligt stöd.

Regeringskommittén för Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar

Statens kulturråd ska som kontaktpunkt för mångfaldskonventionen i en rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet), senast den 31 maj 2016, redovisa och kommentera erfarenheterna från myndighetens arbete 2011–2015 inom regeringskommittén för Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar. Av redovisningen ska även framgå vilka överväganden Kulturrådet gör rörande hur myndigheten kan använda erfarenheterna från arbetet i kommittén, både nationellt och internationellt.

Pågående uppdrag

Kreativa Europa 2014–2020

Statens kulturråd ska fungera som svensk kontraktspart för media- och kulturprogrammet Kreativa Europa 2014–2020 och som kontaktkontor för programmets kulturdel. I uppdraget ingår att i samverkan med berörda aktörer främja svenska ansökningar till programmet Kreativa Europa. En redovisning av strategiska insatser och uppnådda resultat ska framgå av årsredovisningen för 2016. Arbetet ska ske i samverkan med Stiftelsen Svenska Filminstitutet.

Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering

Statens kulturråd ska i internationella sammanhang främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering. Statens kulturråd ska inom ramen för myndighetens uppdrag verka för synergier mellan kulturpolitiska och biståndspolitiska insatser.

Statens kulturråd ska verka för fler fristäder för förföljda konstnärer samt för en utveckling av fristadssystemet i Sverige. Statens kulturråd ska även främja uppmärksamhet kring fristadsfrågor samt verka för att de fristadskonstnärer som finns i Sverige ska få ökad möjlighet att bli en del av offentligheten. Uppdraget ska genomföras i samverkan med berörda myndigheter och organisationer i det civila samhället samt med kommuner och landsting.

Samordning av läsfrämjande insatser av nationellt intresse

Statens kulturråd ska initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. Utgångspunkten för arbetet ska vara det handlingsprogram för det läsfrämjande arbetet utanför skolan som myndigheten tagit fram.

Kulturverksamheter i vissa bostadsområden

Statens kulturråd ska genomföra satsningen på kulturverksamheter i vissa bostadsområden, Äga Rum, enligt de riktlinjer som anges i regeringsuppdraget Ku2015/01872/KI och enligt de förslag som lämnats in i delredovisningen till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) den 13 november 2015. Statens kulturråd ska enligt en särskild förordning fördela bidrag till kulturverksamheter i vissa bostadsområden.  

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:1

Statens kulturråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd43 715
ap.1Statens kulturråd (ram)43 715

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd329 680
ap.1Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och nationella minoriteters språk och kultur (ram)107 920
ap.2Bidrag till alliansverksamheter (ram)81 760
ap.4Bidrag till kulturverksamhet i vissa bostadsområden (ram)40 000
ap.7Bidrag till musik- och kulturskolan (ram)100 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och nationella minoriteters språk och kultur

Bidrag ska lämnas enligt

 • förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål.

Anslagsposten ska även användas till

 • centrala amatörkulturorganisationer och Skådebaneverksamhet,
 • Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund, Riksföreningen Våra Gårdar,
 • insatser som ökar tillgången till kultur för personer med funktionsnedsättning,  
 • centrumbildningar, bl.a. för arbetsförmedlande insatser,
 • aktiviteter som drivs genom de utsända kulturråden och som främst avser kulturlivets internationalisering (minst 1 000 000 kronor)
 • verksamhet om dans i skolan som bygger vidare på den kompetens och de erfarenheter som har utvecklats inom Stiftelsen Institutet Dans i skolan, 
 • Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland
  (1 200 000 kronor), Sveriges Radio AB, Berwaldhallen för Östersjöfestivalen (1 000 000 kronor) samt till European Union Youth Orchestera.

Högst 1 000 000 kronor får efter rekvisition utbetalas till Sveriges hembygdsförbund för genomförandet av förbundets 100-årsjubileum under 2016.

Av anslagsposten ska 10 500 000 kronor användas till biblioteksverksamhet i enlighet med regeringsbeslut (Ku2016/01305/KI).

Anslagsposten får även belastas med vissa kostnader, dock högst 11 000 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten.

ap.2 Bidrag till alliansverksamheter

Av anslagsposten ska 34 932 000 kronor användas till Teateralliansen, 17 934 000 kronor till Dansalliansen och 28 894 000 kronor till Musikalliansen. Medlen ska i huvudsak användas för att öka antalet anställda men kan också användas för insatser för karriärväxling. Allianserna ska senast den 13 maj 2016 inkomma med årsredovisning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.4 Bidrag till kulturverksamhet i vissa bostadsområden

Anslagsposten får användas till bidragsgivning inom satsningen på kulturverksamhet i vissa bostadsområden (Äga rum). Statens kulturråd ska fördela bidragen i enlighet med en särskild förordning. Anslagsposten får även användas för utgifter för administration, främjande, uppföljning och genomförande av verksamheten, dock högst 3 000 000 kronor.

ap.7 Bidrag till musik- och kulturskolan

Anslagsposten ska användas för stöd enligt de bestämmelser som regeringen meddelar om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet. 

Bidraget ska användas för att bidra till låga elevavgifter och göra den kommunala musik- och kulturskolan mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och ungdomar att delta i de kommunala musik- och kulturskolornas verksamhet.  

Anslagsposten får även användas för utgifter för administration, främjande, uppföljning och genomförande av verksamheten, dock högst med 3 000 000 kronor.

1:3

Skapande skola (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd185 533
ap.1Skapande skola (ram)185 533

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Skapande skola

Anslagsposten ska användas för barns och ungas rätt till kultur enligt förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan.

Ett ändamål med bidraget Skapande skola är enligt 2 § förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan att bidraget ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskola, förskoleklass och grundskola. Mot den bakgrunden bör Statens kulturråd, vid beslut om årliga bidrag, göra preliminära bedömningar av i vilken utsträckning projekten kan komma i fråga för stöd under kommande år.

Anslagsposten får även användas för utgifter för administration, främjande, uppföljning och genomförande av verksamheten, dock högst 5 100 000 kronor.

Statens kulturråd ska samverka med Statens skolverk i arbetet med Skapande skola.

Av anslagsposten ska minst 10 000 000 kronor användas för verksamhet riktad mot förskolan. Förskolor i områden där tillgången till professionell kultur bedöms vara låg ska prioriteras vid beslut om bidrag. Av de medel som tillförts anslaget för verksamhet riktad mot förskolan får Statens kulturråd använda högst 1 000 000 kronor för en kartläggning av kulturen i förskolan. Syftet med kartläggningen är att den ska användas som ett underlag vid bedömningen av den framtida fördelningen av bidraget till förskolan.

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd3 971
ap.13Centrala museer (ram)3 971

Villkor för anslag 1:4

ap.13 Centrala museer

Anslagsposten ska användas för bidragsgivning till de centrala museernas forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Anslagsposten får belastas med vissa kostnader, dock högst
400 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten.

1:6

Bidrag till regional kulturverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd1 281 026
ap.1Bidrag till regional kulturverksamhet (ram)1 281 026
Disponeras av Kungl. biblioteket31 198
ap.2Samordning inom biblioteksväsendet (ram)31 198
Disponeras av Kammarkollegiet1 266
ap.6Filmkulturell verksamhet (ram)1 266
Disponeras av Tillväxtverket638
ap.4Konsulentverksamhet hemslöjd (ram)638
Disponeras av Riksarkivet448
ap.5Bidrag till regional arkivverksamhet (ram)448

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Bidrag till regional kulturverksamhet

Villkor för bidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen

 Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Villkor för verksamheter som ej ingår i kultursamverkansmodellen

Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet till följande aktörer; Folkoperan AB, Stockholms Stadsteater AB för teater-, dans- och musikverksamhet, Oktoberteatern, Regionbibliotek Stockholm, Cirkus Cirkör AB, landstinget i Stockholms län för den regionala musikverksamheten och danskonsulentverksamhet samt Stockholms läns museum och Stockholms stadsmuseum.
 • särskilda utvecklingsbidrag, berättigade att ansöka om utvecklingsbidrag är Stockholms läns landsting och de institutioner som namnges under denna anslagspost.
 • bidrag till Stockholms konserthusstiftelse för vissa pensionsrelaterade kostnader.

Villkor för verksamheter inom och utanför kultursamverkansmodellen

Statens kulturråd ska i sin bedömning och uppföljning av de regionala kulturplanerna särskilt uppmärksamma landstingens arbete för att främja de nationella minoriteternas och i synnerhet romers kultur och kulturarv. Även vid bidragsgivning till verksamheter i Stockholms län ska dessa frågor uppmärksammas.

Statens kulturråd ska främja myndighetens och berörda aktörers samrådsprocesser med det civila samhället och de professionella kulturskaparna inom ramen för kultursamverkansmodellen. Myndigheten ska även förtydliga statens strategiska roll och uppgifter utifrån hittills vunna erfarenheter.

Statens kulturråd bör genom utvecklingsbidrag bl.a. uppmärksamma projekt som leder till breddad delaktighet i kulturlivet. Bl.a. ska insatser för att stödja regionalt utvecklingsarbete inom bild- och formområdet främjas. Särskild uppmärksamhet ska också ges till interregionala samarbeten.

Anslaget får även användas för Statens kulturråds arbete med bedömning, uppföljning och främjande inom ramen för kultursamverkansmodellen, dock högst 2 500 000 kronor.

Statens kulturråd ska samråda med Myndigheten för kulturanalys om möjligheten till samordning av uppgiftsinsamling i de delar som berörs av den officiella statistiken.

Av anslagsposten ska 44 000 000 kronor användas för kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet. Medlen ska fördelas till verksamhet som främjar utveckling, förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet. Medlen ska i första hand fördelas till de institutioner som t.o.m. den 31 december 2014 var förtecknade i bilaga A till förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning.

Minst 2 000 000 kronor ska avsättas för bidrag till det civila samhällets och de professionella kulturskaparnas medverkan i arbetet med att ta fram och genomföra regionala kulturplaner.

ap.2 Samordning inom biblioteksväsendet

Anslagsposten ska användas för att utöva nationell överblick samt främja samverkan och utveckling inom biblioteksområdet i enlighet med 5 § förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket.

I ansvaret ingår bl.a. att fördela bidrag till vissa delar av biblioteks- områdets nationella struktur. Stöd kan också lämnas till vissa utvecklingsinsatser. 

I ansvaret ingår även bl.a. att fördela bidrag till depåbibliotek och Internationella biblioteket.

Av anslagsposten får högst 6 000 000 kronor användas för uppdraget att lämna förslag till en nationell biblioteksstrategi, varav högst 2 000 000 kronor får användas för tillgängliggörande av e-böcker i enlighet med regeringsbeslut (Ku2014/01693/KI, Ku2015/00747/KI).

ap.4 Konsulentverksamhet hemslöjd

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska lämna bidrag till huvudmannen för hemslöjdskonsulentverksamheten i Stockholms län. Statsbidraget lämnas till huvudmannen vars medfinansiering måste uppgå till minst 50 procent.

ap.5 Bidrag till regional arkivverksamhet

Anslaget ska användas till Föreningsarkiven i Stockholms län, enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Anslaget får även användas för bidragsgivning till enskilda regionala arkiv.

ap.6 Filmkulturell verksamhet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till Stiftelsen Svenska Filminstitutet efter rekvisition.

Anslagsposten ska användas till Film Stockholm enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. 

2:2

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd188 586
ap.1Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse (ram)188 586

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Anslagsposten ska användas för bidragsgivning enligt

 • förordningen (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet, och
 • förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål.

Anslagsposten ska dessutom användas för vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse:   

- Dansnät Sverige, Eric Ericsons Kammarkör, Eric Sahlström-institutet, Ulriksdals slottsteater (Confidencen), Föreningen Dalhallas vänner, Internationella Vadstena akademin, Kungl. Musikaliska Akademien, Orionteatern, Unga Klara samt Strindbergs Intima Teater.

Anslagsposten får belastas med vissa kostnader, dock högst 
3 800 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten.

3:1

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd137 715
ap.1Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande (ram)137 715

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande

Anslagsposten ska användas enligt 

 • förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjandeinsatser,  
 • förordningen (2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne,
 • förordningen (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet, och
 • förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbiblioteken.

Anslagsposten får även användas till läsfrämjande insatser, distributionskostnader för litteraturstödda böcker, bidrag till litteraturstödda böcker, bidrag till författar- och tidskriftsverkstäder, till insatser för att främja utgivning och distribution av nationella minoriteters litteratur och kulturtidskrifter samt för att främja svensk litteratur i utlandet. 

Anslagsposten får även användas för kostnader i samband med myndighetens insatser för att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. Anslagsposten får belastas med högst 15 000 000 kronor för detta ändamål.

Anslagsposten får belastas med högst 10 000 000 kronor för administration och genomförande av verksamheten. 

Ett exemplar av tidskrift som tilldelas bidrag enligt förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjandeinsatser ska överlämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

4:4

Bidrag till bild- och formområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd28 065
ap.1Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare (ram)28 065

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare

Anslagsposten ska bl.a. användas för bidrag enligt

 • förordningen (1998:1370) om statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder, 
 • förordningen (1998:1368) om statsbidrag till vissa utställare inom bild- och formområdet,
 • förordningen (1982:502) om statsbidrag till konsthantverks-
  kooperativ, och
 • förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål 

Anslagsposten ska även användas för bidrag till

 • förvärv av konst till organisationen Folkets Hus och Parker, Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté för fördelning mellan organisationen Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar,
 • bidrag till Akademien för de fria konsterna
  (minst 1 700 000 kronor), och
 • projekt inom bild- och formområdet med särskilt beaktande av de nationella kulturpolitiska målen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens kulturråd
ap.11 3113 %0
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.12 921Inget0
ap.22 450Inget0
ap.41 200Inget0
ap.73 000Inget0
1:3 Skapande skola
ap.15 566Inget0
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.13119Inget0
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
ap.138 431Inget0
ap.29361 7500
ap.419Inget0
ap.513Inget0
ap.638Inget0
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.15 658Inget0
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
ap.14 131Inget0
4:4 Bidrag till bild- och formområdet
ap.1842Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.125 00025 000

1:3 Skapande skola
ap.1100 000100 000

1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
ap.140 00025 00015 000
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.1137 000107 00030 000
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
ap.125 00025 000

4:4 Bidrag till bild- och formområdet
ap.114 00014 000

Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen för infriade åtaganden är endast indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive år.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)8 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens kulturråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-227 432
2016-02-242 623
2016-03-246 944
2016-04-223 109
2016-05-232 623
2016-06-236 557
2016-07-222 623
2016-08-242 623
2016-09-233 060
2016-10-212 186
2016-11-241 749
2016-12-232 186
Summa43 715
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens kulturråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens kulturråd

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Offenligrättslig verksamhet
Statliga utställningsgarantier001 1001 0505050
Avgiftsfinansierad verksamhet
Övrigt001 2001 20000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Birgit Gunnarsson
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Kungl. biblioteket
Myndigheten för tillgängliga medier
Riksgäldskontoret
Svensk biblioteksförening