Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 10

2016-06-22
N2016/04439/IF
N2016/04426/KLS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:17 Upprustning och drift av Göta kanal inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:17 Upprustning och drift av Göta kanal inom utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 24, bet. 2015/16:NU1, rskr. 2015/16:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:17

Upprustning och drift av Göta kanal (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet73 210
ap.1AB Göta kanalbolag - del till KAMK (ram)73 210

Villkor för anslag 1:17

ap.1 AB Göta kanalbolag - del till KAMK

Anslaget disponeras av Kammarkollegiet för utbetalning till AB Göta kanalbolag för att täcka kostnader för upprustning och drift av kanalen. 

Utbetalning av medel till AB Göta kanalbolag ska ske med 65 000 000 kronor den 8 januari 2016, med 5 000 000 kronor den 4 mars 2016 och med 3 210 000 kronor den 1 juli 2016.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:17 Upprustning och drift av Göta kanal
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Anna Johansson
Maria Olofsson
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/FF och KLS
Kulturdepartementet/KL
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
AB Göta kanalbolag