Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:8

2016-06-22
S2016/04466/FST
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 5:2
Riksdagen har beslutat om anslaget 5:2 för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

5:2

Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet32 861
ap.2Bidrag till myndigheter (ram)22 100
ap.1Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera (ram)10 761
Disponeras av Statistiska centralbyrån900
ap.3Barnstatistik (ram)500
ap.4Övriga insatser (ram)400

Villkor för anslag 5:2

ap.1 Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera

Nedanstående organisationer och föreningar får rekvirera medlen från Kammarkollegiet för nedanstående verksamheter under följande villkor: Medlen ska användas under 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2016. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta beslut. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag. Villkoren samt blanketter för Slutrapport och Rekvisition finns tillgängliga på regeringens hemsida under Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera.

1. 2 090 000 kronor får användas av Stiftelsen Allmänna Barnhuset i enlighet med regeringsbeslut II:5 den 22 februari 2014             (dnr S2014/3297/FST) för försöksverksamhet i form av samverkansteam.

2. 1 000 000 kronor får användas av Karolinska universitetssjukhuset i enlighet med regeringens beslut IV:1 den 20 november 2014         (dnr U2014/6482/JÄM) i syfte att driva och utveckla stopptelefonen PrevenTell mot sexuellt våld samt för att genomföra ett utbildningsprogram för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november 2017.

3. 1 800 000 kronor har beviljats Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att under 2016 sprida information till barn och vuxna om sexuella övergrepp mot barn i enlighet med regeringens beslut den 22 juni 2016 (dnr S2016/03696/FST). Projektet ska redovisas senast den 1 februari 2018.

4. 1 500 000 kronor har beviljats Stiftelsen Allmänna Barnhuset i enlighet med regeringens beslut den 22 juni 2016 (dnr S2016/03695/FST) för att under 2016 ta fram en modell för stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp. En delredovisning ska ske senast den 1 mars 2017. Projektet ska slutredovisas senast den 1 december 2018.

5. 430 000 kronor har beviljats Stiftelsen Allmänna Barnhuset i enlighet med regeringens beslut den 22 juni 2016 (dnr S2016/03697/FST) för att genomföra en studie om barn som utsatts för sexuella övergrepp via nätet. Studien ska redovisas senaste den 1 februari 2017.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.2 Bidrag till myndigheter

För nedanstående punkter gäller att medlen ska användas för att genomföra verksamhet under 2016. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2016. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut.

1. 7 500 000 kronor får användas av länsstyrelserna för samordning av föräldrastöd i enlighet med uppdrag nr. 35 i regleringsbrevet för länsstyrelserna för 2016. Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län får använda 520 000 kronor var, varav minst 50 000 kronor ska gå till verksamhet. Övriga länsstyrelser får använda 280 000 kronor var, varav minst 30 000 kronor ska gå till verksamhet. Den nationella stöd- och samordningsfunktionen vid Länsstyrelsen i Örebro län får använda 900 000 kronor, varav minst 200 000 kronor ska gå till verksamhet.

2. 1 500 000 kronor får användas av Länsstyrelsen i Stockholm i enlighet med regeringsbeslut II:5 den 20 februari 2014 (dnr S2014/1695/FST). Beslutet är ett tillägg till regeringsuppdrag 1:2 från den 11 april 2013 (dnr Ju2013/1492/PO) avseende ett uppdrag att nationellt samordna arbetet mot människohandel. Under 2016 ska Länsstyrelsen i Stockholm arbeta med implementering och spridning. Uppdraget ska i sin helhet slutrapporteras senast den 15 januari 2017.

3. 5 700 000 kronor får användas av Barnombudsmannen i enlighet med regeringsbeslut II:7 den 1 oktober 2015 (dnr S2015/06288/FST) för att under åren 2015-2018 vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och vad de innebär i praktiken både inom skolan och andra områden. Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 1 december 2018. 

4. 700 000 kronor får användas av Barnombudsmannen i enlighet med regeringsbeslut II:6 den 1 oktober 2015 (dnr S2015/06287/FST) för att lyssna på flickors och pojkars erfarenheter av ojämställdhet.

5. 5 000 000 kronor har tilldelats Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att under 2016 genomföra ett uppdrag om informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga i enlighet med regeringsbeslut (dnr S2016/02759/JÄM). Uppdraget ska i sin helhet redovisas senast den 31 mars 2017.

6. 1 000 000 kronor har tilldelats Länsstyrelsen i Stockholms län i enlighet med regeringsbeslut den 22 juni 2016 (dnr S2016/04468/FST) för att under 2016 genomföra ett uppdrag att genomlysa ärenden om misstänkt människohandel med barn mellan 2015-2016 samt fortsätta att bidra till att informera allmänheten om förekomsten av sexuell exploatering av barn i samband med turism och resande samt barnhemsturism. Deluppdrag 1 ska redovisas senast 1 februari 2017 och deluppdrag 2 senast 30 april 2018.

7. 700 000 kronor har tilldelats Barnombudsmannen i enlighet med regeringsbeslut den 22 juni 2016 (dnr S2016/04467/FST) för att under 2016 genomföra ett uppdrag för att bidra till en ökad kunskap om varför ensamkommande barn försvinner. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2017.

ap.3 Barnstatistik

Medlen får användas under 2016  i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 15 september 2011 (dnr S2011/8072/FST) för att ta fram och publicera statistik om barn och deras familjer. Statistiska centralbyrån ska i uppdragets utförande samråda med Regeringskansliet (Socialdepartementet).

ap.4 Övriga insatser

Medlen får användas av Statistiska Centralbyrån (SCB) i enlighet med regeringsbeslut II:4 den 1 oktober 2015 (dnr S2015/06286/FST) för utveckling av SCB:s barnregister.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
5:2 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Michael Blom
Likalydande till

Statistiska centralbyrån
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevsionen
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK/EKOL
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Barnombudsmannen
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
länsstyrelserna
Karolinska universitetssjukhuset
Stiftelsen Allmänna Barnhuset