Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
10

2016-06-30
Ku2016/01505/DISK
Ku2016/01622/LS (delvis)
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Box 12191
10225 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati
Riksdagen har beslutat om anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 1, bet. 2015/16:KU1, rskr. 2015/16:62, prop. 2015/16:99 utg.omr. 1, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:1

Allmänna val och demokrati (Ramanslag)

Disponeras av Valmyndigheten4 000
ap.1Allmänna val (ram)4 000
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor21 050
ap.3Lokala resurscenter för demokratisk delaktighet (ram)4 500
ap.15Värna demokratin - MUCF (ram)16 200
ap.23Ett Europa för medborgarna (ram)350
Disponeras av Kammarkollegiet39 350
ap.11Demokrati - del till Kammarkollegiet (ram)3 600
ap.14Insatser för mänskliga rättigheter (ram)14 200
ap.20Värna demokratin - del till Kammarkollegiet (ram)21 550
Disponeras av Brottsförebyggande rådet100
ap.27Värna demokratin - PTU (ram)100
Disponeras av Nämnden för statligt stöd till trossamfund800
ap.28Värna demokratin - SST (ram)800
Disponeras av Socialstyrelsen500
ap.7Allmänna val och dem - del till Socialstyrelsen (ram)500
Disponeras av Kriminalvården700
ap.6Allmänna val och dem - del till Kriminalvården (ram)700
Disponeras av Statens institutionsstyrelse700
ap.8Allmänna val och dem - del till Statens institutionsstyrelse (ram)700
Disponeras av Skatteverket11 340
ap.5Allmänna val och dem - till skatteverket (ram)11 340
Disponeras av regeringen0
ap.9Regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Kulturdepartementet800
ap.4Insatser för mänskliga rättigheter (ram)800

Villkor för anslag 6:1

ap.1 Allmänna val

Valmyndigheten får använda medlen för utgifter och kostnader i samband med förberedelser och genomförande av val, eventuellt extra val och omval samt därmed sammanhängande kostnader för uppföljning och utveckling.  

Medlen får även användas för arbete med medborgarinitiativet.

ap.3 Lokala resurscenter för demokratisk delaktighet

Medlen får användas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att fördela medel till organisationer inom det civila samhället som vill upprätta lokala resurscenter för demokratisk delaktighet i områden med ett lågt valdeltagande och i områden med en svag demokratisk delaktighet i övrigt i enlighet med förordningen (2015:565) om statsbidrag till verksamhet för demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter. Myndigheten får använda högst 350 000 kronor för administrativa kostnader för genomförande av uppdraget.

ap.4 Insatser för mänskliga rättigheter

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Kulturdepartementet) och får användas av Kommissionen mot antiziganism (A 2014:03) för en större spridning av utbildningsmaterialet baserat på vitboken i enlighet med dir. 2014:121.

ap.5 Allmänna val och dem - till skatteverket

Anslagsposten får användas för Valmyndighetens utgifter och kostnader i samband med förberedelser och genomförande av val, eventuellt extra val och omval samt därmed sammanhängande kostnader för uppföljning och utveckling.  

Medlen får även användas för arbete med medborgarinitiativet.

ap.6 Allmänna val och dem - del till Kriminalvården

Medlen får användas av Kriminalvården för att göra en kartläggning av metoder och arbetssätt som kan användas för att förebygga våldsbejakande extremism hos Kriminalvårdens klienter i enlighet med beslut Ju2015/05232/KRIM.

ap.7 Allmänna val och dem - del till Socialstyrelsen

Medlen får användas av Socialstyrelsen för att utarbeta ett stöd för socialtjänstens arbete med flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män som riskerar att involveras i eller som redan är involverade i våldsbejakande extremism i enlighet med beslut Ku2015/01385/D.

ap.8 Allmänna val och dem - del till Statens institutionsstyrelse

Medlen får användas av Statens institutionsstyrelse för att göra en kartläggning av metoder och arbetssätt som kan användas i arbetet för att förebygga våldsbejakande extremism inom myndighetens särskilda ungdomshem i enlighet med beslut Ku2015/01386/D.

ap.11 Demokrati - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas för insatser kopplade till uppföljning och utveckling av demokratipolitiken. Efter rekvisition till Kammarkollegiet betalas bidrag ut engångsvis enligt följande: 

  • Statens medieråd 1 000 000 kronor i enlighet med regeringens beslut Ku2015/01869/D.

Rekvisition ska ha inkommit till Kammarkollegiet senast den 1 december 2016. Övriga medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.14 Insatser för mänskliga rättigheter

Medlen får användas för åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna på nationell nivå. Efter rekvisition till Kammarkollegiet betalas bidrag ut engångsvis enligt följande: 

  • Uppsala universitet 5 000 000 kronor i enlighet med regeringens beslut A2014/03095/DISK och Ju2014/07576/D. 1 000 000 kronor tillförs i enlighet med regeringens beslut, Ku2016/01631/DISK.
  • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 4 000 000 kronor i enlighet med regeringens överenskommelse med SKL, A2014/02289/DISK.
  • Länsstyrelsen i Dalarnas län 1 000 000 kronor i enlighet med regeringens beslut A2014/01944/DISK. Ytterligare 1 400 000 kronor tillförs inom ramen för beslut A2014/01944/DISK i syfte att möjliggöra en utveckling och fördjupning av uppdraget i enlighet med ansökan om utökad budget (Ku2016/01505/DISK).
  • Folkbildningsrådet 1 000 000 kronor i enlighet med regeringens beslut A2014/01286/DISK och Ju2014/07576/D. Högst 50 000 kronor får användas för Folkbildningsrådets administrativa kostnader. 

Rekvisition ska ha inkommit till Kammarkollegiet senast den 1 december 2016. Övriga medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.15 Värna demokratin - MUCF

MUCF får använda 700 000 kronor för uppdraget att utveckla ett genusperspektiv i det lokala arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism i enlighet med beslut Ku2015/01868/D.

Myndigheten får vidare använda 15 500 000 kronor för att fördela medel enligt förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet mot våldsbejakande extremism. MUCF får använda högst 1 300 000 kronor för administrativa kostnader för genomförande av uppdraget.

ap.20 Värna demokratin - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas för insatser kopplade till arbete med att värna demokratin. Efter rekvisition till Kammarkollegiet betalas bidrag ut engångsvis enligt följande:

  • 10 000 000 kronor till Göteborgs universitet. Göteborgs universitet har i uppdrag att utveckla och sprida kunskap och metoder för att minska rekryteringen av människor till våldsbejakande ideologier och rörelser och till rasistiska organisationer. I enlighet med vad som anges i Vårändringsbudget för 2016 (prop. 2015/16:99) tillförs ytterligare medel till det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Arbetet ska vara vetenskapligt förankrat och ska framför allt ta sikte på unga människor som befinner sig i eller i gränslandet till våldsbejakande extremistiska miljöer. En särskilt viktig del är bl.a. det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i skolorna, inklusive stöd till lärare, fritidspersonal och socialarbetare. Göteborgs universitet ska använda en viss del av dessa medel till planeringen och genomförandet av en nordisk forskarkonferens om våldsbejakande extremism. Göteborgs universitet ska redovisa uppdraget och hur medlen använts, inklusive en ekonomisk redovisning, i en separat rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 maj 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 16 maj 2017.
  • 1 500 000 kronor till Statens Medieråd. Medie- och informationskunnighet har kommit att bli ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet mot hot, hat, rasism och våldsbejakande extremism. Regeringen ger därför Statens medieråd i uppdrag att under 2016 stärka arbetet med medie- och informationskunnighet genom att utveckla, översätta och sprida utbildningsmaterialet MIK för mig (dnr Ju2013/03289/D, dnr Ju2015/04192/D), respektive delar av det material som ingår i kampanjen No Hate Speech Movement (Ku2015/01869/D). Statens medieråd ska redovisa uppdraget och hur medlen har använts inklusive en ekonomisk redovisning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 28 februari 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 april 2017. 
  • 500 000 kronor till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Myndigheten ska ta fram och sprida en vägledning för samverkan mellan kommuner och det civila samhällets organisationer i arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Myndigheten ska ta fram material som kan användas som en konkret vägledning i samarbetet och samverkan mellan kommuner och det civila samhällets organisationer utifrån behovet av samverkan för att utveckla det förebyggande arbetet. I uppdraget ska myndigheten samverka med den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju2014:18) och Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartmentet, med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 juni 2017.
  • 200 000 kronor till Nämnden för statligt stöd till trossamfund för deras medverkan i Totalförsvarets forskningsinsituts (FOI) uppdrag att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda (dnr. Ku2016/01373/D). Uppdraget ska redovisas i myndighetens årsredovisning.

Rekvisitioner ska ha inkommit till Kammarkollegiet senast den 1 december 2016. Övriga medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.23 Ett Europa för medborgarna

Medlen får användas av MUCF för arbete med att öka kunskapen om och främja deltagande i Ett Europa för medborgarna i Sverige.

ap.27 Värna demokratin - PTU

Medlen får användas av Brottsförebyggande rådet (Brå) för fortsatt arbete med politikernas trygghetsundersökning avseende valåret 2014 i enlighet med beslut Ju2014/05282/D. Uppdraget omfattar en kartläggning samt analys av omfattningen och utvecklingen av hot, våld och trakasserier mot politiskt förtroendevalda avseende valåret 2014.

ap.28 Värna demokratin - SST

Medlen får användas av Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) för att skapa en utvidgad och fördjupad dialog med trossamfunden i syfte att stimulera arbetet med demokrati och demokratisk medvetenhet. Medlen får även användas för dialog med de trossamfund som vill utveckla sitt arbete för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism genom att stimulera dessa samfunds stöd till ungdomar, föräldrar och anhöriga.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.1460Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.110Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.200Inget0
ap.230Inget0
ap.270Inget0
ap.280Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.2ram
ap.16ram
ap.17ram
ap.30ram
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Kent Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för familj och sociala tjänster
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, enheten för statlig förvaltning
Utbildningsdepartementet, universitets- och högskoleenheten
Utbildningsdepartementet, enheten för ungdomspolitik och folkbildning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för delaktighet
Göteborgs universitet
Uppsala universitet
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Länsstyrelsen i Dalarna
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Statens medieråd
Riksgäldskontoret
Sveriges kommuner och landsting