Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut


2016-06-22
A2016/01332/I
A2016/01321/SV (delvis)
Migrationsverket
601 70 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 1:2 och 1:4 Kommunersättningar vid flyktingmottagande respektive Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande och anslaget 1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare (prop. 2015/16:1 utg.omr. 13, bet. 2015/16:AU1, rskr. 2015/16:57, prop. 2015/16:99 utg.omr. 13, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket12 588 322
ap.2Ny schablonersättning (ram)6 164 962
ap.3Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd (ram)245 000
ap.5Prestationsbaserad ersättning till kommuner (ram)83 125
ap.6Hyreskostnader (ram)28 000
ap.10Grundersättning (ram)64 235
ap.12Ersättning för ekonomiskt bistånd m.m. (ram)195 000
ap.13Ersättning för ensamkommande barn (ram)5 300 000
ap.14Ersättning för vissa särskilda kostnader (ram)140 000
ap.15Ersättning för stöd och service och hälso- och sjukvård (ram)293 000
ap.17Sfi för anläggningsboende (ram)75 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län69 557
ap.11Beredskap, mottagningskapacitet och samverkan (ram)69 557

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Ny schablonersättning

Anslagsposten avser ersättning enligt 11-14 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

Utöver anslagna medel ska i juni respektive december 2016, från anslaget 1:3 Migrationspolitiska åtgärder, anslagsposten 6, inom utgiftsområde 8 Migration ett schabloniserat belopp omföras till anslagsposten. Beloppet ska beräknas genom att antalet organiserat överförda personer under första respektive andra halvåret 2016 multipliceras med 198 900 kronor.

ap.3 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd

Anslagsposten avser ersättningar enligt 15-17 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.5 Prestationsbaserad ersättning till kommuner

Anslagsposten avser ersättning enligt 14 a-d §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, i dess lydelse enligt SFS 2013:1085, och övergångsbestämmelser till förordningen (2015:883) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.6 Hyreskostnader

Anslagsposten avser ersättningar enligt 32 a § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.10 Grundersättning

Anslagsposten avser ersättning enligt 9 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.11 Beredskap, mottagningskapacitet och samverkan

Anslagsposten avser ersättning enligt 37 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Av anslagsposten beräknas 10 000 000 kronor användas för ersättning till kommuner för att underlätta uthyrning av privatbostäder till nyanlända.

ap.12 Ersättning för ekonomiskt bistånd m.m.

Anslagsposten avser ersättningar enligt 17-19 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 19-23 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.13 Ersättning för ensamkommande barn

Anslagsposten avser sådan ersättning som anges i 21 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28-31 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.14 Ersättning för vissa särskilda kostnader

Anslagsposten avser ersättningar för extraordinära kostnader enligt 26 och 38 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och för vissa särskilda kostnader enligt 32 § och för extraordinära kostnader enligt 36 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.15 Ersättning för stöd och service och hälso- och sjukvård

Anslagsposten avser ersättningar enligt 20 a-20 d och 34 och 35 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 24-27 och 33-35 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.17 Sfi för anläggningsboende

Anslagsposten avser ersättning enligt förordningen (2014:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden.

1:4

Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket25 000
ap.4Reseersättning sfi för anläggningsboende (ram)25 000

Villkor för anslag 1:4

ap.4 Reseersättning sfi för anläggningsboende

Anslagsposten avser ersättning enligt 2 kap 16 § 1 förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
ap.2311 248Inget0
ap.312 250Inget0
ap.54 156Inget0
ap.61 400Inget0
ap.103 190Inget0
ap.110Inget0
ap.129 750Inget0
ap.13265 000Inget0
ap.140Inget0
ap.1514 650Inget0
ap.173 750Inget0
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare
ap.41 250Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Maria Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Justitiedepartementet/SIM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/K
Finansdepartementet/SFÖ
Utbildningsdepartementet/GV
Näringsdepartementet/PUB
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsförmedlingen
Sveriges Kommuner och Landsting