Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 12

2016-06-22
N2016/04443/IF
N2016/04426/KLS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:19 Kapitalinsatser i statliga bolag inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:19 Kapitalinsatser i statliga bolag inom utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 24, bet. 2015/16:NU1, rskr. 2015/16:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:19

Kapitalinsatser i statliga bolag (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet6 000
ap.2Kapitalinsatser i statliga bolag (ram)6 000

Villkor för anslag 1:19

ap.2 Kapitalinsatser i statliga bolag

Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

Kammarkollegiet får betala ut högst 100 000 kronor för förvärv av Goldcup 100408 AB, org. nr. 559066-7605, efter särskilt beslut av regeringen.

Kammarkollegiet får betala ut högst 4 900 000 kronor till Goldcup 100408 AB, org. nr. 559066-7605, efter särskilt beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:19 Kapitalinsatser i statliga bolag
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Anna Johansson
Maria Olofsson
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket