Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:25

2016-06-22
Ju2016/04795/LP(delvis)
Domstolsverket
Kyrkogatan 34
55181 Jönköping
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sveriges Domstolar
Riksdagen har beslutat om Sveriges Domstolars verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 4, bet. 2015/16:JuU1, rskr. 2015/16:106, prop. 2015/16:99 utg.omr. 4, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Sveriges Domstolar och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Verksamheten vid Sveriges Domstolar ska bedrivas med hög kvalitet och vara effektiv.

1

Mål och återrapporteringskrav

Dömande verksamhet

Mål

 • Av brottmålen, exklusive förtursmål, ska 75 procent ta högst fem månader att avgöra i tingsrätt respektive hovrätt.
 • Av tvistemålen i tingsrätt, exklusive gemensam ansökan om äktenskapsskillnad, ska 75 procent ta högst sju månader att avgöra. I hovrätt ska frågan om prövningstillstånd i 75 procent av målen ta högst två månader att avgöra. I de mål prövningstillstånd beviljas ska 75 procent av målen ta högst tio månader att avgöra räknat från den tidpunkt då målet kom in till hovrätten.
 • Av målen i förvaltnings- och kammarrätterna, exklusive förturs- och migrationsmål, ska 75 procent ta högst sex månader att avgöra i respektive instans.
 • Av migrationsmålen ska 90 procent ta högst fyra månader att avgöra i migrationsdomstol. Av avlägsnandemålen avseende ensamkommande barn ska dock 90 procent ta högst två månader att avgöra. Av verkställighetsmålen ska 90 procent ta högst en månad att avgöra.
 • Av migrationsmålen vid Migrationsöverdomstolen ska 90 procent ta högst två månader att avgöra.

Tings- och hovrätter, förvaltnings- och kammarrätter samt Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen ska för varje år i samråd med Domstolsverket själva sätta sina verksamhetsmål i enlighet med den mallstruktur för verksamhetsmål som Domstolsverket fastställer.

Återrapporteringskrav

Domstolsverket ska särskilt redovisa handläggningstider i mål där personer under 21 år står åtalade.

Beslutande och rättsvårdande verksamhet

Mål

Av ärendena vid hyres- och arrendenämnderna, exklusive ärenden om avstående av besittningsskydd för bostad och lokal samt ärenden om lokalmedling, ska 75 procent ta högst fyra månader att avgöra.

Hyres- och arrendenämnderna ska för varje år i samråd med Domstolsverket själva sätta sina verksamhetsmål i enlighet med den mallstruktur för verksamhetsmål som Domstolsverket fastställer.

Internationella uppdrag

Mål

Domstolsverket ska initiera och samordna Sveriges Domstolars internationella verksamhet. Domstolsverket ska bidra till internationell civil krishantering och utvecklingssamarbete. Domstolsverket ska samverka i genomförandet av insatser inom den internationella fredsfrämjande verksamheten, i vilken den civila krishanteringen är en del. Domstolsverket ska också bidra till att utveckla en väl fungerande erfarenhetsåterföring från insatserna till både Regeringskansliet och myndigheterna.

De finansiella villkoren för Domstolsverkets bidrag till internationell civil krishantering specificeras i regleringsbrev under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

Återrapporteringskrav

Domstolsverket ska redovisa

 • omfattningen av och kostnaderna för sitt bidrag till internationell civil krishantering och kortfattat analysera vilka resultat deltagandet lett till i olika insatser
 • vidtagna åtgärder för att säkerställa att all personal som myndigheten skickar till internationella civila krishanteringsinsatser ska vara utbildad i resolution 1325 och ha kunskap om kvinnors och mäns behov och roller i konflikt- och postkonfliktsituationer i enlighet med regeringsbeslutet UF2014/56358/UD/SP.

Övriga återrapporteringskrav

Domstolsverket ska särskilt redovisa

 • en beskrivning av det arbete som bedrivs och de åtgärder som vidtagits för att utveckla och effektivisera verksamheten
 • vilka åtgärder som vidtagits med anledning av besparingen på anslaget och vilka konsekvenser minskningen har fått för verksamheten
 • planerade åtgärder för att hantera en förväntad ökad måltillströmning till migrationsdomstolarna med anledning av det stora antalet asylsökande sedan hösten 2015
 • åtgärder som vidtagits för att öka allmänhetens förtroende för domstolarna, inklusive åtgärder som vidtagits för att säkerställa att parter, målsäganden och vittnen får ett bra bemötande och relevant information
 • åtgärder som vidtagits för att förbättra ordningen i domstol och öka skyddet och säkerheten för de anställda i domstolen, för parter och andra som deltar i en rättegång samt för övriga personer som besöker domstolarna
 • en beskrivning av vilka konsekvenser de höjda ansökningsavgifterna i allmän domstol fr.o.m. den 1 juli 2014 har fått avseende avgiftsintäkter och mål- och ärendetillströmning.

Rättsväsendets informationsförsörjning

Inom ramen för arbetet med att skapa en digitalt sammanlänkad rättskedja (Ju2012/6639/SI) ska Domstolsverket redovisa hur myndigheten har anpassat verksamheten så att dokument kan utbytas digitalt och direkt mellan berörda myndigheters verksamhetsstöd. Av redovisningen ska framgå i vilken omfattning detta har genomförts och på vilket sätt det har förbättrat kvaliteten och effektiviteten i verksamheten.

Prognoser

Domstolsverket ska redovisa prognoser för 2016—2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

20 januari

19 februari

3 maj

1 augusti

26 oktober

Domstolsverket ska lämna relevant information till Migrationsverket i samband med såväl prognoser som verksamhetsuppföljning.

I samband med prognoserna ska Domstolsverket särredovisa vilka kostnader som uppkommit med anledning av uppdraget att hantera kvarvarande avvecklingsfrågor efter det att Patenbesvärsrätten och Marknadsdomstolen upphört som myndigheter den 31 augusti 2016.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

   

Vittnesstödsverksamhet

Domstolsverket har tillsammans med Brottsoffermyndigheten regeringens uppdrag att gemensamt verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid samtliga tingsrätter och hovrätter (Ju2006/5404/KRIM).

Jämställdhetsintegrering

Domstolsverket har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering under 2016—2018 i syfte att verksamheten inom Sveriges Domstolar ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen. Domstolsverket ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i årsredovisningen för 2016—2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015—2017.

Utvecklat prognosarbete

Med stöd av Brottsförebyggande rådet ska Domstolsverket i samverkan med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården samordna och utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma sin framtida verksamhetsvolym. Brottsförebyggande rådets bidrag ska syfta till att analyserna genomgående håller hög kvalitet. Utgångspunkten är att prognoserna ska ge en gemensam och rättvisande bild av flödet i alla brottsmålsprocessens centrala delar. Myndigheterna ska lämna en gemensam årlig rapport i samband med budgetunderlaget. Rapporten ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet.

Inordnandet av uppgifter från Statens va-nämnd

Domstolsverket har under 2015 haft i uppdrag att förbereda inordnandet av uppgifter från Statens va-nämnd i mark- och miljödomstolarna den 1 januari 2016. Riksdagen har godkänt prop. 2015/16:11 Ny instansordning för va-målen (bet. 2015/16:CU8, rskr. 2015/16:37). Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 april 2016 (Ju 2015/03724/DOM).

Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen

Domstolsverket, Svea hovrätt och Stockholms tingsrätt ska förbereda inordnandet av Patent- och marknadsdomstolen i Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsöverdomstolen i Svea hovrätt den 1 september 2016 (Ju2015/05233/DOM). Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 april 2017. Uppdraget har getts med förbehåll för riksdagens godkännande i nödvändiga delar.

Introduktions- och repetitionsutbildning för nämndemän

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2016 (Ju2014/05297). 

Uppdrag att hantera kvarvarande avvecklingsfrågor

Den 2 mars 2016 beslutade riksdagen att bifalla regeringens proposition 2015/16:57 Patent- och marknadsdomstolen (bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159). Ändringarna innebär att domstolsprövningen av immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål och ärenden ska ske samlat i en särskild domstol i första instans (Patent- och marknadsdomstolen) och en särskild domstol i andra instans (Patent- och marknadsöverdomstolen). Stockholms tingsrätt ska vara Patent- och marknadsdomstol och Svea hovrätt ska vara Patent- och marknadsöverdomstol. Som en konsekvens av förslaget ska Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen avvecklas och upphöra som myndigheter den 31 augusti 2016.

Regeringen uppdrar åt Domstolsverket att fr.o.m. den 1 september 2016 slutföra kvarvarande avvecklingsfrågor efter det att Patenbesvärsrätten och Marknadsdomstolen upphört som myndigheter den 31 augusti 2016.

Patenbesvärsrätten och Marknadsdomstolen har t.o.m. den 31 augusti 2016 ansvaret för avvecklingen av respektive myndighet och ska vidta nödvändiga avvecklingsåtgärder så att myndigheterna kan upphöra den 31 augusti 2016. De avvecklingsfrågor som kvarstår den 1 september 2016 ska slutföras av Domstolsverket.

Övertagande av Patensbesvärsrättens och Marknadsdomstolens tillgångar och skulder till Domstolsverket ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2006:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Patensbesvärsrätten och Marknadsdomstolen har ansvaret för sina tillgångar och skulder till och med den 31 augusti 2016 och Domstolsverket övertar ansvaret från och med den 1 september 2016.

Övertagna avsättningar för omstruktureringskostnader som inte har redovisats mot anslag hos den avvecklade myndigheten ska redovisas mot anslag i samband med övertagandet.

Utgifter i samband med avvecklingen av Patentbesvärsrätten respektive Marknadsdomstolen ska särredovisas.

Domstolsverket ska också bistå den som har fått i uppdrag av regeringen att ansvara för Patensbesvärsrättens respektive Marknadsdomstolens årsredovisning för 2016 med erforderligt underlag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:5

Sveriges Domstolar (Ramanslag)

Disponeras av Domstolsverket5 412 645
ap.1Sveriges Domstolar (ram)5 412 645
Disponeras av Kammarkollegiet2 540
ap.2Sveriges Domstolar - del till Kammarkollegiet (ram)2 540

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Sveriges Domstolar

Från anslagsposten får avräknas 

 • utgifter för bidrag till nämndemannasammanslutningar, information till nämndemän, bidrag till nämndemäns resekostnader vid studiebesök på kriminalvårdsanstalter eller andra inrättningar av intresse för nämndemännens verksamhet
 • uppstartskostnader för internationellt utvecklingssamarbete
 • utgifter för Rättshjälpsnämndens verksamhet samt arvoden för ordföranden och ledamöterna i Rättshjälpsnämnden enligt särskilda regeringsbeslut
 • utgifter för verksamheten i Notarienämnden och för arvoden åt ledamöter och ersättare i denna nämnd
 • utgifter för den nordisk-baltiska regionala avdelningen vid den enhetliga patentdomstolen
 • utgifter för representanter i Rådgivande organet av europeiska domare inom Europarådet 
 • kostnader för Sveriges Domareförbunds deltagande i möten arrangerade inom ramen för International Association of Judges (IAJ) och Association of European Administrative Judges (AEAJ) verksamhet samt i visst nordiskt samarbete
 • upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Statens va-nämnd 
 • utgifter i samband med avvecklingen av Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen
 • upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Patensbesvärsrätten och Marknadsdomstolen.

ap.2 Sveriges Domstolar - del till Kammarkollegiet

Anslagsposten får användas till avvecklingskostnader avseende Statens va-nämnd.

1:12

Rättsliga biträden m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Domstolsverket2 638 657
ap.1Rättsliga biträden m.m. (ram)2 638 657

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Rättsliga biträden m.m.

Anslaget finansierar även utgifter som i regleringsbrevet för 1997 skulle avräknas mot anslagsposterna 1-5 för utgifter i ärenden som påbörjats innan den nya rättshjälpslagen trädde i kraft (den 1 december 1997).

Efter rekvisition till Domstolsverket kan medel från anslaget betalas ut till följande:

Regeringskansliet, Kriminalvården, övervakningsnämnderna, Socialstyrelsen, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen, Patentbesvärsrätten samt länsstyrelserna.

Rättshjälp enligt rättshjälpslagen

Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende rättshjälp enligt rättshjälpslagen disponeras av de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten samt Rättshjälpsnämnden.

Från anslaget får avräknas

 • ersättning till biträden till den del ersättningen inte täcks av den rättshjälpsavgift som den rättssökande ska betala enligt 23 § rättshjälpslagen (1996:1619)
 • ersättning som avses i 16-18 §§ rättshjälpslagen
 • statens utgifter som avses i 20 § rättshjälpslagen
 • ersättning för kostnader som inte kunnat täckas till följd av befrielse från utsökningsavgifter enligt 16 § förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten.

Medel som levereras in på grund av ålagd återbetalningsskyldighet för rättshjälpskostnad redovisas på inkomsttiteln 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Utgifter för offentligt försvar

Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för offentligt försvar disponeras av de allmänna domstolarna.

Från anslaget får avräknas

 • ersättning till offentliga försvarare
 • ersättning till offentliga ombud.

Medel som levereras in på grund av ålagd återbetalningsskyldighet avseende utgift för offentligt försvar redovisas på inkomsttiteln 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Utgifter för offentligt biträde

Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för offentligt biträde disponeras av de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna samt Rättshjälpsmyndigheten.

Från anslaget får avräknas

 • ersättning till offentligt biträde
 • ersättning till tredje man för utredning enligt 4 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde.

Rådgivning

Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende rådgivning disponeras av Rättshjälpsmyndigheten.

Från anslaget får avräknas

 • ersättning enligt 5 § rättshjälpslagen (1996:1619) till den som lämnat rådgivning mot nedsatt avgift
 • ersättning för utgifter för tolk (översättare) i rådgivningsärenden enligt 5 § rättshjälpslagen.

Utgifter för målsägandebiträde

Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för målsägandebiträde disponeras av de allmänna domstolarna.

Från anslaget får avräknas

 • ersättning till målsägandebiträde
 • ersättning enligt 6 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde.

Medel som levereras in på grund av ålagd återbetalningsskyldighet avseende utgift för målsägandebiträde redovisas på inkomsttiteln 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Utgifter för medlare och rättegångsbiträde

Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för medlare och rättegångsbiträde disponeras av de allmänna domstolarna.

Från anslaget får avräknas

 • ersättning till medlare enligt 6 kap 18 a § och 21 kap. 13 § andra stycket föräldrabalken
 • ersättning till rättegångsbiträde enligt 20 kap 2 b § föräldrabalken.

Utgifter för särskild företrädare för barn

Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för särskild företrädare för barn disponeras av de allmänna domstolarna.

Från anslaget får avräknas

 • ersättning till särskild företrädare för barn
 • ersättning enligt 12 § lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn.

Ersättningsgaranti för bodelningsförrättare

Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende ersättningsgaranti för bodelningsförrättare disponeras av de allmänna domstolarna.

Från anslaget får avräknas

 • ersättning till bodelningsförrättare enligt 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken.

Diverse kostnader för rättsväsendet

Efter rekvisition till Domstolsverket kan medel från anslaget betalas ut till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) och till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Från anslaget får avräknas ersättning för kostnader avseende översättning, delgivning m.m. som hänför sig till internationellt straff- och civilrättsligt samarbete inom Centralmyndigheternas ansvarsområde och som inte ska bäras av annan myndighet.

Vissa domstolsutgifter m.m.

Efter beslut från Domstolsverket får medel från anslaget disponeras av de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna samt hyres- och arrendenämnderna.

Från anslaget får avräknas

Utgifter för bevisning

Vittne

 • 36 kap. 24 § rättegångsbalken
 • 6 § lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m.
 • 26 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Målsägande

 • 37 kap. 3 § rättegångsbalken
 • 6 § lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m.

Sakkunnig

 • 40 kap. 17 eller 19 § rättegångsbalken
 • 24 eller 26 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Blodundersökning

 • 3 § lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Övrigt

 • 19 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
 • 19 § förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Utgifter för parter

Misstänkt i brottmål

 • 21 kap. 12 § rättegångsbalken
 • 31 kap. 2 eller 8 § rättegångsbalken
 • 18 § förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Vårdnadshavare

 • 21 kap. 11 § rättegångsbalken
 • 26 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Part och parts ställföreträdare

 • 11 kap. 6 § rättegångsbalken
 • 15 eller 23 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Utgifter för tolk m.m.

Tolk

 • 5 kap. 8 § rättegångsbalken
 • 52 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)
 • 27 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

I utgifterna för tolk m.m. får även tolkförmedlings administrativa avgift ingå.

Översättning

 • 33 kap. 9 § rättegångsbalken
 • utgift som ska betalas av staten för översättning från finska till svenska språket av handling som ges in i mål eller ärende i Haparanda och Gällivare tingsrätter samt vid mark- och miljödomstolen i Umeå avseende mål från kommuner i Haparanda och Gällivare tingsrätters domsagor

Utgifter för god man

God man

 • 18 kap. 1 § äktenskapsbalken
 • 20 kap. 2 b § föräldrabalken

Förvaltararvoden m.m. i konkurser

Konkursutgifter

 • 6 kap. 10 § tredje stycket, 14 kap. 2 eller 3 § konkurslagen (1987:672)

Ersättning till likvidatorer och till bouppteckningsförrättare

 • ersättning till likvidatorer där likvidatorn har förordnats av rätten enligt 1 § förordningen (2000:306) om ersättning av allmänna medel till likvidator
 • ersättning till den som enligt 20 kap. 9 § ärvdabalken har förordnats att föranstalta om bouppteckning enligt 6 § förordningen (2001:423) om vissa frågor rörande Skatteverkets handläggning enligt 20 kap. ärvdabalken.

Medel som levereras in på grund av ålagd återbetalningsskyldighet för utgift som belastat anslaget 1:12 Rättsliga biträden m.m. ska redovisas på inkomsttiteln 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:5 Sveriges Domstolar
ap.1162 4563 %0
ap.20Inget0
1:12 Rättsliga biträden m.m.
ap.1263 866Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 100 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)266 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-25451 054
2016-02-25451 054
2016-03-25451 054
2016-04-25451 054
2016-05-25451 054
2016-06-25451 054
2016-07-25451 054
2016-08-25451 054
2016-09-25451 054
2016-10-25451 054
2016-11-25451 054
2016-12-25451 051
Summa5 412 645
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Sveriges Domstolar

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Offenligrättslig verksamhet
Ansökningsavgifter mark- och miljödomstolarna25370010 400010 40010 400
Ansökningsavgifter övriga domstolar251100112 0000112 000112 000
Efterbevaknings- och tillsynsavgifter25610020 000020 00020 000
Kungörandeavgifter2511009 00009 0009 000
Summa00151 4000151 400151 400
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ansökningsavgifter mark- och miljödomstolarna

Avgiftsintäkter från ansökningsavgifter avseende mark- och miljödomstolarna ska redovisas mot inkomsttitel 2537 Miljöskyddsavgifter.

Ansökningsavgifter övriga domstolar

Ansökningsavgifter för övriga domstolar ska redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

Efterbevaknings- och tillsynsavgifter

Efterbevakningsavgifter enligt 9 kap. 20 § och tillsynsavgifter m.m. enligt 14 kap. 17 § konkurslagen (1987:672) ska redovisas mot inkomsttitel 2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter.

Kungörandeavgifter

Avgiftsintäkter från kungörandeavgifter ska redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek för den offentligrättsliga verksamheten framgår av förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Domstolsverket får ta emot bidrag från Arbetsförmedlingen för arbetsmarknadsåtgärder samt från Sida, EU och FN för finansiering av den internationella verksamhet som Sveriges Domstolar deltar i. Det beräknade bidraget uppgår till 17 500 000 kronor.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som inte disponeras39 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Medel som erhålls på grund av ålagd återbetalningskyldighet av rättshjälp ska redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Hedvig Tängdén
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementets enhet för statlig förvaltning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Justitieutskottet
Riksrevisionen
Högsta domstolen
hovrätterna
tingsrätterna
Högsta förvaltningsdomstolen
kammarrätterna
förvaltningsrätterna
hyres- och arrendenämnderna
Rättshjälpsmyndigheten
Rättshjälpsnämnden
Arbetsdomstolen
Brottsförebyggande rådet
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Kriminalvården
länsstyrelserna
Marknadsdomstolen
Migrationsverket
Patentbesvärsrätten
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens tjänstepensionsverk
Åklagarmyndigheten
övervakningsnämnderna